Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3356. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o., stran 9908.

  
Na podlagi 471, 474. in 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), je Občinski svet Občine Tržič na podlagi 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15), na 9. redni seji dne 28. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev podjetja) 
(1) S tem odlokom se ureja ustanoviteljstvo, ustanoviteljske pravice ter organizacija in način upravljanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. (v nadaljevanju besedila tudi: podjetje).
(2) Ta odlok nadomešča akt o ustanovitvi podjetja, ki je bil sprejet z Odlokom o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Uradni list RS, št. 18/14, 42/14 in 30/17), in je podlaga za vpis v sodni register.
(3) S tem odlokom podjetje Komunala Tržič d.o.o. ne preneha in se ne ustanavlja novo podjetje, temveč se zgolj spreminja organizacija in način upravljanja podjetja.
(4) Komunala Tržič d.o.o. je ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z enim družbenikom.
2. člen 
(razlaga določb in uporaba predpisov) 
(1) Razlaga določb tega odloka temelji na posebni ureditvi gospodarskih javnih služb.
(2) Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem podjetja iz 1. člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
3. člen 
(uporaba izrazov) 
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske družbe in zakonu, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
4. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– čas delovanja in prenehanje,
– firma, skrajšana firma in sedež podjetja,
– dejavnost podjetja,
– osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni delež ustanovitelja,
– razpolaganje s poslovnim deležem,
– pravice, obveznosti in odgovornosti podjetja v pravnem prometu,
– upravljanje in poslovodstvo podjetja,
– financiranje dejavnosti podjetja,
– dobiček in izguba,
– poslovna skrivnost,
– pravica do obveščenosti,
– splošni akti,
– druga določila v skladu z zakonom.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA 
5. člen 
(ime in sedež ustanovitelja) 
(1) Ustanovitelj in edini družbenik podjetja je Občina Tržič, s poslovnim naslovom Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000, katerega zakoniti zastopnik je vsakokratni župan občine.
(2) Ustanovitelj svoje pravice izvršuje prek organov upravljanja, kot so opredeljeni s tem odlokom.
III. ČAS DELOVANJA IN PRENEHANJE 
6. člen 
(čas delovanja podjetja) 
Podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
7. člen 
(prenehanje delovanja podjetja) 
Podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo in razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka.
IV. FIRMA, SKRAJŠANA FIRMA IN SEDEŽ PODJETJA 
8. člen 
(firma, skrajšana firma in sedež podjetja) 
(1) Firma podjetja se glasi: Komunala Tržič d.o.o.
(2) Skrajšana firma podjetja se glasi: Komunala Tržič d.o.o.
(3) Sedež podjetja je: Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič.
(4) Sprememba poslovnega naslova ne predstavlja spremembe tega akta, o njem pa se odloči s sklepom direktorja podjetja.
(5) Podjetje ima lahko podružnice, ki so krajevno ločene od sedeža podjetja. Podružnice se vpišejo v sodni register. Podružnice niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse posle, ki jih sicer lahko opravlja podjetje.
(6) Podjetje lahko uporablja tudi grafično izvedbo firme (logotip) in štampiljko v obliki, ki jo določi direktor podjetja.
V. DEJAVNOST PODJETJA 
9. člen 
(dejavnost podjetja) 
(1) Podjetje izvaja na območju ustanovitelja tiste lokalne gospodarske javne službe varstva okolja, za katere tako s svojimi akti določi ustanovitelj oziroma občinski svet ustanovitelja.
(2) Podjetje prednostno opravlja gospodarske javne službe varstva okolja za ustanovitelja.
(3) Podjetje lahko na podlagi koncesije opravlja gospodarske javne službe varstva okolja tudi za občine, ki niso ustanoviteljice podjetja.
(4) Podjetje sme opravljati tudi druge dejavnosti, s katerimi zagotovi boljšo izkoriščenost svojih kapacitet, oziroma mu omogoča pridobivanje dodatnih prihodkov, kolikor so tovrstne dejavnosti zajete v petem odstavku tega člena.
(5) Dejavnost podjetja je v skladu z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
02.400 Storitve za gozdarstvo
08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
33.120 Popravila strojev in naprav
33.140 Popravila električnih naprav
33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
33.190 Popravila drugih naprav
35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.130 Distribucija električne energije
35.210 Proizvodnja plina
35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000 Ravnanje z odplakami
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.130 Testno vrtanje in sondiranje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
43.342 Pleskarska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.320 Obratovanje taksijev
49.410 Cestni tovorni promet
49.392 Obratovanje žičnic
52.100 Skladiščenje
52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.202 Turistične kmetije s sobami
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.105 Turistične kmetije brez sob
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100 Radijska dejavnost
60.200 Televizijska dejavnost
61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
64.200 Dejavnost holdingov
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103 Druge pravne dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
80.100 Varovanje
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
80.300 Poizvedovalne dejavnosti
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.200 Dejavnost klicnih centrov
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.920 Pakiranje
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
86.901 Alternativne oblike zdravljenja
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.030 Varstvo kulturne dediščine
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
95.250 Popravila ur in nakita
96.030 Pogrebna dejavnost
96.040 Dejavnosti za nego telesa
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
Glavna dejavnost podjetja:
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
(6) Podjetje mora opravljati dejavnosti tako, da najprej zagotovi nemoteno opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(7) Podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
(8) Ustanovitelj lahko podjetju podeli javno pooblastilo, na podlagi katerega bo podjetje na območju ustanovitelja izvajalo določene naloge za ustanovitelja.
VI. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽ USTANOVITELJA 
10. člen 
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni delež ustanovitelja) 
(1) Osnovni kapital podjetja predstavlja osnovni vložek edinega družbenika – ustanovitelja, ki ima na tej podlagi en poslovni delež.
(2) Osnovni kapital podjetja znaša 761.670,42 EUR (sedemsto enainšestdeset tisoč šesto sedemdeset 42/100 evrov).
(3) Ustanovitelj ima na podlagi osnovnega kapitala in sorazmerno z njegovo vrednostjo 100 % (sto odstotni) poslovni delež.
(4) Osnovni kapital se lahko poveča ali zmanjša po sklepu občinskega sveta ustanovitelja ali v skladu z zakonom.
VII. RAZPOLAGANJE S POSLOVNIM DELEŽEM 
11. člen 
(omejitve pri razpolaganju s poslovnim deležem) 
(1) Poslovnega deleža ali njegovega dela ni dopustno prenesti na pravne osebe zasebnega prava ali na pravne osebe javnega prava, katerih poslovni delež je v lasti oseb zasebnega prava.
(2) Za odsvojitev poslovnega deleža je potrebno soglasje občinskega sveta ustanovitelja. Soglasje za odsvojitev poslovnega deleža se lahko da samo v primerih skladno s prvim odstavkom tega člena.
(3) Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), postali lastnina ustanovitelja, niso vključeni v osnovni kapital podjetja.
12. člen 
(pravice ustanovitelja iz poslovnega deleža) 
(1) Poslovni delež daje ustanovitelju naslednje pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju podjetja,
– pravico do udeležbe na dobičku, ki je namenjen za izplačilo ustanovitelju,
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po plačilu upnikov v primeru stečaja ali likvidacije podjetja.
(2) O zastavi ali obremenitvi poslovnega deleža odloča občinski svet ustanovitelja.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PODJETJA V PRAVNEM PROMETU 
13. člen 
(odgovornost za obveznosti podjetja) 
(1) Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte in naprave, ki so namenjene za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe varstva okolja, v kolikor za posamezno takšno premoženje ustanovitelj s posebnim sklepom ne določi drugače.
(2) Ustanovitelj za obveznosti podjetja ne odgovarja.
14. člen 
(sklepanje poslov) 
Direktor mora za sklepanje pravnih poslov v primerih, določenih s tem odlokom, pridobiti predhodno soglasje pristojnega organa podjetja.
15. člen 
(pooblastila podjetja) 
Podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
16. člen 
(prenos infrastrukturnih objektov) 
(1) Ustanovitelj lahko sklene s podjetjem pogodbo, s katero prenese infrastrukturne objekte in naprave podjetju v najem oziroma posest in uporabo na podlagi drugega pravnega naslova.
(2) Podjetje brez soglasja ustanovitelja ne more na druge osebe prenesti (prodati, oddati v najem in podobno) celotne ali dela infrastrukture.
IX. UPRAVLJANJE IN POSLOVODSTVO PODJETJA 
17. člen 
(ustanoviteljske pravice) 
Ustanovitelj izvršuje ustanoviteljske pravice v zvezi z upravljanjem podjetja preko občinskega sveta ustanovitelja, kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti ustanovitelja, župana, kot zakonitega zastopnika ustanovitelja, ter preko nadzornega sveta podjetja, na način, določen s tem odlokom.
18. člen 
(organi podjetja) 
(1) Organi podjetja so:
– ustanovitelj,
– nadzorni svet,
– direktor.
(2) Poslovodja podjetja je direktor.
1. Ustanovitelj in občinski svet ustanovitelja
19. člen 
(pristojnosti ustanovitelja) 
(1) Ustanovitelj kot edini družbenik odloča o vseh vprašanjih, ki v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, sodijo v pristojnost ustanovitelja ter o drugih vprašanjih, določenih z zakonom ali tem odlokom.
(2) Ustanovitelj, ki ga zastopa župan, kot zakoniti zastopnik ustanovitelja ali z njegove strani pooblaščena oseba, odloča o:
– sprejetju letnega poročila,
– uporabi bilančnega dobička in kritju izgub,
– imenovanju in odpoklicu direktorja,
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– uveljavljanju zahtevkov podjetja proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju in poslovodenju,
– zastopanju podjetja v sodnih postopkih proti direktorju,
– uporabi rezerv podjetja,
– potrditvi poslovnega načrta podjetja,
– imenovanju družbe za revidiranje računovodskih izkazov,
– razrešnici organom vodenja in nadzora,
– odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in podjetjem,
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis ali odlok.
(3) Ustanovitelj mora vse odločitve o vprašanjih iz drugega odstavka tega člena, za katere tako določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, vpisovati v knjigo sklepov. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.
(4) Ustanovitelj mora o sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička in kritju izgub seznaniti občinski svet.
20. člen 
(sklic seje ustanovitelja) 
(1) Sejo ustanovitelja skliče direktor podjetja s priporočenim pismom ustanovitelju, v katerem mora biti naveden dnevni red seje, najmanj 8 (osem) dni pred predvideno sejo.
(2) Vabilo za sklic seje mora vsebovati kraj in čas ter dnevni red seje z besedilom predlaganih sklepov. O sklepih, sprejetih na seji, se vodi zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar in predstavnik ustanovitelja.
(3) Seja ustanovitelja mora biti sklicana najmanj enkrat letno.
(4) Sej ustanovitelja se udeležuje župan kot zakoniti zastopnik ustanovitelja ali z njegove strani pooblaščena oseba. Sej ustanovitelja se praviloma udeležuje tudi direktor podjetja ali z njegove strani pooblaščena oseba.
21. člen 
(korespondenčno odločanje ustanovitelja) 
V posebnih primerih lahko na predlog direktorja podjetja ustanovitelj odloči, da se izvede korespondenčna seja. V tem primeru mora direktor ali z njegove strani pooblaščena oseba zagotoviti gradivo in predloge sklepov, da je možno glasovanje »za« ali »proti«. O sprejetih sklepih se izdela zapisnik, ki se vroči zakonitemu zastopniku ustanovitelja.
22. člen 
(pristojnosti občinskega sveta ustanovitelja) 
Občinski svet ustanovitelja:
– odloča o sprejemu akta o ustanovitvi in spremembah akta o ustanovitvi,
– odloča o določitvi posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti javnih služb ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, ki pomenijo izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– odloča o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala podjetja,
– odloča o statusnih spremembah podjetja,
– odloča o vstopu novih družbenikov v podjetje,
– odloča o zadolževanju in dajanju poroštev podjetja, o prometu z nepremičninami ter o investicijah, kadar to ni zajeto v poslovnem načrtu, ki ga je potrdil ustanovitelj, in z njim seznanil občinski svet, ter istočasno višina posojila za posamezno investicijo oziroma vrednost, ki naj se zavaruje s poroštvom oziroma vrednost prometa z nepremičnino oziroma vrednost investicije presega mejo 25 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu,
– kadar to ni zajeto v poslovnem načrtu, ki ga je potrdil ustanovitelj in z njim seznanil občinski svet, odloča o odtujitvi, obremenitvi in pridobitvi premičnega premoženja, katerega vrednost presega 5 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu,
– kadar to ni zajeto v poslovnem načrtu, ki ga je potrdil ustanovitelj, in z njim seznanil občinski svet, odloča o izvajanju investicijskih ter vzdrževalnih del, ki posamično presegajo vrednost 10 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu,
– daje soglasje k imenovanju in odpoklicu direktorja,
– daje soglasje k postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– imenuje člane ustanovitelja v nadzorni svet podjetja,
– na predlog ustanovitelja odloča o višini prejemkov članom nadzornega sveta,
– daje soglasje k odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in podjetjem,
– odloča o vseh odločitvah organov podjetja, ki posegajo v pristojnosti občinskega sveta,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis ali odlok.
2. Nadzorni svet
23. člen 
(sestava nadzornega sveta) 
(1) Podjetje ima nadzorni svet, ki nadzoruje vodenje poslov podjetja.
(2) Nadzorni svet ima tri (3) člane. Vsi člani nadzornega sveta podjetja imajo enake pravice in dolžnosti. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(3) Dva (2) člana, ki zastopata interese ustanovitelja, izvoli in odpokliče občinski svet ustanovitelja, člana, ki zastopa interese delavcev, izvoli in odpokliče svet delavcev podjetja.
(4) Nadzorni svet med svojimi člani izvoli predsednika in namestnika. Član, ki zastopa interese delavcev, ne more biti izvoljen za predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta.
(5) Nadzorni svet odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik nadzornega sveta, ki tudi podpisuje zapisnike in sprejete sklepe. Predsednik je zavezan vedno sklicati sejo na posebno zahtevo ustanovitelja.
(6) V odsotnosti predsednika nadzornega sveta opravlja zadeve iz pristojnosti predsednika namestnik predsednika.
(7) Nadzorni svet se mora sestati najmanj dvakrat letno.
24. člen 
(mandat članov nadzornega sveta) 
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih (4) let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
25. člen 
(pristojnosti nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet:
– nadzira vodenje poslov podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari;
– pripravlja predloge za ustanovitelja in izvršuje njegove sklepe;
– da ustanovitelju predlog za imenovanje družbe za revidiranje računovodskih izkazov;
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega dobička oziroma predlog o kritju izgube, ki ju predloži direktor, ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za ustanovitelja;
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče;
– daje predlog ustanovitelju za imenovanje in odpoklic direktorja;
– daje predlog ustanovitelju glede postavitve prokurista in poslovnega pooblaščenca;
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja;
– sprejme merila za določitev plače direktorja;
– odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
– daje direktorju soglasje za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, nad s svojim sklepom določeno višino.
(2) Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora, lahko zahteva vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu.
(3) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči občinski svet ustanovitelja.
(4) Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča direktorja podjetja, ustanovitelja in občinski svet ustanovitelja.
(5) Nadzorni svet lahko zahteva, da o posameznem vprašanju v imenu ustanovitelja odloči občinski svet ustanovitelja.
(6) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.
26. člen 
(odločanje nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost na sejah. Seja nadzornega sveta je sklepčna, če sta na seji prisotna najmanj dva (2) člana. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina oddanih glasov članov. Vsak član nadzornega sveta ima en (1) glas. V primeru neodločenega izida glasovanja, odloča glas predsednika, v njegovi odsotnosti pa glas namestnika predsednika.
(2) Sodelovanje članov nadzornega sveta pri odločanju na seji je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomočjo pisem, telefonsko, po elektronski pošti ali na drug podoben način, vendar le, če temu ne nasprotuje noben član nadzornega sveta.
27. člen 
(plačilo članom nadzornega sveta) 
(1) Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloči občinski svet ustanovitelja na predlog ustanovitelja. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem podjetja.
(2) Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku podjetja.
3. Direktor
28. člen 
(vodenje in zastopanje) 
(1) Direktor na lastno odgovornost vodi posle podjetja in ga zastopa brez omejitev.
(2) Direktor je dolžan, kadar to ni zajeto v poslovnem načrtu, ki ga je potrdil ustanovitelj, in z njim seznanil občinski svet, pridobiti predhodno odločitev občinskega sveta ustanovitelja glede:
– zadolževanja podjetja, kadar višina posojila presega 25 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– dajanja poroštva podjetja, za vrednost, ki presega 25 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– prometa z nepremičninami, če je vrednost prometa za posamezno nepremičnino višja od 25 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– investicije, ki presega 25 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– odtujitve, obremenitve in pridobitve premičnega premoženja, katerega vrednost presega 5 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu,
– izvajanja investicijskih ter vzdrževalnih del, ki posamično presegajo vrednost 10 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu.
(3) Direktor podjetja:
– zastopa in predstavlja podjetje brez omejitev,
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, načrt in program razvoja,
– izdela poslovni načrt podjetja in ga predloži v sprejem ustanovitelju,
– sestavi letno poročilo skupaj s predlogom o uporabi bilančnega dobička oziroma predlogom o kritju izgube in ga predlaga v preveritev nadzornemu svetu ter v sprejem ustanovitelju,
– sprejema akt o organizaciji procesov in sistemizaciji delovnih mest podjetja,
– odloča o vprašanjih iz delovnih razmerij,
– imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi,
– izvršuje sklepe ustanovitelja, občinskega sveta ustanovitelja ter nadzornega sveta podjetja,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po periodičnem obračunu,
– pripravlja predloge za statusne spremembe podjetja in prenehanje podjetja ter spremembe v tehnično-tehnoloških postopkih,
– odgovarja za zakonitost dela podjetja,
– sprejema splošne akte oziroma pravilnike podjetja,
– določa cene za storitve, ki niso v pristojnosti ustanovitelja oziroma občinskega sveta ustanovitelja,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon v razmerjih do ustanovitelja in nadzornega sveta podjetja ter odloča o drugih zadevah.
29. člen 
(imenovanje ali odpoklic direktorja) 
(1) Direktorja podjetja imenuje ustanovitelj na predlog nadzornega sveta podjetja ter ob soglasju občinskega sveta ustanovitelja, in sicer v za dobo 4 (štirih) let ter je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.
(2) Direktor podjetja in podjetje, ki ga zastopa predsednik nadzornega sveta, skleneta pred nastopom dela direktorja pogodbo o zaposlitvi, s katero se uredijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja.
30. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja in sklenitev pogodbe) 
(1) Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in pogoje, določene s tem odlokom.
(2) Za direktorja podjetja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje najmanj naslednje pogoje:
– dosežena najmanj 7. stopnja izobrazbe (univerzitetni program ali 2. bolonjska stopnja) ter najmanj deset let delovnih izkušenj od tega pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih ali,
– dosežena najmanj visoka strokovna izobrazba ali prva bolonjska stopnja ter najmanj deset let delovnih izkušenj od tega pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih ali
– dosežena najmanj višja strokovna/višješolska prejšnja izobrazba ter najmanj dvajset let delovnih izkušenj od tega deset let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.
Nadzorni svet lahko v razpisu določi dodatne pogoje.
(3) Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu nadzornega sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(4) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi.
4. Postopek imenovanja in odpoklica direktorja
31. člen 
(začetek postopka imenovanja) 
Postopek imenovanja direktorja se mora začeti najkasneje 6 (šest) mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu direktorju, vendar ne prej kot 1 (eno) leto pred iztekom mandata.
32. člen 
(potek postopka imenovanja) 
(1) Postopek imenovanja direktorja se prične na podlagi sklepa nadzornega sveta podjetja.
(2) Administrativna dela (objava razpisa, zbiranje ponudb in evidentiranje prijav) v zvezi z imenovanjem direktorja opravlja služba, ki pokriva kadrovske zadeve ustanovitelja.
(3) Po preteku roka za prijave na razpis, mora ustanovitelj v roku 5 (petih) delovnih dni obvestiti predsednika nadzornega sveta, da skliče sejo nadzornega sveta.
(4) Seja nadzornega sveta mora biti sklicana v roku 8 (osmih) delovnih dni. Vse vloge in ostala dokumentacija, ki se nanašajo na razpis, se morajo predložiti predsedniku nadzornega sveta.
(5) Nadzorni svet pregleda vse prispele vloge in k vsakemu kandidatu poda enotno pisno mnenje.
33. člen 
(imenovanje direktorja) 
(1) Nadzorni svet po lastni presoji pripravi predlog ustanovitelju za imenovanje direktorja.
(2) Ustanovitelj pred sprejemom odločitve o imenovanju direktorja pridobi soglasje občinskega sveta ustanovitelja.
(3) Po prejemu soglasja občinskega sveta je dolžan ustanovitelj v roku 5 (petih) delovnih dni obvestiti podjetje o svoji odločitvi ter vso dokumentacijo posredovati podjetju, ki izpelje potrebne postopke za zaposlitev imenovanega direktorja.
34. člen 
(odpoklic direktorja) 
(1) Ustanovitelj odpokliče direktorja na predlog nadzornega sveta pred potekom mandata:
– če tako zahteva direktor,
– če je direktor deloval v nasprotju z interesi podjetja ali ustanovitelja ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi,
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest (6) mesecev,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
(2) Nadzorni svet je dolžan svoj predlog glede odpoklica direktorja pisno obrazložiti. Pred odpoklicem direktorja mora ustanovitelj pridobiti soglasje občinskega sveta ustanovitelja.
(3) Direktorju preneha mandat z dnem, ko ustanovitelj ob soglasju občinskega sveta ustanovitelja odpokliče direktorja oziroma ko se ugotovi, da so nastali razlogi iz prvega odstavka tega člena.
(4) V primeru, da razrešitev direktorja predlaga občinski svet ustanovitelja, mora ustanovitelj o predlogu odločiti v roku trideset (30) dni od prejema predloga.
(5) Odločitev o odpoklicu se posreduje direktorju in podjetju.
35. člen
(opravljanje funkcije direktorja po odpoklicu ali poteku mandata) 
V kolikor ustanovitelj odpokliče direktorja podjetja iz razlogov, navedenih v prvem odstavku 34. člena oziroma mu je potekel mandat, do imenovanja novega direktorja razrešeni direktor oziroma direktor, ki mu je potekel mandat, še naprej opravlja svojo funkcijo, v kolikor ustanovitelj ne določi vršilca dolžnosti, vendar najdlje za dobo enega (1) leta.
X. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI PODJETJA 
36. člen 
(financiranje dejavnosti podjetja) 
Dejavnosti podjetja se financirajo:
– s ceno storitev javnih služb, ki jih izvaja podjetje,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– iz drugih virov.
XI. DOBIČEK IN IZGUBA 
37. člen 
(postopek sprejema letnega poročila) 
(1) Letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega dobička oziroma predlog o kritju izgube, v skladu s predpisi pripravi direktor podjetja in ga posreduje v obravnavo in preveritev nadzornemu svetu podjetja, ki o rezultatih preveritve sestavi poročilo za ustanovitelja.
(2) Po pridobitvi poročila s strani nadzornega sveta, direktor posreduje letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega dobička oziroma predlog o kritju izgube v sprejem ustanovitelju.
38. člen 
(vodenje računovodstva) 
(1) Podjetje vodi računovodstvo po načelih, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe in drugi predpisi.
(2) Podjetje je dolžno voditi poslovne knjige tako, da so ločeno vodeni prihodki in odhodki za opravljanje gospodarskih javnih služb varstva okolja in za ostale dejavnosti.
39. člen 
(razporeditev bilančnega dobička) 
Bilančni dobiček razporedi s sklepom ustanovitelj.
40. člen 
(kritje izgube) 
(1) Izguba se ugotavlja in krije v skladu z zakonom.
(2) O načinu pokrivanja izgube odloča ustanovitelj na podlagi predloga direktorja in poročila nadzornega sveta.
(3) Izguba se krije:
– iz prenesenega čistega dobička iz preteklih let,
– iz zakonskih in drugih rezerv iz dobička,
– iz kapitalskih rezerv,
– iz sredstev občinskega proračuna družbenika,
– z zmanjšanjem osnovnega kapitala,
– z drugimi načini v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(4) Zaradi pokrivanja izgube se osnovni kapital podjetja ne sme zmanjšati pod zakonski minimum.
41. člen 
(dobiček in izguba po dejavnostih) 
(1) Podjetje je dolžno razkriti ugotovljene poslovne izide posameznih dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v letnem poročilu, vključno z doseženimi donosi na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe.
(2) Dobički, ugotovljeni pri posameznih obveznih gospodarskih javnih službah varstva okolja, ne morejo biti predmet delitve, izgube pa se morajo pokriti s potrjenimi cenami v prihodnjem cenovnem obdobju ali z doseženimi dobički v preteklem obračunskem obdobju.
XII. POSLOVNA SKRIVNOST 
42. člen 
(poslovna skrivnost) 
(1) Ustanovitelj, člani nadzornega sveta, direktor in delavci podjetja so dolžni kot poslovno skrivnost varovati kakršnekoli podatke, vedenja, listine in druge nosilce informacij v kakršnikoli obliki, ki se nanašajo na status in poslovanje podjetja, razen če gre za splošno dosegljive podatke in vedenja ali imajo posamezniki do razpolaganja z njimi ustrezni zakonit pravni temelj.
(2) V prejšnjem odstavku navedene osebe so dolžne preprečevati prenašanje teh podatkov na druge delavce ali neupravičen dostop do njih.
(3) Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti traja tudi po prenehanju delovnega razmerja. Direktor določi listine in podatke, ki tudi predstavljajo poslovno skrivnost ter osebe, ki so pooblaščene za njihovo posredovanje drugim.
XIII. PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI 
43. člen 
(pravica do obveščenosti) 
Ustanovitelj, občinski svet ustanovitelja, nadzorni odbor občine in nadzorni svet podjetja imajo pravico do obveščenosti o poslovanju podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan na zahtevo organov glede poslovanja pisno poročati in jim omogočiti vpogled v poslovne knjige ali dokumentacijo.
XIV. SPLOŠNI AKTI 
44. člen 
(akt o ustanovitvi podjetja) 
Ta odlok velja, po izpolnitvi vseh sestavin skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, tudi kot aktualno besedilo akta o ustanovitvi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo Komunala Tržič d.o.o., s poslovnim naslovom Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič, matična številka 5145023000, ki ga sprejme občinski svet ustanovitelja podjetja.
45. člen 
(veljavnost splošnih aktov podjetja) 
Vsi splošni akti, ki urejajo delovna razmerja v podjetju in drugi splošni akti podjetja veljajo še naprej, razen določil aktov, ki so v nasprotju s tem odlokom.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
46. člen 
(uporaba predpisov) 
(1) Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se neposredno uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) V primeru, da so določbe tega odloka v neskladju s kogentnimi določbami drugih predpisov, se ti kogentni predpisi neposredno uporabljajo.
47. člen 
(opravljanje funkcije direktorja in članov nadzornega sveta) 
(1) Direktor opravlja svojo funkcijo do izteka mandata, člani nadzornega sveta pa morajo biti imenovani v roku treh (3) mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(2) Do imenovanja članov nadzornega sveta, funkcijo nadzora nad vodenjem poslov podjetja opravlja občinski svet ustanovitelja.
48. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Uradni list RS, št. 18/14, 42/14 in 30/17).
49. člen 
(objava in začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi ter se uporablja od 1. 1. 2020 dalje.
Št. 007-0007/2019
Tržič, dne 28. novembra 2019
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti