Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3346. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020 – Spremembe proračuna št. 1, stran 9895.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 9. redni seji dne 5. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020 Spremembe proračuna št. 1 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 20/19) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.704.950
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.711.099
70
DAVČNI PRIHODKI
3.401.528
700 Davki na dohodek in dobiček
2.992.414
703 Davki na premoženje
327.512
704 Domači davki na blago in storitve
81.502
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.309.571
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
899.110
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
4.500
714 Drugi nedavčni prihodki
401.961
72
KAPITALSKI PRIHODKI
427.140
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
134.560
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 
292.580
73
PREJETE DONACIJE
15.150
730 Prejete donacije iz domačih virov
15.150
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.321.561
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
628.895
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU
692.666
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU 
IN IZ DRUGIH DRŽAV
230.000
787 Prejeta sr. od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
230.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.727.516
40
TEKOČI ODHODKI
1.441.130
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
444.719
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
72.775
402 Izdatki za blago in storitve
898.636
403 Plačila domačih obresti
25.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
2.042.774
410 Subvencije
117.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.112.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
186.607
413 Drugi tekoči domači transferi
626.967
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.160.212
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.160.212
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
83.400
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, 
ki niso pror. upor. 
61.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
22.400
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–1.022.566
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
18.639
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
18.639
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti
18.639
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–18.639
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.287.436
50
ZADOLŽEVANJE
1.287.436
500 Domače zadolževanje
1.287.436
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
246.231
55
ODPLAČILA DOLGA
246.231
550 Odplačila domačega dolga
246.231
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.041.205
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.022.566
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta
0
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov in do njih pride, ko je to potrebno zaradi nemotenega izvajanja projekta.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte potrjuje župan in o tem obvesti občinski svet.«
3. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 1.287.436,00 € za sofinanciranje projekta OB075-07-0010 – Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu (proračunska postavka 19002070), in sicer:
– z najetjem dolgoročnega kredita pri poslovnih bankah do višine 1.200.000,00 €
– z najetjem dolgoročnega kredita pri državnem proračunu v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin v višini 87.436,00 €.
Občina Miren - Kostanjevica za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2020 ne bo izdajala poroštev.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2019-18
Miren, dne 5. decembra 2019
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti