Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3362. Odlok o zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadki pri izvajanju javnih prireditev v Občini Miren - Kostanjevica, stran 9942.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 2., 12. in 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 9. redni seji dne 5. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadki pri izvajanju javnih prireditev v Občini Miren - Kostanjevica 
1. člen 
S tem odlokom se določajo pogoji za izvajanje javnih prireditev v Občini Miren - Kostanjevica s ciljem manjšega obremenjevanja okolja z odpadki preko spodbujanja ponovne uporabe in rabe biorazgradljivih izdelkov.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. biorazgradljivo pomeni biološko razgradljivo v skladu z veljavnimi okoljevarstvenimi standardi;
2. izdelek je izdelek široke potrošnje: kozarci, krožniki, jedilni pribor, zobotrebci in okrasne palčke, palčke za mešanje, embalaža hrane za na pot.
3. člen 
(1) Na javnih prireditvah je obvezna uporaba izdelkov, kjer je možna ponovna uporaba ali pa so biorazgradljivi. Uporaba vključuje rabo, prodajo, oddajo v najem, posoja, brezplačno deljenje in kavcijske oblike naštetih.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, morajo biti vrečke za biološke odpadke biorazgradljive.
4. člen 
(1) Na javnih prireditvah je obvezno jasno označevanje košev, kamor sodijo odpadni izdelki iz 3. člena. To vključuje:
– dodatno označene koše za ločeno zbiranje odpadkov, predvsem košev za biološke odpadke in za biorazgradljivo plastiko;
– oznake na mestih, kjer uporabniki prevzemajo izdelke, o koših primernih za njihovo odstranjevanje;
– oznake, ki tudi na daleč olajšajo prepoznavo košev, ekoloških otokov in drugih mest za odstranjevanje odpadkov na prireditvi.
(2) Minimalna velikost oznake je A4 format. Oznake so primeroma navedene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja občinska redarska služba.
6. člen 
(1) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje organizator prireditve, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. na prireditvi uporabi ali omogoči uporabo izdelkov, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev iz 3. člena tega odloka.
2. na prireditvi ne označi košev, kot to določa 4. člen tega odloka.
(2) Z globo 50 eurov se za prekršek kaznuje organizator prireditve, ki je posameznik, če:
1. na prireditvi uporabi ali omogoči uporabo izdelkov, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev iz 3. člena tega odloka,
2. na prireditvi ne označi košev, kot to določa 4. člen tega odloka.
(3) Z globo 50 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba organizatorja.
(4) Pristojni občinski organ storilca ob prvi kršitvi opozori na prekršek brez izreka kazni.
7. člen 
Ta odlok začne veljati en mesec po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen 
Določbe 6. člena o višini glob se začnejo uporabljati eno leto po začetku veljavnosti tega odloka. V tem prehodnem obdobju bo pristojni občinski organ storilce opozarjal na kršitve tega odloka in višino globe, ki je za storjeno kršitev zagrožena po poteku enoletnega prehodnega obdobja.
Št. 007-0015/2019-7
Miren, dne 5. decembra 2019
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti