Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3330. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, stran 9833.

  
Na podlagi drugega odstavka 116. člena in četrtega odstavka 132. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 46/18, 47/18 – popr. in 86/18) se v 30. členu besedilo »je odgovoren sistemski operater« nadomesti z besedilom »sta odgovorna sistemski in distribucijski operater«.
2. člen 
V 31. členu se v drugem odstavku doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– za zagotavljanje rezerve za vzdrževanje frekvence oziroma primarno regulacijo frekvence;«.
Dosedanja prva do četrta alineja postanejo druga do peta alineja.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za sistemske storitve, ki jih potrebuje distribucijski operater.«.
3. člen 
V 32. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za distribucijskega operaterja.«.
4. člen 
V 68. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Elektrooperater agenciji prijavi tudi projekte, ki so se začeli izvajati v regulativnem obdobju 2016–2018. Kvalifikacija teh projektov se izvede v treh mesecih od prijave projekta.«.
Dosedanji četrti odstavek postane nov peti odstavek.
5. člen 
V 76. členu se v naslovu, v prvem, drugem in tretjem odstavku črta beseda »evropska« v vseh sklonih.
6. člen 
V 80. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če elektrooperater dokaže, da je pri načrtovanju in implementaciji rešitve uporabil pristop upoštevanja celotnega elektroenergetskega sistema (prenosnega in distribucijskega), se mu dodatno k spodbudi iz prvega odstavka tega člena prizna še spodbuda v višini 3 odstotkov od neodpisane vrednosti sredstva na dan 31. decembra za čas trajanja treh let od dneva aktiviranja. Kot dokazilo morata distribucijski operater in sistemski operater v vlogi iz prejšnjega odstavka predložiti skupno izjavo o sodelovanju pri načrtovanju in implementaciji naložbe s podrobno utemeljitvijo, iz katere izhaja, da je v okviru naložbe uporabljena najbolj učinkovita zasnova rešitve za celotni elektroenergetski sistem. Naložba mora zagotavljati učinkovit mehanizem koordinacije med distribucijskim operaterjem in sistemskim operaterjem, ki vključuje učinkovito izmenjavo pomembnih podatkov o stanju v distribucijskem sistemu v realnem času (na manj kot 30 sekund). Utemeljitev mora biti podkrepljena z ovrednotenjem enega ali več kazalnikov uspešnosti, ki naslavljajo pristop upoštevanja celotnega elektroenergetskega sistema in ki po potrebi smiselno dopolnjujejo nabor kazalnikov iz tretje alineje sedmega odstavka tega člena.«.
Dosedanji četrti do osmi odstavek postanejo novi peti do deveti odstavek.
7. člen 
V 94. členu se v drugem odstavku 20. točka spremeni tako, da se glasi:
»20. za projekte, kot so kvalificirani v skladu z odsekom 3.2.8. II. poglavja tega akta, se stroški raziskav in inovacij v letu tt ugotovijo na podlagi realiziranih stroškov in odhodkov iz poslovnih knjig elektrooperaterja tistega leta, za katero se ugotavlja odstopanje od regulativnega okvira, razen za projekte iz četrtega odstavka 68. člena tega akta. Priznani stroški raziskav in inovacij za posamezni projekt iz četrtega odstavka 68. člena tega akta se začnejo priznavati v letu, ko je projekt kvalificiran in se ti stroški ugotovijo na podlagi realiziranih stroškov in odhodkov iz poslovnih knjig elektrooperaterja iz obdobja 2016–2021. Priznani stroški raziskav in inovacij iz 67. člena tega akta se za kvalificirane projekte priznajo največ do višine, ki se izračuna na naslednji način:Slika 1
inSlika 2
kjer oznake pomenijo:
RIt
stroški raziskav in inovacij;
Vvt
priznani viri za pokrivanje upravičenih stroškov predhodnega leta;
BPSRI
drugi prihodki iz naslova brezplačno prevzetih sredstev za projekte iz 67. člena tega akta, vključno s temi prihodki iz RO 2016–2018;
t
leto, za katero se ugotavlja odstopanje od regulativnega okvira;
pt
predhodno leto;
i
1 do N
N
število projektov od 1 do i;
Tro
trajanje regulativnega obdobja, izraženo s številom let;
n
1 do Tro
pri čemer se v letu t tekočega regulativnega obdobja stroški raziskav in inovacij priznajo do višine zamejitve, določene z enačbama iz te točke, hkrati pa neizkoriščeni stroški raziskav in inovacij predhodnih let tekočega regulativnega obdobja povečujejo zamejeno višino stroškov raziskav in inovacij leta t. Če pa se projekt zaključi v letu t tekočega regulativnega obdobja in stroški raziskav in inovacij presegajo zamejeno višino stroškov inovacij in raziskav tega leta, se nepriznani stroški leta t pokrivajo v naslednjem letu tekočega regulativnega obdobja do zamejitve.«.
8. člen 
Naslov 118. člena se spremeni, tako da se glasi: »(določitev omrežnine za hranilnike energije)«.
Prvi in drugi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Hranilnik energije, ki je priključen na omrežje neposredno in nima lastnega odjema, za prevzeto električno energijo, namenjeno izključno shranjevanju energije v hranilnik energije za kasnejše pretvorbe shranjene energije v električno energijo, ne plača omrežnine.
(2) Za določitev omrežnine za priključno moč pri priključevanju hranilnika energije iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabijo določbe 130. člena tega akta.«.
Tretji odstavek se črta.
9. člen 
V 122. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Končnemu odjemalcu, ki zagotavlja sistemske storitve iz 31. člena tega akta in se mu moč meri, elektrooperater pri določitvi treh največjih 15-minutnih povprečnih moči iz prvega in drugega odstavka 120. člena tega akta upošteva znižano vrednost realizirane izravnave moči, če je bilo izvajanje izravnave moči izvedeno v smislu povečanja prevzete moči iz omrežja v času treh največjih 15-minutnih povprečnih moči.
(2)  Pri določitvi obračunske moči na podlagi 120. člena tega akta elektrooperater končnemu odjemalcu posamezno ugotovljeno največjo 15-minutno povprečno moč iz prejšnjega odstavka zniža za ugotovljeno moč, s katero je končni odjemalec prispeval k izravnavi moči.«.
10. člen 
V Prilogi 3 se v poglavju I. Shema upravičenja stroškov raziskav in inovacij v oddelku 4. Poročanje o napredku projekta, v prvem odstavku črta besedilo: »Napaka! Zaznamek ni definiran.,«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Drugi odstavek spremenjenega 31. člena akta se začne uporabljati 1. januarja 2020.
12. člen 
Elektrooperater mora projekte iz novega četrtega odstavka 68. člena tega akta agenciji prijaviti najkasneje do 31. decembra 2020.
13. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 211-9/2019-29/442
Maribor, dne 28. novembra 2019
EVA 2019-2430-0071
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti