Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3042. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2019, stran 8197.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 7. redni seji dne 30. 10. 2019 sprejel
R E B A L A N S   (I)   P R O R A Č U N A 
Občine Šmarješke Toplice za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 28/19) se v celoti spremeni 2. člen, ki glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Rebalans I za leto 2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
4.117.607
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2.880.951
70
DAVČNI PRIHODKI
2.467.496
700 Davki na dohodek in dobiček
2.043.759
703 Davki na premoženje
242.176
704 Domači davki na blago in storitve
181.561
71
NEDAVČNI PRIHODKI
413.455
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
267.143
711 Takse in pristojbine
5.202
712 Globe in druge denarne kazni
30.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
510
714 Drugi nedavčni prihodki
100.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
548.652
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
548.652
73
PREJETE DONACIJE
2.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
686.005
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
198.657
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
487.348
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.156.740
40
TEKOČI ODHODKI
1.236.428
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
303.527
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
43.912
402 Izdatki za blago in storitve
865.989
403 Plačila domačih obresti
8.000
409 Rezerve
15.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.253.872
410 Subvencije
129.745
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
768.035
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
128.470
413 Drugi tekoči domači transferi
227.622
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.601.440
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.601.440
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
65.000
431 Investic. transferi pravnim in fiz.os., ki niso prorač.upor.
65.000
432 Investic. transferi proračunskim uporabnikom
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.039.133
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
4.359
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
4.359
751 Prodaja kapitalskih deležev
4.359
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
10.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
10.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
10.000
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–5.641
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČIILA DOLGA (550)
156.880
55
ODPLAČILA DOLGA
156.880
550 Odplačila domačega dolga
156.880
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.201.654
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–156.880
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.039.133
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.415.180
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmarješke Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2019-7
Šmarjeta, dne 30. oktobra 2019
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar

AAA Zlata odličnost