Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3056. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Železniki, stran 8227.

  
Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 8. redni seji dne 7. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Železniki 
1. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 9/10, 38/12, 92/14) se v prvem odstavku 5. člena doda nova deveta točka, ki se glasi:
»9. 24-urna dežurna pogrebna služba«.
2. člen 
V prvi točki 6. člena odloka se črta:
»in pogrebne storitve«.
3. člen 
Črtajo se peti odstavek 10. člena in 11. člena, drugi odstavek 12. člena, 13. in 14. člen odloka.
Dosedanji 15.–25. člen postanejo 13.–23. člen.
4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-6/2019-011
Železniki, dne 7. novembra 2019
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 

AAA Zlata odličnost