Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2019 z dne 9. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2019 z dne 9. 12. 2019

Kazalo

3295. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (RZ2018), stran 8899.

  
Na podlagi petega odstavka 97. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 167. in 168. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 26. novembra 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (RZ2018) 
(1) Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2018.
(2) Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2018 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Republike Slovenije za leto 2018, v načrtu razvojnih programov pa prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter realizaciji v tem letu.
Št. 411-03/19-1/8
Ljubljana, dne 26. novembra 2019
EPA 781-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik