Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3050. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Tržič, stran 8210.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 9. in 34. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 8. redni seji dne 24. 10. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Tržič 
I. UVOD 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določijo upravičenci do dodelitve enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, pogoji in razlogi za dodelitev te pomoči, oblika in višina pomoči, kriteriji in postopek dodeljevanja ter izplačevanje pomoči upravičencem v Občini Tržič ter nadzor nad porabo sredstev.
(2) Občina Tržič sredstva za enkratno denarno pomoč upravičencem zagotavlja iz sredstev vsakoletnega proračuna Občine Tržič.
II. UPRAVIČENCI 
2. člen 
Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Tržič in pravne osebe s sedežem v Občini Tržič, ki so se zaradi naravne ali druge nesreče trenutno znašli v težki materialni situaciji, oziroma jim je bila povzročena škoda na nepremičnem premoženju, ki leži na območju Občine Tržič.
III. NAMEN ENKRATNE DENARNE POMOČI 
3. člen 
Enkratna denarna pomoč je namenjena za trenutno premostitev nastalih težav pri občanih in pravnih osebah s sedežem v Občini Tržič, povezanih z naravno ali drugo nesrečo.
4. člen 
(1) Naravne nesreče so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Za naravno nesrečo se štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o kmetijstvu in odpravi posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, neurje, toča ali živalske in rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci.
(2) Druge nesreče so nesreče v cestnem, železniškem in zračnem prometu, požar, rudniška nesreča, porušitev jezu, nesreče, ki jih povzročijo aktivnosti na morju, jedrska nesreča in druge ekološke ter industrijske nesreče, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno stanje, uporaba orožij ali sredstev za množično uničevanje ter teroristični napadi s klasičnimi sredstvi in druge oblike množičnega nasilja.
IV. DODELITEV POMOČI 
5. člen 
Postopek dodelitve sredstev za pomoč prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče vodi Komisija za vodenje postopka dodelitve sredstev za pomoč prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče (v nadaljevanju Komisija), ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo trije člani in so imenovani za mandat največ štirih let. Administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava.
6. člen 
Do dodelitve denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč je upravičen posameznik oziroma družina ter pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika in je na Občino Tržič na predpisanem obrazcu, v roku 30 dni po nastanku škode podal vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.
7. člen 
Enkratna denarna pomoč prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče se na osnovi tega pravilnika dodeljuje po naslednjih merilih:
Ocena ugotovljene škode
Pomoč pri odpravi škode na stanovanjski hiši ali poslovnem objektu
Pomoč pri odpravi škode na gospodarskem poslopju ali na zemljišču
do 3.000,00 €
0
0
nad 3.000,00 do 5.000,00 €
450,00 €–750,00 €
300,00 €–500,00 €
nad 5.000,00 do 8.000,00 €
750,00 €–1.200,00 €
500,00 €–800,00 €
nad 8.000,00 €
do 15 % ugotovljene škode, vendar ne več kot 4.200,00 €
do 10 % ugotovljene škode, vendar ne več kot 3.360,00 €
V. POSTOPEK 
8. člen 
(1) Upravičenci iz 2. člena tega pravilnika lahko prejmejo pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč na osnovi vloge za dodelitev sredstev. Komisija obravnava vloge, ki imajo priloženo oceno škode in so bile vložene na Občino Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič najkasneje v 30 dneh od nastanka škode.
(2) Obravnavajo se samo vloge za nepremičnine na območju Občine Tržič, kjer imajo vlagatelji stalno prebivališče ali sedež podjetja.
(3) V primeru požara je potrebno k vlogi priložiti oceno škode, poročilo o intervenciji, podatke o zavarovanju in o ostalih zbranih sredstvih, v primeru ostalih nesreč iz 4. člena pa poročilo Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Tržič, podatke o zavarovanju in o ostalih zbranih sredstvih.
(4) V primeru, da nepremičnina ni zavarovana, oceno škode opravi Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Tržič.
9. člen 
(1) Komisija po obravnavi in vrednotenju popolnih vlog pripravi poročila, vlagateljem pa izda odločbo o odobritvi ali zavrnitvi enkratne denarne pomoči. Upravičenost do denarne pomoči in njena višina se ugotavljata na podlagi v vlogi navedenih dejstev, cenitev, predloženih dokazil, ogleda mesta nesreče, kadar je to izvedljivo, ter drugih verodostojnih virov.
(2) V primeru naravnih in drugih nesreč se za ureditev bivanjskih razmer praviloma takšna pomoč nameni za neposredno nabavo potrebnega materiala, lahko pa tudi za izvedbo storitev za nujno sanacijo.
(3) Samo izjemoma se izredna pomoč nakaže upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov osebni račun.
10. člen 
Vlagatelj lahko v roku 15 dni od vročitve odločbe vloži pritožbo zoper odločbo. Pritožbo se vloži pri komisiji, ki je izdala odločbo na prvi stopnji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Vložena pritožba zadrži podpis pogodb. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev župana pritožba ni možna, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
11. člen 
Konec tekočega leta Komisija pripravi pisno poročilo o delitvi sredstev enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Tržič za župana in občinski svet.
12. člen 
(1) Pri ravnanju z vlogami se upoštevajo določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(2) Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev prejemnikom opravlja občinska uprava.
(3) Če se ugotovi, da je vlagatelj v vlogi navajal neresnične podatke, mora prejemnik pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(smiselna uporaba ZUP) 
Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso določena v tem pravilniku, se smiselno uporabljajo področni predpisi in določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
14. člen 
(veljavnost) 
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Tržič se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2019
Tržič, dne 25. oktobra 2019
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost