Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2019 z dne 9. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2019 z dne 9. 12. 2019

Kazalo

3298. Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Murska Sobota, stran 9209.

  
Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 4. in 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US) in 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Uredbe o metodologiji za oblikovanje 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18), 4. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 39/15) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 7. seji dne 28. novembra 2019 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Mestni občini Murska Sobota 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta odlok ureja pokopališki red na območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: mestna občina), s katerim se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
S pokopališkim redom se določi:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik mestna občina,
– možnost pokopa zunaj pokopališča,
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču,
– zvrsti grobov,
– okvirni tehnični normativi za grobove,
– mirovalna doba za grobove,
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču in, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba,
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
2. člen 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se neposredno uporabljajo veljavni predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
II. POGREBNA DEJAVNOST 
3. člen 
Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba in se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe,
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja na trgu.
Izvajalec pogrebne dejavnosti mora opravljati dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo pogrebno in pokopališko dejavnost ter tem odlokom.
III. NAČIN ZAGOTAVLJANJA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE 
1. Organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne službe
4. člen 
Javno službo 24-urne dežurne službe (v nadaljevanju: javna služba) zagotavlja mestna občina v obliki javnega podjetja (v nadaljevanju: izvajalec javne službe) na celotnem območju mestne občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
Izvajalec javne službe je Javno podjetje Komunala d.o.o.
2. Vrsta in obseg storitev javne službe in njena prostorska razporeditev
5. člen 
Javna služba na celotnem območju mestne občine obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
3. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe
6. člen 
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe,
– upoštevati normative in standarde, predpisane za izvajanje javne službe,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
– pripravljati predloge cene storitve javne službe in
– izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in s tem odlokom.
7. člen 
Izvajalec javne službe mora izvajati javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter njihovih svojcev.
4. Pravice in obveznosti uporabnikov
8. člen 
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba in plačniki storitev obdukcije v skladu s predpisi, ki ureja mrliško pregledno službo.
9. člen 
Uporabniki javne službe imajo pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
Uporabniki javne službe so dolžni plačati storitve javne službe.
5. Viri financiranja in način oblikovanja cene storitev javne službe
10. člen 
Javna služba se financira:
– iz cene storitev 24-urne dežurne službe,
– iz proračuna in
– iz drugih virov v skladu z zakonom.
Cene storitev javne službe se na predlog izvajalca javne službe določijo z aktom mestne občine, na podlagi predpisa, ki ureja oblikovanje cene storitev javne službe.
6. Vrsta in obseg objektov, naprav in drugih sredstev gospodarske javne infrastrukture za izvajanje javne službe
11. člen 
Objekti, naprave in druga sredstva gospodarske javne infrastrukture, potrebni za izvajanje javne službe, so poslovni prostori, hladilni prostori, hladilniki, vozila in druga potrebna sredstva.
IV. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI 
12. člen 
Pogrebna slovesnost se opravi na način, ki je predpisan s tem odlokom.
Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice do mesta pokopa.
Pogrebno slovesnost se opravi v skladu z voljo umrlega in/ali naročnika pogreba in traja praviloma petinštirideset minut.
13. člen 
Pogrebna slovesnost je praviloma javna, kateri vsakdo nemoteno prisostvuje, ali v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo povabljeni s strani naročnika pogreba.
Javnosti se ne sme posredovati podatkov o pogrebu, imenu in priimku pokojnika ter starosti pokojnika, če je pokojnik pisno prepovedal razkritje svojih podatkov ali je to prepovedal naročnik pogreba.
14. člen 
Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred, ki traja do petnajst minut, v soglasju z upravljavcem pokopališča pa tudi več.
15. člen 
Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
16. člen 
Pogrebna slovesnost na pokopališču se prične na prostoru, ki je določen v ta namen.
17. člen 
Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se na dan pogrebne slovesnosti položi v mrliško vežico praviloma ob 7. uri zjutraj oziroma ob uri, kot se dogovori z naročnikom pogreba, lahko pa tudi en dan pred pogrebom.
Krsto z umrlim se lahko pred upepelitvijo za en dan položi v mrliško vežico.
Umrli stanovski predstavnik verske skupnosti se lahko do pokopa položi na dan pogreba v verski objekt, od koder se lahko prične pogrebna slovesnost.
18. člen 
Pogreb opravi tri do sedem člansko pogrebno pokopališko moštvo, odvisno od vrste pokopa.
19. člen 
Pred začetkom pogrebne slovesnosti se na poslovilni prostor dostavi cvetje in vodja pogreba pospremi svojce.
Pogrebna slovesnost se prične, ko se ob zvokih žive ali reproducirane glasbe prinesejo zastave in simboli, nato se pripeljejo posmrtni ostanki umrlega na poslovilni prostor. Od umrlega se poslovijo govorniki, sledijo pevci, recitatorji, pihalni orkester ali drugi glasbeniki in predstavniki verskih skupnosti, če sodelujejo pri pogrebni slovesnosti.
Po končani pogrebni slovesnosti se na poslovilnem prostoru oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa ali pa se pogrebna slovesnost zaključi.
20. člen 
Pogrebni sprevod, ki ga vodi vodja pogreba, se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če je umrli tuj državljan, nato prapori, sledijo godba, pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta oziroma žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogreba.
Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto ali žaro.
21. člen 
Udeleženci pogrebne slovesnosti se razvrstijo ob grobu oziroma pred prostorom za raztros pepela. Krsto oziroma žaro s posmrtnimi ostanki umrlega spustijo ali položijo v grob oziroma raztresejo na prostoru za raztros pepela. Po minuti molka ter poslovitvi zastav in praporov je pogrebni sprevod končan.
Del pogrebnih slovesnosti se lahko opravi tudi ob grobu.
Najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti mora upravljavec pokopališča grob zasuti. Z delom se prične, ko se večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne iz okolice groba.
22. člen 
Pogrebna slovesnost se lahko opravi pred upepelitvijo umrlega na poslovilnem prostoru pokopališča.
V. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA 
23. člen 
Storitve grobarjev zagotavlja upravljavec pokopališč in obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče ter prekop posmrtnih ostankov.
Storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela, izvede upravljavec pokopališča ali izvajalec pogrebne dejavnosti v okviru izvedbe pogreba.
Storitve grobarjev na pokopališčih v krajevnih skupnostih, lahko izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, na način in pod pogoji, kot se to dogovori z upravljavcem pokopališč.
VI. OSNOVNI OBSEG POGREBA 
24. člen 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, uporabo mrliške vežice, minimalno pogrebno slovesnost s pogrebnim moštvom odvisno od vrste pogreba in pokop, vključno s pogrebno opremo, ki ustreza osnovnim standardom in normativom za osnovni pogreb, ki sta jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejeli Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
25. člen 
Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.
K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kje je bila smrt prijavljena.
Če naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop.
26. člen 
Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
Pokop se opravi na podlagi zdravniškega potrdila o smrti in poročila o vzroku smrti, ki ga izda pooblaščena oseba po predpisih o mrliški pregledni službi.
Pokop se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od nastanka smrti.
Pokop se praviloma opravi na pokopališču. Zunaj pokopališča je pokop dovoljen le kot raztros pepela, če je za tak raztros pridobljeno predhodno soglasje, ki ga izda organ mestne občine, pristojen za pogrebno in pokopališko dejavnost oziroma drug pristojen organ.
Zunaj pokopališča je dovoljen tudi posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti, ki se lahko opravi po predhodnem soglasju organa mestne občine, pristojnega za pogrebno in pokopališko dejavnost.
VII. NAČIN IN ČAS POKOPA 
27. člen 
Na območju mestne občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob ali v žarni zid,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali raztros pepela na drugem, za to namenjenem kraju, če je izdano predhodno soglasje organa mestne občine, pristojnega za pogrebno in pokopališko dejavnost.
Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alinei prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
O načinu in času pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
28. člen 
Pokopi se na pokopališčih opravljajo praviloma vsak dan od 9.00 do 17.00 ure, razen ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Vendar je po dogovoru z upravljavcem pokopališča možno opraviti pogreb tudi v navedenih dneh in ob drugem primernem času.
Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
VIII. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK MESTNA OBČINA 
29. člen 
Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati mestna občina, ki je prijavila pokop, če je imel pokojnik zadnje stalno ali zadnje začasno prebivališče v mestni občini, oziroma, če stalnega ali začasnega prebivališča ni bilo mogoče ugotoviti, če je pokojnik umrl ali bil najden v mestni občini.
Če je plačnik občina, se pogreb izvede v osnovnem obsegu. Ob tem je treba upoštevati in spoštovati pokojnikovo poslednjo voljo glede načina pogreba, v kolikor ta ni v nasprotju s tem odlokom.
IX. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA 
30. člen 
Pokop zunaj pokopališča z raztrosom pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti, je na območju mestne občine dovoljen le, če je za to izdano soglasje organa mestne občine, pristojnega za pogrebno in pokopališko dejavnost.
Organ mestne občine o raztrosu pepela zunaj pokopališča oziroma o pokopu zunaj pokopališča odloči nemudoma oziroma najpozneje v sedmih dneh. Zoper tak sklep ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.
X. POKOPALIŠKA DEJAVNOST IN UPORABA POKOPALIŠČ 
31. člen 
Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja mestna občina.
32. člen 
Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
Upravljanje pokopališč, ki je gospodarska javna služba, se financira iz:
– grobnin,
– najema za uporabo pokopaliških objektov in naprav,
– pogrebnih pristojbin,
– proračuna mestne občine in
– drugih virov.
33. člen 
Na območju Mestne občine Murska Sobota so naslednja pokopališča:
– Bakovci, Černelavci, Krog, Kupšinci, Markišavci, Murska Sobota, Nemčavci, Polana, Rakičan, Satahovci in Veščica.
Na teh pokopališčih se pokopavajo:
– vsi umrli prebivalci okoliša, za katerega je posamezno pokopališče namenjeno, z izjemo oseb, ki so izrazile željo, da želijo biti pokopane na katerem drugem pokopališču ali če tako želijo njihovi svojci,
– osebe, ki so živele drugod, če je umrli pred smrtjo tako želel oziroma, če tako želijo svojci umrlega,
– neidentificirane osebe, ki so umrle na območju, za katero je pokopališče namenjeno.
34. člen 
Upravljavec pokopališč na območju mestne občine je javno podjetje Komunala, javno podjetje d.o.o..
Medsebojna razmerja med upravljavcem pokopališč in mestno občino se uredijo s pogodbo.
Ne glede na določbe tega člena, lahko župan na predlog sveta krajevne skupnosti ali upravljavca, s sklepom določi, da določene naloge upravljavca na posameznem pokopališču opravlja krajevna skupnost.
XI. OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC 
35. člen 
Na vseh pokopališčih v mestni občini so izgrajene mrliške vežice in je njihova uporaba obvezna.
Mrliška vežica na pokopališču v Murski Soboti obratuje vsak dan med 8.00 in 21.00 uro. Na ostalih pokopališčih mrliške vežice obratujejo praviloma na dan pogreba ali dan pred pogrebom s pričetkom eno uro pred položitvijo krste s pokojnikom ali žare v mrliško vežico in še najmanj tri ure po zaključku pogrebne slovesnosti oziroma kot je to dogovorjeno z naročnikom pogreba.
XII. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA 
36. člen 
Prva ureditev obstoječega ali novega groba po pogrebu obsega:
– zasutje grobne jame in ureditev groba na način, da se ne poškoduje sosednjih grobov ali pokopališke infrastrukture,
– odvoz odvečne zemlje, ki nastane po pokopu in posušenega cvetja, ki ostane po pogrebu, na odlagališče odpadkov.
Prva ureditev novega groba obsega poleg storitev iz prvega odstavka še postavitev začasnega nagrobnega obeležja ter ureditev groba z nasadom in postavitvijo okvirja.
Izvajalec pogrebne dejavnosti ali upravljavec pokopališča je dolžan vence in posušeno cvetje odstraniti najkasneje v roku 10 do 14 dni, če z naročnikom pogreba ni dogovorjeno drugače.
XIII. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
37. člen 
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– zagotavlja red in čistočo na pokopališčih,
– zagotavlja urejenost pokopališča in pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– redno odstranjuje odpadke iz pokopališča,
– opozarja najemnike grobov o morebitni zapuščenosti grobov,
– izvaja košnjo, obrez žive meje, zimsko službo,
– organizira po potrebi varnostno službo na pokopališčih ali zaradi zagotavljanja reda, čistoče in miru na pokopališču, lahko upravljavec pokopališča vzpostavi video-nadzor nad objektom in o tem na vidnem mestu obvesti obiskovalce pokopališča.
Med storitve zagotavljanja urejenosti pokopališča in pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture spadajo storitve vzdrževanja pokopaliških objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, za odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela. Standarde navedenih storitev, ki jih na podlagi sprejetega sklepa o višini grobnin pripravi upravljavec pokopališč, potrdi pristojni oddelek mestne uprave, v soglasju s krajevnimi skupnostmi in mestnimi četrtmi.
Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki jo na pokopališču, grobovih in drugih objektih pokopališča povzročijo tretje osebe.
Pokopališča navedena v 33. členu tega odloka so odprta za obiskovalce vsak dan od 6.00 do 22.00 ure.
38. člen 
Na pokopališčih, navedenih v 33. členu tega odloka ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, vpitje, razgrajanje in kajenje v mrliški vežici,
– stopanje in hoja po grobovih,
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora,
– odlaganje zemlje, robnikov ali odstranjenih nagrobnih spomenikov in druge opreme,
– vstop in vožnja s kolesom, kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim vozilom in podobnim vozilom ter njihovo shranjevanje,
– vožnja, ustavljanje in parkiranje na zelenih in drugih funkcionalnih površinah,
– poškodovanje grobov, pokopaliških objektov in druge infrastrukture,
– odstranjevanje in sekanje javnih nasadov,
– trganje zelenja in cvetja iz tujih grobov,
– sajenje dreves brez soglasja upravljavca pokopališča,
– opravljanje prevozov kamnoseških, vrtnarskih in kovinostrugarskih in drugih del v času zaprtja pokopališča in v času napovedane pogrebne svečanosti oziroma izvajanja pogrebne slovesnosti ter ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih v RS.
XIV. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
39. člen 
Upravljavec pokopališča odda grobove v najem najemniku ali najemnici (v nadaljevanju besedila: najemnik) s sklenitvijo najemne pogodbe za nedoločen čas.
Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
Pri oddaji novega groba, ki se prvič oddaja v najem, lahko najemnik dobi v najem samo en grob.
Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga upravljavec pokopališča dodeli v najem, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo sklene z upravljavcem pokopališča druga fizična ali oseba.
Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.
Najemnik groba mora skrbeti za urejen videz groba in vzdrževati grob ter spoštovati pokopališki red in določila najemne pogodbe.
40. člen 
Upravljavec pokopališča odda plačniku pogreba na prostoru za raztros pepela, na njegovo željo, s pogodbo v najem prostor z napisno ploščo za dobo desetih let, ki se lahko podaljša na predlog najemnika, če so izpolnjeni pogoji iz tega odloka.
Najemnik prostora z napisno ploščo je lahko fizična ali pravna oseba. Najemnik je praviloma tisti, ki je poravnal stroške pokopa, po dogovoru pa lahko tudi druga oseba.
41. člen 
Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino.
Grobnina za grob se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, vendar največ za deset let.
Grobnina za prostor z napisno ploščo se plača za obdobje desetih let ob naročilu plošče. Najemnik plača tudi napisno ploščo, njeno izdelavo in postavitev, vse v višini dejanskih stroškov.
42. člen 
Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba, upoštevajo se tudi druga sredstva, namenjena upravljanju pokopališč.
Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
Višina grobnine se na predlog upravljavca pokopališča določi s sklepom, ki ga sprejme pristojni organ mestne občine.
43. člen 
Grobnina se praviloma plačuje letno za tekoče leto. Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino za grobove do 30. junija v tekočem letu.
Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
Če najemnik groba v roku 15 dni ne plača grobnine, mu upravljavec pokopališča izstavi opomin. Če po izstavitvi opomina najemnik ne plača grobnine v roku 15 dni, poda upravljavec pokopališča v roku treh mesecev predlog za izvršbo na sodišče.
Upravljavec pokopališča izstavi račun za najem prostora z napisno ploščo ob sklenitvi oziroma podaljšanju najemne pogodbe za prostor z napisno ploščo.
44. člen 
Najemna pogodba za najem z napisno ploščo na enotno urejenem prostoru za raztros pepela preneha ob smiselnem upoštevanju razlogov, ki veljajo za najemno pogodbo za grob.
Najemna pogodba za prostor z napisno ploščo ne preneha s smrtjo najemnika, ampak velja še do izteka desetletnega obdobja in se lahko podaljša tako, da praviloma postane najemnik tisti, ki je plačal pokop prejšnjega najemnika.
Najemnik, ki mu je najemna pogodba za prostor z napisno ploščo prenehala, mora pri upravljavcu pokopališča prevzeti napisno ploščo v roku treh mesecev po prenehanju najemne pogodbe. Če napisne plošče ne prevzame v tem roku, jo upravljavec pokopališča odstrani v skladu s predpisi.
Najemnik groba, ki mu je najemna pogodba za grob prenehala, mora ob prekinitvi najema sam na lastne stroške odstraniti vsa nagrobna obeležja. Če najemnik tega ne izvede sam, jih na stroške najemnika odstrani upravljavec pokopališča.
Nagrobna obeležja so spomeniki, robniki, krovne in stenske plošče, lučke, vaze in podobno.
Upravljavec pokopališča mora ob prenehanju najemne pogodbe za grob z žaro ali najemne pogodbe za žarni zid, žaro prenesti v anonimno skupno grobišče. Pepel iz žare se lahko raztrese na prostoru za raztros pepela, če to naroči najemnik groba.
XV. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
45. člen 
Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom. Pri tem je dolžan zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Nagrobna obeležja, ki se postavijo na novo, ne smejo segati preko grobnega prostora, v višino lahko segajo največ do 1,0 m.
Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna.
Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju s soglasjem upravljavca ali brez njega, mora upravljavec najemnika pozvati, da te nepravilnosti odpravi v 15 dneh oziroma si pridobiti soglasje upravljavca. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi v 15 dneh oziroma si ne pridobi soglasja upravljavca, lahko upravljavec te nepravilnosti odpravi na stroške najemnika. Izvajalec mora za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter večje vrtnarske storitve) pri upravljavcu priglasiti le termin izvedbe del.
Spomenikom in drugim nagrobnim obeležjem groba in grobnicam, ki so v registru kulturne dediščine zavedene z enotno identifikacijo dediščine ali kot kulturni spomenik, se lahko videz groba (oblika, material, napis) spreminja s soglasjem organizacije, pristojne za varstvo kulturne dediščine.
Napisne plošče z imeni pokojnikov na enotno urejenem prostoru za raztros pepela odraslih in otrok lahko postavlja le upravljavec pokopališča. Če se na prostoru za raztros pepela pojavi neustrezna plošča, jo je upravljavec pokopališča dolžan odstraniti v roku osmih dni.
Napisne plošče na žarnem zidu lahko postavlja, spreminja, odstranjuje, obnavlja ali izvaja druge posege v prostor le izvajalec del s predhodno izdanim soglasjem upravljavca pokopališča. Napisnih plošč na žarnem zidu se ne sme odvažati z območja pokopališča. Če se na žarnem zidu pojavi neustrezna plošča, jo je upravljavec pokopališča dolžan odstraniti v roku osmih dni.
Žarne niše lahko vgrajuje le upravljavec pokopališča ali izvajalec del s predhodno izdanim soglasjem upravljavca pokopališča.
XVI. ZVRSTI GROBOV 
46. člen 
Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov:
– enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor in grobnice,
– grobišča, kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– žarni zid,
– prostor za anonimne pokope in
– prostor za raztros pepela.
Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke in grobove.
XVII. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
47. člen 
Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni ali zidni. Klasičen enojni grob je širok od 0,80 do 1,40 m, dolg od 2,00 do 2,70 m, globok 1,80 m z možnostjo poglobitve 0,40 m. Talni žarni grob je širok 0,60 do 1,00 m, dolg od 0,80 do 1,20 m, globok 0,80 m z možnostjo poglobitve do 1,20 m. Niša v žarnem zidu je široka 0,60 m, dolga 0,60 m in visoka 0,70 m.
Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se lahko pokopavajo tudi žare. Dvojni grob je dolg od 2,00 do 2,70 m, globok 1,80 m z možnostjo poglobitve 0,40 m.
Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare. Otroški grob je širok 0,60 do 1,00 m, dolg od 0,80 do 1,20 m, globok 0,80 m z možnostjo poglobitve do 1,20 m.
Povečani grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora. Povečan grob je globok 1,80 m z možnostjo poglobitve 0,40 m, dolg od 2,00 do 2,70 m.
Grobnice imajo v celoti obzidani podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se odlagajo ena na drugo ali na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare. Gradnja novih grobnic je dovoljena le, če to določa ureditveni načrt pokopališča.
48. člen 
Grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov.
V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz drugih grobov po preteku dobe najema ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na skupnem grobišču je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in sveč.
Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po zakonu, ki ureja vojna grobišča.
49. člen 
Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem delu pokopališča, namenjen raztrosu pepela. Imena pokojnih, razen pri anonimnem pokopu, so, če naročniki pogreba to želijo, napisana na skupnem nagrobniku ali na napisni plošči.
Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganja sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru razen za namene vzdrževanja pokopališč.
Prostor za anonimni pokop je prostor na posebnem delu pokopališča, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je brez označbe in imena pokojnika, namenjen pokopu krst ali žar.
Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča.
Na prostoru za anonime pokope mora biti urejen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
XVIII. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE 
50. člen 
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto znaša deset let. Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe. Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.
XIX. ENOTNI CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE IN POGREBNA PRISTOJBINA, KI JO UPRAVLJAVCU POKOPALIŠČA PLAČA IZVAJALEC POGREBA 
51. člen 
Cenik za uporabo mrliške vežice in drugih pokopaliških objektov in naprav ter pokopališke infrastrukture oblikuje upravljavec pokopališča in ga predloži pristojnemu organu mestne občine v sprejem.
Pristojni organ mestne občine lahko določi pogrebno pristojbino za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba.
XX. RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB 
52. člen 
Grobnina za otroški in žarni grob je šestdeset odstotkov grobnine za enojni grob.
Grobnina za dvojne in povečane prostore je enaka grobnini za enojni grob, pomnoženo s številom možnih pokopov brez poglobitve groba.
Grobnina za grobnice do štiri prostore je štirikratnik in do šest prostorov je šestkratnik grobnine za enojni grob.
Grobnina za raztros pepela in prostor za anonimni pokop se plačata v enkratnem znesku ob pokopu v višini enoletne grobnine za enojni grob.
Grobnina prostora z napisno ploščo se plača v višini enoletne grobnine za enojni grob ob sklenitvi ali podaljšanju najemne pogodbe.
XXI. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
53. člen 
Brez soglasja upravljavca pokopališča na grobovih ni dovoljena zasaditev dreves in grmičevja, ki zrastejo več kot 1 meter.
Na pokopališču se lahko seka, žaga, obrezuje ali odstranjuje drevje le s soglasjem upravljavca pokopališča.
54. člen 
Najemniki grobov in prostorov z napisno ploščo morajo skleniti najemno pogodbo za grob oziroma napisno ploščo, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni javiti spremembo prebivališča.
Najemniki morajo tudi skrbeti za urejen videz groba, kar pomeni, da so ga dolžni redno vzdrževati kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic, trave), da ti ne posegajo na sosednje grobove ali pot, skrbeti za vmesne prostore med svojim in sosednjimi grobovi, skrbeti za grobno opremo, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta ter skrbeti za red in čistočo na pokopališču. V primeru, da je grob neurejen (plevel, visoka trava, neurejeno grmičevje, ostanki dogorelih sveč), upravljavec pokopališča pisno pozove najemnika k ureditvi groba. Če najemnik v roku 15 dni groba ne uredi, lahko to stori upravljavec pokopališča na stroške najemnika.
Naročniki pogrebnih storitev morajo plačati stroške pogreba, vključno s stroški prve ureditve groba.
Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsakim drugim posegom v prostor na pokopališču pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča. Izvajalci lahko z deli pričnejo šele po pridobitvi predhodnega soglasja upravljavca pokopališča.
Izvajalci del ali najemniki grobov so dolžni upravljavcu pokopališča priglasiti termin izvajanja drugih del, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku, na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve).
Obiskovalci pokopališča in ostali uporabniki pokopališča na enotno urejenem prostoru za raztros pepela ne smejo postavljati napisnih plošč z imeni pokojnikov in prinašati drugih stvari razen cvetja in sveč.
XXII. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA POKOPALIŠČ 
55. člen 
Upravljavec pokopališča upravlja pokopališče tako, da:
– zagotavlja urejenost pokopališča,
– izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje,
– oddaja mrliške vežice in poslovilne prostore,
– oddaja grobove in prostore z napisno ploščo v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– izvaja prvo ureditev groba,
– vgrajuje, odpira in zapira žarne niše,
– izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališča,
– vodi evidenco terminov izvajanja drugih del na območju pokopališča (klesanje, barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve) in
– izvaja druge naloge v skladu z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
Cenik za obračun storitev, ki se nanašajo na izvajanje nalog upravljanja s pokopališči, oblikuje upravljavec pokopališča in ga predloži pristojnemu organu mestne občine v sprejem.
XXIII. PREPOVEDI 
56. člen 
Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih.
Prilaščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in pokopališki infrastrukturi ni dovoljeno.
Puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča in okoliških parkiriščih ni dovoljeno, razen sporočil izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča.
57. člen 
Pokopališča in umrle, ki ležijo v mrliških vežicah se lahko obiskuje samo v času, ki je določen s tem odlokom.
Prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela se ne sme opravljati v času zaprtja pokopališča, v bližini napovedane ali v času izvajanja pogrebne slovesnosti, ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih v RS.
Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. Če tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del.
58. člen 
Vstop psov in drugih živali na pokopališče je prepovedan razen, če gre za pse, ki služijo človeku, kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote.
59. člen 
Na pokopališča ni dovoljen dostop z vozili.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na pokopališčih dovoljen dostop vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in inšpektorata mestne uprave mestne občine.
V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko upravljavec pokopališča izda soglasje za prevoz materiala z motornim vozilom.
XXIV. NADZOR 
60. člen 
Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ mestne občine, pristojen za izvajanje gospodarskih javnih služb.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravlja inšpektorat mestne uprave mestne občine.
61. člen 
Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču, brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča, inšpektorat mestne uprave mestne občine z odločbo odredi prepoved izvajanja del.
Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju z izdanim predhodnim soglasjem upravljavca pokopališča, inšpektorat mestne uprave mestne občine z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.
XXV. KAZENSKE DOLOČBE 
62. člen 
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju:
– s prvim ali drugim odstavkom 53. člena,
– z drugim ali tretjim ali četrtim ali petim ali šestim odstavkom 54. člena,
– z drugim ali tretjim odstavkom 56. člena,
– s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom 57. člena,
– z določbo 58. člena,
– s prvim ali tretjim odstavkom 59. člena tega odloka.
Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju:
– s prvim ali drugim odstavkom 53. člena,
– z drugim ali tretjim ali četrtim ali petim ali šestim odstavkom 54. člena,
– z drugim ali tretjim odstavkom 56. člena,
– s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom 57. člena,
– z določbo 58. člena,
– s prvim ali tretjim odstavkom 59. člena tega odloka,
njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
XXVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
63. člen 
Mestni svet mestne občine, v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka, na podlagi predloga upravljavca pokopališč oziroma izvajalca javne službe, sprejme:
– akt iz drugega odstavka 10. člena (cene storitev javne službe),
– sklep iz tretjega odstavka 42. člena tega odloka (cena grobnine),
– cenik za uporabo mrliške vežice in drugih pokopaliških objektov in naprav ter pokopališke infrastrukture, po prvem odstavku 51. člena tega odloka,
– sklep o določitvi pogrebne pristojbine za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba, po drugem odstavku 51. člena tega odloka.
64. člen 
Upravljavec pokopališč mora v enem letu po uveljavitvi tega odloka pripraviti pokopališki načrt in kataster infrastrukture za vsa pokopališča, pri čemer je potrebno upoštevati obstoječe stanje pokopališč in predvideno širitev.
Upravljavec pokopališč mora po tem odloku v enem letu po uveljavitvi tega odloka:
– skleniti najemne pogodbe z najemniki grobov, ki jih uporabniki uporabljajo brez pogodbe. Po prejemu poziva s strani upravljavca grobov je najemnik dolžan skleniti najemno pogodbo v roku enega meseca, v nasprotnem primeru mu najemno razmerje oziroma pravica do sklenitve najemne pogodbe preneha,
– vzpostaviti kataster grobov, pri čemer je potrebno upoštevati obstoječe stanje.
Upravljavec pokopališča mora od krajevnih skupnosti kot dosedanjih upravljavcev pokopališč v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka prevzeti vso dokumentacijo, ki jo vodijo krajevne skupnosti v zvezi z upravljanjem pokopališč in sklepanjem najemnih pogodb za grobove.
Določbe tega odloka glede velikosti grobov in višine nagrobnih spomenikov se za obstoječe grobove ne uporabljajo, ob pogoju, da obstoječi grobovi ne kvarijo splošen izgled pokopališča.
65. člen 
Krajevne skupnosti v roku 10 let od uveljavitve tega odloka, prenesejo nepremičnine (zemljišča in objekte) pokopališč, ki v času sprejema tega odloka še niso v lasti mestne občine, na mestno občino, s pogodbo o prenosu nepremičnin.
66. člen 
Ne glede na določbe tega odloka, se pri pogrebni slovesnosti, verskem obredu in pri uporabi pokopališč in pokopališke infrastrukture, uporabljajo obstoječi ljudski običaji, prakse in navade, če niso v nasprotju z določili predpisov o pogrebni in pokopališki dejavnosti in se uporaba teh običajev dogovori z upravljavcem pokopališč.
67. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu na območju občine Murska Sobota (Uradne objave pomurskih občin, št. 12/87 in 19/91).
68. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2019-7(500)
Murska Sobota, dne 28. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek