Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3361. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2019, stran 9940.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na nadaljevanju 8. seje dne 11. decembra 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Medvode, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2019
A) 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.762.345
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.833.729
70 
DAVČNI PRIHODKI
11.539.539
700 Davki na dohodek in dobiček
9.059.574
703 Davki na premoženje
2.128.965
704 Domači davki na blago in storitve
351.000
706 Drugi davki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
2.294.190
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
841.230
711 Takse in pristojbine
31.000
712 Globe in druge denarne kazni
17.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
8.900
714 Drugi nedavčni prihodki
1.395.860
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
293.737
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
112.600
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
181.137
73 
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
3.634.879
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
716.493
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
2.918.386
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
23.454.502
40 
TEKOČI ODHODKI
3.668.039
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
842.525
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
133.200
402 Izdatki za blago in storitve
2.542.439
403 Plačila domačih obresti
49.875
409 Rezerve
100.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
5.727.838
410 Subvencije
347.048
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.230.400
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
495.390
413 Drugi tekoči domači transferi
1.655.000
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
13.781.528
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
13.781.528
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
277.097
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
131.600
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
145.497
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–5.692.157
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)
0
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
1.612.282
50 
ZADOLŽEVANJE
1.612.282
500 Domače zadolževanje
1.612.282
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
760.125
55 
ODPLAČILA DOLGA
760.125
550 Odplačila domačega dolga
760.125
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–4.840.000
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
852.157
XI. 
NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
5.692.157
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
4.840.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in podkonta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.«
2. člen 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Krajevna skupnost mora pred sklenitvijo pravnega posla, ki je višji od 5.000 EUR brez DDV, dobiti pisno soglasje župana, za vrednost pravnega posla nad 2.000 EUR brez DDV pa predhodno pridobiti vsaj tri ponudbe.«
3. člen 
V 18. členu se peti odstavek spremeni tako da se glasi:
»Družbe, ki delujejo v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2019 lahko zadolžijo do skupne višine, ki odpade na Občino Medvode glede na delež lastništva, največ do 6.846.720 EUR, in sicer:
1) LPP d.o.o.:
– do 145.920 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah za dobo 7 let, za financiranje nakupa avtobusov, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov;
– do 288.000 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo do enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov;
2) ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.:
– do 4.608.000 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah za dobo 8 let, za financiranje izgradnje PPE-TOL, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov;
– do 1.344.000 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo do enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov;
3) VOKA SNAGA d.o.o. do 460.800 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov;
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o..«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2019.
Št. 410-20/2019-3
Medvode, dne 11. decembra 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti