Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2019 z dne 12. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2019 z dne 12. 12. 2019

Kazalo

3305. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021), stran 9653.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) 
Razglašam Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin(ZUPPJS2021), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. decembra 2019.
Št. 003-02-10/2019-2
Ljubljana, dne 10. decembra 2019
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA V JAVNEM SEKTORJU ZA LETI 2020 IN 2021 TER IZREDNI USKLADITVI POKOJNIN (ZUPPJS2021) 
1. člen
(vsebina zakona) 
S tem zakonom se določajo ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021, izredna uskladitev pokojnin v letu 2020 ter zagotavljanje sredstev Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) v letih 2020 in 2021.
2. člen 
(nadomestilo plače funkcionarjem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom) 
V letu 2020 in 2021 pripada funkcionarjem oziroma funkcionarkam (v nadaljnjem besedilu: funkcionar) za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, nadomestilo, ki bremeni delodajalca, v višini 80 odstotkov osnove. Osnova za izračun nadomestila je plača v preteklem mesecu za polni delovni čas.
3. člen 
(izplačevanje jubilejnih nagrad) 
Funkcionarjem pripada v letih 2020 in 2021 jubilejna nagrada le, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
4. člen 
(redna delovna uspešnost) 
Ne glede na 22. in 22.a člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) javnim uslužbencem oziroma javnim uslužbenkam (v nadaljnjem besedilu: javni uslužbenec) in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost.
5. člen 
(delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) in splošne akte, ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v drugih državnih organih, lahko do 30. junija 2020 višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20 odstotkov njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30 odstotkov njegove osnovne plače.
(2) Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18), se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela do 30. junija 2020 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena uredbe iz prejšnjega odstavka.
(3) Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 30. junija 2020 uporabniki proračuna porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko uporabniki v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora.
6. člen 
(izredna uskladitev pokojnin v letu 2020) 
Ne glede na osmi odstavek 430. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) se v decembru 2020 pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389., četrtega odstavka 392., 404. in 405. člena ZPIZ-2, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, poleg redne uskladitve v skladu s 105., 106. in 107. členom ZPIZ-2, izredno uskladijo v višini 6,50 eurov, če bo gospodarska rast za leto 2019 presegla 2,5 odstotke bruto domačega proizvoda, oziroma v višini 9,75 eurov, če bo gospodarska rast presegla 3,5 odstotke, oziroma v višini 13,00 eurov, če bo gospodarska rast presegla 4,5 odstotkov bruto domačega proizvoda. Gospodarsko rast ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o višini gospodarske rasti v letu 2019 Vlada Republike Slovenije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. septembra 2020.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2020.
Št. 110-06/19-12/32
Ljubljana, dne 2. decembra 2019
EPA 797-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik