Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3054. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 – rebalans, stran 8225.

  
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.); 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 10. redni seji dne 13. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 – rebalans 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»2. člen 
(obseg in struktura proračuna) 
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2019 se določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA/PODSK.KONTOV
OPIS
LETO 2019 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.151.680,41
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.740.655,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
9.424.094,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.770.034,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.310.060,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
344.000,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.316.561,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
785.246,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
14.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
89.500,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
50.000,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.377.815,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.016.000,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
6.000,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
1.010.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
8.000,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
8.000,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.322.275,41
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.094.182,02
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
228.093,39
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
64.750,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
46.750,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
18.000,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.856.413,88
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.405.590,26
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
774.727,73
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
124.643,53
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.413.695,73
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
55.500,00
409
REZERVE
37.023,27
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
5.816.614,86
410
SUBVENCIJE
63.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.657.775,05
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
740.976,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.354.863,81
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.124.398,76
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.124.398,76
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
509.810,00
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
298.704,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
211.106,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–2.704.733,47
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.876.323,00
50
ZADOLŽEVANJE 
1.876.323,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.876.323,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
582.850,57
55
ODPLAČILA DOLGA 
582.850,57
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
582.850,57
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.- VIII.)
–1.411.261,04
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
1.293.472,43
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.-IX.=-III.)
2.704.733,47
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
1.411.261,04
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte in podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.«.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. prihodki iz naslova lokacijske preveritve, ki so v skladu z Zakonom o urejanju prostora in Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje, namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora.«
3. člen 
(objava in uveljavitev odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-195/2018-186
Trebnje, dne 13. novembra 2019
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost