Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2019 z dne 12. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2019 z dne 12. 12. 2019

Kazalo

3312. Sprememba Tarife o taksah in nadomestilih, stran 9771.

  
Na podlagi 6. točke prvega odstavka 501. člena in 511. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19) ter prvega odstavka 363. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S P R E M E M B O   T A R I F E 
o taksah in nadomestilih 
1. člen 
V Tarifi o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 52/16) se v Prilogi 1 tretji odstavek tarifne številke 54 spremeni tako, da se glasi:
»(3) Letno nadomestilo za posamezno leto znaša:
1. za zavarovalnice: 0,135 % od osnove iz 1. točke drugega odstavka te tarifne številke,
2. za zavarovalnice v zavarovalniški skupini: 0,145 % od osnove iz 2. točke drugega odstavka te tarifne številke,
3. za Slovensko zavarovalno združenje: 0,135 % od osnove iz 3. točke drugega odstavka te tarifne številke,
4. za upravljavce pokojninskih skladov, ki so oblikovani kot kritni sklad in za upravljavce skupine kritnih skladov: 0,0165 % od osnove iz 4. točke drugega odstavka te tarifne številke,
5. za upravljavca kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada iz 2. točke prvega odstavka 21. člena ZPSPID: 0,0165 % od osnove iz 5. točke drugega odstavka te tarifne številke,
6. za zavarovalni oziroma pozavarovalni pool: 0,135 % od osnove v 6. točki drugega odstavka te tarifne številke.«
2. člen 
Ta Sprememba Tarife o taksah in nadomestilih začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020. Do začetka njene uporabe se uporablja tretji odstavek tarifne številke 54 Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 52/16).
Št. 00701-4/2019-8
Ljubljana, dne 8. novembra 2019
EVA 2019-1611-0107
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej 
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Spremembam Tarife o taksah in nadomestilih s sklepom št. 42600-3/2019/7 z dne 5. 12. 2019.