Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3339. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, stran 9880.

  
Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), drugega odstavka 45. člena in 49. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US RS, 32/16, 15/17 – odl. US RS in 27/17 – ZPro), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17), Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14), 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US RS, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17, 21/18 – popr.) ter Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno besedilo), Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16, 79/16 in 26/19), Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) in Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – uradno prečiščeno besedilo, 17/17 in 44/18), so Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 8. seji dne 26. 11. 2019, Občinski svet Občine Brežice na 8. seji dne 23. 9. 2019, Občinski svet Občine Krško na 7. seji, dne 26. 9. 2019, Občinski svet Občine Radeče na 7. seji dne 28. 11. 2019 in Občinski svet Občine Sevnice na 9. seji dne 25. 9. 2019 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom Občina Brežice, Občina Bistrica ob Sotli, Občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanavljajo Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju: MI-SPO), za izvrševanje nalog in postopkov v inšpekcijskih in prekrškovnih zadevah ter drugih upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, na območjih občin ustanoviteljic ter določajo njegovo delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje in zagotavljanje sredstev ter drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen 
(1) Občine ustanoviteljice MI-SPO so:
1. Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli,
2. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice,
3. Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14, 8270 Krško,
4. Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče in
5. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
(2) MI-SPO ima status samostojnega skupnega organa občin iz prvega odstavka tega člena in je sestavljen iz občinskih inšpektorjev, občinskih redarjev in drugih zaposlenih za področja izvajanja del in nalog organa.
(3) Ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic v imenu občin ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje MI-SPO, sprejema občinskega programa varnosti in ocene njegovega izvajanja, za kar so pristojni občinski sveti.
(4) Župani občin ustanoviteljic imenujejo in razrešujejo vodjo organa, sprejmejo akt o sistemizaciji delovnih mest v organu, sprejmejo kadrovski načrt, letni program dela in letni plan dela ter finančni načrt organa, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa.
3. člen 
(1) Naziv organa je Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, skrajšano ime je MI-SPO.
(2) Sedež MI-SPO je v Krškem, na naslovu Cesta krških žrtev 15, 8270 Krško.
(3) MI-SPO uporablja dva žiga okrogle oblike. V sredini obeh žigov se nahaja napis »Medobčinski inšpektorat Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica«. Žiga sta obrobljena z dvema črtama, eden je premera 38 mm in drugi 20 mm.
4. člen 
(1) Prostore in opremo za delovanje MI-SPO zagotavlja Občina Krško kot sedežna občina. Za uporabo prostora in opreme zaračunava sedežna občina MI-SPO najemnino. Na podlagi zahtevkov za izplačilo se stroški in najemnina delijo na občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine ustanoviteljice do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic.
(2) V primeru prenehanja delovanja MI-SPO Občina Krško obdrži prostore in opremo, ki jo je zagotovila ob začetku delovanja organa.
(3) Sedežna občina zagotavlja tudi vse ostale materialne pogoje za delovanje MI-SPO. Stroški se delijo med občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine ustanoviteljice do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic.
(4) Sedežna občina je dolžna skrbeti za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, ki jih daje v najem.
(5) Administrativne in računovodske storitve za MI-SPO izvaja sedežna občina.
(6) Za te storitve sedežna občina drugim občinam ustanoviteljicam zaračunava izvajanje storitev v višini 5 % realiziranega finančnega načrta MI-SPO.
5. člen 
(1) MI-SPO ima vse pisarne locirane na sedežu organa.
(2) Pisarne morajo zagotavljati tako organizacijske kot prostorske pogoje za nemoteno opravljanje dela vseh zaposlenih v organu.
(3) Ostale občine ustanoviteljice, v katerih ni lociran sedež organa, zagotavljajo neposreden kontakt med organom in občani v prostorih posamezne občinske uprave.
II. NALOGE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA – SKUPNEGA PREKRŠKOVNEGA ORGANA 
6. člen 
S tem odlokom se MI-SPO določi kot nadzorni organ za območje občin ustanoviteljic ter se pooblasti za odločanje o kršitvah na področju občinskih predpisov in drugih aktov. Občine na organ prenašajo izvajanje nalog po predpisih, ki urejajo področje občinskega redarstva in področje inšpekcijskega nadzora.
7. člen 
(1) MI-SPO opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in redarstva skladno z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic na tem področju.
(2) Postopek pred prekrškovnim organom vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba MI-SPO, ki mora za vodenje postopka, izdajo plačilnega naloga ter odločbe o prekršku izpolnjevati vse z zakonom in podzakonskimi akti predpisane pogoje in imeti opravljen preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po zakonu, ki ureja področje prekrškov, zakonu, ki ureja področje inšpekcijskega nadzora, zakonu, ki ureja področje občinskega redarstva ter zakonu, ki ureja splošni upravni postopek in poznati predpise, katerih izvrševanje nadzoruje.
(3) MI-SPO opravlja tudi naloge iz drugih področij, v skladu s sprejetimi predpisi občin ustanoviteljic, če je v njih tako določeno.
8. člen 
(1) Medobčinska inšpekcija je nadzorni in prekrškovni organ občin ustanoviteljic na področju pristojnosti občinske inšpekcije. Inšpekcijske postopke izvajajo občinski inšpektorji in druge pooblaščene uradne osebe, kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Pooblaščene uradne osebe odločajo o zaznanih kršitvah iz občinske pristojnosti, določenih z državnimi in občinskimi predpisi posamezne občine ustanoviteljice.
(2) Medobčinsko redarstvo je nadzorni in prekrškovni organ za občine ustanoviteljice na področju pristojnosti občinskega redarstva. Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva določajo zakoni ali na podlagi zakonov izdani občinski predpisi in se podrobno določijo v občinskem programu varnosti posamezne občine ustanoviteljice. Pri opravljanju nalog občinski redarji izrekajo opozorila in globe ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje z zakoni in občinskimi predpisi.
(3) Inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo se opravlja v posamezni občini ustanoviteljici upoštevajoč razmerje števila prebivalcev posamezne občine ustanoviteljice do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic.
9. člen 
(1) Občine ustanoviteljice v skladu z zakonom, ki ureja občinsko redarstvo, sprejmejo občinski program varnosti. Občinski program varnosti se nanaša na območje občine ustanoviteljice, za katero je bil sprejet.
(2) Občinski organi občin ustanoviteljic najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti.
10. člen 
(1) Vodja MI-SPO določi tedenski razpored dela za zaposlene, upoštevajoč razmerje določeno v 8. členu ter ob upoštevanju letnega programa in plana dela za posamezno občino.
(2) Postopki inšpekcijskega nadzorstva se opravljajo po uradni dolžnosti na podlagi osebne zaznave pooblaščenih uradnih oseb ali na podlagi obvestil občinske uprave, krajevnih skupnosti, drugih organov in organizacij ter občanov.
11. člen 
(1) Zaposleni v MI-SPO so pri izvrševanju svojih nalog v okviru svojih pooblastil samostojni.
(2) Zaposleni v MI-SPO so pri opravljanju svojih nalog dolžni upoštevati navodila in usmeritve vodje organa.
(3) Glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja MI-SPO ravna po usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.
(4) Usmeritve in mnenja županov iz prejšnjega odstavka tega člena je MI-SPO dolžan pri svojem delu dosledno upoštevati.
(5) MI-SPO je odgovoren za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine, županu in direktorju občinske uprave te občine.
(6) Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa MI-SPO kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(7) O pritožbah zoper odločbe MI-SPO odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon ne določa drugače.
12. člen 
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče MI-SPO, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
III. ORGANIZACIJA DELA 
13. člen 
MI-SPO vodi vodja, ki ima naziv Vodja – inšpektor svetnik (v nadaljevanju: vodja). Vodja se izbere po natečajnem postopku glede na strokovno usposobljenost v skladu z zakonodajo s področja javnih uslužbencev in ga imenujejo župani občin ustanoviteljic.
14. člen 
(1) Razpored oziroma plan dela določi vodja organa. Pri tem upošteva kot temeljni kriterij razmerje števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic, kot dodatne kriterije pa tudi naravo dela, organizacijo dela in potrebe po zagotavljanju in opravljanju nalog v okviru organa na območju posamezne občine ustanoviteljice.
(2) Inšpektorji in redarji so dolžni pisati tedensko poročilo, ki se nanaša na njihovo opravljeno delo.
(3) Zbir poročil se hrani na sedežu organa.
(4) Vodja organa enkrat letno o delu MI-SPO poroča županom občin ustanoviteljic.
15. člen 
Inšpekcijsko nadzorstvo in delo občinskih redarjev se opravlja:
– kot reden inšpekcijski in redarski nadzor v skladu s programom, ki ga sprejmejo župani občin ustanoviteljic in letnim planom, ki ga potrdijo župani občin ustanoviteljic, ter tedenskim razporedom oziroma planom dela za posamično občino ustanoviteljico, ki ga sprejme vodja organa;
– po dogovoru zaposlenega in vodje organa glede na nujnost in potrebe posamezne občine ustanoviteljice;
– po napotitvi vodje glede na prijave in vloge občinskih uprav, krajevnih skupnosti, organov in organizacij ter občanov.
16. člen 
(1) Župani občin ustanoviteljic skupaj določijo sistemizacijo delovnih mest v MI-SPO in sprejmejo akt o sistemizaciji delovnih mest v MI-SPO.
(2) Župan sedežne občine, ki ima status delodajalca, v soglasju z župani vseh občin ustanoviteljic in v skladu s kadrovskim načrtom, ki ga skupaj določijo župani občin ustanoviteljic, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v MI-SPO.
17. člen 
(1) O izločitvi vodje MI-SPO odloča direktor občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve vodje o stvari tudi odloči.
(2) O izločitvi zaposlenega v MI-SPO odloči vodja, ki v primeru izločitve zaposlenega tudi odloči.
IV. FINANCIRANJE 
18. člen 
(1) Sredstva za delo MI-SPO zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih.
(2) Sredstva za delo MI-SPO zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice za vsako proračunsko leto posebej določijo v finančnem načrtu MI-SPO. Finančni načrt vsebuje natančno delitev stroškov po posameznih postavkah in posameznih občinah.
(3) Ključ za delitev stroškov se ugotavlja enkrat letno ob sprejemanju proračunov občin ustanoviteljic. Za planiranje stroškov za naslednje leto, se upošteva stanje števila prebivalcev na dan 01.01. preteklega leta.
(4) MI-SPO je neposredni uporabnik proračuna sedežne občine. Sredstva za delo organa se zbirajo in celotno finančno poslovanje organa se vodi preko samostojnega in ločenega stroškovnega mesta v okviru enotnega zakladniškega računa sedežne občine.
(5) Finančni načrt, ki ga na predlog vodje MI-SPO sprejmejo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun sedežne občine.
(6) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za MI-SPO v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki.
(7) Svoje obveznosti občine ustanoviteljice poravnavajo mesečno, na podlagi zahtevkov, ki jih posreduje sedežna občina do 20. v mesecu. Višina zahtevka je izračunana na podlagi pripadajočega deleža dejanske realizacije organa za pretekli mesec, rok plačila je 30. dan od prejema zahtevka s strani občine ustanoviteljice.
(8) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta MI-SPO je župan sedežne občine oziroma po njegovem pooblastilu vodja.
19. člen 
(1) MI-SPO izvaja svoje poslovanje v obsegu sprejetega finančnega načrta in za namene, določene v proračunskih postavkah finančnega načrta skupnega prekrškovnega organa.
(2) Poraba sredstev iz naslova MI-SPO je razvidna iz letnih poročilih ob zaključku proračunskega leta.
V. IZSTOP, PRISTOP IN PRENEHANJE 
20. člen 
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz MI-SPO tako, da svojo namero pisno poda vodji organa in županom občin ustanoviteljic najmanj 6 mesecev pred nameravanim izstopom. Svojo namero mora podati pred iztekom tekočega leta, in sicer najkasneje do 30. 6. tekočega leta.
(2) Ostale občine odločijo, da naloge opravljajo še naprej v okviru MI-SPO kot skupne občinske uprave ali pa MI-SPO preneha z delom, o čemer odločijo občinski sveti s sklepom.
(3) Na podlagi sprejetega sklepa o nadaljnjem delu MI-SPO oziroma na podlagi odločitve, da MI-SPO preneha z delom, sklenejo župani poseben dogovor o pravicah in obveznostih, v katerem uredijo vsa vprašanja povezana s prenehanjem ali spremembo organa, prevzemom zaposlenih delavcev, sedežem organa in podobno.
21. člen 
(1) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do MI-SPO po ključu odstotka prebivalstva in ko pričnejo veljati spremembe tega odloka, ki se nanašajo na izstop občine.
(2) Svoje obveznosti za tekoče leto mora občina, ki izstopa kot ustanoviteljica MI-SPO, poravnati najkasneje do 30. 11. v letu, ko izstopa iz organa.
(3) Občina, ki izstopa kot ustanoviteljica MI-SPO, mora v skladu z odstotkom sofinanciranja oziroma v skladu z dogovorom:
– poravnati vse svoje materialne obveznosti do organa za tekoče leto;
– izpolniti obveznosti do delavcev zaposlenih v organu, v skladu z razmerjem števila prebivalcev in to urediti v posebnem dogovoru županov.
(4) Občina, ki izstopi kot ustanoviteljica MI-SPO, mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev organa skupne občinske uprave v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
22. člen 
(1) V kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k ustanovitvi MI-SPO, če sklep o tem sprejmejo na pristojnem organu svoje občine in se s pristopom strinjajo tudi občine ustanoviteljice.
(2) Svojo namero za pristop k MI-SPO mora občina izkazati najkasneje tri mesece pred želenim vstopom.
(3) Vodja v tem primeru pripravi preračun zagotavljanja sredstev za delo organa in poda predlog občinam ustanoviteljicam.
23. člen 
(1) V primeru odločitve, da MI-SPO preneha s svojim delom, vse občine razdelijo za to namenjene stvari, pravice in denarna sredstva, razen pravic in obveznosti po drugem odstavku tega člena ter prostorov in opreme, ki jo je zagotovila sedežna občina, po ključu odstotka števila prebivalcev občin ustanoviteljic. O konkretni razdelitvi sprejmejo župani dogovor v roku treh mesecev po sprejemu odločitve o prenehanju MI-SPO.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena morajo občine ustanoviteljice:
– poravnati vse materialne obveznosti organa do tretjih oseb;
– izpolniti obveznosti do delavcev zaposlenih v organu, v skladu z razmerjem števila prebivalcev in to urediti v posebnem dogovoru županov.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vsi občinski sveti občin ustanoviteljic.
25. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškov nega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (Uradni list RS, št. 73/08, 79/09 in 105/10).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih z dne 19. 5. 2009, podpisan s strani občin ustanoviteljic.
26. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za objavo poskrbi sedežna občina.
Št. 007-0001/2019
Bistrica ob Sotli, dne 26. novembra 2019
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak 
Št. 007-12/2019
Brežice, dne 23. septembra 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 
Št. 007-8/2019-O301
Krško, dne 26. septembra 2019
 
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 
Št. 0610-5/2019
Radeče, dne 28. novembra 2019
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 
Št. 0070-0001/2019
Sevnica, dne 25. septembra 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti