Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3045. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina, stran 8201.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu /ZŠpo-1/ (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 7. redni seji dne 24. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina Odloka) 
(1) Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina (v nadaljevanju: Odlok) določa javni interes v športu, mehanizme za njegovo uresničevanje ter organe, ki so zanj pristojni na področju športa v Občini Tišina (v nadaljevanju: občina) v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu Občine Tišina.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotovijo finančna sredstva za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.
3. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirane v Republiki Sloveniji,
– zavodi za šport,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zasebni športni delavci.
4. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja izvajanja LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Tišina,
– pogoj, da imajo sedež na območju Občine Tišina, ne velja za izvajalce s sedežem na območju drugih občin, ki imajo člane iz Občine Tišina in izvajajo športni program – šport izven občine,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR) najmanj (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,
– izvajajo športne programe/področja športa skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljene športne programe/področja športa:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen/ali usposobljen strokovni za opravljanje strokovnega dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 
(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.
(3) Pri izvajanju športnega programa – prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa, športna društva in športne zveze ter zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
5. člen 
(opredelitev področij športa) 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijske športne dejavnosti,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
– šport izven občine.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
– izgradnja in posodabljanje športnih objektov in površin za šport v naravi.
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
– delovanje športnih zvez.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE
– športne prireditve, ki so navedene v letnem programu športa.
6. člen 
(letni program športa) 
(1) Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) je dokument, ki opredeli športne programe/področja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, v občini prepoznana kot javni interes. LPŠ pripravi občinska uprava.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– športne programe/področja, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij/programov športa.
(3) LPŠ sprejme Občinski svet Občine Tišina.
7. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
(1) Župan za izvedbo postopka javnega razpisa, s sklepom imenuje komisijo, ki je sestavljena najmanj iz treh (3) članov.
(2) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.
(3) Naloge komisije so:
– odpira in ugotavlja pravočasnost ter popolnost prejetih vlog,
– pregleda popolne vloge in jih oceni na podlagi pogojev in meril navedenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji,
– izvajalcu razpisa – občini poda predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa.
(4) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojen strokovni delavec občinske uprave.
8. člen 
(javni razpis in razpisna dokumentacija) 
(1) Občina izvede javni razpis. Postopek javnega razpisa se začne na podlagi sklepa župana. Javni razpis mora biti v skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom in sprejetim LPŠ.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca razpisa;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu (upravičeni izvajalci LPŠ);
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov/področij;
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog;
– datum in način odpiranja vlog;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
– navedbo osebe, pooblaščene za dajanje informacij o javnem razpisu;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce;
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vlog;
– informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev in meril za vrednotenje športnih programov/področij;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju.
9. člen 
(postopek izvedbe javnega razpisa) 
(1) Občina Tišina vsako leto objavi v občinskem glasilu javni razpis, na spletni strani Občine Tišina pa objavi celotno vsebino javnega razpisa skupaj z razpisno dokumentacijo.
(2) Razpis mora trajati najmanj 14 dni.
(3) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
(4) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in način, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se pravočasne vloge, oddane v pravilno označeni in izpolnjeni ovojnici. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
(5) Za vsako vlogo Komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (popolna vloga).
(6) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
(7) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(8) Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
10. člen 
(poziv k dopolnitvi vloge) 
(1) Komisija na podlagi zapisnika o odpiranju vlog v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
11. člen 
(pregled, ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokoven pregled pravočasnih in pravilnih vlog tako, da preveri izpolnjevanje vseh pogojev iz razpisa ter jih oceni na podlagi pogojev, kriterijev in meril določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
(2) Na osnovi strokovnega pregleda iz prejšnjega odstavka tega člena komisija pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa.
12. člen 
(odločba) 
Na podlagi predloga komisije direktor občinske uprave izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali odločbo o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa.
13. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Zoper odločbo iz prejšnjega člena ima vlagatelj, ki meni da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, pravico do pritožbe. Pritožba se vloži v roku osmih (8) dni od vročitve odločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa.
(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor, ki se vloži v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.
14. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
15. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
(1) Z izbranimi izvajalci letnega programa športa župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
(2) V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– pravna podlaga za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo športnih programov ter področij športa in predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji letnega programa športa po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi odobrena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(3) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
16. člen 
(spremljanje in nadzor nad izvajanjem pogodb) 
(1) Izvajalci letnih programov športa, so dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo, tem odlokom in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna.
(2) Občinska uprava in nadzorni odbor Občine Tišina lahko pri izvajalcu letnega programa športa kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje letnega programa izbranega izvajalca.
(3) V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Tišina takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
III. PREHODNE DOLOČBE 
17. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 34/08, 27/12).
18. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0053/2019-1
Tišina, dne 25. oktobra 2019
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost