Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2019 z dne 12. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2019 z dne 12. 12. 2019

Kazalo

3307. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E), stran 9684.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. novembra 2019.
Št. 003-02-10/2019-21
Ljubljana, dne 7. decembra 2019
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-E) 
1. člen
V Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17) se v 5. členu za 8. točko doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. manjši delodajalec: delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev;«.
Dosedanje 9. do 18. točka postanejo 10. do 19. točka.
2. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku za besedo »konfederacije« doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: državljan tretje države)«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na šesto alinejo prvega odstavka tega člena se za brezposelno osebo šteje tudi oseba, ki ima status dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let, če prejema denarno nadomestilo, dokler ga prejema.«.
3. člen 
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
(znanje slovenskega jezika) 
(1) Brezposelna oseba, ki je državljan tretje države, mora znati slovenski jezik, kar izkaže s pridobitvijo javno veljavnega spričevala o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenskega jezika na vstopni ravni (raven zahtevnosti A1) najpozneje v 12 mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb. Morebitna odjava in ponovna prijava v evidenco brezposelnih oseb, izvedeni v tem času, na tek roka ne vplivata.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se tek roka prekine:
– če se državljan tretje države odjavi iz evidence brezposelnih oseb zaradi vključitve v zavarovanje za primer brezposelnosti, ki je podlaga za pridobitev denarnega nadomestila,
– če se vključi v drug program aktivne politike zaposlovanja,
– če obstajajo opravičljivi zdravstveni razlogi za opustitev obveznosti iz naslova aktivnega iskanja zaposlitve, ki neprekinjeno trajajo več kot en mesec.
(3) Tek roka iz prve alineje prejšnjega odstavka se nadaljuje ob prvi ponovni prijavi državljana tretje države v evidenco brezposelnih oseb, tek roka iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka pa se nadaljuje po prenehanju vključitve v program aktivne politike zaposlovanja oziroma po prenehanju obstoja opravičljivih zdravstvenih razlogov za opustitev obveznosti iz naslova aktivnega iskanja zaposlitve.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora državljan tretje države, ki je prejemnik denarnega nadomestila več kot 12 mesecev, izpit iz prvega odstavka tega člena opraviti do prenehanja prejemanja denarnega nadomestila.
(5) Po izteku roka iz prvega odstavka tega člena mora državljan tretje države ob ponovni prijavi v evidenco brezposelnih oseb pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjevati že ob prijavi. Zavod ob ponovni prijavi po uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje pogoja iz prvega odstavka tega člena in v primeru neizpolnjevanja tega vlogo državljana tretje države za vpis v evidenco brezposelnih oseb zavrne.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljan tretje države, ki ob ponovni prijavi v evidenco brezposelnih oseb ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka tega člena, izpolnjuje pa pogoje za priznanje pravice do denarnega nadomestila, vpiše v evidenco brezposelnih oseb in se, če pogoja iz prvega odstavka tega člena ne izpolni, v evidenci vodi za čas upravičenosti do denarnega nadomestila.
(7) Šteje se, da je pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen, če je državljan tretje države:
– dokončal osnovno šolo v Republiki Sloveniji;
– dokončal katerikoli javnoveljavni izobraževalni program za pridobitev izobrazbe v Republiki Sloveniji;
– dokončal katerikoli javnoveljavni študijski program v Republiki Sloveniji, ki se je izvajal v slovenskem jeziku;
– dokončal osnovno ali srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom na območjih, na katerih živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah;
– že pridobil javno veljavno listino, s katero izkazuje znanje slovenskega jezika vsaj na vstopni ravni (raven zahtevnosti A1).
(8) Državljan tretje države se lahko enkrat vključi v tečaj in enkrat pristopi k izpitu iz slovenskega jezika na vstopni ravni (raven zahtevnosti A1) na podlagi vključitve v ukrep aktivne politike zaposlovanja. Če se državljan tretje države ponovno prijavi v evidenco brezposelnih oseb, pa pred odjavo tečaja ni zaključil ali ga je zaključil, pa ni pristopil k opravljanju izpita iz prvega odstavka tega člena, se lahko ponovno vključi v tečaj in pristopi k izpitu.
(9) Državljan tretje države, ki je končal manj kot šest razredov osnovne šole ali izkaže, da ni zmožen pisnega sporazumevanja, se pa govorno sporazumeva, izkaže izpolnjevanje pogoja iz prvega odstavka tega člena s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu iz govornega sporazumevanja v slovenskem jeziku na vstopni ravni (raven zahtevnosti A1).
(10) Obvezne preizkuse iz znanja slovenskega jezika iz prvega odstavka tega člena izvaja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v skladu z 61. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18).«.
4. člen 
V 9. členu se v tretjem odstavku besedilo »zaradi bolezni ali poškodbe« nadomesti z besedilom »iz zdravstvenih razlogov«, za besedo »zavarovanju« pa se doda besedilo »v trajanju največ 60 dni«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če začasna nezmožnost za delo iz prejšnjega odstavka traja več kot 60 dni, se brezposelna oseba šteje za začasno nezaposljivo in jo zavod obravnava v skladu z osmim odstavkom 117. člena tega zakona.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
5. člen 
V 11. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Šteje se, da brezposelna oseba, ki je državljan države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije, aktivno išče zaposlitev, če izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega odstavka in se vključi v tečaj in pristopi k izpitu iz znanja slovenskega jezika na vstopni ravni (raven zahtevnosti A1), o čemer se brezposelna oseba in osebni svetovalec dogovorita v zaposlitvenem načrtu iz četrtega odstavka 113. člena tega zakona.
(3) Za osebe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe sedmega in desetega odstavka 8.a člena tega zakona.«.
6. člen 
V 27. členu se v drugem odstavku beseda »Davčne« nadomesti z besedo »Finančne«.
7. člen 
V 27.c členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravičenec opravlja začasno ali občasno delo tudi največ 90 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega in občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 720 ur.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedilom »ureja minimalno plačo« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter ju enkrat letno določi minister, pristojen za delo, in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje do konca februarja v koledarskem letu. Višina urne postavke velja od marca tekočega koledarskega leta do vključno februarja naslednjega koledarskega leta.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »prvega in drugega« nadomesti z besedilom »prvega, drugega in tretjega«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 100 do vključno 500 delavcev, se lahko opravi največ 1.500 ur začasnega ali občasnega dela,«.
Za šesto alinejo se dodajo nove sedma, osma in deveta alineja, ki se glasijo:
»– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 500 do vključno 1.000 delavcev, se lahko opravi največ 2.250 ur začasnega ali občasnega dela,
– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 1.000 do vključno 2.000 delavcev, se lahko opravi največ 3.000 ur začasnega ali občasnega dela,
– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 2.000 delavcev, se lahko opravi največ 3.750 ur začasnega ali občasnega dela.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek se črta.
8. člen 
V 27.g členu se v prvem odstavku beseda »Davčna« nadomesti z besedo »Finančna«.
V drugem odstavku se besedilo »davčno službo« nadomesti z besedilom »finančno upravo«.
9. člen 
V 32. členu se tretji, četrti, peti in šesti odstavek črtajo.
10. člen 
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen 
(mirovanje statusa brezposelnosti) 
Za vključevanje v ukrepe APZ, pri katerih je na podlagi tega zakona ali javnega povabila iz prvega odstavka 47. člena tega zakona kot pogoj za vključitev določeno obdobje neprekinjenega trajanja prijavljenosti osebe v evidenci brezposelnih oseb, se za brezposelno osebo, ki je bila pred začetkom prejemanja materinskega, očetovskega ali starševskega nadomestila prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, pri ugotavljanju izpolnjevanja tega pogoja upošteva tudi obdobje njene prijave pred začetkom prejemanja nadomestila.«.
11. člen 
V 36. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Načrt za izvajanje ukrepov APZ (v nadaljnjem besedilu: načrt APZ) je izvedbeni dokument, pripravljen na podlagi smernic APZ za proračunsko obdobje, ki ga po seznanitvi socialnih partnerjev, ki lahko na njegovo vsebino podajo mnenje, sprejme minister, pristojen za delo. V načrtu APZ se podrobneje kot v smernicah APZ opredelijo zlasti:
– namen in cilji izvajanja ukrepov APZ v proračunskem obdobju;
– obseg in viri sredstev v skladu s proračunom RS;
– prednostne ciljne skupine za vključevanje v ukrepe APZ;
– izvajalci ukrepov APZ;
– način spremljanja in vrednotenja ukrepov APZ.«.
12. člen 
V 54. členu se v prvem odstavku na koncu desete alineje pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove enajsta, dvanajsta in trinajsta alineja, ki se glasijo:
»– prejemniki nadomestila, ki nimajo pravice do dopusta po predpisih, ki urejajo starševsko varstvo;
– prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih, ki urejajo starševsko varstvo;
– upravičenci, ki delajo krajši delovni čas od polnega zaradi starševstva po predpisih, ki urejajo starševsko varstvo.«.
13. člen 
V 59. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravici iz zavarovanja za primer brezposelnosti iz prve in druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena se priznata brezposelni osebi, ki je bila pred nastankom brezposelnosti zavarovana za primer brezposelnosti najmanj deset mesecev v zadnjih 24 mesecih, pri čemer se v zavarovalno dobo ne štejeta zavarovanje, ki se je pri ugotavljanju izpolnjevanja navedenega pogoja že upoštevalo, niti zavarovanje na podlagi desete in enajste alineje prvega odstavka 54. člena tega zakona.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se brezposelni osebi, mlajši od 30 let, priznata pravici iz prejšnjega odstavka, če je bila pred nastankom brezposelnosti zavarovana najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
14. člen 
V 60. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(določitev trajanja denarnega nadomestila)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Brezposelni osebi se prizna denarno nadomestilo v trajanju:
– treh mesecev za zavarovalno dobo od deset mesecev do pet let,
– šestih mesecev za zavarovalno dobo od pet do 15 let,
– devetih mesecev za zavarovalno dobo od 15 do 25 let,
– 12 mesecev za zavarovalno dobo nad 25 let,
– 19 mesecev za zavarovance, starejše od 53 let, in za zavarovalno dobo več kot 25 let,
– 25 mesecev za zavarovance, starejše od 58 let, in za zavarovalno dobo več kot 28 let.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Brezposelni osebi, mlajši od 30 let, se prizna denarno nadomestilo v trajanju dveh mesecev za zavarovalno dobo od šest do deset mesecev.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek se črtata.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če se delavec po izteku odpovednega roka ne prijavi v evidenco brezposelnih oseb in ne uveljavlja pravice do denarnega nadomestila, se izplačilo nadomestila plače iz tretjega odstavka tega člena delodajalcu prizna na podlagi njegovega zahtevka, če ga vloži najpozneje v treh mesecih po prenehanju delovnega razmerja delavca.«
Dosedanji sedmi odstavek se črta.
15. člen 
V 62. členu se v drugem odstavku znesek »350 eurov« nadomesti z zneskom »530,19 eura«.
16. člen 
V 63. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ne more uveljaviti:
– zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine v skladu s četrtim odstavkom 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19),
– zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine po predpisih, ki urejajo poklicno zavarovanje.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
17. člen 
V 64. členu se v prvem odstavku v sedmi alineji beseda «devet« nadomesti z besedo »desetih«.
18. člen 
V 65. členu se v prvem odstavku peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– z dnem, ko dopolni 65 let starosti ali ko izpolni pogoje za pridobitev starostne pokojnine v skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 63. člena tega zakona;«.
Sedma alineja se črta.
Dosedanja osma alineja postane sedma alineja.
Dosedanja deveta alineja, ki postane osma alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– s prvim dnem v mesecu, v katerem je opustil obveznost obveščanja zavoda o vsaki podlagi za izplačilo dodatnega dohodka, kot je določeno v petem odstavku 67. člena tega zakona;«.
V dosedanji deseti alineji, ki postane deveta alineja, se črta beseda »ponovnega«.
Dosedanji enajsta in dvanajsta alineja postaneta deseta in enajsta alineja.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) O predčasnem prenehanju pravice do denarnega nadomestila zavod odloči po uradni dolžnosti v enem mesecu od dneva, ko je izvedel za okoliščino iz prejšnjega odstavka tega člena. Odločba o prenehanju pravice do denarnega nadomestila se lahko izda v 25 mesecih od dneva dokončnosti odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila.«.
19. člen 
65.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»65.a člen 
(znižanje pred prenehanjem pravice do denarnega nadomestila) 
Prejemnika denarnega nadomestila, ki prvič krši obveznosti iz devete alineje prvega odstavka 129. člena tega zakona, zavod povabi na zaslišanje, na katerem mu omogoči, da poda izjavo in predloži dokazila v zvezi z okoliščinami kršitve. Če prejemnik denarnega nadomestila ne izkaže opravičljivih razlogov za kršitev, zavod izda odločbo, s katero se mu denarno nadomestilo ne glede na drugi odstavek 62. člena tega zakona z dnem nastanka razloga iz navedene določbe za naslednja dva meseca zniža za 30 odstotkov mesečnega zneska denarnega nadomestila, ki mu je priznan na dan storitve prve kršitve.«.
20. člen 
V 66. členu se v drugem odstavku beseda »devet« nadomesti z besedo »deset«.
21. člen 
Za 66. členom se doda nov 66.a člen, ki se glasi:
»66.a člen 
(spodbuda za zaposlovanje prejemnikov denarnega nadomestila) 
(1) Prejemniku denarnega nadomestila z nedokončano osnovnošolsko izobrazbo, doseženo osnovnošolsko izobrazbo, nižjo poklicno izobrazbo ali srednješolsko izobrazbo, ki v času upravičenosti do denarnega nadomestila sklene delovno razmerje s polnim delovnim časom pri delodajalcu, ki ni njegov zadnji delodajalec pred nastankom brezposelnosti, in v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ne gre za povezano družbo zadnjega delodajalca, zavod do izteka obdobja, za katerega mu je bila navedena pravica priznana z dokončno odločbo, vendar največ še 12 mesecev po zaposlitvi, mesečno za pretekli mesec izplačuje spodbudo za zaposlovanje v višini 20 odstotkov od mesečnega neto zneska denarnega nadomestila, priznanega na dan sklenitve pogodbe o zaposlitvi, če oseba ohrani zaposlitev za polni delovni čas za celotno obdobje izplačevanja spodbude za zaposlovanje.
(2) Spodbude iz prejšnjega odstavka ne more uveljaviti prejemnik denarnega nadomestila, ki je v okviru srednješolskega izobraževanja pridobil izobrazbo za deficitarni poklic, določen s politiko štipendiranja v skladu z zakonom, ki ureja štipendiranje.
(3) Upravičenec spodbudo iz prvega odstavka tega člena uveljavi z vlogo, ki jo vloži pri zavodu v 30 dneh od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, ki jo obvezno priloži vlogi. O vlogi odloča zavod v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(4) Za vročanje odločb, odločanje o pritožbah in uveljavljanje sodnega varstva se uporabljajo četrti do sedmi odstavek 118. člena tega zakona.
(5) Upravičenost do spodbude iz prvega odstavka tega člena preneha s prenehanjem delovnega razmerja ter ne vpliva na možnost in pogoje morebitnega ponovnega uveljavljanja pravice do denarnega nadomestila.
(6) Do spodbude iz prvega odstavka tega člena ni upravičen udeleženec javnih del.«.
22. člen 
V 67. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Zavarovanec je dolžan zavod obvestiti o vsaki podlagi za izplačilo dohodka iz dela iz drugega odstavka tega člena ne glede na dogovorjeno višino plačila za opravljeno delo. Če ta podlaga obstaja že ob uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila, je o njej dolžan obvestiti zavod ob uveljavljanju denarnega nadomestila, sicer pa v osmih dneh po njenem nastanku. Denarno nadomestilo se zavarovancu zniža v mesecu, v katerem je prejel plačilo za delo, oziroma v naslednjem mesecu po prejetem plačilu, če obvestila o prejetem plačilu ni več mogoče upoštevati pri obračunu denarnega nadomestila za tekoči mesec.«.
23. člen 
V 68. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Zavarovanec lahko uveljavlja pravico iz prejšnjega odstavka tega člena v 30 dneh po izteku pravice do denarnega nadomestila.
(3) Rok iz prejšnjega odstavka ne teče v primerih, določenih v tretjem odstavku 119. člena tega zakona. Zavarovanec mora vlogo za uveljavitev pravice iz prvega odstavka tega člena vložiti v 30 dneh po prenehanju razloga, zaradi katerega rok ni tekel.
(4) Zavarovancu pravica iz prvega odstavka tega člena preneha v primerih iz prve do šeste in devete do enajste alineje prvega odstavka 65. člena tega zakona.«.
24. člen 
V 69. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavarovancem, ki so ob ponovnem uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila na dan nastanka brezposelnosti že dopolnili starost 57 let ali 35 let zavarovalne dobe, se denarno nadomestilo ob izpolnjevanju pogoja iz prvega odstavka 59. člena tega zakona določi ob upoštevanju celotne dopolnjene zavarovalne dobe.«.
25. člen 
V 70. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zavarovalna doba, ki zaradi odločitve zavarovanca, da bo uveljavil preostali, še neizkoriščeni del denarnega nadomestila, še ni bila upoštevana, se upošteva ob naslednjem uveljavljanju denarnega nadomestila.«.
V petem odstavku se beseda »določeni« nadomesti z besedo »odmerjeni«.
26. člen 
V 74. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zavod lahko pri delodajalcih pridobiva podatke o trgu dela z anketnimi in drugimi načini raziskovalnih in statističnih metod dela.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavod vodi evidence, predpisane s tem zakonom, kot javno pooblastilo. Na podlagi podatkov iz teh evidenc, podatkov iz prejetih sporočil o prostih delovnih mestih in podatkov, pridobljenih na podlagi prejšnjega odstavka tega člena, vzdržuje informacijski sistem za spremljanje gibanj na trgu dela, za statistične in raziskovalne namene ter zagotavlja javno obveščanje.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
27. člen 
V 113. členu se četrti in peti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(4) Prvi zaposlitveni načrt za brezposelno osebo ali iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, se pripravi najpozneje v 15 dneh od prijave v evidenco brezposelnih oseb oziroma evidenco iskalcev zaposlitve. Z njim se opredelijo ustrezna zaposlitev za osebo, način njenega aktivnega iskanja in druge obveznosti. Ob tem se tudi oceni, ali je treba poglobljeni zaposlitveni načrt zanjo pripraviti takoj ali pozneje, v obdobju, predvidenem z doktrino dela iz 79. člena tega zakona, najpozneje pa v štirih mesecih po prijavi.
(5) Oseba si lahko pridrži rok treh delovnih dni za podpis predlaganega zaposlitvenega načrta. Kadar soglasje o vsebini zaposlitvenega načrta ni doseženo, zavod izda po uradni dolžnosti odločbo, s katero odloči o vsebini zaposlitvenega načrta, glede katerega soglasje ni bilo doseženo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za delo. Zoper odločbo ministrstva je dovoljen socialni spor.«.
28. člen 
V 117. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ne glede na prvi do sedmi odstavek tega člena se osebo iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona z dnem začetka začasne nezaposljivosti zaradi začasne nezmožnosti za delo iz zdravstvenih razlogov preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb in se jo do prenehanja razlogov za začasno nezaposljivost vodi v evidenci oseb, ki so začasno nezaposljive. Če je oseba prejemnik denarnega nadomestila, se ji to izplačuje tudi za čas trajanja začasne nezaposljivosti. Z naslednjim dnem po prenehanju razlogov za začasno nezaposljivost zavod osebo po uradni dolžnosti začne voditi v evidenci brezposelnih oseb.«.
29. člen 
V 118. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) O pravicah iz prvega odstavka 58. člena tega zakona na podlagi vloge zavarovanca odloča zavod. Vloga za uveljavitev pravice se lahko vloži v pisni obliki na predpisanih obrazcih ali po elektronski poti. Vloga se vloži skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice, ki jih ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc.«.
V četrtem odstavku se besedilo »do denarnega nadomestila« nadomesti z besedilom »iz prvega odstavka 58. člena tega zakona«.
V petem odstavku se besedilo »do denarnega nadomestila« nadomesti z besedilom »iz prvega odstavka 58. člena tega zakona«.
30. člen 
V 120. členu se besedilo »zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov« nadomesti z besedilom »predpisov o varstvu osebnih podatkov«.
31. člen 
V 121. členu se za besedilom »zakon,« doda besedilo »za izvajanje storitev Evropskega portala za zaposlitveno mobilnost (storitve portala EURES)«.
32. člen 
V 123.a členu se v tretjem odstavku doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– o vseh izdanih napotnicah za osebo, ki opravlja občasno in začasno delo;«.
Dosedanje četrta do enajsta alineja postanejo peta do dvanajsta alineja.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V evidenci študentskega dela se podatki iz prve, druge, tretje, četrte, devete in desete alineje tretjega odstavka tega člena hranijo 15 let po vnosu podatkov, podatki iz pete, šeste, sedme, osme, enajste in dvanajste alineje tretjega odstavka tega člena pa 20 let po vnosu podatkov.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Po blokiranju iz prejšnjega odstavka se:
– podatki iz prve, druge, tretje, četrte, devete in desete alineje tretjega odstavka tega člena anonimizirajo;
– podatki iz pete, šeste, sedme, osme, enajste in dvanajste alineje tretjega odstavka tega člena hranijo 30 let.«.
33. člen 
V 124. členu se v prvem odstavku beseda »Davčne« nadomesti z besedo »Finančne«, za besedilom »Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,« pa se doda besedilo »Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,«.
V tretjem odstavku se za besedo »zaposlovanja« doda besedilo »in storitev za trg dela«, beseda »Davčne« pa se nadomesti z besedo »Finančne«.
V petem odstavku se besedilo »poslovodna oseba v osebni družbi in v enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu« nadomesti z besedilom »družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi ter ali je ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Zavod lahko zaradi preverjanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 66.a člena tega zakona na podlagi vloge brezposelne osebe za dodelitev spodbude za zaposlovanje od Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve neposredno pridobiva podatke o tem, ali je novi delodajalec brezposelne osebe povezana družba njenega zadnjega delodajalca.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
34. člen 
V 124.a členu se na koncu prvega odstavka doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Koncesionarji za posredovanje občasnega in začasnega dela posredujejo ŠOS podatke o vseh izdanih napotnicah najpozneje v treh dneh od datuma izdaje napotnice ter podatke o opravljenem študentskem delu najpozneje do 15. dne v mesecu za delo, obračunano v preteklem mesecu.«.
V drugem odstavku se pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »na podlagi povezovalnega znaka davčne številke pravne osebe pa s Poslovnim registrom Slovenije, ki ga vodi in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Iz evidence študentskega dela brezplačno pridobivajo podatke:
– ministrstvo, pristojno za delo, zaradi spremljanja, načrtovanja in vodenja politike na področjih, ki jih ureja ta zakon, ter za razvoj storitev in ukrepov za mlade, po EMŠO: podatke iz prve, pete, šeste, sedme, osme, devete, desete, enajste in dvanajste alineje tretjega odstavka 123.a člena tega zakona;
– zavod zaradi hitrejšega vključevanja mladih na trg dela, po EMŠO: vse podatke, razen podatka iz desete alineje tretjega odstavka 123.a člena tega zakona;
– ministrstvo, pristojno za izobraževanje, zaradi analize zaposljivosti diplomantov in spremljanja povezave med področji izobraževanja ter občasnega in začasnega dela, po EMŠO: podatke iz pete, šeste, sedme in osme alineje tretjega odstavka 123.a člena tega zakona;
– Inšpektorat Republike Slovenije za delo zaradi izvajanja nadzora, z neposrednim vpogledom, po EMŠO: podatke iz prve, četrte, pete, šeste, sedme, devete in desete alineje tretjega odstavka 123.a člena tega zakona;
– Finančna uprava Republike Slovenije zaradi izvajanja nadzora po zakonu, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, z neposrednim vpogledom, po davčni številki: podatke iz prve, četrte, pete, šeste, sedme, devete in desete alineje tretjega odstavka 123.a člena tega zakona.«.
35. člen 
V 127. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena ne izpolnjuje pogojev iz 8. člena tega zakona za vpis v evidenco brezposelnih oseb, zavod izda odločbo o zavrnitvi vpisa. Za odločanje o pritožbah in uveljavljanje sodnega varstva se uporabljata šesti in osmi odstavek 130. člena tega zakona.«.
36. člen 
V 129. členu se v prvem odstavku na koncu desete alineje pika nadomesti s podpičjem in dodata novi enajsta in dvanajsta alineja, ki se glasita:
»– oseba, ki je državljan tretje države, v rokih, določenih v prvem in četrtem odstavku 8.a člena tega zakona, ne opravi izpita iz znanja slovenskega jezika na vstopni ravni (raven zahtevnosti A1),
– se za osebo v skladu s četrtim odstavkom 9. člena tega zakona ugotovi, da je začasno nezaposljiva.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru iz devete alineje prejšnjega odstavka zavod preneha voditi osebo v evidenci brezposelnih oseb oziroma evidenci oseb, vključenih v programe APZ, po drugi kršitvi obveznosti. O prvi kršitvi obveznosti zavod izda odločbo, tako ugotovljena kršitev pa učinkuje šest mesecev od vročitve odločbe. To velja tudi, če se brezposelna oseba pred vročitvijo odločbe ali pred vročitvijo odločbe o pritožbi sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb, razen, če se je odjavila zaradi vključitve v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti na podlagi 54. člena ali prostovoljno zavarovanje na podlagi 57. člena tega zakona.«.
37. člen 
V 130. členu se v petem odstavku besedilo »osmi in deveti« nadomesti z besedilom »osmi, deveti in enajsti«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) V primerih, določenih v petem odstavku tega člena, razen v primeru iz enajste alineje prvega odstavka 129. člena tega zakona, se oseba šest mesecev po prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb vanjo ne more ponovno prijaviti.«
38. člen 
V 132. členu se v prvem odstavku v drugi alineji besedilo »v obdobju šestih mesecev po prijavi niti enkrat« nadomesti z besedilom »v času vodenja v evidenci več kot šest zaporednih mesecev«.
39. člen 
V 134. členu se v šestem odstavku besedi »davčno službo« nadomestita z besedama »finančno upravo«.
40. člen 
V 136. členu se v prvi alineji besedilo »sedme, devete in enajste« nadomesti z besedilom »osme, desete, enajste in dvanajste«.
V drugi alineji se besedilo »osme in desete« nadomesti z besedilom »sedme, devete in trinajste«.
41. člen 
V 137. členu se v tretji alineji beseda »šeste« nadomesti z besedo »dvanajste«.
V četrti alineji se beseda »sedme« nadomesti z besedo »šeste«.
V peti alineji se besedilo »osme, devete in desete« nadomesti z besedilom »sedme, osme, devete, enajste, dvanajste in trinajste«.
V šesti alineji se beseda »enajste« nadomesti z besedo »desete«.
42. člen 
V 140. členu se na koncu tretjega odstavka doda nov drugi stavek, ki se glasi: »O vračilu neupravičeno izplačanih sredstev zavod izda odločbo tudi v primeru prenehanja ali mirovanja pravice do denarnega nadomestila.«.
V petem odstavku se beseda »davčna« nadomesti z besedo »finančna«.
43. člen 
V 154. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sprejetimi pogodbenimi obveznostmi in namensko porabo sredstev APZ pri zunanjih izvajalcih in osebah ter delodajalcih, vključenih v ukrepe APZ.«.
44. člen 
V 160. členu se v besedilu člena, ki se označi kot prvi odstavek, za besedo »preverja« doda besedilo »izpolnjevanje sprejetih pogodbenih obveznosti in«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka opravlja nadzornik službe za nadzor.«.
45. člen 
V 164. členu se v prvem odstavku v tretji alineji beseda »Davčna« nadomesti z besedo »Finančna«.
46. člen 
Besedilo 176. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 2.500 do 6.000 eurov se za prekršek kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne vodi dnevne evidence opravljenega začasnega ali občasnega dela, kot jo določa 27.č člen tega zakona.
(2) Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se kaznuje manjši delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in odgovorna oseba v državnem organu ali lokalni skupnosti.
(4) Z globo od 450 do 1.200 eurov se kaznuje delodajalec posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
47. člen 
Besedilo 176.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki omogoči, da se pri njem v posameznem koledarskem mesecu opravi večje število ur začasnega ali občasnega dela, kot je določeno v prvem, drugem, petem in šestem odstavku 27.c člena tega zakona, ali v koledarskem letu izplača dohodek, ki presega najvišji dovoljeni dohodek iz tretjega odstavka 27.c člena tega zakona.
(2) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje manjši delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in odgovorna oseba v državnem organu ali lokalni skupnosti.
(4) Z globo od 300 do 1.000 eurov se kaznuje delodajalec posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 250 do 500 eurov se za prekršek kaznuje upravičenec, ki v posameznem koledarskem mesecu opravi večje število ur dela ali v posameznem koledarskem letu pridobi višji dohodek, kot je določeno v prvem, drugem in tretjem odstavku 27.c člena tega zakona.«.
48. člen 
Besedilo 176.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 2.500 do 6.000 eurov se za prekršek kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v roku iz tretjega odstavka 27.f člena tega zakona davčnemu organu ne predloži obračuna in ne plača dajatve iz začasnega ali občasnega dela.
(2) Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se kaznuje manjši delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in odgovorna oseba v državnem organu ali lokalni skupnosti.
(4) Z globo od 450 do 1.200 eurov se kaznuje delodajalec posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za prekršek ne kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in odgovorne osebe teh oseb, če predložijo davčni obračun v skladu s 53., 54. in 55. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19).«.
49. člen 
V 177. členu se v drugem odstavku besedilo »delodajalec za zagotavljanje dela, ki zaposluje deset ali manj delavcev« nadomesti z besedilom »manjši delodajalec za zagotavljanje dela«.
50. člen 
V 179. členu se v drugem odstavku besedilo »delodajalec za zagotavljanje dela, ki zaposluje deset ali manj delavcev« nadomesti z besedilom »manjši delodajalec za zagotavljanje dela«.
51. člen 
V 179.a členu se v drugem odstavku besedilo »delodajalec za zagotavljanje dela in uporabnik, ki zaposlujeta deset ali manj delavcev« nadomesti z besedilom »manjši delodajalec za zagotavljanje dela in uporabnik, ki zaposluje deset ali manj delavcev«.
52. člen 
Za 179.a členom se doda nov 179.b člen, ki se glasi:
»179.b člen 
(globe v hitrem postopku) 
Za prekrške iz tega zakona, katerih globa je določena v razponu, se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
53. člen 
(dokončanje postopkov) 
O vlogah za priznanje pravic, ki so bile vložene pred uveljavitvijo tega zakona, se odloči po Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17).
54. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Rok iz prvega odstavka novega 8.a člena zakona začne teči štiri mesece od uveljavitve tega zakona.
(2) Določbe spremenjene pete in šeste alineje prvega odstavka 60. člena zakona, novega četrtega odstavka 63. člena zakona, spremenjene pete alineje prvega odstavka 65. člena in novega 66.a člena zakona se začnejo uporabljati tri mesece od uveljavitve tega zakona.
(3) Določbe spremenjenega tretjega in novega četrtega odstavka 9. člena zakona, spremenjenega 65.a člena zakona, novega osmega odstavka 117. člena zakona in spremenjenega drugega odstavka 129. člena zakona se začnejo uporabljati šest mesecev od uveljavitve tega zakona.
(4) Spremenjeni prvi odstavek 59. člena zakona, spremenjena prva alineja prvega odstavka 60. člena zakona, spremenjena sedma alineja prvega odstavka 64. člena zakona in spremenjen drugi odstavek 66. člena zakona se začnejo uporabljati z začetkom uporabe spremenjenih pravil evidentiranja izrabe delovnega časa, določenih s predpisom, ki ureja evidence na področju dela in socialne varnosti, najpozneje pa 1. januarja 2021.
(5) Določbe nove četrte alineje tretjega odstavka, spremenjenega šestega in osmega odstavka 123.a člena zakona ter spremenjenega prvega in četrtega odstavka 124.a člena zakona se začnejo uporabljati šest mesecev od uveljavitve tega zakona.
(6) Do začetka uporabe določb iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena se uporablja Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17).
55. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-08/19-13/24
Ljubljana, dne 29. novembra 2019
EPA 818-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Branko Simonovič 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti