Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3046. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2019, stran 8204.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 7. redni seji dne 24. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina
Opis
Proračun 2019 v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.264.975
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.288.986
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.423.760
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.280.722
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
123.320
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITEV
19.718
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
865.226
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
179.294
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.000
712
DENARNE KAZNI
3.412
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
528.949
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
151.571
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
72.790
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN MATERIALNEGA PREMOŽENJA
72.790
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.903.199
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.189.967
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
713.232
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.455.155
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.351.575
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKIH ZAPOSLENIH
377.304
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
62.426
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
883.991
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
11.855
409
SREDSTVA, IZLOČENE REZERVE
16.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.431.201
410
SUBVENCIJE 
119.100
411
TRANSFERI POSMAZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
796.790
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORAGNIZAC. IN USTANOVAM
167.617
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
347.695
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.587.501
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.587.501
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
84.878
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
76.200
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
8.678
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–809.819
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMB KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
24.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
24.000
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA
1.637.514
550
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
1.637.514
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI+X.)=(I.+VI.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–803.695
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.613.514
XI. NETO FINANCIRANJA (VI.+X-IX.)
–809.819
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
803.695
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0051/2019-1
Tišina, dne 25. oktobra 2019
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost