Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3326. Pravilniki o potniških ladjah, stran 9821.

  
Na podlagi prvega odstavka 121. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o potniških ladjah 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2009/45/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (UL L št. 163 z dne 25. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2017/2108/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Direktive 2009/45/ES o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (UL L št. 315 z dne 30. 11. 2017, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/45/ES), določa posebne zahteve za potniške ladje ter hitra potniška plovila, ki opravljajo notranja potovanja.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »SOLAS konvencija« je Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, skupaj s protokoli in spremembami, v najnovejši različici,
2. »LL konvencija« je Mednarodna konvencija o tovornih črtah, 1966, skupaj s protokoli in spremembami, v najnovejši različici,
3. »Kodeks o hitrih plovilih« je Mednarodni kodeks o varnosti hitrih plovil v skladu z Resolucijo MSC 36(63) Odbora za pomorsko varnost IMO z dne 20. maja 1994 ali Mednarodni kodeks o varnosti hitrih plovil iz leta 2000 (Kodeks HSC) v skladu z Resolucijo MSC 97(73) Odbora za pomorsko varnost IMO iz decembra 2000, v najnovejši različici,
4. »potniška ladja« je plovilo, ki prevaža več kot 12 potnikov,
5. »ro-ro potniška ladja« je plovilo, ki prevaža več kot 12 potnikov, ima prostore za ro-ro tovor ali prostore posebne vrste v skladu s pravilom iz 2. točke dela A Poglavja II-2 Priloge I Direktive 2009/45/ES,
6. »hitro potniško plovilo« je hitro plovilo v skladu s Pravilom X/1 SOLAS konvencije, ki prevaža več kot 12 potnikov. Potniška ladja, ki opravlja notranja potovanja v razredih B, C ali D, se ne šteje za hitro potniško plovilo, če je:
– spodriv konstrukcijske vodne črte manjši od 500 m3, in
– največja hitrost, v skladu z odstavkom 1.4.30 Kodeksa o hitrih plovilih iz leta 1994 in 1.4.38 Kodeksa o hitrih plovilih iz leta 2000, manjša od 20 vozlov,
7. »nova ladja« je ladja, katere gredelj je položen ali je v podobni fazi gradnje 1. julija 1998 ali kasneje,
8. »podobna faza gradnje« je faza, v kateri:
– se začne gradnja, razpoznavna za določeno ladjo, in
– se začne montaža ladje, ki vsebuje najmanj 50 ton ali 1 % mase gradbenega materiala, pri čemer velja podatek, ki predstavlja manjšo vrednost,
9. »obstoječa ladja« je ladja, ki ni nova ladja,
10. »potnik« je vsaka oseba, razen poveljnika in članov posadke ali drugih oseb, ki so zaposleni ali ki opravljajo kakršno koli delo na ladji, ter otroka, mlajšega od enega leta,
11. »dolžina ladje« pomeni, če ni drugače določeno, 96 % skupne dolžine vodne črte pri najmanj 85 % najnižje globine prostora, izmerjene od vrha gredlja, ali dolžina od sprednje gredice do osi krmila na vodni črti, če je ta vrednost večja. Na ladjah, načrtovanih z nagibom gredlja, je vodna črta, od katere je merjena ta dolžina, paralelna z načrtovano vodno črto,
12. »ladja z neprekinjenim krovom« je ladja s popolnim krovom, ki je izpostavljen vremenu in morju, ki ima stalna sredstva za zapiranje vseh odprtin v predelu na prostem in pod katerim so vse odprtine na straneh ladje opremljene s stalnimi sredstvi za zapiranje, ki so odporni na vremenske vplive. Popolni krov je lahko nepropustni krov ali enakovredna struktura, ki je sestavljena iz prepustnega krova, popolnoma pokrita z neprepustno strukturo, ki je odporna na vremenske vplive, in opremljena z neprepustnimi sredstvi za zapiranje,
13. »notranje potovanje« je potovanje v morskih območjih izključno med pristanišči Republike Slovenije, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno,
14. »morsko območje« je območje v skladu z drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika. V primeru uporabe predpisov o radijskih zvezah se za morsko območje šteje območje v skladu s Pravilom 2 Poglavja IV SOLAS konvencije,
15. »območje pristanišča« je območje na morju, kot je določeno v aktu o določitvi pristanišča,
16. »klasifikacijski zavod« je organizacija, ki je priznana v skladu s 3. členom Uredbe (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (UL L št. 131 z dne 28. 5. 2009, str. 11), razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno,
17. »milja« je 1852 metrov,
18. »značilna višina valov« je povprečna višina zgornje tretjine višine valov, opazovane v določenem obdobju,
19. »osebe z zmanjšano mobilnostjo« so osebe, ki imajo posebne težave pri uporabi javnega prevoza, vključno s starejšimi osebami, invalidi, osebami s prizadetimi čutili in uporabniki invalidskih vozičkov, nosečnicami in osebami, ki spremljajo majhne otroke,
20. »jadrnica« je plovilo, ki pluje na jadra, četudi je opremljena z mehaničnim pogonom za pomožno uporabo in uporabo v sili,
21. »enakovredni material« je aluminijeva zlitina ali kateri koli drug negorljiv material, ki ob koncu ustrezne izpostavljenosti standardnemu preskusu požarne varnosti sam po sebi ali zaradi svoje izolacije ohranja lastnosti strukture in celovitosti, enakovredne jeklu,
22. »standardni preskus požarne varnosti« je preskus, pri katerem so vzorci ustreznih pregrad ali krovov v preskusni peči izpostavljeni temperaturam, ki približno ustrezajo standardni krivulji temperature in časa v skladu s preskusno metodo, določeno v najnovejši različici Mednarodnega kodeksa za uporabo postopkov požarnega preskusa iz leta 2010, ki ga vsebuje Resolucija IMO MSC.307(88) z dne 3. decembra 2010,
23. »tradicionalna ladja« je katere koli vrste zgodovinska potniška ladja, zasnovana pred letom 1965, in njihove kopije, izdelane predvsem iz prvotnih materialov, vključno s tistimi, ki so namenjene spodbujanju in promociji tradicionalnih spretnosti in mornarskih veščin, ki skupaj tvorijo žive kulturne spomenike, s katerimi se upravlja v skladu s tradicionalnimi načeli pomorstva in tehnike,
24. »jahta za prosti čas ali plovilo za prosti čas« je plovilo, ki se ne uporablja v gospodarske namene, ne glede na pogon,
25. »pomožno plovilo« je čoln na ladji, ki se uporablja za prevažanje več kot 12 potnikov z mirujoče potniške ladje na obalo in nazaj,
26. »priobalna oskrbovalna ladja« je ladja, ki se uporablja za prevoz in namestitev industrijskih delavcev, ki na krovu ne opravljajo dela, bistvenega za delovanje ladje,
27. »priobalno oskrbovalno plovilo« je plovilo, ki se uporablja za prevoz in namestitev industrijskih delavcev, ki na krovu ne opravljajo dela, bistvenega za delovanje plovila,
28. »popravila, predelave in spremembe večjega pomena« so vsaka sprememba:
– ki znatno spremeni dimenzije ladje, kot je podaljšava z dodatkom novega srednjega dela,
– ki znatno spremeni potniško zmogljivost ladje, kot je sprememba krova za vozila v potniške bivalne prostore,
– ki znatno podaljša življenjsko dobo ladje, kot je obnovitev potniških bivalnih prostorov na enem celotnem krovu ali
– katere koli vrste ladje v potniško ladjo.
3. člen 
(področje uporabe) 
(1) Ta pravilnik se uporablja za naslednja plovila, ne glede na njihovo zastavo, ko opravljajo notranja potovanja:
a) nove in obstoječe potniške ladje z dolžino 24 metrov ali več,
b) hitra potniška plovila.
(2) Če ni drugače določeno, se ta pravilnik ne uporablja za:
a) potniške ladje, ki so:
– vojaške ladje in ladje za prevoz čet,
– jadrnice,
– ladje brez mehanskega pogona,
– plovila, zgrajena iz materialov, ki niso jeklo ali enakovredni material in ki niso zajeta v standardih o hitrih plovilih (Resolucija MSC 36(63) ali MSC.97(73)) ali o dinamično podprtih plovilih (Resolucija A.373(X)),
– lesene ladje enostavne gradnje,
– tradicionalne ladje,
– jahte za prosti čas,
– ladje, ki delujejo izključno v pristaniških območjih,
– priobalne oskrbovalne ladje, ali
– pomožna plovila,
b) hitra potniška plovila, ki so:
– vojaška plovila in plovila za prevoz čet,
– plovila za prosti čas,
– plovila, ki delujejo izključno v pristaniških območjih, ali
– priobalna oskrbovalna plovila.
(3) Ta pravilnik, razen določb 6., 8., 9., 10. in 11. člena, se uporablja tudi za druge potniške ladje, razen vojaških plovil in plovil za prevoz čet, ko opravljajo notranja potovanja (v nadaljevanju: potniške ladje, za katere ne velja Direktiva 2009/45/ES).
4. člen 
(kategorizacija morskih območij in razredi potniških ladij) 
(1) Morska območja so razvrščena v naslednje kategorije:
a) »Območje A« je morsko območje zunaj območij B, C in D.
b) »Območje B« je morsko območje, katerega zemljepisne koordinate niso nikoli več kot 20 milj oddaljene od linije obale v skladu s srednjo višino plime, vendar je zunaj območij C in D.
c) »Območje C« je morsko območje, katerega zemljepisne koordinate niso nikoli več kot 5 milj oddaljene od linije obale v skladu s srednjo višino plime, vendar je zunaj morskega območja D, če obstaja. Pri tem mora biti tudi verjetnost visokih valov, višjih od 2,5 metra, manjša od 10 %, merjeno v obdobju enega leta pri celoletni plovbi ali v določenem obdobju pri sezonski plovbi, kot je plovba v poletnem obdobju.
č) »Območje D« je morsko območje, katerega zemljepisne koordinate niso nikoli več kot 3 milje oddaljene od linije obale v skladu s srednjo višino plime. Pri tem mora biti tudi verjetnost visokih valov, višjih od 1,5 metra, manjša od 10 %, merjeno v obdobju enega leta pri celoletni plovbi ali v določenem obdobju pri sezonski plovbi, kot je plovba v poletnem obdobju.
(2) Morska območja Republike Slovenije so razvrščena v kategorije B, C in D. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) objavi na svoji spletni strani seznam in karto izrisanih morskih območij, ki jo izdela Geodetski inštitut Slovenije. Ministrstvo obvesti Evropsko Komisijo, kje so ti podatki na voljo.
(3) Potniške ladje so razvrščene v naslednje razrede glede na morska območja, v katerih lahko plujejo:
a) »Razred A« pomeni potniško ladjo, ki opravlja notranja potovanja v območjih A, B, C in D.
b) »Razred B« pomeni potniško ladjo, ki opravlja notranja potovanja v območjih B, C in D.
c) »Razred C« pomeni potniško ladjo, ki opravlja notranja potovanja v območjih C in D.
č) »Razred D« pomeni potniško ladjo, ki opravlja notranja potovanja v območju D.
(4) Za hitra potniška plovila se uporabljajo kategorije iz poglavja 1 (točki 1.4.10 in 1.4.11) Kodeksa o hitrih plovilih iz leta 1994 ali poglavja 1 (točki 1.4.12 in 1.4.13) Kodeksa o hitrih plovilih iz leta 2000.
5. člen 
(izpolnjevanje zahtev) 
(1) Potniška ladja ali hitro potniško plovilo lahko opravlja notranja potovanja, če izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
(2) Potniška ladja ali hitro potniško plovilo, ki pluje pod zastavo države, za katero se uporablja Direktiva 2009/45/ES, lahko opravlja notranja potovanja, če izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
(3) Spričevalo o varnosti hitrega potniškega plovila in dovoljenje za upravljanje ter spričevalo o varnosti potniške ladje, ki jih na podlagi Direktive 2009/45/ES izda država članica Evropske unije, imajo enako veljavo kot spričevala izdana na podlagi tega pravilnika.
(4) Pomorska oprema na ladji, ki izpolnjuje zahteve iz Direktive 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o pomorski opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 96/98/ES (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 146), zadnjič spremenjene z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2018/414 z dne 9. januarja 2018 o dopolnitvi Direktive 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo posameznih predmetov pomorske opreme, za katere se lahko uporablja elektronsko označevanje (UL L št. 75 z dne 19. 3. 2018, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/90/EU), se šteje, da izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
6. člen 
(zahteve za potniške ladje) 
(1) Nove in obstoječe potniške ladje razredov A, B, C in D morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
a) gradnja in vzdrževanje trupa, glavnih in pomožnih strojev, električnih in avtomatskih naprav mora ustrezati pravilom klasifikacijskega zavoda za klasifikacijo,
b) ustrezati morajo Poglavju IV, vključno s spremembami GMDSS (univerzalni pomorski sistem za varnost in stisko na morju) iz leta 1988 s spremembami ter Poglavju V in VI SOLAS konvencije.
(2) Nove potniške ladje morajo izpolnjevati:
a) splošne zahteve:
– nove potniške ladje razreda A morajo v celoti ustrezati zahtevam SOLAS konvencije in posebnim zahtevam tega pravilnika in Priloge I Direktive 2009/45/ES. Za pravila, katerih razlago je SOLAS konvencija prepustila v presojo državam pogodbenicam, se uporablja razlaga v skladu s Prilogo I Direktive 2009/45/ES;
– nove potniške ladje razredov B, C in D morajo v celoti ustrezati zahtevam tega pravilnika in Priloge I Direktive 2009/45/ES;
b) zahteve glede tovornih črt:
– nove potniške ladje dolžine 24 metrov in več morajo ustrezati zahtevam LL konvencije;
– za nove potniške ladje razreda D ne veljajo zahteve o minimalni višini premca v skladu s Pravilom 39 LL konvencije;
– nove potniške ladje razreda A, B, C in D morajo imeti neprekinjeni krov.
(3) Obstoječe potniške ladje morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
a) obstoječe potniške ladje razreda A morajo ustrezati zahtevam SOLAS konvencije o obstoječih potniških ladjah, posebnim zahtevam tega pravilnika in Priloge I Direktive 2009/45/ES. Za pravila, katerih razlago je SOLAS konvencija prepustila državam pogodbenicam, se uporablja razlaga v skladu s Prilogo I Direktive 2009/45/ES;
b) obstoječe potniške ladje razreda B morajo ustrezati zahtevam tega pravilnika in Priloge I Direktive 2009/45/ES;
c) obstoječe potniške ladje razredov C in D morajo ustrezati zahtevam tega pravilnika in Poglavja III Priloge I Direktive 2009/45/ES ter smiselno zahtevam poglavja II-1 in II-2 Priloge I Direktive 2009/45/ES tako, da se ohrani enaka raven varnosti, kot je določena v Poglavju II Priloge I Direktive 2009/45/ES, z upoštevanjem posebnih lokalnih pogojev opravljanja potovanj. Preden lahko obstoječe potniške ladje razredov C in D opravljajo linijska notranja potovanja v Republiki Sloveniji, mora uprava države zastave pridobiti soglasje uprave o izpolnjevanju pogojev iz tega pravilnika.
(4) Kadar uprava meni, da so zahteve, ki jih je sprejela uprava države pristanišča v skladu s točko c) tretjega odstavka 6. člena Direktive 2009/45/ES nesprejemljiva, nemudoma obvesti Evropsko komisijo.
(5) Popravila, predelave in spremembe večjega pomena novih in obstoječih ladij in s tem povezano opremljanje so v skladu z zahtevami za nove ladje drugega odstavka tega člena predelave ladje, ki so namenjene zgolj doseganju daljše dobe uporabe, se ne štejejo za spremembe večjega pomena.
7. člen 
(zahteve za potniške ladje, za katere ne velja Direktiva 2009/45/ES) 
Za potniške ladje, za katere ne velja Direktiva 2009/45/ES, se uporablja Priporočilo Sveta z dne 9. aprila 2019 o ciljih glede varnosti in nezavezujočih funkcionalnih zahtevah za potniške ladje, krajše od 24 metrov (UL C št. 142 z dne 23. 4. 2019, str. 1).
8. člen 
(zahteve za hitra potniška plovila) 
(1) Hitro potniško plovilo, ki je bilo zgrajeno, popravljeno, predelano ali so bile na njem izvedene spremembe večjega pomena 1. januarja 1996 ali kasneje, mora ustrezati zahtevam Pravila X/2 in X/3 SOLAS konvencije, razen če:
– je bil najkasneje 4. junija 1998 položen gredelj ali je bilo v podobni fazi gradnje,
– sta bila dobava in začetek obratovanja izvedena najpozneje 4. decembra 1998, in
– je popolnoma v skladu z zahtevami Kodeksa o varnosti dinamično podprtih plovil (Kodeks DSC) iz Resolucije skupščine IMO A.373(10) v najnovejši različici.
(2) Hitro potniško plovilo, zgrajeno pred 1. januarjem 1996, ki ustreza zahtevam Kodeksa o hitrih plovilih, lahko opravlja potovanja v skladu s tem kodeksom.
(3) Hitro potniško plovilo, zgrajeno pred 1. januarjem 1996, ki ne ustreza zahtevam Kodeksa o hitrih plovilih, ne sme opravljati notranjih potovanj, razen če jih ni opravljalo že 4. junija 1998. Takšno plovilo mora izpolnjevati zahteve DSC Kodeksa.
(4) Gradnja in vzdrževanje hitrega potniškega plovila in njegove opreme mora ustrezati pravilom za klasifikacijo pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
9. člen 
(zahteve za stabilnost za ro-ro potniške ladje in izvzetje iz prometa) 
Ro-ro potniške ladje razreda C, katerih gredelj je položen ali ki so bile v podobni fazi gradnje 1. oktobra 2004 ali kasneje, in ro-ro potniške ladje razredov A in B, morajo ustrezati zahtevam 6., 8. in 9. člena Direktive 2003/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. april 2003 o posebnih zahtevah glede stabilnosti ro-ro potniških ladij (UL L št. 123 z dne 17. 5. 2003, str. 22), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 241).
10. člen
(varnostne zahteve za osebe z zmanjšano mobilnostjo) 
(1) Potniške ladje razredov A, B, C in D in hitra potniška plovila, ki opravljajo javni prevoz, katerih gredelj je položen ali so v podobni fazi gradnje 1. oktobra 2004 ali kasneje, morajo, če je mogoče, omogočiti osebam z zmanjšano mobilnostjo varen dostop na ladjo v skladu z navodili iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pri izvajanju navodil iz prejšnjega odstavka sodeluje klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji, z organizacijami, ki predstavljajo osebe z zmanjšano mobilnostjo.
(3) Predelava potniških ladij razredov A, B, C in D ter hitra potniška plovila, ki opravljajo javni prevoz, katerih gredelj je položen ali so v podobni fazi gradnje pred 1. oktobrom 2004, mora biti izvedena v skladu z navodili iz Priloge 1 tega pravilnika, če je to ekonomsko upravičeno in izvedljivo.
11. člen 
(varstveni ukrepi) 
(1) Uprava lahko odloči, da potniški ladji, ki opravlja notranja potovanja v skladu s tem pravilnikom, in kljub temu predstavlja tveganje za varnost življenja, premoženja ali okolja, prepove opravljanje potovanja ali ji naloži dodatne varnostne ukrepe, dokler takšna nevarnost ni odpravljena.
(2) Uprava obvesti Evropsko komisijo in države članice Evropske unije o varstvenih ukrepih iz tega člena ter jih obrazloži.
12. člen 
(pregledi) 
(1) Pooblaščeni klasifikacijski zavod pregleda potniško ladjo:
a) pred začetkom uporabe (začetni pregled);
b) enkrat na dvanajst mesecev (redni pregled);
c) po potrebi (dodatni pregled).
(2) Hitro potniško plovilo, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije in ki mora upoštevati zahteve iz 8. člena tega pravilnika, pregleda pooblaščeni klasifikacijski zavod v skladu s Kodeksom o hitrih plovilih in Kodeksom DSC.
(3) Pri opravljanju pregledov se uporabljajo postopki in navodila za preglede spričeval o varnosti potniške ladje, določena v Resoluciji skupščine IMO A.997(25) z dne 29. novembra 2007 o navodilih za preglede v okviru usklajenega sistema pregledov in izdajanja spričeval.
(4) Potniško ladjo ali hitro potniško plovilo, ki pluje pod zastavo države, ki ni država članica Evropske unije, in želi opravljati notranje potovanje, pregleda klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji.
13. člen
(spričevala) 
(1) Potniške ladje iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika morajo imeti spričevalo o varnosti potniške ladje v skladu s Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Potniške ladje iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika morajo imeti spričevalo o varnosti potniške ladje v skladu s Prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Ladji izda spričevalo iz prejšnjega odstavka pooblaščeni klasifikacijski zavod po opravljenem začetnem pregledu v skladu s točko a) prvega odstavka prejšnjega člena. Spričevalo o varnosti potniške ladje se izda za obdobje dvanajst mesecev. Čas veljavnosti spričevala se lahko podaljša za obdobje do enega meseca po datumu izteka veljavnosti spričevala. V primeru podaljšanja začne novo obdobje veljavnosti spričevala teči od datuma izteka veljavnosti obstoječega spričevala pred njegovim podaljšanjem.
(3) Ladji, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije, obnovi spričevalo pooblaščeni klasifikacijski zavod po opravljenem rednem pregledu v skladu s točko b) prvega odstavka prejšnjega člena.
(4) Hitremu potniškemu plovilu, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije in ki izpolnjuje zahteve Kodeksa o hitrih plovilih, izda pooblaščeni klasifikacijski zavod spričevalo o varnosti hitrega potniškega plovila in dovoljenje za upravljanje v skladu s Kodeksom o hitrih plovilih.
(5) Hitremu potniškemu plovilu, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije, ki izpolnjuje zahteve Kodeksa DSC, izda pooblaščeni klasifikacijski zavod spričevalo o gradnji in opremi DSC ter dovoljenje za upravljanje v skladu s Kodeksom DSC.
(6) Hitro potniško plovilo, ki pluje pod zastavo države, za katero se uporablja Direktiva 2009/45/ES, lahko opravlja notranja potovanja v Republiki Sloveniji, če pred izdajo dovoljenja za upravljanje hitrega potniškega plovila, ki opravlja notranja potovanja, uprava države zastave plovila pridobi soglasje uprave o operativnih pogojih za plovbo v Republiki Sloveniji, ki jih mora plovilo izpolnjevati. Uprava države zastave plovila mora te pogoje navesti na dovoljenju za upravljanje.
(7) Določbe tega člena veljajo tudi za potniško ladjo in hitro potniško plovilo, ki pluje pod zastavo države, ki ni članica Evropske unije, in želi opravljati notranje potovanje.
(8) Varstveni ukrepi, določeni na podlagi 11. člena tega pravilnika, se navedejo v ladijskem spričevalu.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(prehodno obdobje) 
(1) Ladje, zgrajene iz enakovrednega materiala pred 20. decembrom 2017, izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika in Direktive 2009/45/ES do 22. decembra 2025.
(2) Spričevala, ki so bila izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka njihove veljavnosti.
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o potniških ladjah(Uradni list RS, št. 23/11 in 16/17).
16. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-308/2018/28
Ljubljana, dne 29. novembra 2019
EVA 2018-2430-0081
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti