Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3049. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič, stran 8207.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrtA, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Pravilnika o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 28/11 in 61/17 – ZUreP-2), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 34/09, 26/10, 90/12, 92/13), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) ter 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 8. redni seji dne 24. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič 
1. člen 
V 4. členu se doda nova 11. točka, ki se glasi: »Območje naselja Paloviče z vodovodnim sistemom Paloviče (ID 2973), kot je določeno na temeljni topografski karti, ki je priloga št. 11 tega odloka.«
2. člen 
V 13. členu se doda šesti odstavek, ki se glasi: »Določbe 2.–5. točke 13. člena se smiselno uporabljajo tudi pri prevzemu v upravljanje obstoječega zasebnega vodovoda, ki s prevzemom postane javni vodovod.«.
V 13. členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi: »V primeru prevzema v upravljanje obstoječega zasebnega vodovoda, ki s tem postane javni vodovod, so uporabniki, ki nimajo obračunskih vodomerov, dolžni le-te zagotoviti najkasneje v roku enega leta po prevzemu v upravljanje. Do takrat se poraba obračunava kot celotna letna količina porabljene pitne vode, v višini 50 m3 letno/osebo.«
Dosedanji šesti odstavek 13. člena se preštevilči na osmi odstavek.
3. člen 
Doda se nova 4. točka prvega odstavka 36. člena, ki se glasi: »ne zagotovi obračunskega vodomera, skladno s 7. točko 13. člena.«
Dosedanje 4. do 12. točka 36. člena se preštevilčijo na 5. do 13. točko.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2019
Tržič, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti