Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3059. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2019, stran 8228.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 77/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 7. redni seji dne 14. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2019 
1. člen 
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2019 (Uradni list RS, št. 85/18), ki se določi v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.976.546,48
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.386.429,61
70
DAVČNI PRIHODKI
2.173.010,27
700 Davki na dohodek in dobiček
1.974.578,00
703 Davki na premoženje
115.400,65
704 Domači davki na blago in storitve
83.031,62
71
NEDAVČNI PRIHODKI
213.419,34
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
165.774,19
711 Takse in pristojbine
2.351,50
712 Globe in druge denarne kazni
4.293,65
714 Drugi nedavčni prihodki
41.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
170.886,41
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
87.805,50
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dol. sredstev 
83.080,91
73
PREJETE DONACIJE
2.578,25
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.578,25
74
TRANSFERNI PRIHODKI
416.652,21
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
387.812,61
741 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev EU
28.839,60
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.585.423,05
40
TEKOČI ODHODKI
902.237,50
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
180.387,21
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
31.845,87
402 Izdatki za blago in storitve
644.041,25
403 Plačila domačih obresti
4.663,17
409 Rezerve
41.300,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.081.826,78
410 Subvencije
105.649,16
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
622.585,29
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
145.198,97
413 Drugi tekoči domači transferi
208.393,36
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.542.358,77
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.542.358,77
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
59.000,00
431 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam
59.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–608.876,57
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
340.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
340.000,00
500 Domače zadolževanje
340.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
91.678,31
55
ODPLAČILA DOLGA
91.678,31
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–360.554,88
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
248.321,69
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
608.876,57
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
360.554,88
2. člen 
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2019 ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2019.
Št. 007-13/2018-9
Ljubno, dne 14. novembra 2019
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 
 

AAA Zlata odličnost