Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3364. Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda, stran 9946.

  
Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) in 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17, 16/18) so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 9. decembra 2019, Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 9. decembra 2019 in Občinski svet Občine Brda na seji dne 9. decembra 2019 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina in Občina Brda ustanavljajo organ skupne občinske uprave, določajo njegovo ime in sedež, naloge, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za delo.
(2) S tem odlokom se določajo pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
(3) V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
2. člen 
(ustanovitev, ime, sedež, žig) 
(1) Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina in Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanovijo organ skupne občinske uprave z imenom Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda (v nadaljevanju: Medobčinska uprava).
(2) Sedež Medobčinske uprave je na sedežu Mestne občine Nova Gorica, in sicer v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: sedežna občina).
(3) Medobčinska uprava uporablja žig okrogle oblike. V sredini žiga se nahaja napis »Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda«. Žig je obrobljen z dvema črtama in je premera 38 mm.
3. člen 
(ustanoviteljske pravice) 
(1) Ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje Medobčinske uprave, za kar so pristojni mestni oziroma občinska sveta, v imenu občin ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani.
(2) Na predlog predstojnika Medobčinske uprave župani občin ustanoviteljic soglasno sprejmejo akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Medobčinski upravi, kadrovski načrt in program dela Medobčinske uprave ter potrdijo finančni načrt. Župani občin ustanoviteljic tudi nadzorujejo delo ter soglasno dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Medobčinske uprave.
4. člen 
(področje dela) 
(1) Občine ustanoviteljice ustanavljajo Medobčinsko upravo za skupno opravljanje sledečih nalog:
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva,
– občinskega redarstva,
– pravne službe,
– notranje revizije.
(2) Znotraj Medobčinske uprave se oblikujejo tri notranje organizacijske enote, in sicer:
– medobčinska inšpekcijska in medobčinska redarska služba,
– pravna služba,
– služba notranje revizije.
(3) Notranje organizacijske enote lahko vodijo vodje notranjih organizacijskih enot.
(4) Položaji, na katerih se izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v Medobčinski upravi, so:
– predstojnik Medobčinske uprave,
– vodje notranjih organizacijskih enot.
(5) Medobčinska inšpekcijska služba in medobčinska redarska služba sta prekrškovna organa.
II. NALOGE MEDOBČINSKE UPRAVE 
5. člen 
(skupne naloge) 
(1) Medobčinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge mestne in občinskih uprav občin ustanoviteljic iz pristojnosti občin ustanoviteljic, ki jih občine ustanoviteljice s svojimi akti prenesejo na Medobčinsko upravo.
(2) Medobčinska uprava svoje naloge opravlja v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Župani občin ustanoviteljic sklenejo sporazum o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih, v katerem se podrobneje določijo pravice in obveznosti občin ustanoviteljic do Medobčinske uprave, vrsta in obseg nalog, načrtovanje in način dela, način poročanja, način in višina financiranja, opravljanje administrativnih, strokovnih, pomožnih, finančnih in drugih del za Medobčinsko upravo, obveznosti občin ustanoviteljic v zvezi z zagotavljanjem finančnih in materialnih sredstev za delo ter druge zadeve, pomembne za nemoteno delo Medobčinske uprave. S sporazumom se župani dogovorijo tudi o delitvi stroškov po posameznih nalogah in posameznih občinah ustanoviteljicah, kar se podrobneje določi s finančnim načrtom, kadrovskim načrtom in letnim programom dela.
6. člen 
(medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo) 
(1) Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo je medobčinski inšpekcijski in prekrškovni organ občin ustanoviteljic za izvajanje nalog medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva.
(2) Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo opravlja nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem občinskih predpisov občin ustanoviteljic, zakonov in podzakonskih predpisov, v katerih je določeno, da nadzor nad njimi opravlja občinska inšpekcijska služba.
(3) Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo izvajajo medobčinski inšpektorji kot pooblaščene uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.
(4) Medobčinski inšpektorji vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z državnimi in občinskimi predpisi posamezne občine ustanoviteljice.
(5) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinski inšpektor, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
(6) Vrsta in obseg nalog, ki jih medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
7. člen 
(medobčinsko redarstvo) 
(1) Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic za izvajanje nalog občinskega redarstva.
(2) Medobčinsko redarstvo opravlja naloge v skladu s predpisi, ki urejajo občinsko redarstvo, s predpisi, ki urejajo prekrške ter drugimi državnimi in občinskimi predpisi, ki urejajo delo oziroma pooblaščajo občinsko redarstvo za izvajanje nalog.
(3) Naloge medobčinskega redarstva opravljajo medobčinski redarji kot pooblaščene uradne osebe, v skladu z zakonom, ki ureja občinsko redarstvo in drugimi predpisi.
(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izrečejo medobčinski redarji, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
(5) Vrsta in obseg nalog, ki jih medobčinsko redarstvo izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
8. člen 
(pravna služba) 
(1) V okviru Medobčinske uprave je organizirana pravna služba, ki izvaja posamezne pravne naloge za občine ustanoviteljice.
(2) Vrsta in obseg nalog, ki jih pravna služba izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
9. člen 
(služba notranje revizije) 
(1) Služba notranje revizije je organizirana za izvajanje nalog notranjega revidiranja občin, ožjih delov občin ter javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, ki so proračunski uporabniki.
(2) Služba notranje revizije deluje samostojno in neodvisno ter je neposredno podrejena županom občin ustanoviteljic.
(3) Naloge službe notranje revizije so:
– priprava dolgoročnega in letnega načrta dela,
– izvajanje rednih in izrednih revizij,
– svetovanje,
– izdelava letnih poročil o delovanju službe, sodelovanje z zunanjimi revizorji,
– druge naloge v zvezi z notranjim revidiranjem, v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) Župani občin ustanoviteljic na predlog službe notranje revizije izdajo pravilnik o delovanju službe notranje revizije. Predstojniki posrednih proračunskih uporabnikov notranje revidiranje poverijo službi notranje revizije na podlagi posebnega dogovora, ki ga sklenejo župan občine ustanoviteljice posameznega posrednega proračunskega uporabnika, predstojnik Medobčinske uprave in predstojnik posrednega proračunskega uporabnika. Dogovor vključuje tudi soglasje predstojnika posrednega proračunskega uporabnika k pravilniku o delovanju službe notranje revizije.
(5) Vrsta in obseg nalog, ki jih služba notranje revizije izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka in v skladu z dolgoročnim in letnim načrtom dela službe notranje revizije.
III. ORGANIZACIJA DELA MEDOBČINSKE UPRAVE 
10. člen 
(predstojnik Medobčinske uprave) 
(1) Medobčinsko upravo vodi vodja, ki se izbere po natečajnem postopku v skladu z zakonodajo s področja javnih uslužbencev. Vodjo medobčinske uprave imenuje in razrešuje župan sedežne občine po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic.
(2) Vodja Medobčinske uprave ima status uradnika na položaju.
(3) Vodja Medobčinske uprave mora, poleg pogojev določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti mora univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja);
– imeti mora sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu, kar dokazuje s svojimi preteklimi delovnimi izkušnjami.
(4) Župani lahko sklenejo pisni dogovor, da bo naloge vodje Medobčinske uprave opravljal direktor mestne oziroma občinske uprave ene izmed občin ustanoviteljic.
11. člen 
(naloge vodje Medobčinske uprave) 
(1) Vodja Medobčinske uprave vodi in predstavlja Medobčinsko upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti Medobčinske uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega, strokovnega in učinkovitega dela Medobčinske uprave.
(2) Vodja Medobčinske uprave odgovarja v skladu s tem odlokom za izvrševanje upravnih in drugih nalog, ki sodijo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju te občine, za delo Medobčinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(3) Vodja Medobčinske uprave s polletnim in letnim poročilom poroča občinam ustanoviteljicam o realizaciji programa dela in finančnega načrta.
(4) Vodja Medobčinske uprave se najmanj dvakrat letno sestane z župani ali direktorji občin ustanoviteljic z namenom, da se določijo usmeritve dela Medobčinske uprave.
(5) Vodja Medobčinske uprave se najmanj enkrat letno sestane s predstavniki Policijske uprave, predhodno, v kolikor se izkaže potreba, pa tudi z direktorji mestne oziroma občinskih uprav občin ustanoviteljic.
12. člen 
(upravne zadeve, odgovornost) 
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa Medobčinska uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Medobčinska uprava je pristojna za odločanje na prvi stopnji v upravnih zadevah, za katere je organizirana, v skladu s svojimi pooblastili. Za odločanje o teh zadevah na drugi stopnji je pristojen župan tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(3) Upravni akti, ki jih izdaja Medobčinska uprava, se izdajajo v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice, kateri se ob vsaki izdaji vročajo v vednost.
(4) Medobčinska uprava mora pri izvrševanju upravnih in drugih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Medobčinske uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.
(5) O izločitvi vodje Medobčinske uprave ali zaposlenega v Medobčinski upravi odloča direktor mestne oziroma občinske uprave občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve vodje Medobčinske uprave o stvari tudi odloči.
(6) Medobčinska uprava je s strani občin ustanoviteljic pooblaščena za podajo vlog in zastopanje pred upravnimi in drugimi organi ter subjekti za tiste naloge, ki jih je posamezna občina ustanoviteljica prenesla na Medobčinsko upravo.
(7) Za škodo povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v Medobčinski upravi odgovarjajo solidarno občine ustanoviteljice, in sicer v pripadajočem deležu, preračunanem v skladu s sporazumom iz tretjega odstavka 5. člena te pogodbe, letnim programom dela in finančnim načrtom. Če je nezakonito delo posledica navodila, ki ga je zaposleni dobil od župana ali direktorja mestne oziroma občinske uprave posamezne občine ustanoviteljice, za povzročeno škodo odgovarja ta občina. Za javnega uslužbenca v Medobčinski upravi je zavarovanje splošne civilne odgovornosti sklenjeno v sklopu sedežne občine.
13. člen 
(delodajalec) 
(1) Sedežna občina je delodajalec za javne uslužbence, zaposlene v Medobčinski upravi in opravlja vse naloge s področja zaposlovanja in kadrovskih zadev v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Župan sedežne občine, ki ima status delodajalca, v skladu s kadrovskim načrtom in veljavnimi predpisi, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v Medobčinski upravi in o drugih pravicah in obveznostih iz naslova delovnih razmerij.
IV. SREDSTVA ZA DELO 
14. člen 
(sredstva za delovanje) 
(1) Medobčinska uprava opravlja svoje delo v prostorih sedežne občine oziroma na območjih in sedežih drugih občin ustanoviteljic, če tako zahteva narava dela.
(2) Za nemoteno delo Medobčinske uprave zagotavlja mestna uprava sedežne občine storitve na področju sprejemne pisarne, kadrovskih in finančnih zadev ter informacijskega sistema.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov uporabe prostorov, nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja in stroške storitev, potrebnih za operativno delovanje Medobčinske uprave na način, določen v 15. členu tega odloka v višini, določeni z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
(4) Za naročanje opreme in storitev ter sklepanje pogodb v skladu s potrjenim letnim programom dela, finančnim načrtom in kadrovskim načrtom je zadolžen župan sedežne občine.
15. člen 
(način zagotavljanja sredstev) 
(1) Sredstva za delo Medobčinske uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev vseh treh občin ustanoviteljic skupaj. Občine ustanoviteljice se za opravljanje nalog medobčinskega redarstva lahko dogovorijo, da bodo zagotavljale sredstva glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino. O zagotavljanju sredstev glede na dejanski obseg dela se občine ustanoviteljice po potrebi lahko dogovorijo tudi za druge naloge. O višini zagotavljanja sredstev v takšnih primerih se občine ustanoviteljice dogovorijo ob sprejemanju finančnega načrta.
(2) Ključ po razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev vseh treh občin ustanoviteljic na dan 31. 12. 2018 znaša:
– Mestna občina Nova Gorica 
31.638 prebivalcev,
56 %
– Občina Ajdovščina 
19.130 prebivalcev,
34 %
– Občina Brda 
5.623 prebivalcev
10 %.
(3) Za obveznosti iz delovanja Medobčinske uprave občine ustanoviteljice odgovarjajo solidarno, in sicer v pripadajočem deležu, preračunanem v skladu s sporazumom iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka, letnim programom dela in finančnim načrtom.
(4) Finančni načrt Medobčinske uprave predlaga vodja Medobčinske uprave, potrdijo ga župani občin ustanoviteljic, sprejme pa ga mestni svet sedežne občine, kot sestavni del proračuna te občine.
(5) Medobčinska uprava je neposredni uporabnik proračuna sedežne občine.
(6) Občina ustanoviteljica, ki ni sedežna občina, zagotavlja sredstva za Medobčinsko upravo v svojem proračunu na posebni postavki, ob predložitvi proračuna v sprejem občinskemu svetu pa se predloži tudi finančni načrt Medobčinske uprave kot posebno prilogo.
(7) Svojo obveznost občina ustanoviteljica, ki ni sedežna občina, poravnava po dvanajstinah na podlagi zahtevka sedežne občine.
(8) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Medobčinske uprave je župan sedežne občine oziroma po njegovem pooblastilu vodja Medobčinske uprave.
(9) Ključ iz drugega odstavka tega člena se ažurira vsako leto glede na število prebivalcev občin ustanoviteljic na dan 31. 12. preteklega leta.
V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
16. člen 
(pristop nove občine k ustanoviteljstvu) 
(1) Nova občina lahko pristopi k Medobčinski upravi, če njen občinski svet sprejme sklep, in se s pristopom strinjajo vse ustanoviteljice. Vse občine sprejmejo v enakem besedilu nov odlok o ustanovitvi nove skupne občinske uprave.
(2) Vodja Medobčinske uprave opravi preračun potrebnih sredstev za delo nove skupne občinske uprave v skladu s prejšnjim členom tega odloka.
17. člen 
(izstop občine ustanoviteljice iz Medobčinske uprave) 
(1) V kolikor občina ustanoviteljica izrazi interes za izstop iz Medobčinske uprave, mora pisno najaviti izstop vodji Medobčinske uprave in županom občin ustanoviteljic najmanj šest (6) mesecev pred iztekom proračunskega leta. Občina izstopi z enostranskim aktom, sprejetim na njenem mestnem oziroma občinskem svetu, ki ga pošlje občinam ustanoviteljicam. Vse občine ustanoviteljice sprejmejo ustrezne spremembe oziroma razveljavijo ta odlok. Izstop začne učinkovati s 1. januarjem naslednjega leta, v katerem je izpolnjen pogoj šest (6) mesecev predhodne najave izstopa.
(2) Vodja Medobčinske uprave opravi preračun potrebnih sredstev za delo Medobčinske uprave v skladu s 15. členom tega odloka.
(3) Občina, ki izstopa iz Medobčinske uprave, je dolžna zagotavljati sredstva za delovanje Medobčinske uprave v ustreznem deležu do izstopa in za stroške morebitnih presežnih delavcev, kot je opredeljeno v petem odstavku tega člena.
(4) Če ena občina izstopi in se druge občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, občina, ki izstopi, po izstopu nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev Medobčinske uprave.
(5) V primeru, da je število javnih uslužbencev Medobčinske uprave presežno za preostale občine ustanoviteljice, občina ustanoviteljica, ki izstopa iz Medobčinske uprave, prevzame tiste presežne javne uslužbence, ki so bili iz te občine ustanoviteljice premeščeni oziroma prezaposleni v Medobčinsko upravo, če obstaja potreba po njihovem delu v mestni oziroma občinski upravi občine ustanoviteljice. V primeru, da potreba po njihovem delu tudi v mestni oziroma občinski upravi občine ustanoviteljice, ki izstopa, več ne obstoji, se ravna v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, kolektivnimi pogodbami ter drugimi predpisi, ki urejajo delovna razmerja in področje javnih uslužbencev. Pravice za presežne javne uslužbence, ki so bili premeščeni oziroma prezaposleni na Medobčinsko upravo iz občine ustanoviteljice, ki izstopa, v celoti zagotovi slednja. Za javne uslužbence, ki so bili na Medobčinsko upravo na novo zaposleni po 1. januarju 2020 in niso bili premeščeni oziroma prezaposleni iz občin ustanoviteljic ter postanejo zaradi izstopa posamezne občine ustanoviteljice presežni javni uslužbenci, zagotovi posamezna občina ustanoviteljica pravice za vsakega takega javnega uslužbenca v deležu posamezne občine, kot je opredeljen v drugem odstavku 15. člena tega odloka v trenutku, ko javni uslužbenec Medobčinske uprave postane presežni delavec.
(6) Občina, ki izstopa iz Medobčinske uprave, mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev Medobčinske uprave v že dokončanih upravnih postopkih ter dokončati že začete upravne postopke, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
18. člen 
(prenehanje Medobčinske uprave) 
(1) O prenehanju delovanja Medobčinske uprave sprejmejo mestni in občinska sveta občin ustanoviteljic odlok, s katerim se ukine Medobčinska uprava in v katerem se določijo razmerja glede kritja stroškov obveznosti, stroškov morebitnih presežnih javnih uslužbencev, delitev premoženja ter morebitna druga razmerja in določijo roki, v katerih so občine ustanoviteljice dolžne kriti stroške oziroma izvesti druga dejanja. Odlok o ukinitvi Medobčinske uprave morajo sprejeti vse občine ustanoviteljice v enakem besedilu.
(2) V primeru prenehanja delovanja Medobčinske uprave, vsaka občina ustanoviteljica, iz katere so bili v Medobčinsko upravo premeščeni oziroma prezaposleni njeni javni uslužbenci, prevzame te javne uslužbence, če obstaja potreba po njihovem delu v mestni oziroma občinski upravi. Če nobena od občin ustanoviteljic po prenehanju delovanja Medobčinske uprave ne prevzame teh javnih uslužbencev, se ravna v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, kolektivnimi pogodbami ter drugimi predpisi, ki urejajo delovna razmerja in področje javnih uslužbencev. Občina ustanoviteljica, iz katere so bili premeščeni oziroma prezaposleni presežni javni uslužbenci na Medobčinsko upravo, zagotovi pravice za presežne javne uslužbence v celoti.
(3) Javni uslužbenci, ki se na Medobčinsko upravo premestijo oziroma prezaposlijo iz Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda, ustanovljene z Odlokom o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda (Uradni list RS, št. 21/12), postanejo v primeru prenehanja delovanja Medobčinske uprave, obveznost Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda, ki se morata o njihovi morebitni nadaljnji zaposlitvi na posamezni občini medsebojno dogovoriti. Če nobena od občin po prenehanju delovanja Medobčinske uprave ne prevzame teh javnih uslužbencev, se ravna v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, kolektivnimi pogodbami ter drugimi predpisi, ki urejajo delovna razmerja in področje javnih uslužbencev. Posamezna občina ustanoviteljica zagotovi pravice za vsakega javnega uslužbenca v deležu posamezne občine, kot je opredeljen v drugem odstavku 15. člena tega odloka v trenutku, ko javni uslužbenec Medobčinske uprave postane presežni delavec.
(4) Javni uslužbenci, ki se na Medobčinsko upravo na novo zaposlijo po 1. januarju 2020 in niso premeščeni oziroma prezaposleni na Medobčinsko upravo s strani občin ustanoviteljic, postanejo v primeru prenehanja delovanja Medobčinske uprave, obveznost občin ustanoviteljic in se morajo o njihovi morebitni nadaljnji zaposlitvi na posamezni občini ustanoviteljici medsebojno dogovoriti. Če nobena od občin ustanoviteljic po prenehanju delovanja Medobčinske uprave ne prevzame teh javnih uslužbencev, se ravna v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, kolektivnimi pogodbami ter drugimi predpisi, ki urejajo delovna razmerja in področje javnih uslužbencev. Posamezna občina ustanoviteljica zagotovi pravice za vsakega javnega uslužbenca v deležu posamezne občine, kot je opredeljen v drugem odstavku 15. člena tega odloka v trenutku, ko javni uslužbenec Medobčinske uprave postane presežni delavec.
(5) Javnim uslužbencem, ki se po prenehanju delovanja Medobčinske uprave premestijo ali prezaposlijo v občinsko oziroma mestno upravo ene od občin ustanoviteljic, se ne sme poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v Medobčinski upravi.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(prenos posameznih nalog na Medobčinsko upravo) 
(1) Naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva se pričnejo v Medobčinski upravi opravljati s 1. januarjem 2020, preostale naloge Medobčinske uprave pa se pričnejo izvajati najkasneje do konca leta 2020.
(2) V Medobčinsko upravo se s 1. januarjem 2020 premestijo zaposleni v Medobčinski upravi Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda.
(3) Ne glede na XI. točko in prvi odstavek XII. točke Pogodbe o medsebojnih razmerjih v Medobčinski upravi, ki so jo podpisali župani občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina, Občina Ajdovščina ob izstopu iz navedenega organa, na Medobčinsko upravo prenese dva javna uslužbenca, ki bosta zasedala delovni mesti redarja in inšpektorja, kar se ustrezno uredi z Aneksom k Pogodbi o medsebojnih razmerjih v medobčinski upravi, ki so jo podpisali župani občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina.
(4) Prenos zaposlenih javnih uslužbencev iz prejšnjega odstavka tega člena se uredi z Aneksom k Pogodbi o medsebojnih razmerjih v Medobčinski upravi, ki so jo podpisali župani občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina, pri čemer se ugotovi, da Občina Ajdovščina izstopa iz Medobčinske uprave občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina in odstopa od navedene pogodbe ter soglaša, da se javna uslužbenca iz Medobčinske uprave občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina, prezaposlita neposredno na Medobčinsko upravo Mestne občine Nova gorica, Občina Ajdovščina in Občina Brda.
(5) Premeščenim in prezaposlenim javnim uslužbencem iz drugega in tretjega odstavka tega člena se ne sme poslabšati položaj, kot so ga imeli v prejšnji upravi. Postopek premestitev oziroma prezaposlitev se izvede skladno s predpisi, ki urejajo delovna razmerja in javne uslužbence.
(6) Medobčinska uprava s 1. januarjem 2020 prevzame vse zadeve iz pristojnosti Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda.
(7) Medobčinska uprava s 1. januarjem 2020 prevzame od Medobčinske uprave občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina:
– nerešene zadeve občinskih inšpektorjev in občinskih redarjev,
– zadeve, ki so izvršljive in niso še bile dane v izterjavo,
ki sodijo v pristojnost Občine Ajdovščina.
20. člen 
(vodja Medobčinske uprave) 
(1) Do nastopa dela vodje Medobčinske uprave na podlagi 10. člena tega odloka, opravlja naloge vodje Medobčinske uprave direktor mestne uprave sedežne občine.
(2) Vodja iz prejšnjega odstavka pripravi vse akte iz drugega odstavka 3. člena tega odloka za leti 2020 in 2021 in jih predloži županom občin ustanoviteljic v potrditev oziroma sprejem.
21. člen 
(sklenitev sporazuma) 
Župani občin ustanoviteljic sklenejo sporazum iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka najkasneje do 1. januarja 2020.
22. člen 
(uveljavitev in uporaba odloka) 
(1) Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, Občinski svet Občine Ajdovščina in Občinski svet Občine Brda.
(2) Občina Brda ta odlok objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, Mestna občina Nova Gorica in Občina Ajdovščina pa v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Ajdovščina pooblašča Mestno občino Nova Gorica za objavo tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda (Uradni list RS, št. 21/12),
– določila Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 109/11, 77/16), ki določajo organizacijo izvajanja tistih nalog občinske uprave Mestne občine Nova Gorica, ki jih na podlagi tega odloka prevzame Medobčinska uprava.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se odloka iz prejšnjega odstavka uporabljata do pričetka opravljanja nalog, skladno s prvim odstavkom 19. člena tega odloka.
(5) Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi iz drugega odstavka tega člena, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020, razen 20. člena tega odloka, ki se začne uporabljati z njegovo uveljavitvijo.
Št. 032-6/2019-6
Vipolže, dne 9. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 
Št. 031-2/2019-10
Vipolže, dne 9. decembra 2019
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 
Št. 0326-04/2019-06
Vipolže, dne 9. decembra 2019
Župan 
Občine Brda 
Franc Mužič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti