Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3345. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2019 – Rebalans št. 1, stran 9894.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 9. redni seji dne 5. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2019 Rebalans št. 1 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2019 (Uradni list RS, 20/19) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.105.090
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.587.132
70
DAVČNI PRIHODKI
3.289.237
700 Davki na dohodek in dobiček
2.873.795
703 Davki na premoženje
340.340
704 Domači davki na blago in storitve
75.002
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.297.895
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
884.597
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
5.200
714 Drugi nedavčni prihodki
404.098
72
KAPITALSKI PRIHODKI
279.424
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
400
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 
279.024
73
PREJETE DONACIJE
15.150
730 Prejete donacije iz domačih virov
15.150
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
223.384
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
216.153
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU
7.231
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.327.099
40
TEKOČI ODHODKI
1.454.233
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
452.270
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
73.852
402 Izdatki za blago in storitve
908.111
403 Plačila domačih obresti
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.148.517
410 Subvencije
235.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.131.600
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
174.388
413 Drugi tekoči domači transferi
607.529
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.640.189
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.640.189
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
84.160
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, 
ki niso pror. upor. 
61.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
23.160
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–222.009
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
18.639
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
18.639
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
18.639
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–18.639
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
128.173
50
ZADOLŽEVANJE
128.173
500 Domače zadolževanje
128.173
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
182.482
55
ODPLAČILA DOLGA
182.482
550 Odplačila domačega dolga
182.482
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–294.957
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–54.309
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
222.009
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta
294.957
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov in do njih pride, ko je to potrebno zaradi nemotenega izvajanja projekta.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte potrjuje župan in o tem obvesti občinski svet.«
3. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 128.173,00 €, in sicer:
– na podlagi 54. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17) za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov za sofinanciranje projekta OB075-07-0010 – Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu v višini 128.173,00 € (proračunska postavka 19002070).
Občina Miren - Kostanjevica za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2019 ne bo izdajala poroštev.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2019-17
Miren, dne 5. decembra 2019
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti