Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3044. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tišina, stran 8199.

  
Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), v povezavi s VI. poglavjem Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 – popravek, 33/89, 24/92 – odločba US, 44/97ZSZ, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – odločba US), 218. člena in 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 95/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – Zrud-1, 20/11 – odločba US in 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ, 66/17 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 7. redni seji dne 24. 10. 2019 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo) v Občini Tišina.
2. člen
(1) Nadomestilo se plačuje za zazidana in za nezazidana stavbna zemljišča.
(2) Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tiste zemljiške parcele, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami ali gradbeni inženirski objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb ali gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na katerem stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
(3) Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tiste zemljiške parcele, za katere je z veljavnim občinskim prostorskim načrtom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave ali da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
(4) Zemljiške parcele iz prejšnjega odstavka tega člena se štejejo za nezazidana stavbna zemljišča po tem odloku in se zanje plačuje nadomestilo, če imajo urejen dostop do javnega cestnega omrežja in če je zanje možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.
(5) Za nezazidano stavbno zemljišče se štejejo tudi zemljiške parcele, za katere je z občinskim prostorskim načrtom oziroma občinskim podrobnim prostorskim načrtom določeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin:
– če je z občinskim prostorskim načrtom oziroma občinskim podrobnim prostorskim načrtom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako, da se namenijo za gradnjo:
– če je za izkoriščanje mineralnih surovin na njih že podeljena koncesija, z izkoriščanjem pa se še ni pričelo;
– če se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo, z občinskim prostorskim načrtom oziroma občinskim podrobnim prostorskim načrtom določena sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje, uredijo kmetijska zemljišča ali gozd, pa še ni izvedena.
3. člen
(1) Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine na celotnem območju Občine Tišina.
(2) Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaž za osebne avtomobile.
(3) Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
(4) Poslovne površine so tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so nepokrita in pokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, manipulativne površine, na katerih se opravlja gospodarska dejavnost, gostinski vrtovi, površine za obratovanje bencinskih servisov in druge površine, namenjene opravljanju poslovne dejavnosti.
(5) Čiste površine iz drugega in tretjega odstavka tega člena se opredeli na podlagi prijave zavezanca, podatkov iz lastnih evidenc oziroma se jih določi tako, da se upoštevajo uradni podatki o neto tlorisni površini iz registra nepremičnin, zmanjšani za odprte površine, kot so terase, balkoni ipd.
4. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine zemljiških parcel, na katerih je po občinskem prostorskem načrtu dopustna gradnja objektov iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka oziroma izkoriščanje mineralnih surovin v skladu s petim odstavkom 2. člena tega odloka.
5. člen
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik, zakupnik, uživalec), od katere se plačuje nadomestilo.
(2) Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu krajevno pristojna enota Finančne uprave Republike Slovenije pri Ministrstvu za finance (v nadaljevanju: finančni urad).
(3) Finančni urad začne postopek za odmero nadomestila na podlagi podatkov o stavbnih zemljiščih in o zavezancih za nadomestilo, ki mu jih posreduje občinska uprava Občine Tišina.
(4) Podatke o zavezancih in stavbnih zemljiščih pridobiva občinska uprava iz uradnih evidenc, od upravnega organa, pristojnega za izdajo dovoljenj za posege v prostor, iz občinskih prostorskih aktov in na podlagi prijave neposrednega uporabnika stavbnega zemljišča.
(5) S podatki, ki jih ne pridobi iz uradnih evidenc, občina seznani lastnike na način, kot določajo predpisi o graditvi objektov in evidentiranju nepremičnin.
(6) Zavezanci so dolžni prijaviti občinski upravi Občine Tišina vse podatke, vezane na nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh od nastanka obveznosti oziroma spremembe.
(7) Če zavezanci ne sporočijo zahtevanih podatkov za odmero nadomestila v roku iz prejšnjega odstavka, občinska uprava sama pridobi podatke iz uradnih evidenc in prične postopek po uradni dolžnosti.
(8) Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v mesecu, v katerem je sprememba nastala.
(9) Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem, vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo davke.
6. člen
(1) Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v skladu z določili predpisov o davkih.
(2) Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero, evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti obračuna in plačila obresti.
II. OBMOČJE, NA KATEREM SE PLAČUJE NADOMESTILO
7. člen
(1) Območje občine je razdeljeno na tri območja:
1. območje: Tišina, Tropovci in območje mednarodnega mejnega prehoda Gederovci;
2. območje: Murski Črnci, Gradišče, Petanjci, razen hišne številke 79a, Murski Petrovci, Sodišinci, razen hišne številke 45, Gederovci, Krajna, Rankovci, razen hišne številke 52 in 53, Borejci, Vanča vas;
3. območje: Petanjci 79a, Sodišinci 45, Rankovci 52 in Rankovci 53.
(2) Meje območij iz prejšnjega odstavka so enake mejam naselij, ki sestavljajo posamezno območje iz prejšnjega odstavka. Meje naselij so povzete iz registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.
III. MERILA ZA DOLOČANJE NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
8. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. Lega.
2. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter možnost priključitve na te objekte in naprave.
3. Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega zemljišča.
4. Merila za oprostitev.
9. člen
Pri legi stavbnega zemljišča se upošteva razporeditev stavbnega zemljišča v območja iz prvega odstavka 7. člena tega odloka.
10. člen
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključka na te objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
1. javna cesta 20 točk
2. javno kanalizacijsko omrežje20 točk
3. javno vodovodno omrežje20 točk
4. javno elektroenergetsko omrežje20 točk
(2) Šteje se, da ima stavbno zemljišče zagotovljen dostop do javnega cestnega omrežja in možnost izvedbe priključka na javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje in javno elektroenergetsko omrežje ter koriščenja teh objektov in naprav.
11. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega zemljišča se zemljišča po tem odloku razvrščajo v naslednje skupine:
– A: stavbna zemljišča za stanovanjske namene;
– B: stavbna zemljišča za poslovne namene gospodarskih dejavnosti, obrtnih dejavnosti in drugih obrti podobnih dejavnosti, trgovine;
– C: stavbna zemljišča za poslovne namene bančništva, poštnih in telekomunikacijskih storitev, zavarovalništvo, menjalnice, notariat, upravne dejavnosti, odvetništvo itd.;
– D: stavbna zemljišča za počitniške dejavnosti;
– E: druga stavbna zemljišča (bencinski servis).
12. člen
Lega in namen uporabe stavbnega zemljišča se ovrednoti z naslednjim številom točk:
NAMEN UPORABE
OBMOČJE
1. območje
2. območje
3. območje
A
80
50
20
B
240
200
160
C
400
340
280
D
80
50
20
E
720
620
520
13. člen
Površina za normalno rabo bencinskega servisa, predstavlja funkcionalno zemljišče tega objekta.
IV. MERILA ZA NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
14. člen
(1) Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka se odmeri, če ima zemljiška parcela urejen dostop do javnega cestnega omrežja, in če je za njo možno izvesti priključke na javno vodovno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje ter javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.
(2) Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se plačuje od površine zemljiške parcele za katero je sprejet občinski prostorski načrt, občinski področni prostorski načrt ali eden od prostorsko izvedbenih načrtov (zazidalni načrt, ureditveni načrt ali občinski lokacijski načrt).
(3) Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča oziroma imetnik stavbne pravice.
V. OPROSTITEV PLAČILA
15. člen
Nadomestilo se ne plačuje:
– za stavbno zemljišča, ki se uporablja za potrebe obrambe;
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje;
– za objekte mednarodnih ali meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno;
– za objekte, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
16. člen
(1) Plačila nadomestila so oproščeni občani, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v ceni ali neposredno plačali komunalni prispevek ali izvedli opremljanje po pogodbi o opremljanju po določbah zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.
(2) Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki so ob vložitvi vloge prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.
(3) Oprostitev plačevanja nadomestila se uvede na zahtevo občana.
(4) Oprostitev plačevanja nadomestila iz prvega odstavka tega člena traja pet let. Oprostitev začne teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma v stanovanjsko hišo.
17. člen
Občina Tišina lahko tudi v drugih primerih, kot so elementarne ali druge nezgode, oprosti zavezanca plačila nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrozilo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev velja eno leto.
18. člen
Pisno zahtevo za oprostitev plačila nadomestila iz 16. in 17. člena tega odloka ter ustrezna dokazila (pogodba o nakupu, potrdilo socialne službe in drugo) mora zavezanec vložiti pri pristojnem občinskem organu.
V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
19. člen
Letna višina nadomestila se določi tako, da se skupno število točk pomnoži z ustrezno površino zavezančevega objekta oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila. Izračunano nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se pomnoži še s korekcijskim faktorjem 0,13.
20. člen
(1) Vrednost točke za odmero nadomestila na območju Občine Tišina se določi v višini 0,001921 EUR.
(2) Vrednost točke se letno usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga vodi in objavlja Statistični urad Republike Slovenije. Vrednost točke se preračuna z upoštevanjem datuma 1. decembra predhodnega in tekočega leta. Župan o tem sprejme ugotovitveni sklep in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
21. člen
Nadomestilo odmeri finančni urad zavezancu z odločbo na osnovi tega odloka, po podatkih, ki jih Občina Tišina posreduje pristojnemu finančnemu uradu.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
(1) Z globo 840 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. je zavezanec za plačilo nadomestila, če ne prijavi nastanka obveznosti plačila nadomestila po nastanku obveznosti oziroma nastali spremembi ali če prijavi neresnične podatke;
2. na poziv pristojnega organa občinske uprave v roku 15 dni od prejema poziva ne posreduje verodostojnih podatkov, ki omogočajo odmero.
(2) Z globo 240 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 640 EUR se kaznuje samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 120 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna medobčinska inšpekcija, ki izvaja tudi prekrškovni postopek.
24. člen
Pritožbe zavezancev, vezane na odmero nadomestila za pretekla odmerna leta, se obravnavajo na podlagi takrat veljavnega odloka.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 1/05, 84/05 in 58/06).
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.
Št. 007-0052/2019-1
Tišina, dne 25. oktobra 2019
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat

AAA Zlata odličnost