Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3032. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec, stran 8184.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 7. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 6. redni seji dne 29. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
Ta odlok določa višino turistične in promocijske takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju Občine Rogatec (v nadaljevanju: zavezanci) in dodatne oprostitve plačila turistične takse.
2. člen 
Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava Občine Rogatec.
II. VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,20 evrov. Na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,30 evrov, skupna višina obeh taks pa znaša 1,50 evrov na osebo na dan.
V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,60 evrov za prenočitev na osebo na dan. Na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,15 evrov, skupna višina obeh taks pa znaša 0,75 evrov na osebo na dan.
III. OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE 
4. člen 
Poleg zavezancev, ki so, v skladu z zakonom, ki ureja turistično takso, oproščeni turistične in posledično promocijske takse, so oproščeni plačila turistične in promocijske takse še člani Planinske zveze Slovenije, v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice in študenti do dopolnjenega 26. leta starosti, na podlagi veljavne študentske izkaznice.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE TAKSE 
5. člen 
Evidentiranje plačila turistične takse so pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, dolžni izvajati, kot je predpisano s področnim zakonom.
V. NADZOR 
6. člen 
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.
VI. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0003/2019
Rogatec, dne 29. oktobra 2019
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost