Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3052. Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Piran, stran 8212.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 11. redni seji dne 24. oktobra 2019.
Št. 354-28/2019
Piran, dne 14. novembra 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15 in 102/15) 32., 33., 35. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 38/10 in 57/11) v zvezi z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 72/05, 21/06, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12, 14/15), šestega odstavka 13. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19), 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) ter skladno s 2. in 7. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic 6/95, 35/95, 10/01, 15/06,17/09 Uradni list RS, št. 84/11, 31/18) in Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran (Uradni list RS, št. 5/12) je občinski svet na 11. redni seji dne 24. oktobra 2019 sprejel
O D L O K 
o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Piran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Predmet odloka) 
(1) Odlok o koncesiji za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Piran predstavlja koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije v Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje (v nadaljevanju: Center).
(2) Obvezni občinski gospodarski javni službi iz prvega odstavka se izvajata v zvezi z dejavnostjo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na celotnem območju Občine Piran.
(3) Izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javni službi) zajema:
– tehtanje, kontrolo, preverjanje in prevzem mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem,
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ki zajema predelavo ter odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– redno vzdrževanje in zagotavljanje varnega obratovanja objektov in naprav Centra ter izločanje uporabnih frakcij za kasnejšo predelavo,
– prekrivanje odlagalne površine telesa odlagališča,
– zagotavljanje obratovalnega monitoringa v skladu z veljavno zakonodajo,
– pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje.
(4) Javni službi se izvajata skladno s predpisi in na krajevno običajen način.
2. člen 
(Definicije) 
Poleg pomenov, določenih zakonu, odlokih ter drugih predpisih imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
– gospodarska javna služba oziroma javna služba: je obvezna občinska gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka;
– koncedent: je Občina Piran;
– občinski svet: je Občinski svet Občine Piran;
– koncesija: je koncesija za izvajanje gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega odloka;
– koncesionar: je oseba, ki izvaja gospodarski javni službi iz 1. člena tega odloka na podlagi koncesije;
– izvajalec javne službe: je koncesionar po tem odloku.
3. člen 
(Enotnost koncesijskega razmerja) 
V Občini Piran (v nadaljevanju: občina) se dejavnost iz 1. člena izvaja enotno s podelitvijo koncesije enemu izvajalcu (koncesionarju).
4. člen 
(Pogoji izvajanja gospodarske javne službe) 
Pogoji javnih služb, ki sta predmet te koncesije, so določeni z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran, Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Piran ter z določili v tem odloku, podrobneje pa s koncesijsko pogodbo.
II. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN TER OBMOČJE IZVAJANJA 
5. člen 
(Način podelitve in izvajanje koncesije) 
(1) Koncesija po tem odloku se podeli neposredno družbi Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o. (v nadaljevanju: koncesionar) v upravnem postopku, skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo v upravnem postopku pristojni upravni organ občine.
(2) Na podlagi odločitve iz prejšnjega odstavka občina s koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo.
6. člen 
(izvajanje gospodarske javne službe) 
Izvajanje javnih služb po tem odloku v Občini Piran poteka skladno z Načrtom ravnanja z odpadki v Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje in drugimi akti koncesionarja, kot to določajo predpisi Republike Slovenije za izvajalca javne službe obdelave in izvajalca javne službe odlaganja ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
7. člen 
(Uporabniki) 
(1) Uporabniki storitev javnih služb, ki je predmet urejanja v tem odloku, so vsi povzročitelji odpadkov, kot jih opredeljuje občinski odlok, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov.
(2) Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja v tem odloku, so tudi druge pravne in fizične osebe, ki niso vključene v sistem ravnanja z odpadki v skladu z odlokom, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, pa uporabljajo storitve javne službe po tem odloku (npr. lastna dostava odpadkov na odlagališče).
(3) Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje odpadkov obvezna v okvirih, ki jih določa odlok, ki ureja način opravljanja javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine.
III. KONCESIJA 
8. člen 
(Začetek in trajanje koncesije) 
(1) Koncesijsko razmerje za dejavnost iz 1. člena tega odloka nastane, koncesionar pa pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Trajanje koncesijskega razmerja za dejavnost iz 1. člena tega odloka, ki je predmet lokalne gospodarske javne službe, je dvajset let od sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).
(3) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najkasneje v šestdesetih dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(4) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedenta koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(5) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov, določenih z zakonom.
(6) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
9. člen 
(Način izvajanja) 
Koncesionar je dolžan izvajati javni službi, ki sta predmet koncesije, na način, kot je določen v odlokih ali drugih predpisih, ki urejajo način izvajanja javnih služb, ki sta predmet koncesije in po drugih predpisih ter splošnih aktih, izdanih po javnem pooblastilu.
10. člen 
(Koncesionarjev pravni monopol) 
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo iz 1. člena tega odloka,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec javne službe na celotnem območju občine.
(3) V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta in po predpisanem postopku, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve javne službe na območju občine.
(4) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z zakonom ali drugimi predpisi.
11. člen 
(Razmerje do podizvajalcev) 
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, izbranim po postopku, določenim z zakonom, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
12. člen 
(Uporaba javnih dobrin) 
(1) Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
(2) Uporaba storitev javne službe je v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja javne službe za uporabnike obvezna.
13. člen 
(Neustreznost odpadkov) 
Če so odpadki, ki so pripeljani v Center neustrezni, jih lahko koncesionar, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, zavrne. O zavrnjeni pošiljki odpadkov koncesionar obvesti pristojno inšpekcijsko službo.
IV. JAVNA POOBLASTILA 
14. člen 
(Vodenje evidenc) 
(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno pooblastilo za vodenje katastra evidenc javne službe, kot izhaja iz tega odloka.
(2) Uskladitev obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov, vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov in vzdrževanje katastrov posameznih javnih služb ureja koncesijska pogodba.
(3) Vse spremembe na objektih, napravah in glede opreme se v kataster vnesejo najkasneje v tridesetih dneh.
15. člen 
(Vsebina evidenc in zbirk podatkov) 
(1) Izvajalec je dolžan voditi naslednje evidence in zbirke podatkov, ki se nanašajo na območje izvajanja koncesije:
– zbirke evidenčnih listov za zavezance,
– evidenco ocen odpadkov ter skladno s predpisi podatke o vrsti in količini odloženih oziroma odstranjenih odpadkov,
– podatke o količini ter vrsti obdelanih odpadkov,
– podatke o količini ter vrsti odpadkov, ki nastanejo pri obdelavi, predanih pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem,
– obratovalne dnevnike in drugo predpisano dokumentacijo skladno s predpisi,
– zbirke poročil o obratovalnem monitoringu,
– druge katastre, evidence in zbirke podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe po tem odloku.
(2) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, je izvajalec prosilcem dolžan posredovati vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec slednjemu dolžen posredovati brezplačno, za posredovanje drugih informacij javnega značaja pa je izvajalec prosilcem upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje informacij javnega značaja.
(3) Z osebnimi podatki iz katastra mora izvajalec ravnati na predpisan način.
V. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV IN KONCEDENTA 
16. člen 
(Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov) 
Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov.
17. člen 
(Dolžnosti koncesionarja) 
Dolžnosti koncesionarja so zlasti:
1. v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravljati javni službi v skladu z zakonom in drugimi predpisi, v skladu z odloki ter koncesijsko pogodbo;
2. upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javnih služb, zlasti pa v tem okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki;
3. zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih ali zdravju škodljivih odpadkov ter odpraviti napake na objektih in napravah, ki utegnejo povzročiti večjo škodo na okolju ali zdravju ljudi najkasneje v roku dvanajst ur od ugotovitve napake oziroma prejema obvestila uporabnikov (interventno izvajanje javnih služb);
4. uporabljati objekte, naprave in druga sredstva za izvajanje javne službe kot dober gospodar, jih tekoče vzdrževati in odpraviti morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti, ki neposredno ne ogrožajo varstva okolja ali zdravja ljudi v roku štirinajst dni od ugotovitve oziroma prejema obvestila uporabnikov;
5. sklepati z uporabniki pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije (samo, če je tako določeno s posebnimi predpisi), odločati o upravnem postopku v vseh upravnih zadevah iz naslova izvajanja javnih služb ter obračunavati pristojbine in druge prispevke v skladu s predpisi;
6. oblikovati cene storitev javnih služb;
7. svetovati in pomagati koncendentu pri pripravi razvojnih in investicijskih načrtov ter projektov za pridobivanje finančnih sredstev v okviru javnih razpisov ter drugih virov;
8. voditi vse predpisane evidence in katastre, obveščati pristojne organe o kršitvah, ažurno odgovarjati na pritožbe in/ali pobude uporabnikov, omogočati nemoten nadzor v zvezi z izvajanjem koncesije in skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javnih služb;
9. obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture ter še posebej o vsakršni spremembi lastniške strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka razdre koncesijsko pogodbo.
10. upoštevati, da se cena storitev javnih služb oblikuje skladno s predpisom za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
18. člen 
(Odgovornost koncesionarja) 
(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe prejšnjih členov, odgovoren koncesionar kot izvajalec javne službe.
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci Občini Piran, uporabnikom ali tretjim osebam.
(3) Koncesionar je dolžan z zavarovalnico skleniti zavarovanje za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe povzročile pri njem zaposlene osebe koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam.
19. člen 
(ločeni računovodski izkazi) 
Koncesionar mora zagotoviti ločene računovodske izkaze za dejavnost obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov in druge dejavnosti v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
20. člen 
(Pravice in dolžnosti koncedenta) 
(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja pogoje za izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom, s predpisi o načinu izvajanja javne službe in s tem odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme koncesije, da se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali storitve javne službe na območju občine;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.
(2) Pravice koncedenta so zlasti:
– nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb in finančni nadzor;
– druge pravice, določene s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
21. člen 
(Pravice uporabnikov) 
(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu, če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju s tem odlokom.
22. člen 
(Dolžnosti uporabnikov) 
(1) Uporabniki imajo do koncesionarja in koncedenta zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javnih služb,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih služb oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo.
(2) Pristojni inšpektor lahko na pobudo koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar je potrebno za izvedbo storitev javnih služb.
23. člen 
(Dokazovanje izpolnjevanja pogojev) 
(1) Koncesionar mora ob sklenitvi koncesijske pogodbe izpolnjevati naslednje pogoje:
– registracijo oziroma izpolnjevanje pogojev za opravljanje javne službe;
– razpolagati z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju javne službe za njeno izvajanje na celotnem območju občine;
– razpolagati z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo;
– biti sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet javne službe;
– sposobnost zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev;
– zagotavljati interventno izvajanje javne službe ob vsakem času;
– usposobljenost za vodenje katastra ter razpolaganje z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.
VI. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, ORGAN, PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
24. člen 
(Izbira koncesionarja) 
(1) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru koncesionarja z upravno odločbo.
(2) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku osemindvajsetih (28) dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
25. člen 
(Sklenitev koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesionar pridobi pravice dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Najkasneje štirinajst (14) dni po dokončnosti odločbe o izboru pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku štirinajst (14) dni od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
(3) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
(4) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
26. člen 
(Razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo) 
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja koncesijski akt.
27. člen 
(Pristojni organ za izvajanje koncesije) 
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih aktov v zvezi s koncesijo je občinska uprava.
28. člen 
(Nadzor nad izvajanjem javnih služb) 
(1) Nadzor nad izvajanjem javnih služb izvaja pristojni organ oziroma služba občinske uprave. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javnih služb, zlasti pa zakonitost in strokovnost izvajanja.
(2) Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma drugo institucijo.
(3) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
29. člen 
(Inšpekcijski nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi občinski inšpektorat, ki je pristojen za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških ter drugi državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem zakonu.
30. člen 
(Finančni nadzor) 
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja notranja finančna revizija, oziroma ima koncedent pravico, da najame zunanjega revizorja za preveritev dela poslovanja, ki se nanaša na opravljanje koncesije.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo, ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno in navesti vzrok nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo praviloma najmanj petnajst (15) dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.
31. člen 
(Nadzorni ukrepi) 
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
VII. PRENOS KONCESIJE 
32. člen
(Oblika) 
(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z uporabniki.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
33. člen 
(Načini prenehanja koncesijskega razmerja) 
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
34. člen 
(Prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
35. člen 
(Potek roka koncesije) 
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
36. člen 
(Razdrtje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti
– iz drugih razlogov, določenih s predpisi.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve alineje prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če je uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek zavrnjen, če je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge oziroma tretje alineje prejšnjega odstavka, na podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov iz četrte in pete alineje prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni poti.
(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(6) Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
37. člen 
(Odstop od koncesijske pogodbe) 
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji in na način, kot je v njej določeno.
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni poti.
38. člen 
(Sporazumna razveza) 
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin oziroma nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
39. člen 
(Prenehanje koncesionarja) 
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
40. člen 
(Odvzem koncesije) 
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le, če kršitev resno ogrozi izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge alineje prvega odstavka je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po splošnih pravilih odškodninskega prava.
41. člen 
(Odkup koncesije) 
(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe. Z odkupom koncesije koncedent na infrastrukturi, ki je v lasti tretjih oseb, izven koncesionarja, ne more pridobiti lastninske ali druge sorodne pravice. O nameravanem odkupu mora koncedent pisno obvestiti koncesionarja vsaj 1 (eno) leto vnaprej.
(2) Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesionarja prevzema koncedent tudi obvezo za ustrezno prezaposlitev pri koncesionarju redno zaposlenih delavcev, namenjenih opravljanju javne službe ter obvezo po povrnitvi nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za obdobje do rednega prenehanja koncesijske pogodbe.
IX. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE 
42. člen 
(Višja sila) 
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
43. člen 
(Spremenjene okoliščine) 
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
X. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV 
44. člen 
(Uporaba prava) 
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
45. člen 
(Arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže) 
(1) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže).
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
46. člen 
(Pričetek veljavnosti odloka) 
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga sprejme Občinski svet Občine Piran.
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-28/2019
Piran, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A    I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
concernente la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica relativi al trattamento di alcuni tipi di rifiuti urbani e allo smaltimento dei residui ovvero allo smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nell'11a seduta ordinaria del giorno 24 ottobre 2019.
N. 354-28/2019
Pirano, 14. novembre 2019
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 149 della Legge sulla protezione dell’ambiente (ZVO-1, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15 e 102/15) e gli articoli 32, 33, 35 e 36 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 32/93, 30/98, 127/06 38/10 e 57/11) in relazione alla Legge sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 127/06, 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15), l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (ZLS, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 72/05, 21/06, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12, 14/15), al sesto comma dell’articolo 13 della Legge su determinati contratti di concessione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 9/19), l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18) nonché in conformità agli articoli 2 e 7 del Decreto sui servizi pubblici di rilevanza economica nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice 6/95, 35/95, 10/01, 15/06, 17/09 Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 84/11, 31/18) e al Decreto sul trattamento dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/12) nell’11a seduta ordinaria del giorno 24 ottobre 2019 approva il seguente
D E C R E T O 
concernente la concessione per l’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica relativi al trattamento di alcuni tipi di rifiuti urbani e allo smaltimento dei residui ovvero allo smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
(Oggetto del decreto) 
(1) Il Decreto concernente la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica relativi al trattamento di alcuni tipi di rifiuti urbani e allo smaltimento dei residui ovvero allo smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano rappresenta l’atto di concessione con il quale si stabiliscono l’oggetto e le condizioni per l’assegnazione della concessione nonché regola le altre questioni relative all’attuazione della concessione affidata al Centro per il trattamento dei rifiuti di Celje (in prosieguo: Centro).
(2) L’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica di cui al primo comma si esegue in relazione all’attività di raccolta e asporto dei rifiuti urbani sull’intero territorio del Comune di Pirano.
(3) L’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica relativi al trattamento di alcuni tipi di rifiuti urbani e allo smaltimento dei residui ovvero allo smaltimento dei rifiuti urbani (in prosieguo: servizi pubblici) comprende:
– la pesatura, la supervisione, la verifica e il prelievo dei rifiuti urbani misti e dei rifiuti ingombranti in conformità all’autorizzazione di tutela ambientale,
– il trattamento dei rifiuti urbani misti e dei rifiuti ingombranti, che include la lavorazione e lo smaltimento dei rifiuti urbani,
– la manutenzione ordinaria e la garanzia di un funzionamento sicuro delle strutture e degli impianti del Centro nonché la separazione delle frazioni riutilizzabili per l’ulteriore lavorazione,
– la copertura della superficie di deposito della discarica,
– la garanzia del monitoraggio dell’esercizio in conformità con la legislazione in vigore,
– la predisposizione delle misure e dei compiti per impedire gli effetti nocivi sull’ambiente.
(4) I servizi pubblici si eseguono in conformità alle disposizioni di legge e all’uso locale.
Art. 2 
(Definizioni) 
Oltre ai significati stabiliti dalla legge, dai decreti e dalle altre norme le definizioni del presente Decreto hanno anche il seguente significato:
– il servizio pubblico di rilevanza economica ovvero servizio pubblico: è il servizio pubblico di rilevanza economica obbligatorio di cui all’articolo 1 del presente Decreto;
– Concedente: è il Comune di Pirano;
– Consiglio comunale: è il Consiglio comunale del Comune di Pirano;
– Concessione: è la concessione per l’esercizio dei servizi pubblici di cui all’articolo 1 del presente Decreto;
– Concessionario: è la persona che esegue i servizi pubblici di rilevanza economica in base alla concessione di cui all’articolo 1 del presente Decreto;
– Fornitore dei servizi pubblici: è il Concessionario in base al presente Decreto.
Art. 3 
(Uniformità del rapporto di concessione) 
Nel Comune di Pirano (in prosieguo: Comune), l’attività di cui all’articolo 1, si esegue in modo uniforme con l’affidamento della Concessione al Fornitore (concessionario).
Art. 4 
(Condizioni per la fornitura del servizio pubblico di rilevanza economica) 
Le condizioni dei servizi pubblici, oggetto della presente concessione, sono stabilite dal Decreto sul trattamento dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano, dal Decreto sui servizi pubblici di rilevanza economica nel Comune di Pirano nonché dalle disposizioni del presente Decreto e dettagliatamente dal contratto di concessione.
II CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RILEVANZA ECONOMICA E L’UTILIZZO DEI BENI PUBBLICI NONCHÉ L’AREA DI ESERCIZIO 
Art. 5 
(Modalità di assegnazione e di esecuzione della concessione) 
(1) La Concessione, in base al presente Decreto, si assegna direttamente all’impresa Simbio, società per il trattamento dei rifiuti s.r.l. (in prosieguo: Concessionario) nel procedimento amministrativo, in conformità alle disposizioni di legge, che regolano il procedimento di assegnazione della concessione per il servizio pubblico di rilevanza economica. L’organo competente del Comune, decide in merito alla selezione del Concessionario con il provvedimento nel procedimento amministrativo.
(2) Il Comune, in base al provvedimento di cui al comma precedente, stipula con il Concessionario il contratto di concessione.
Art. 6 
(Fornitura del servizio pubblico di rilevanza economica) 
La fornitura dei servizi pubblici nel Comune di Pirano, in base al presente Decreto, si svolge in conformità al Piano di trattamento dei rifiuti del Centro per il trattamento dei rifiuti di Celje e agli altri atti del concessionario, come stabilito dalle disposizioni di legge della Repubblica di Slovenia per il fornitore del servizio pubblico di trattamento dei rifiuti urbani e per il fornitore del servizio pubblico di deposito o di smaltimento degli stessi.
Art. 7 
(Utenti) 
(1) Gli utenti delle prestazioni dei servizi pubblici, oggetto del presente Decreto, sono tutti produttori di rifiuti, così come definiti dal Decreto comunale, che regola la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani.
(2) Gli utenti delle prestazioni dei servizi pubblici, oggetto del presente Decreto, sono anche le altre persone giuridiche e fisiche, che non sono incluse nel sistema di trattamento dei rifiuti in conformità al Decreto, che regola la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, ma utilizzano le prestazioni del servizio pubblico in base al presente Decreto (ad es. trasporto in conto proprio dei rifiuti alla discarica).
(3) L’utilizzo delle prestazioni del servizio pubblico per i produttori di rifiuti è obbligatorio entro i limiti stabili dal Decreto che regola le modalità di esercizio del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sul territorio del Comune.
III CONCESSIONE 
Art. 8 
(Inizio e durata della concessione) 
(1) Il rapporto di concessione per l’attività di cui all’articolo 1 del presente Decreto si instaura, e il Concessionario acquisisce i diritti e i doveri dal rapporto di concessione con la stipula del contratto di concessione.
(2) La durata del rapporto di concessione per l’attività di cui all’articolo 1 del presente Decreto, oggetto del servizio pubblico di rilevanza economica locale, è di venti anni dalla stipula del contratto di concessione (termine della concessione).
(3) Il periodo di concessione inizia a decorrere dal giorno della stipula del contratto di concessione. Il Concessionario deve iniziare a eseguire la concessione entro e non oltre sessanta giorni dalla stipula del contratto di concessione.
(4) Il termine della concessione non decorre durante il periodo in cui il Concessionario non può esercitare la parte essenziale del presente rapporto di concessione a causa di forza maggiore o per motivi addebitabili al Concedente.
(5) La durata del contratto di concessione si può prorogare soltanto per motivi stabiliti dalla legge.
(6) Il contratto di concessione deve essere stipulato con il nuovo Concessionario prima della scadenza del termine per il quale era stata assegnata la concessione precedente, che tuttavia entrerà in vigore alla scadenza del termine.
Art. 9 
(Modalità di esecuzione) 
Il Concessionario ha l’obbligo di eseguire i servizi pubblici, oggetto della concessione, nel modo stabilito dai decreti o da altre disposizioni di legge, che regolano le modalità di esecuzione dei servizi pubblici oggetto della concessione e secondo altre disposizioni di legge e atti generali emanati su autorizzazione pubblica.
Art. 10 
(Diritto di esclusiva del concessionario) 
(1) Il Concessionario, in base al contratto di concessione, ha sull’intero territorio del Comune:
– il diritto esclusivo ovvero il diritto speciale di fornitura del servizio pubblico di cui all’articolo 1 del presente Decreto,
– il dovere di garantire agli utenti la fornitura continuata e di qualità del servizio pubblico in conformità alle disposizioni di legge e all’interesse pubblico.
(2) Il Concessionario che ha il diritto esclusivo di svolgere l’attività di cui all’articolo 1, deve eseguire l’attività in nome proprio e per conto proprio. Il Concessionario su autorizzazione del Concedente è l’unico ed esclusivo fornitore del servizio pubblico sull’intero territorio del Comune.
(3) Il Concessionario in casi eccezionali può, previo consenso del Concedente e secondo il procedimento prescritto, stipulare un contratto di assistenza temporanea con un altro fornitore qualificato, in base al quale un altro soggetto può fornire singole prestazioni di servizio pubblico sul territorio del Comune.
(4) Il Concessionario durante la fornitura del servizio pubblico in oggetto, è competente a rilasciare autorizzazioni e altri atti prescritti dalla legge o da altre norme.
Art. 11 
(Rapporti nei confronti dei subappaltatori) 
Il Concessionario deve agire in nome proprio e per conto proprio nei rapporti con il Concedente, con gli utenti e terzi, anche in caso di prestazione parziale del servizio pubblico mediante un contratto con un subappaltatore selezionato secondo la procedura prevista dalla legge.
Art. 12 
(Utilizzo dei beni pubblici) 
(1) Le prestazioni del servizio pubblico, in quanto beni pubblici, sono garantite a tutti alle stesse condizioni.
(2) L'utilizzo delle prestazioni del servizio pubblico è obbligatorio per gli utenti nella misura stabilita dalle leggi e dalle norme sulle modalità di fornitura del servizio pubblico.
Art. 13 
(Rifiuti impropri) 
Se i rifiuti portati al Centro sono impropri, il Concessionario può rifiutarli secondo le norme che regolano la gestione dei rifiuti. Il Concessionario informa il servizio di ispezione competente della spedizione di rifiuti respinta.
IV AUTORIZZAZIONI PUBBLICHE 
Art. 14 
(Tenuta dei registri) 
(1) Con il presente Decreto si concede al Concessionario l’autorizzazione pubblica a tenere il registro catastale del servizio pubblico come risulta dal presente Decreto.
(2) L’armonizzazione dei catasti esistenti, parzialmente istituiti, la conservazione e i rapporti finanziari relativi all’armonizzazione dei catasti esistenti, parzialmente istituiti e la conservazione dei catasti dei singoli servizi pubblici sono regolati dal contratto di concessione.
(3) Tutte le modifiche eseguite sui fabbricati, sugli impianti e a riguardo dell’attrezzatura si devono inserire nel catasto entro trenta giorni.
Art. 15 
(Contenuto dei registri e delle raccolte di dati) 
(1) Il Fornitore deve tenere i seguenti registri e le raccolte di dati relativi all’area di attuazione della concessione:
– la raccolta delle schede di registro per i contribuenti,
– il registro della valutazione dei rifiuti nonché in conformità con le norme i dati sulla tipologia e sulla quantità dei rifiuti depositati ovvero smaltiti,
– i dati sulla quantità e sulla tipologia dei rifiuti trattati,
– i dati sulla quantità e sulla tipologia dei rifiuti, che derivano dal trattamento, consegnati ai soggetti autorizzati alla raccolta, alla lavorazione e allo smaltimento dei rifiuti,
– i registri operativi e l’altra documentazione prescritta in conformità alle disposizioni di legge,
– la raccolta delle relazioni sul monitoraggio operativo,
– altri catasti, registri e raccolte di dati in conformità alle disposizioni di legge, che regolano la fornitura del servizio pubblico del presente Decreto.
(2) Il Fornitore in conformità alle disposizioni della legge, che regola l’accesso alle informazioni di carattere pubblico, ha l’obbligo di fornire ai richiedenti tutte le informazioni dal catasto, eccetto quelle informazioni, per le quali la stessa legge determina che non devono essere fornite ai richiedenti. Il Fornitore ha l’obbligo di fornire le informazioni di carattere pubblico che si riferiscono al richiedente gratuitamente, mentre per la fornitura di altre informazioni di carattere pubblico, il Fornitore, ha il diritto di addebitare le spese ai richiedenti in conformità al provvedimento che regola la fornitura delle informazioni di carattere pubblico.
(3) Il Fornitore deve gestire i dati personali del catasto nel modo prescritto.
V RAPPORTI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI E DEL CONCEDENTE 
Art. 16 
(Diritti e doveri del Concessionario, del Concedente e degli utenti) 
I rapporti del Concessionario nei confronti degli utenti e del Concedente costituiscono i diritti e doveri del Concessionario, del Concedente e degli utenti.
Art. 17 
(Doveri del Concessionario) 
I doveri del Concessionario sono, in particolare:
1. svolgere i servizi pubblici nell'interesse pubblico, di qualità in modo tempestivo e appropriato in conformità con la legge e altre disposizioni, in conformità con i decreti e il contratto di concessione;
2. rispettare le norme e gli standard tecnici, sanitari e di altro tipo relativi alla fornitura di servizi pubblici, in particolare in questo contesto, occuparsi della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti;
3. assicurare un'adeguata protezione dei rifiuti pericolosi o nocivi alla salute ed eliminare i difetti nelle strutture e negli impianti che possono causare gravi danni all'ambiente o alla salute umana al più tardi entro dodici ore dalla constatazione del difetto o dalla ricezione di un avviso da parte degli utenti (servizio pubblico di intervento);
4. utilizzare le strutture, gli impianti e altri mezzi per fornire il servizio pubblico con la diligenza del buon padre di famiglia, mantenerli ordinariamente ed eliminare eventuali difetti, guasti e carenze che non minacciano direttamente la tutela dell'ambiente o la salute umana entro quattordici giorni dall’accertamento o dalla ricezione dell'avviso da parte degli utenti;
5. stipulare contratti con gli utenti per l’utilizzo dei beni pubblici ovvero la fornitura di servizi, che sono oggetto della Concessione (soltanto se così stabilito da norme speciali), decidere a riguardo del procedimento amministrativo in tutte le questioni amministrative relative alla fornitura dei servizi pubblici nonché computare le tasse e altri contributi in conformità alle norme di legge;
6. determinare i prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici;
7. consigliare e aiutare il Concedente nella predisposizione dei piani di sviluppo e di investimento nonché dei progetti per l’acquisizione di finanziamenti nell’ambito dei bandi pubblici e altre fonti;
8. tenere tutti i registri e i catasti prescritti, informare gli organi competenti sulle infrazioni, rispondere prontamente ai reclami e/o alle proposte degli utenti, consentire la supervisione indisturbata relativa alla fornitura della concessione e provvedere alla regolare informazione del pubblico sugli eventi riguardanti la fornitura del servizio pubblico;
9. informare il Concedente di qualsiasi cambiamento dello status, incluso il cambiamento del controllo nella struttura del capitale, e in particolare di qualsiasi cambiamento nella struttura della proprietà. Se il Concessionario non riesce a farlo entro un termine ragionevole e se le modifiche incidono sull'interesse del Concedente o se a causa delle modifiche cambiano in modo significativo i rapporti del contratto di concessione, il Concedente può recedere dal contratto di concessione alle condizioni del presente Decreto.
10. considerare che il prezzo delle prestazioni dei servizi pubblici si determina in conformità alle norme di legge previste per la formazione delle tariffe delle prestazioni dei servizi pubblici di rilevanza economica comunali e obbligatori concernenti la tutela dell’ambiente.
Art. 18 
(Responsabilità del Concessionario) 
(1) Per la fornitura del servizio pubblico è responsabile il Concessionario quale Fornitore dello stesso a prescindere dalle disposizioni degli articoli precedenti.
(2) In conformità con la legge, il Concessionario, quale fornitore di servizi pubblici è anche responsabile per i danni causati dai propri dipendenti o dai collaboratori contrattuali (subappaltatori) al Comune di Pirano, agli utenti o a terzi nell’esecuzione o in relazione alla fornitura del servizio pubblico.
(3) Il Concessionario ha l’obbligo di stipulare un'assicurazione con la compagnia assicuratrice per i danni che potrebbero essere causati dai suoi dipendenti al Concedente, agli utenti o a terzi, nell’eseguire la fornitura del servizio pubblico di rilevanza economica in concessione o in connessione con la stessa.
Art. 19 
(Contabilità separata) 
Il Concessionario deve garantire la contabilità separata per l’attività di trattamento di alcuni tipi di rifiuti urbani, di deposito dei residui della lavorazione o dello smaltimento dei rifiuti urbani e altre attività in conformità agli standard contabili sloveni.
Art. 20 
(Diritti e doveri del Concedente) 
(1) I doveri del Concedente sono, in particolare:
– assicurare le condizioni per l’esecuzione di tutti i servizi, prescritti dalla legge, con le norme sulle modalità di esercizio del servizio pubblico e con il presente Decreto nonché in conformità alle condizioni riportate nel presente Decreto;
– assicurare che l'importo dei pagamenti e il prezzo dei servizi siano tali che, nel normale svolgimento dell'attività, sia possibile garantire un volume e una qualità adeguati dei servizi e la manutenzione delle strutture, degli impianti e delle attrezzature in concessione, in modo che il loro valore possa essere mantenuto, tenendo conto della durata del periodo di concessione;
– garantire che gli utenti siano sanzionati per l’impedimento dell’esecuzione delle prestazioni del servizio pubblico;
– garantire la sanzione di qualsiasi altro Fornitore non autorizzato che, durante la durata della concessione, esegui prestazioni di servizio pubblico nel territorio del Comune;
– informare il Concessionario per iscritto di eventuali contestazioni o reclami degli utenti.
(2) I diritti del Concedente sono, in particolare:
– il controllo sulla fornitura dei servizi pubblici di rilevanza economica e il controllo finanziario;
– altri diritti, stabiliti dalle disposizioni di legge, dal presente Decreto e dal contratto di concessione.
Art. 21 
(Diritti degli utenti) 
(1) Gli utenti nei confronti del Concessionario hanno diritto in particolare:
– alla fornitura continua, regolare e indisturbata dei servizi resi dal Concessionario,
– alla parità di trattamento per quanto riguarda la qualità e l’accessibilità dei servizi,
– di utilizzare le prestazioni del servizio pubblico alle condizioni stabilite dalla legge, dal presente Decreto e da altre disposizioni di legge.
(2) L’utente delle prestazioni del servizio pubblico, può presentare reclamo al Concessionario e al Concedente in merito alla fornitura del servizio pubblico, qualora reputi che la prestazione del servizio pubblico sia stata svolta contrariamente al presente Decreto.
Art. 22 
(Doveri degli utenti) 
(1) Gli utenti nei confronti del Concessionario e del Concedente hanno il dovere di:
– tener conto le istruzioni del Concessionario e consentire l’indisturbata esecuzione delle prestazioni del servizio pubblico,
– segnalare tutti i fatti rilevanti per la fornitura dei servizi pubblici ovvero comunicare ogni modifica al Concessionario.
(2) L'ispettore competente può, su iniziativa del Concessionario, ordinare all'utente del servizio di fornire tutto quanto necessario per l’esecuzione delle prestazioni dei servizi pubblici.
Art. 23 
(Dimostrazione di adempimento alle condizioni) 
(1) Il Concessionario all’atto della stipula del contratto di concessione deve adempiere alle seguenti condizioni:
– essere registrato ovvero adempiere alle condizioni per la fornitura del servizio pubblico;
– disporre di un numero sufficiente di lavoratori con qualifiche, abilitazioni ed esperienze adeguate nel settore del servizio pubblico per la sua attuazione nell’intero territorio del Comune;
– disporre di attrezzature sufficienti ovvero delle risorse necessarie per il lavoro;
– essere in grado di fornire autonomamente tutti i beni pubblici oggetto del servizio pubblico;
– essere capace di fornire servizi in modo continuo e di qualità, nel rispetto del presente Decreto, delle disposizioni, delle norme e degli standard e in conformità alle abitudini locali;
– assicurare l'intervento tempestivo del servizio pubblico in ogni momento;
– di mostrare la capacità di gestire il catasto e disporre di adeguate modalità di lavoro per gestirlo.
(2) Il Concessionario deve inoltre soddisfare altre eventuali condizioni per lo svolgimento dell’attività, stabilite da altre disposizioni di legge.
VI L’ORGANO CHE ESEGUE LA SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO, L’ORGANO COMPETENTE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E LA DURATA DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE 
Art. 24 
(Selezione del concessionario) 
(1) L’Amministrazione comunale, a nome del Concedente, decide con un provvedimento amministrativo in merito alla selezione del Concessionario.
(2) Il provvedimento sulla selezione del Concessionario cessa di valere, se nel termine di ventotto (28) giorni dalla sua definitività, non avviene la stipula del contratto di concessione per motivi addebitabili del Concessionario.
Art. 25 
(Stipula del contratto di concessione) 
(1) Il Concessionario acquisisce i diritti e i doveri dal rapporto di concessione con la stipula del contratto di concessione.
(2) Il Concedente, entro quattordici (14) giorni dalla definitività del provvedimento di selezione, invia al Concessionario selezionato il contratto di concessione che il Concessionario deve firmare entro quattordici (14) giorni dal suo ricevimento. Il contratto di concessione entra in vigore dal giorno della firma da parte di entrambe le parti contraenti.
(3) Il Sindaco stipula a nome del Concedente il contratto di concessione.
(4) Il contratto di concessione deve essere stipulato con il nuovo Concessionario prima dello scadere del termine per il quale era stata assegnata la concessione precedente e ha effetto allo scadere di tale termine.
Art. 26 
(Rapporto tra l’atto di concessione e il contratto di concessione) 
Il contratto di concessione che è in rilevante contrasto con l’atto di concessione, da come risultava alla stipula del contatto, risulta nullo. Se si tratta di discordanze minori o irrilevanti, si applica l’atto di concessione.
Art. 27 
(Organo competente per l’attuazione della concessione) 
L’Amministrazione comunale è l’organo competente del Comune a rilasciare i provvedimenti e altri atti concernenti la concessione.
Art. 28 
(Supervisione sulla fornitura dei servizi pubblici) 
(1) La supervisione della fornitura dei servizi pubblici viene eseguita dall’organo competente ovvero dall’ufficio dell’Amministrazione comunale. La supervisione può riguardare tutte le circostanze riguardanti la fornitura di servizi pubblici, in particolare la legalità e la professionalità dell'attuazione.
(2) Il Concedente può autorizzare un servizio professionale competente, un ente o un'altra istituzione per particolari compiti professionali e altri.
(3) Se l'organo competente del Concedente ritiene che il Concessionario non adempia correttamente agli obblighi derivanti dal rapporto di concessione, può, con un provvedimento amministrativo, ordinargli di adempiere a tali obblighi o altri comportamenti derivanti dall'atto di concessione o dal contratto di concessione.
Art. 29 
(Controllo ispettivo) 
La supervisione dell'attuazione delle disposizioni del presente Decreto deve essere esercitata anche dall'Ispettorato comunale, che è competente per lo svolgimento dei procedimenti riguardanti le violazioni accertate nonché da altri organi statali aventi tale giurisdizione ai sensi della legge stessa.
Art. 30 
(Supervisione finanziaria) 
(1) La supervisione finanziaria dell'attività del Concessionario è effettuata dal servizio di revisione finanziaria interna ovvero il Concedente ha il diritto di assumere un revisore esterno per verificare la parte dell'attività correlata alla fornitura della concessione.
(2) Il Concessionario deve consentire al Concedente il controllo specifico, l'accesso ai suoi locali commerciali, l'ispezione delle strutture e delle attrezzature della concessione e fornire accesso alla documentazione (schemi di bilancio annuali ...), al catasto del servizio pubblico o alle banche dati gestite dallo stesso e fornire le informazioni e le spiegazioni richieste.
(3) La supervisione può essere annunciata o non annunciata. In caso di supervisione senza preavviso, il Concedente deve comunicarlo per iscritto, indicando la causa di tale supervisione senza preavviso.
(4) Il Concedente deve eseguire la supervisione annunciata con un preavviso, di norma, almeno quindici (15) giorni prima della sua esecuzione. La supervisione deve essere eseguita in modo tale da non interferire con la regolare attività del Concessionario e di terzi, di norma solo durante l'orario di apertura del Concessionario. L’esecutore della supervisione si identifica con l’autorizzazione del Concedente.
(5) In merito alla supervisione si redige un verbale, che viene firmato dai rappresentanti del Concessionario e del Concedente ovvero dalla persona autorizzata del Concedente.
Art. 31 
(Misure della supervisione) 
Se l’organo competente del Concedente accerta, che il Concessionario non adempie agli obblighi correttamente, come dal rapporto di concessione, può imporre con un provvedimento amministrativo l’espletamento di tali obblighi ovvero un altro comportamento che derivi dall’atto di concessione o dal contratto di concessione. Se l'organo competente del Concedente ritiene che il Concessionario non adempia correttamente agli obblighi derivanti dal rapporto di concessione, può, con un provvedimento amministrativo, ordinargli di adempiere a tali obblighi o altri comportamenti derivanti dall'atto di concessione o dal contratto di concessione.
VII TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE 
Art. 32
(Forma) 
(1) L'atto di trasferimento della concessione è emesso nella stessa forma della concessione assegnata. Il nuovo Concessionario stipula con il Concedente un nuovo contratto di concessione.
(2) La conseguenza del trasferimento del rapporto di concessione è l'ingresso del Concessionario entrante nei rapporti contrattuali di quello cedente con gli utenti.
VIII CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE 
Art. 33 
(Modalità di cessazione del rapporto di concessione) 
Il rapporto tra il Concedente e il Concessionario cessa:
– con la cessazione del contratto di concessione,
– con la risoluzione da parte del Concessionario,
– con la revoca della concessione,
– con l’acquisto della concessione.
Art. 34 
(Cessazione del contratto di concessione) 
Il contratto di concessione cessa:
– al termine del periodo per il quale era stato stipulato,
– con risoluzione (unilaterale) del Concedente,
– con il recesso dal contratto di concessione,
– con una risoluzione consensuale.
Art. 35 
(Scadenza della concessione) 
Il contratto di concessione scade con la scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
Art. 36 
(Risoluzione del contratto di concessione) 
(1) Il contratto di concessione può cessare in seguito alla risoluzione (unilaterale) da parte del Concedente:
– in caso di insolvenza, altro procedimento di cessazione forzata o liquidazione nei confronti del Concessionario,
– se al Concessionario è stato emesso un provvedimento giudiziario o amministrativo per violazione delle norme di legge, del contratto di concessione o degli atti amministrativi emessi per l'attuazione della concessione, sulla base dei quali è ragionevole non aspettarsi un'ulteriore corretta attuazione della concessione,
– se dopo aver stipulato il contratto di concessione si accerta che il Concessionario ha fornito informazioni fuorvianti e false che hanno influito sull’assegnazione della concessione,
– se il Concessionario viola il contratto di concessione in modo tale da causare danni considerevoli agli utenti dei suoi servizi o di terzi,
– se sussiste il dubbio fondato che il Concessionario non adempierà a una parte sostanziale dei propri obblighi,
– per altri motivi previsti dalle disposizioni di legge.
(2) In caso di sussistenza di una delle situazioni di cui al primo alinea del primo comma, il Concedente può avviare il procedimento di risoluzione unilaterale del contratto di concessione. Il procedimento di risoluzione del contratto di concessione è revocato dal Concedente (rinuncia agli atti di causa) nel caso di procedimenti di insolvenza, di altri procedimenti di cessazione forzata o procedimenti di liquidazione respinti, se il procedimento di concordato preventivo è concluso o confermato, in caso di vendita dell'offerente quale persona giuridica (in procedimento fallimentare) o qualsiasi altra conseguenza simile, dal punto di vista dell'attuazione del rapporto di concessione. Le condizioni di cui al secondo o terzo alinea del comma precedente, in base alle quali il Concessionario può avviare il procedimento di risoluzione unilaterale del contratto di concessione, devono essere soddisfatte nel momento in cui il provvedimento giudiziario o amministrativo che impone la sanzione penale o amministrativa diventa definitivo. L'esistenza delle ragioni di cui al quarto e quinto alinea del comma precedente deve essere specificata più dettagliatamente nel contratto di concessione.
(3) Il Concessionario può risolvere il contratto di concessione se il Concedente non adempie ai propri obblighi ai sensi del contratto di concessione, impedendo così al Concessionario di eseguire il contratto di concessione.
(4) La risoluzione unilaterale del contratto di concessione avviene in sede giudiziale.
(5) La risoluzione unilaterale non è ammessa, nel caso in cui, le circostanze che avrebbero giustificato la risoluzione, sono dovute a cause di forza maggiore o a causa di altre circostanze imprevedibili e insormontabili.
(6) All’atto della revoca il Concedente è comunque tenuto a rifondere il Concessionario nell’arco di tempo di un anno, per tutti gli eventuali investimenti rivalutati e non ammortizzati, che per motivi di opportunità o convenienza non possano essere restituiti nei fatti, ovvero senza cagionare ulteriori elementi di danno.
Art. 37 
(Recesso dal contratto di concessione) 
(1) Ogni parte contraente può recedere dal contratto di concessione:
– se esplicitamente stabilito dal contratto di concessione,
– se l’altra parte contraente violi il contratto di concessione, alle condizioni e nel modo come dallo stesso stabilito.
(2) Un atto o un’azione del Concedente svolti nell'interesse pubblico, come definito dalla legge o da una norma fondata sulla legge, che si riferiscono direttamente e specificamente al Concessionario e sono conformi all'intervento nei diritti del Concessionario, non sono considerati una violazione del contratto di concessione.
(3) Il recesso dal contratto di concessione si esegue in sede giudiziale.
Art. 38 
(Risoluzione consensuale) 
(1) Le parti contraenti possono risolvere il contratto di concessione anche con la risoluzione consensuale durante la durata della concessione.
(2) Le parti convengono di risolvere il contratto di concessione nel caso in cui ritengano che, a causa di circostanze di natura finanziaria o di sistema sostanzialmente mutate o altre circostanze valutate in modo equo o il perseguimento dell’attività del contratto di concessione sia irragionevole o impossibile.
Art. 39 
(Risoluzione da parte del concessionario) 
(1) Il rapporto di concessione termina in caso di risoluzione da parte del Concessionario.
(2) Il rapporto di concessione non termina se le condizioni per il trasferimento obbligatorio della concessione a una terza persona (diritto di ingresso di terzi) sono soddisfatte dalla legge e dal contratto di concessione, o in caso di trasferimento della concessione ai successori legali universali del Concessionario (annessione, fusione, trasferimento di proprietà, trasformazione ecc.). In questi casi, il Concedente può, alle condizioni dell'atto di concessione o del contratto di concessione, risolvere il contratto di concessione o recedere dallo stesso.
Art. 40 
(Revoca della concessione) 
(1) Il rapporto di concessione termina se, in conformità con l'atto di concessione, il Concedente revoca la concessione al Concessionario. Il Concedente può revocare la concessione al Concessionario:
– se non avvia la fornitura del servizio pubblico in concessione entro il termine stabilito con il contratto di concessione,
– se è nell'interesse pubblico terminare l'attività in qualità di servizio pubblico o concessione di servizio pubblico.
(2) Le condizioni per la revoca della concessione sono stabilite nel contratto di concessione. La revoca della concessione è possibile solo se la violazione minaccia seriamente lo svolgimento del servizio pubblico. Il Concedente deve emettere al Concessionario un provvedimento di revoca della concessione. Il rapporto di concessione termina il giorno in cui il provvedimento di recesso dalla concessione diventa definitivo.
(3) La revoca della concessione non è ammissibile se le circostanze che giustificano tale risoluzione sono dovute a forza maggiore o ad altre circostanze imprevedibili e insuperabili.
(4) In caso di revoca della concessione, di cui al secondo alinea del primo comma, il Concedente è inoltre tenuto a rifondere al Concessionario un risarcimento in conformità alle regole generali del diritto al risarcimento.
Art. 41 
(Acquisto della concessione) 
(1) Se il Concedente accerta unilateralmente che il servizio pubblico potrebbe essere eseguito in modo più efficace in un altro modo, può applicare l'acquisto immediato della concessione. La decisione sull'acquisto deve essere presa dal Consiglio comunale, che deve allo stesso tempo annullare l'atto di concessione e adottare una nuova prescrizione o nuove prescrizioni sulle modalità di esecuzione del servizio pubblico. L'acquisto della concessione è effettuato in base al provvedimento amministrativo. Il Concedente con l'acquisizione della concessione, sull’infrastruttura che è di proprietà di terzi, eccetto il concessionario, non può acquisire il diritto di proprietà o altri diritti simili. Il Concedente deve manifestare le proprie intenzioni per iscritto al Concessionario almeno 1 (un) anno prima dell'acquisto previsto.
(2) Oltre all'obbligo di rimborsare gli investimenti comprovati non ammortizzati del Concessionario, il Concedente, si assume anche l'obbligo di un adeguato reimpiego dei dipendenti occupati a tempo pieno presso il Concessionario, destinati all’esercizio del servizio pubblico, e l'obbligo di rimborsare i danni effettivi e i profitti persi per il periodo fino alla regolare cessazione del contratto di concessione.
IX FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE MUTATE 
Art. 42 
(Forza maggiore) 
(1) Per forza maggiore e altre circostanze imprevedibili sono considerate circostanze straordinarie, insormontabili e imprevedibili che insorgono dopo la stipula del contratto di concessione e sono al di fuori della volontà delle parti contraenti (totalmente estranee alle parti contraenti). Per forza maggiore si considerano in particolare terremoti, inondazioni e altre catastrofi naturali, scioperi, guerre o misure da parte delle autorità in cui non è possibile eseguire un servizio pubblico in tutto o in una parte del territorio del Comune, secondo le modalità prescritte dal contratto di concessione.
(2) Il Concessionario, entro le possibilità oggettive, ha l’obbligo di svolgere il servizio pubblico anche in occasione di circostanze configurabili quale causa di forza maggiore, con osservanza di un dettagliato piano d'azione, così come preliminarmente prescritto per le predette circostanze. In occasione del verificarsi delle circostanze di forza maggiore, le parti si informano reciprocamente e immediatamente e concordano l'attuazione del servizio pubblico in tali condizioni.
(3) Nel caso di cui al comma precedente, il Concessionario ha il diritto di esigere dal Concedente il rimborso delle spese sostenute per la prestazione della pubblica concessione in circostanze imprevedibili.
(4) In caso di forza maggiore e altre circostanze imprevedibili, il Sindaco può attivare oltre al Concessionario anche la sede del comando comunale per la protezione civile, le unità, i servizi e le altre strutture operative di protezione, salvataggio e di soccorso nel comune. In questo caso, si suppone che il comando comunale per la protezione civile assuma il monitoraggio sull'attuazione delle misure.
Art. 43 
(Circostanze mutate) 
(1) Se dopo la stipula del contratto si verificano circostanze che ostacolano in modo significativo l'adempimento degli obblighi del Concessionario, nella misura in cui, nonostante la natura specifica del contratto di concessione, sarebbe ingiusto trasferire i rischi principalmente o esclusivamente al Concessionario, lo stesso ha il diritto di chiedere una modifica del contratto di concessione.
(2) Un eventuale mutamento delle circostanze di cui al comma precedente non costituisce motivo di risoluzione unilaterale del contratto di concessione. Le parti devono informarsi reciprocamente e immediatamente sull’avvenuto mutamento di circostanze e concordare l'attuazione del contratto di concessione in tali circostanze. Nonostante le circostanze mutate il Concessionario è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di concessione.
X DIRITTO APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Art. 44 
(Diritto applicabile) 
Tutti i rapporti tra il Concedente e il Concessionario nonché il Concessionario e gli utenti delle prestazioni del servizio pubblico possono essere concordati esclusivamente con l'applicazione dell'ordinamento giuridico della Repubblica di Slovenia.
Art. 45 
(Clausola arbitrale e divieto di devoluzione di competenza a un tribunale o ad arbitrati stranieri) 
(1) Con il contratto di concessione si può concordare che a decidere delle controversie tra il Concedente e il Concessionario sia competente l’arbitrato, nella misura in cui ciò non sia contrario all'ordinamento giuridico.
(2) Nei rapporti tra il Concessionario e gli utenti delle prestazioni del servizio pubblico, non è consentito concordare che le controversie derivanti da tali rapporti siano giudicate da tribunali o arbitrati stranieri (divieto di devoluzione di competenza a un tribunale o ad arbitrati stranieri).
XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 46 
(Entrata in vigore del Decreto) 
(1) Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Comune di Pirano.
(2) Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 354-28/2019
Pirano, 24 ottobre 2019
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost