Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2019 z dne 12. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2019 z dne 12. 12. 2019

Kazalo

3313. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, stran 9771.

  
Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZVis, Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), 11. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11, 17/15, 9/17, 26/17 in 8/19) ter tretje alineje 38. in prve alineje 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2, 63/16, 2/17, 31/17 in 77/18) sta Senat Univerze na Primorskem na 3. redni seji, dne 20. 11. 2019 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na svoji 1. redni (konstitutivni) seji, dne 5. 12. 2019, v enakem besedilu sprejela naslednje
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Univerze na Primorskem 
1. člen 
V Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2, 63/16, 2/17, 31/17 in 77/18), se v 2. členu v drugem odstavku zadnjo vejico nadomesti s piko in črta besedilo: »s posebnim poudarkom na sredozemski regiji«.
2. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza ima naslednje članice:
Fakultete:
Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije
Skrajšano ime: UP FHŠ
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Studi Umanistici
Sedež: Koper, Titov trg 5
Univerza na Primorskem
Fakulteta za management
Skrajšano ime: UP FM
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Management
Sedež: Koper, Cankarjeva 5
Univerza na Primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Skrajšano ime: UP FAMNIT
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Scienze Matematiche, Naturali e Tecnologie Informatiche
Sedež: Koper, Glagoljaška 8
Univerza na Primorskem
Fakulteta za turistične študije – Turistica
Skrajšano ime: UP FTŠ Turistica
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Studi per il Turismo – Turistica
Sedež: Portorož, Obala 11 a
Univerza na Primorskem
Fakulteta za vede o zdravju
Skrajšano ime: UP FVZ
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Scienze della Salute
Sedež: Izola, Polje 42
Univerza na Primorskem
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UP PEF
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Studi Educativi
Sedež: Koper, Cankarjeva 5
raziskovalni zavod:
Univerza na Primorskem
Inštitut Andrej Marušič
Skrajšano ime: UP IAM
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Istituto Andrej Marušič
Sedež: Koper, Muzejski trg 2
druga zavoda:
Univerza na Primorskem
Študentski domovi
Skrajšano ime: UP ŠD
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Case dello studente
Sedež: Koper, Ankaranska 7
Univerza na Primorskem
Univerzitetna knjižnica
Skrajšano ime: UP UK
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Biblioteca Universitaria
Sedež: Koper, Titov trg 5.«
3. člen 
10.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Študijska področja, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, so na posameznih članicah:
– Fakulteta za humanistične študije: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 02 Umetnost in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost;
– Fakulteta za management: 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo;
– Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije: 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za turistične študije – Turistica: 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za vede o zdravju: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Pedagoška fakulteta: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 02 Umetnost in humanistika;«
4. člen 
V prvem odstavku 28. člena se osemindvajseta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– imenuje in razrešuje pomočnike rektorja,«.
5. člen 
29.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Rektor lahko imenuje pomočnika rektorja za vsebinske zadeve in mu s sklepom o imenovanju določi naloge. Hkrati je lahko imenovan zgolj en pomočnik rektorja za vsebinske zadeve.
Za pomočnika rektorja za vsebinske zadeve je lahko imenovan, kdor ima:
– naziv visokošolskega učitelja – rednega profesorja,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Rektor lahko imenuje pomočnike rektorja za upravne zadeve in jim s sklepom o imenovanju določi naloge. Hkrati so lahko imenovani pomočniki rektorja za upravne zadeve v skupnem obsegu največ 2 FTE.
Za pomočnika rektorja za upravne zadeve je lahko imenovan, kdor ima:
– vsaj 7. raven izobrazbe,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Mandat pomočnika rektorja je vezan na mandat rektorja. Rektor lahko razreši pomočnika rektorja pred iztekom njegovega mandata.
Pomočnik rektorja je vodilni delavec, s katerim se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas.«
6. člen 
Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posvetovalna telesa rektorja so kolegij dekanov in direktorjev ter svet zaupnikov. Kolegij dekanov in direktorjev sestavljajo rektor ter dekani in direktor raziskovalne članice univerze.«
7. člen 
V prvem odstavku 35.a člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Vsaka fakulteta ima v senatu po enega predstavnika iz vrst študentov, ki ga izvoli študentski svet fakultete in je hkrati tudi član študentskega sveta univerze. Predstavnik iz vrst študentov mora ob izvolitvi v senat univerze na študiju v preteklem študijskem letu izkazovati povprečno oceno vsaj 8. To določilo ne velja za tiste predstavnike študentov, ki imajo v študijskem letu izvolitve v senat univerze prvič status študenta.«
8. člen 
V sedemindvajseti alineji 38. člena se beseda »ter« nadomesti z besedo »ki«.
9. člen 
Šesta in sedma alineja prvega odstavka 42. člena se spremenita tako, da se glasita:
»– za kakovost,
– za univerzitetne nagrade,«.
10. člen 
Četrti odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Rektor univerze in dekani članic univerze ne morejo biti člani komisij senata.«
11. člen 
Prvi in drugi odstavek 47. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Komisija za študentske zadeve univerze ima devet članov, in sicer sedem iz vrst delavcev univerze in dva iz vrst študentov.
Člane komisije iz vrst delavcev imenuje senat univerze, člana komisije iz vrst študentov pa študentski svet univerze.«
12. člen 
V prvem odstavku 59. člena se v drugem stavku črta besedilo: »oblikuje mnenje o kandidatih za rektorja univerze in«.
13. člen 
Prvi odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za dekana članice je lahko izvoljen visokošolski učitelj, ki ima na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, vsaj za polovični delovni čas na članici, na kateri kandidira.«
14. člen 
V enajsti alineji drugega odstavka 71. člena se beseda »ter« nadomesti z besedo »ki«.
15. člen 
V 78. členu se v tretji alineji vejica nadomesti s piko. Črta se zadnja alineja.
16. člen 
V 146. členu se črta četrti odstavek. Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
17. člen 
150. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zaposleni, ki ni obnovil postopka za izvolitev v naziv, ki je pogoj za opravljanje del, na katere je razporejen, teh del ne sme opravljati. Šteje se, da posebnega pogoja za delo po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi ne izpolnjuje več.
Podan je razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti.
Pristojni organ je dolžan v tem primeru odločiti o položaju delavca v skladu s predpisi in potrebami UP.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Splošni akti univerze in članic se uskladijo s temi spremembami in dopolnitvami v roku treh mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
19. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta sprejmeta v enakem besedilu upravni odbor in senat univerze, veljati pa začnejo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-3/19
Prof. dr. Klavdija Kutnar
Izr. prof. dr. Jonatan Vinkler
rektorica 
predsednik 
Univerze na Primorskem
Upravnega odbora
predsednica Senata
Univerze na Primorskem
Univerze na Primorskem

AAA Zlata odličnost