Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3060. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, stran 8229.

  
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17), drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18 in 68/18) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD), v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, potrjenim s sklepom Evropske komisije št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014 (v nadaljnjem besedilu: PS 2014–2020), Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, potrjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 13. februarja 2015 o odobritvi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2019) 6837 z dne 18. septembra 2019 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, potrjenim s sklepom Evropske komisije št. C(2014)9982 z dne 16. decembra 2014, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Evropske komisije št. C(2018)8648 z dne 11. decembra 2018 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014–2020), in Operativnim programom za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, odobrenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. CCI2014SI14MFOP001 z dne 22. julija 2015, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2019)6333 final z dne 27. avgusta 2019 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020), ter določa vrste podukrepov CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR).
(2) Ta uredba določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila in način za izbor strategij lokalnega razvoja, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada, vključenega v izvajanje CLLD, za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1301/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/711 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih (UL L št. 123 z dne 10. 5. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
5. Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
6. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 25. februarja 2014 o določitvi pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L št. 57 z dne 27. 2. 2014, str. 7);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4);
9. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (UL L št. 74 z dne 14. 3. 2014, str. 1);
10. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/886 z dne 12. februarja 2019 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede določb o finančnih instrumentih, možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov, revizijski sledi, obsegu in vsebini revizij operacij in metodologiji za izbor vzorca operacij ter glede Priloge III (UL L št. 142 z dne 29. 5. 2019, str. 9);
11. Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju, in spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 (UL L št. 172 z dne 26. 6. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU);
12. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26);
13. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
14. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 763/2014/EU);
15. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 20), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 27 z dne 3. 2. 2016, str. 14);
16. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 772/2014 z dne 14. julija 2014 o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 47);
17. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
18. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
19. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnostih ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/255 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov, (UL L št. 43 z dne 14. 2. 2019, str. 15);
20. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2);
21. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58);
22. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/295 z dne 20. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1011/2014 v zvezi s spremembami vzorca zahtevka za plačilo, vključno z dodatnimi informacijami o finančnih instrumentih, in vzorca za izkaze (UL L št. 50 z dne 21. 2. 2019, str. 1);
23. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 260 z dne 7. 10. 2015, str. 31);
24. Izvedbenega sklepa Komisije (EU) z dne 11. junija 2014 o določitvi letne razdelitve, po državah članicah, skupnih virov Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki so na voljo v okviru deljenega upravljanja za obdobje 2014–2020 (UL L št. 180 z dne 20. 6. 2014, str. 18);
25. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/288 z dne 17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog (UL L št. 51 z dne 24. 2. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 321 z dne 5. 12. 2015, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/288/EU);
26. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 321 z dne 5. 12. 2015, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2252/2015/EU).«.
2. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku znesek »96.532.280,75 eura« nadomesti z zneskom »101.532.280,75 eura«, znesek »53.365.613,75 eura« z zneskom »56.365.613,75 eura« in znesek »6.666.667,00 eurov« z zneskom »7.666.667,00 eura«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
3. člen 
V 41. členu se v tretjem odstavku znesek »14,86 eura« nadomesti z zneskom »15,80 eura«.
V petem odstavku se število »50« nadomesti s številom »25«.
4. člen 
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen 
(vloga za odobritev operacije) 
(1) Vlogo za odobritev operacije iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« sestavljajo prijavni obrazec in priloge, določene v Prilogi 8, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Za sklad ESRR LAS vlogo iz prejšnjega odstavka vloži v elektronski obliki v spletni aplikaciji MGRT. LAS se pred elektronskim izpolnjevanjem registrira na spletnem naslovu https://drr-razpisi.si/clld in izpolni vsa polja v vlogi. V spletno aplikacijo vnese skenirane, izpolnjene, podpisane in žigosane priloge iz Priloge 8 te uredbe. Datum oddaje vloge v spletni aplikaciji se šteje za datum oddaje vloge.
(3) Za sklad EKSRP in ESPR LAS vlogo iz prvega odstavka tega člena vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge iz Priloge 8 te uredbe se predložijo kot skenogram.
(4) Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec prijavi v informacijski sistem ARSKTRP.«.
5. člen 
V 46. členu se v šestem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Za sklad EKSRP in ESPR LAS zahtevek za izplačilo sredstev vloži na način, določen v tretjem in četrtem odstavku prejšnjega člena.«.
V devetem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1.za izplačilo javne podpore iz naslova EKSRP ali ESPR:
a) kopije računov, elektronskih računov oziroma e-račune, potrjene s strani LAS;
b) kopije dokazil o plačilih;
c) poročilo o opravljenem delu;
č) fotografije stanja na terenu pred gradnjo, med samimi fazami in po zaključku gradnje;
d) kopije vseh veljavnih pogodb in aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške;
e) gradbeni dnevnik, projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in knjigo obračunskih izmer v skladu s pravilnikom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence izvajanja del na gradbišču, se predloži na zahtevo ARSKTRP;
f) pri gradbenih delih kopijo končne situacije v skladu z 61. členom Posebnih gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, št. 18/77), ki jo potrdi pooblaščeni nadzornik, oziroma natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih količinah;
g) v primeru postopka javnega naročanja vse dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila in njegovo izvedbo;
h) pri uveljavljanju prispevka v naravi ustrezna dokazila o izvedbi in vrednosti stroška.«.
6. člen 
V 52. členu se na koncu devetega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer se ciljne vrednosti kazalnikov z vrednostjo 0, določeno v SLR, ne upoštevajo.«.
Dvajseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(20) Kadar stroški animacije lokalnega območja ne zajemajo najmanj 25 odstotkov nastalih stroškov v okviru predloženih zahtevkov v koledarskem letu, kot to določa peti odstavek 41. člena te uredbe, se višina upravičenih stroškov, povezanih z upravljanjem izvajanja SLR v koledarskem letu, zniža za toliko odstotkov, da stroški animacije zajemajo najmanj 25 odstotkov nastalih stroškov.«.
7. člen 
V 56. členu se v šestem odstavku znesek »4.000.000  eurov« nadomesti z zneskom »7.000.000 eurov«.
8. člen 
V 59. členu se v drugem odstavku besedilo »po izdaji odločbe, s katero ARSKTRP odobri izvajanje operacije« nadomesti z besedilom »po vložitvi vloge za odobritev operacije na ARSKTRP«.
9. člen 
V 60. členu se v tretjem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Ne glede na peti odstavek 36. člena te uredbe v naseljih, določenih v Prilogi 2 te uredbe, investicije niso upravičene.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Operacija ne sme biti fizično dokončana ali v celoti izvedena pred izdajo odločbe, s katero ARSKTRP odobri izvajanje operacije.«.
10. člen 
V 62.a členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vloga se vloži v elektronski obliki v informacijskem sistemu ARSKTRP na način iz 45. člena te uredbe in podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom.«.
11. člen 
V 75. členu se za dvanajstim odstavkom dodajo novi trinajsti do petnajsti odstavek, ki se glasijo:
»(13) Za izvajanje podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« iz naslova ESPR se LAS namenijo dodatna razpoložljiva sredstva v višini 1.000.000 eurov. Sredstva se LAS dodelijo sorazmerno glede na višino odobrenih sredstev na podlagi izdanih odločb o potrditvi operacij za izvajanje podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, za obdobje od potrditve SLR in LAS do vključno 30. septembra 2019. LAS mora spremembo SLR posredovati na naslov Koordinacijskega odbora CLLD iz tretjega odstavka 16. člena uredbe najpozneje do 30. novembra 2019. Pri obravnavi sprememb SLR se smiselno uporabljajo določbe 18. člena te uredbe.
(14) Ne glede na peti odstavek 30. člena in šesti odstavek 37. člena te uredbe lahko LAS zahtevke za izplačilo za operacije iz podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in podukrepa »Priprava in izvajanja dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« na ARSKTRP vlaga tekoče, s tem da posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 eurov.
(15) Ne glede na drugi odstavek 44. člena te uredbe lahko LAS zahtevke za izplačilo za podukrep »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« na ARSKTRP vlaga tekoče, s tem da posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 eurov. LAS zahtevke v skladu s to določbo vlaga šele, ko so potrjene spremembe SLR v skladu z 18. členom te uredbe in trinajstim odstavkom tega člena.«.
12. člen 
V 77. členu se v osmem odstavku besedilo »po izdaji odločbe, s katero ARSKTRP odobri izvajanje operacije« nadomesti z besedilom »po vložitvi vloge za odobritev operacije na ARSKTRP«.
13. člen 
V 78. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Operacija ne sme biti fizično dokončana ali v celoti izvedena pred izdajo odločbe, s katero ARSKTRP odobri izvajanje operacije.«.
14. člen 
V Prilogi 8 se v I. poglavju 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. zahtevek za izplačilo iz 46. člena te uredbe vsebuje:
a) osnovne podatke o upravičencih,
b) podatke o doseženih ciljih operacije,
c) kopije računov, elektronskih računov oziroma e-račune, potrjene s strani LAS,
č) kopije dokazil o plačilih,
d) poročilo o opravljenem delu,
e) fotografije stanja na terenu pred gradnjo, med samimi fazami in po zaključku gradnje,
f) kopije vseh veljavnih pogodb in aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške,
g) gradbeni dnevnik, projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in knjigo obračunskih izmer v skladu s pravilnikom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence izvajanja del na gradbišču, se predloži na zahtevo ARSKTRP,
h) pri gradbenih delih kopijo končne situacije v skladu z 61. členom Posebnih gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, št. 18/77), ki jo potrdi pooblaščeni nadzornik, oziroma natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih količinah,
i) v primeru postopka javnega naročanja vse dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila in njegovo izvedbo in
j) pri uveljavljanju prispevka v naravi ustrezna dokazila o izvedbi in vrednosti stroška.«.
V II. poglavju se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. vloga iz 45. člena te uredbe vsebuje:
a) prijavni obrazec, izpolnjen v spletni aplikaciji:
– osnovne podatke o upravičencih,
– naziv operacije,
– opis operacije in načrtovane aktivnosti,
– območje (lokacija izvajanja operacije),
– cilje, ki jih zasleduje operacija,
– dinamiko izvajanja in črpanja finančnih sredstev načrtovane operacije,
– finančni načrt oziroma zaprto finančno konstrukcijo,
b) priloge, kot jih zahteva elektronska vloga:
– dokazila o že prejetih javnih sredstvih,
– obvezne priloge, ki izhajajo iz predpisov Evropske unije ali nacionalne zakonodaje glede na tip operacije (npr. dovoljenja, soglasja),
– kopijo vloge, vložene na javni poziv LAS, s prilogami in
– kopijo zapisnika ocenjevalne komisije in kopijo dokumenta, s katerim je organ za potrditev operacij na LAS te odobril;«.
V III. poglavju se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. zahtevek iz 46. člena te uredbe vsebuje:
a) osnovne podatke o upravičencih,
b) podatke o doseženih ciljih operacije,
c) kopije računov, elektronskih računov oziroma e-račune, potrjene s strani LAS,
č) kopije dokazil o plačilih,
d) poročilo o opravljenem delu,
e) fotografije stanja na terenu pred gradnjo, med samimi fazami in po zaključku gradnje,
f) kopije vseh veljavnih pogodb in aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške,
g) gradbeni dnevnik, projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in knjigo obračunskih izmer v skladu s pravilnikom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence izvajanja del na gradbišču, se predloži na zahtevo ARSKTRP,
h) pri gradbenih delih kopijo končne situacije v skladu z 61. členom Posebnih gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, št. 18/77), ki jo potrdi pooblaščeni nadzornik, oziroma natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih količinah,
i) v primeru postopka javnega naročanja vse dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila in njegovo izvedbo in
j) pri uveljavljanju prispevka v naravi ustrezna dokazila o izvedbi in vrednosti stroška.«.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18 in 68/18), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18 in 68/18).
16. člen 
(vlaganje vlog za sklad EKSRP in ESPR) 
(1) Ne glede na določbo spremenjenega 45. člena uredbe se do 30. junija 2020 vloge za sklad EKSRP in ESPR vlagajo v skladu s tretjim do sedmim odstavkom 45. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18 in 68/18).
(2) Ne glede na določbo spremenjenega prvega stavka šestega odstavka 46. člena uredbe se do 30. junija 2020 zahtevki za sklad EKSRP in ESPR vlagajo v skladu s prvim stavkom šestega odstavka 46. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18 in 68/18).
(3) Ne glede na določbo spremenjenega drugega odstavka 62.a člena uredbe se do 30. junija 2020 vloge za sklad EKSRP vlagajo v skladu z drugim odstavkom 62.a člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18 in 68/18).
17. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Določba spremenjenega tretjega odstavka 41. člena uredbe se začne uporabljati 1. decembra 2019.
(2) Določbi spremenjenega petega odstavka 41. člena uredbe in dvajsetega odstavka 52. člena uredbe se začneta uporabljati 1. januarja 2020.
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-27/2019
Ljubljana, dne 14. novembra 2019
EVA 2019-2330-0077
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti