Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2019 z dne 9. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2019 z dne 9. 12. 2019

Kazalo

3296. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2020, stran 9204.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12,14/13 – popr., 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je župan Občine Brežice dne 29. 11. 2019 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju januar–marec 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 – ZFisP; 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 34/19; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.541.282
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.437.841
70
DAVČNI PRIHODKI
4.267.803
700 Davki na dohodek in dobiček
3.698.396
703 Davki na premoženje
321.570
704 Domači davki na blago in storitve
271.673
706 Drugi davki in prispevki
–23.836
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.170.038
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
449.307
711 Takse in pristojbine
7.637
712 Globe in druge denarne kazni
13.735
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
19.580
714 Drugi nedavčni prihodki
679.779
72
KAPITALSKI PRIHODKI
15.326
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
15.326
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
88.115
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
88.115
741 Prejeta sredstva iz državnega poračuna iz sredstev proračuna EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.875.673
40
TEKOČI ODHODKI
1.574.555
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
334.528
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
55.969
402 Izdatki za blago in storitve
1.165.975
403 Plačila domačih obresti
18.083
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
1.781.332
410 Subvencije
108.896
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.171.354
12 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
50.946
413 Drugi tekoči domači transferi
450.136
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
515.143
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
515.143
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
4.643
431 Investic. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
3.041
432 Investicijski transferi pror. uporabnikom
1.602
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
1.665.609
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
-
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
ؘ–
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
391.000
55 ODPLAČILA DOLGA
391.000
550 Odplačila domačega dolga
391.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
1.274.609
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–391.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
–1.665.609
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2019
Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + 
0
(2) V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
(2) Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu, razen v primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za te primere neposredni uporabnik odpre nove postavke.
(3) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
7. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v plan proračuna tekočega leta.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
8. člen 
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov iz 3. člena tega sklepa.
5. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.
Št. 410-0363/2019
Brežice, dne 29. novembra 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan