Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3047. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2018, stran 8205.

  
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18); v skladu z 18. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popravek) je Občinski svet Občine Trebnje na 5. redni seji dne 17. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Trebnje za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2018, katerega sestavni del je bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, z izkazom doseženih prejemkov in izdatkov, z ugotovitvijo presežka oziroma primanjkljaja in njegovim razporejanjem.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2018 sestavljata splošni in posebni del.
Splošni del vsebuje prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Trebnje za leto 2018 po proračunskih uporabnikih.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2018 obsega:
SKUPINA/ PODSK. KONTOV
OPIS
LETO 2018 v EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)11
12.245.105,66
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.201.108,99
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 
9.108.931,74
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.540.351,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.242.303,47
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
326.277,27
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.092.177,25
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
741.269,70
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
12.241,82
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
76.975,17
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
39.510,18
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.222.180,38
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
382.338,47
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
343.175,50
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
39.162,97
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
6.421,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
6.421,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
649.417,20
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
586.928,58
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
62.488,62
78
PREJETEA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
5.820,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
5.820,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
12.290.169,71
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.840.619,95
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
612.345,78
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
98.224,29
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.052.530,02
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
45.034,09
409
REZERVE
32.485,77
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.916.043,71
410
SUBVENCIJE
42.390,74
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.127.164,86
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
580.532,13
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.165.955,98
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.990.014,96
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.990.014,96
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
543.491,09
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
321.258,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
222.233,09
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–45.064,05
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
15.370,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
15.370,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
15.370,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 
15.370,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE 
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
570.869,08
55
ODPLAČILA DOLGA 
570.869,08
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
570.869,08
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–600.563,13
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–600.563,13
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
45.064,05
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
1.742.979,06
4. člen 
Primanjkljaj izdatkov nad prejemki za leto 2018 znaša 600.563,13 EUR in se je pokril iz splošnega sklada Občine Trebnje iz presežkov preteklih let.
Dodatno splošni sklad zmanjšuje realizacija KS v višini 13.939,16 EUR, ki ni bila evidentirana v poslovnih knjigah občine, kar se je prav tako pokrilo iz splošnega sklada Občine Trebnje iz presežkov preteklih let.
5. člen 
Sprejme se zaključni račun Rezervnega sklada za leto 2018, ki obsega
v EUR
Prihodki
32.502,81
Odhodki
8.000,00
Primanjkljaj
Presežek
24.502,81
Presežek Rezervnega sklada za leto 2018 znaša 24.502,81 EUR in se prenaša v sklad proračunske rezerve.
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu sklepu pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-6/2019-63
Trebnje, dne 17. aprila 2019
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 
Priloga:
– splošni del zaključnega računa
– posebni del zaključnega računa

AAA Zlata odličnost