Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3335. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kobarid, stran 9845.

  
Na podlagi prvega odstavka 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Kobarid na 8. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kobarid 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik ureja način dodeljevanja enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Kobarid, določa upravičence, pogoje, postopek in višino enkratne denarne pomoči.
2. člen 
(1) Enkratna denarna pomoč za novorojence v Občini Kobarid (v nadaljevanju: pomoč) je denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se družini zagotovi dodatna finančna sredstva, za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
(2) O višini pomoči odloča na predlog župana Občinski svet Občine Kobarid s sklepom.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE POMOČI 
3. člen 
(1) Upravičenec do pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca prijavljeno stalno prebivališče v Občini Kobarid.
(2) Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
(3) Pravico do pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa, ravno tako pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.
4. člen 
Ne glede na določbo iz prejšnjega člena, upravičenec, ki prejme pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do pomoči po tem pravilniku.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA POMOČI 
5. člen 
(1) Pomoč upravičenec uveljavlja pri občinski upravi Občine Kobarid s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki je dostopen v sprejemni pisarni Občine Kobarid oziroma na spletni strani Občine Kobarid.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka mora upravičenec priložiti:
– pooblastilo občinski upravi za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc o upravičencu in novorojencu,
– fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa upravičenca,
– v primeru iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu otroka.
(3) Rok za vložitev vloge je najkasneje šest mesecev po rojstvu novorojenca, za katerega se pomoč uveljavlja.
(4) Če organ prejme nepopolno vlogo, mora upravičenca pozvati k dopolnitvi, pri čemer rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 8 dni.
(5) Nepopolne vloge in prepozno vložene vloge, se s sklepom zavržejo.
6. člen 
(1) Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči vodi občinska uprava po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
(2) Občinska uprava po uradni dolžnosti pridobi podatke iz uradnih evidenc o dejstvih, ki so potrebna za obravnavo vloge in odločanje o pravici do pomoči.
(3) O pravici do pomoči odloči občinska uprava z odločbo.
(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je v roku 15 dni od njene vročitve dopustna pritožba. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloča župan. Odločitev o pritožbi je dokončna.
(5) Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek pomoči na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni po pravnomočnosti.
7. člen 
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 57/08).
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2019
Kobarid, dne 27. novembra 2019
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti