Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2019 z dne 12. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2019 z dne 12. 12. 2019

Kazalo

3310. Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev, stran 9700.

  
Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17 in 77/18 – ZTFI-1) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
T A R I F O 
o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev 
A) SPLOŠNI DEL 
1. člen 
(vsebina tarife) 
(1) S Tarifo o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: tarifa) se določa:
1. višino taks:
– za odločanje o posamičnih zadevah in
– za vpise in izpise iz registrov, ki jih vodi Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija);
2. višino letnih nadomestil za nadzor Agencije;
3. višino nadomestil za opravljanje drugih nalog Agencije.
(2) Takse in nadomestila iz prejšnjega odstavka so dolžne Agenciji plačevati osebe, nad katerimi Agencija opravlja nadzor in izvršuje druge naloge in pristojnosti, določene s predpisi.
2. člen 
(pomen uporabljenih izrazov) 
(1) V tej tarifi uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot je določen v predpisih, ki določajo naloge in pristojnosti Agencije.
(2) Takse za odločanje o posamičnih zadevah so takse za odločanje o zahtevah, o katerih mora glede na predpise odločiti Agencija, takse za izdajo nadzornih ukrepov in takse za odločanje o drugih posamičnih zadevah iz pristojnosti Agencije.
(3) Takse za vpise in izpise iz registrov, ki jih vodi Agencija, so takse za vpise in izbrise iz registrov, ki jih vodi Agencija.
(4) Letna nadomestila za nadzor so nadomestila, ki jih za nadzor Agencije letno plačajo:
– osebe, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev in poslov po predpisih iz pristojnosti Agencije,
– osebe, ki opravljajo investicijske storitve in posle na podlagi dovoljenja drugega nadzornega organa Republike Slovenije,
– izdajatelji iz 123. člena in drugega odstavka 140. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19) in
– druge osebe, za katere to določajo predpisi iz pristojnosti Agencije.
(5) Nadomestila za opravljanje drugih nalog Agencije so:
– nadomestila za nadzor nad osebami ali aktivnostmi, nad katerimi Agencija opravlja nadzor, ki ni nadzor, za katerega te osebe ali osebe, nad aktivnostmi katerih Agencija opravlja nadzor, plačajo letno nadomestilo za nadzor (v nadaljnjem besedilu: nadomestila za nadzor) in
– nadomestila za izvajanje nalog in pristojnosti Agencije, za katere se ne plača taksa, letno nadomestilo za nadzor ali nadomestilo za nadzor (v nadaljnjem besedilu: nadomestila).
3. člen 
(veljavnost določb) 
Kadar se ta tarifa sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
4. člen 
(način določanja taks in nadomestil) 
(1) Višina taks in nadomestil iz 1. člena te tarife se določa s številom točk, razen če ni s to tarifo določeno drugače.
(2) Znesek takse in nadomestila iz 1. člena te tarife v eurih se izračuna kot zmnožek števila točk za posamezno obveznost in vrednosti točke na dan nastanka te obveznosti.
(3) Če je taksa oziroma nadomestilo iz 1. člena te tarife določeno kot število točk v razponu, je razpon določen z najnižjim in najvišjim številom točk. Določitev višine znotraj razpona se utemelji.
5. člen 
(vrednost točke) 
(1) Vrednost točke po tej tarifi znaša 4,20 eura.
(2) Vrednost točke se lahko poveča za rast cen življenjskih potrebščin, ko ta preseže 5 % vrednosti cen življenjskih potrebščin, kot jih določa Statistični urad Republike Slovenije, ki velja na dan uveljavitve te tarife oziroma zadnje spremembe vrednosti točke. Novo vrednost točke objavi Agencija s sklepom, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen 
(način in dan plačila) 
(1) Takse in nadomestila iz 1. člena te tarife se plačujejo na transakcijski račun Agencije številka SI56 0110 0637 0164 245 (BIC (SWIFT) koda BSLJSI2X in SHA opcija stroškov).
(2) Šteje se, da je taksa oziroma nadomestilo iz 1. člena te tarife plačano dne, ko je denarno nakazilo prejeto v dobro računa Agencije iz prejšnjega odstavka.
7. člen 
(zavezanec za plačilo) 
(1) Če ni s to tarifo določeno drugače, je zavezanec za plačilo takse ali nadomestila iz 1. člena te tarife:
– vložnik zahteve, če se postopek začne ali določeno dejanje opravi na podlagi zahteve vložnika,
– vložnik ugovora zoper odredbo ali odločbo,
– vložnik pritožbe zoper odločbo, izdano v postopku prisilne izvršitve odredb,
– naslovnik odločbe, odredbe ali sklepa, ki ga izda Agencija, če se postopek začne po uradni dolžnosti,
– oseba, ki Agenciji posreduje obvestilo, za katerega predpis določa, da Agencija to obvestilo posreduje drugi osebi,
– oseba, ki je v skladu s to tarifo dolžna plačati letno nadomestilo za nadzor,
– oseba, ki je v skladu s to tarifo dolžna plačati nadomestilo za nadzor.
(2) Zavezanec za plačilo po tej tarifi ni Republika Slovenija oziroma Vlada Republike Slovenije.
8. člen 
(nastanek obveznosti za plačilo, zapadlost v plačilo) 
(1) Če ni s to tarifo določeno drugače, nastane obveznost za plačilo takse ali nadomestila iz 1. člena te tarife:
– za zahtevo vložnika, da se začne postopek ali opravi določeno dejanje – z dnem vložitve zahteve,
– za vložitev ugovora zoper odredbo ali odločbo – z dnem vložitve ugovora,
– za vložitev pritožbe zoper odločbo, izdano v postopku prisilne izvršitve odredb – z dnem vložitve pritožbe,
– za izdajo odločbe, odredbe ali sklepa, ki ga Agencija naslovniku izda po uradni dolžnosti – z dnem izdaje odločbe, odredbe ali sklepa,
– za posredovanje obvestila drugi osebi – z dnem posredovanja obvestila Agenciji,
– za letno nadomestilo za nadzor – 1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto,
– za nadomestilo za nadzor – 1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto.
(2) Obveznost za plačilo zapade v plačilo v roku osmih dni od pravnomočnosti akta Agencije ali osmih dni od oprave dejanja Agencije, razen v primerih, ko je dokaz o plačilu takse v skladu s predpisom procesna predpostavka za odločanje o zahtevi, in v drugih primerih, ki jih ta tarifa ali drug predpis urejajo drugače.
9. člen
(posebne določbe za letno nadomestilo za nadzor – nastanek obveznosti za plačilo, zapadlost v plačilo, obročno oziroma enkratno plačilo, proporcionalnost) 
(1) Če ni s to tarifo določeno drugače, plačajo zavezanci letno nadomestilo za nadzor v tekočem letu v dvanajstih enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega 5. dne v mesecu za tekoči mesec. Višina mesečnega obroka se ugotovi tako, da se znesek letnega nadomestila za nadzor deli s številom dvanajst.
(2) V primeru, ko ta tarifa določa plačilo letnega nadomestila za nadzor v enkratnem znesku, obveznost za plačilo zapade 31. maja v koledarskem letu za tekoče leto.
(3) V primeru, ko zavezanec za plačilo letnega nadomestila za nadzor pridobi ali izgubi status zavezanca za plačilo letnega nadomestila za nadzor med letom, se znesek letnega nadomestila za nadzor proporcionalno zmanjša za vsak mesec v tekočem letu, ko oseba nima statusa zavezanca za plačilo letnega nadomestila za nadzor.
(4) Obveznost za plačilo letnega nadomestila za nadzor v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena nastane s prvim dnem naslednjega meseca po pridobitvi statusa zavezanca za plačilo letnega nadomestila za nadzor in preneha z zadnjim dnem meseca, v katerem je prišlo do prenehanja statusa zavezanca za plačilo letnega nadomestila za nadzor. V primeru, ko ta tarifa določa plačilo letnega nadomestila za nadzor v enkratnem znesku, zapade obveznost za plačilo letnega nadomestila za nadzor, ki je zaradi pridobitve statusa zavezanca za plačilo letnega nadomestila za nadzor nastala po 31. maju tekočega leta, 5. dne naslednjega meseca po pridobitvi statusa zavezanca za plačilo letnega nadomestila za nadzor.
(5) V primeru likvidacije investicijskega sklada ali pokojninskega sklada se letno nadomestilo za nadzor plača vključno za mesec, v katerem je upravljavec posameznega sklada končal delitev preostanka likvidacijske mase med člane oziroma delničarje tega sklada.
10. člen 
(posebne določbe za letno nadomestilo za nadzor –obveznost poročanja podatkov)
(1) V primeru, ko se letno nadomestilo za nadzor izračuna na podlagi podatkov:
– o čisti vrednosti sredstev, kot jih določa ta tarifa, mora zavezanec za plačilo letnega nadomestila za nadzor te podatke Agenciji poročati v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje (NRS) in v skladu z ustrezno funkcionalno specifikacijo za posamezno vrsto poročanja, objavljeno na spletni strani Agencije, do 15. januarja tekočega leta oziroma, ko je zavezanec za plačilo letnega nadomestila za nadzor upravljavec AIS, registrirani upravljavec AIS ali upravljavec SIS, do 15. februarja tekočega leta,
– o številu strank, mora zavezanec za plačilo letnega nadomestila za nadzor te podatke Agenciji poročati v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje (NRS) in v skladu z ustrezno funkcionalno specifikacijo za posamezno vrsto poročanja, objavljeno na spletni strani Agencije, do 15. januarja tekočega leta.
(2) Morebitne popravke že poročanih podatkov je potrebno poslati takoj po ugotovitvi oziroma v roku, ki ga določi Agencija.
(3) Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki o čisti vrednosti sredstev, kot jih določa ta tarifa, oziroma o številu strank, se do novega izračuna, letno nadomestilo za nadzor za tekoče leto plačuje v višini letnega nadomestila za nadzor preteklega leta, morebitno doplačilo ali preplačilo za tekoče leto pa se upošteva pri plačilu prvega dokončnega obroka letnega nadomestila za nadzor za tekoče leto.
11. člen 
(posebne določbe za nadomestilo za nadzor) 
(1) V primeru, ko ta tarifa določa plačilo nadomestila za nadzor v obrokih, plačajo zavezanci nadomestilo za nadzor v tekočem letu v dvanajstih enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega 5. dne v mesecu za tekoči mesec. Višina mesečnega obroka se ugotovi tako, da se znesek nadomestila za nadzor deli s številom dvanajst.
(2) V primeru, ko ta tarifa določa plačilo nadomestila za nadzor v enkratnem znesku, zapade obveznost plačila v plačilo 31. maja v koledarskem letu za tekoče leto.
(3) V primeru, ko zavezanec za plačilo nadomestila za nadzor pridobi ali izgubi status zavezanca za plačilo nadomestila za nadzor med letom, se nadomestilo za nadzor proporcionalno zmanjša za vsak mesec v tekočem letu, ko oseba nima statusa zavezanca za plačilo nadomestila za nadzor.
(4) Obveznost za plačilo nadomestila za nadzor v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena nastane s prvim dnem naslednjega meseca po pridobitvi statusa zavezanca za plačilo nadomestila za nadzor in preneha z zadnjim dnem meseca, v katerem je prišlo do prenehanja statusa zavezanca za plačilo nadomestila za nadzor. V primeru, ko ta tarifa določa plačilo nadomestila za nadzor v enkratnem znesku, zapade obveznost za plačilo nadomestila za nadzor, ki je zaradi pridobitve statusa zavezanca za plačilo nadomestila za nadzor nastala po 31. maju tekočega leta, 5. dne naslednjega meseca po pridobitvi statusa zavezanca za plačilo nadomestila za nadzor.
(5) Določbe tega člena se uporabljajo, če ni s to tarifo določeno drugače.
12. člen 
(vračilo neutemeljeno plačanih taks in nadomestil) 
(1) Neutemeljeno plačana taksa ali nadomestilo iz 1. člena te tarife se plačniku vrne na njegovo pisno zahtevo.
(2) Zahteva obsega:
– navedbo zneska za vračilo,
– navedbo razloga za vračilo,
– navedbo številke transakcijskega računa, na katerega se opravi vračilo in
– morebitna dokazila.
13. člen 
(oprostitev plačila za izdajo izpisov iz registrov ter za izdelavo fotokopij ali elektronskega zapisa) 
(1) Obveznosti za plačilo nadomestila za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija, in nadomestila za izdelavo fotokopij ali elektronskega zapisa dokumentov, ki so v spisih pri Agenciji, so oproščeni državni organi ter drugi organi in organizacije v okviru izvrševanja javnih pooblastil.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko direktor Agencije oprosti obveznost plačila nadomestila za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija, tudi vložnika zahteve za izdajo izpisov iz registrov, če izkaže, da jih bo uporabil v znanstvene ali strokovne namene.
14. člen 
(prehodne in končne določbe) 
(1) Ne glede na določbo tretjega odstavka 10. člena te tarife, se po uveljavitvi te tarife v prvem letu izračuna letnega nadomestila za nadzor, na podlagi podatkov o številu strank, v plačilo zapadli mesečni obroki letnega nadomestila za nadzor plačajo pri plačilu prvega dokončnega obroka letnega nadomestila za nadzor.
(2) Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek začnejo določbe te tarife, ki se nanašajo na letno nadomestilo za nadzor in na nadomestilo za nadzor, veljati 1. 1. 2020.
(4) Z dnem uveljavitve te tarife preneha veljati Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08, 86/09, 59/10, 10/11, 80/12, 102/12 – popr., 78/13, 80/14, 59/15 in 30/17).
Št. 00700-14/2019-15
Ljubljana, dne 7. novembra 2019
EVA 2019-1611-0109
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas