Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3061. Uredba o spremembah Uredbe o varnosti igrač, stran 8233.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o varnosti igrač 
1. člen 
V Uredbi o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 34/11, 84/11 – popr., 102/12, 62/15, 12/17 in 31/18) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba določa zahteve o varnosti igrač in njihovem prostem pretoku v skladu z Direktivo 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti igrač (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2018/725 z dne 16. maja 2018 o spremembi točke 13 dela III Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač v zvezi s kromom (VI) zaradi prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 122 z dne 17. 5. 2018, str. 29).«.
2. člen 
V Prilogi II se v naslovu »III. Kemijske lastnosti« v 13. točki vnos za krom (VI) spremeni tako, da se glasi:
»
Krom (VI) 
0,02 
0,005
0,053
«. 
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
(začetek uporabe) 
Mejne migracijske vrednosti, ki se nanašajo na krom (VI), se začnejo uporabljati 18. novembra 2019.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-6/2019
Ljubljana, dne 15. novembra 2019
EVA 2019-2711-0002
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost