Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3043. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Šmarješke Toplice, stran 8198.

  
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 7. redni seji dne 30. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Šmarješke Toplice 
1. člen 
(1) S tem odlokom se z namenom načrtovanja in usklajevanja nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: Svet za preventivo) ter določi sestavo, način delovanja in število članov.
(2) Svet za preventivo deluje kot strokovno posvetovalno telo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice.
2. člen 
(1) Svet za preventivo sestavlja pet (5) članov.
(2) Sestavljajo ga predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
– predstavnik Policijske postaje Novo mesto,
– predstavnik Osnovne šole Šmarjeta,
– predstavnik vzdrževalca oziroma upravljavca lokalnih cest,
– predstavnik Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
– predstavnik Občinske uprave Občine Šmarješke Toplice.
3. člen 
(1) Predstavnike navedene v 2. členu tega odloka imenuje Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Za izvedbo postopka imenovanja članov in delovanje Sveta za preventivo se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice.
(3) Svet za preventivo izmed svojih članov na prvi seji izvoli predsednika, ki pripravlja, sklicuje in vodi seje ter skrbi za izvajaje sprejetih odločitev.
(4) Strokovno tehnične naloge za svet ter koordinacijo prometno-preventivnih nalog na lokalni ravni opravlja predstavnik občinske uprave.
4. člen 
(1) Mandatna doba predstavnikov v svetu je štiri leta.
(2) Če posameznemu članu predčasno preneha mandat, se novega člana imenuje za čas do poteka mandata ostalim članom.
(3) Po poteku mandata so predstavniki lahko ponovno imenovani v Svet za preventivo.
5. člen 
Svet za preventivo lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju tudi druge predstavnike, ki niso člani Sveta za preventivo.
6. člen 
Svet za preventivo opravlja naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa na območju Občine Šmarješke Toplice in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na območju Občine Šmarješke Toplice,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju Občine Šmarješke Toplice,
– organizira vzgojno preventivne akcije skupaj z državnimi organi, šolo in društvi,
– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.
7. člen 
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Šmarješke Toplice se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu občine ter iz drugih virov.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 14/10).
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Dosedanji člani Sveta za preventivo nadaljujejo z delom do konca mandatnega obdobja, za katerega so bili imenovani.
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2019-2
Šmarjeta, dne 4. novembra 2019
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar 

AAA Zlata odličnost