Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3036. Odlok o sestavi in pristojnostih Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Škofljica, stran 8190.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 13. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 52/16) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 6. redni seji dne 24. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o sestavi in pristojnostih Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Škofljica 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Škofljica in določi njegova sestava, delovno področje, pristojnosti, pravice in mandat.
2. člen 
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: Svet) v Občini Škofljica je skupen organ varstva uporabnikov javnih dobrin za vse lokalne gospodarske javne službe, kot jih določa odlok, ki ureja gospodarske javne službe v Občini Škofljica.
3. člen 
(1) Svet je sestavljen iz treh članov, ki jih izmed občanov Občine Škofljica, na predlog svetniških skupin, imenuje občinski svet.
(2) Komisija, pristojna za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pozove svetniške skupine k predlaganju kandidatov.
(3) Po roku za predložitev predlogov komisija iz prejšnjega odstavka pripravi predlog članov, ki ga predloži občinskemu svetu v imenovanje.
(4) Pri predlogu v imenovanje iz prejšnjega odstavka komisija upošteva sorazmerno teritorialno zastopanost Sveta.
4. člen 
(1) Mandat članov Sveta traja štiri leta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko po konstituiranju občinskega sveta po izvedenih rednih volitvah in po izvedenem postopku iz prejšnjega člena, članom Sveta predčasno preneha mandat z imenovanjem novih članov v Svet.
(3) Članstvo v Svetu ni združljivo z zaposlitvijo, pogodbenim delom ali članstvom v organih upravljanja pri izvajalcih obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb in z delom v upravi Občine Škofljica.
5. člen 
(1) Svet predstavlja predsednik, ki ga med seboj izvolijo člani.
(2) Svet dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik sveta.
(3) Sedež Sveta je na Občini Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
6. člen 
Z namenom varstva pravic uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb na območju Občine Škofljica, Svet opravlja naslednje naloge:
– usklajuje interese uporabnikov v zvezi z organiziranjem in izvajanjem dejavnosti javnih služb,
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje pripombe, predloge in priporočila v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb na področju zagotavljanja lokalnih javnih dobrin,
– zastopa interese uporabnikov lokalnih javnih dobrin v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na kršitve, pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge skladno z zakonodajo in občinskimi akti s področja lokalnih javnih služb.
7. člen 
(1) Občina je dolžna obravnavati pripombe, predloge in priporočila Sveta iz naslova varstva uporabnikov lokalnih javnih dobrin.
(2) Občina je dolžna o stališčih in ukrepih seznaniti Svet najpozneje v roku 90 dni od dneva prejema pisne pripombe, predloga ali priporočila.
8. člen 
Administrativno strokovna opravila za delo Sveta opravlja občinska uprava.
9. člen 
Za sklicevanje, vodenje, odločanje na sejah in druga vprašanja delovanja članov Sveta se smiselno uporabljajo določbe poslovnika, ki ureja delo Občinskega sveta Občine Škofljica.
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03401-04/2019(4)
Škofljica, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost