Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3030. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold, stran 8182.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) ter 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 10. redni seji dne 24. 10. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa plača, oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupane ter člane Občinskega sveta Občine Prebold, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine za predsednika in člane komisij ali odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenuje Občinski svet Občine Prebold.
2. člen 
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupani in člani Občinskega sveta Občine Prebold.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan lahko funkcijo opravlja poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči župan.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno in pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Članom delovnih teles občinskega sveta, članom odborov in komisij, ki jih imenuje občinski svet in članom nadzornega odbora pripadajo sejnine ali nagrade, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
3. člen 
V pravilniku uporabljeni izrazi funkcionar, član, župan, podžupan, predsednik, upravičenec, ki so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. PLAČILA OBČINSKIH FUNKCIONARJEV 
4. člen 
Za ureditev plač in nadomestil iz delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju.
Osnovna plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegovo funkcijo uvrsti v plačni razred v skladu s predpisi, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju. Županu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonodajo.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se dodatek za delovno dobo ne upošteva.
Sklep o plači in dopustu župana ter druge dokumente povezane z zaposlitvijo župana izda in podpiše predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo plačo župana in druge vsebine povezane z delovnim razmerjem.
6. člen 
Osnovno plačo podžupana, ki funkcijo opravlja poklicno, določi župan ob upoštevanju razpona plačnih razredov v skladu s predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju. Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonodajo.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno ne pripada dodatek za delovno dobo.
Plačni razred podžupana in delež plačila za neprofesionalnega podžupana določi župan s sklepom ob upoštevanju obsega pooblastil podžupana in predpisov, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Prebold in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
III. OBRAČUN SEJNINE ČLANOM OS, ČLANOM DELOVNIH TELES OS IN ČLANOM ODBOROV IN KOMISIJ 
7. člen 
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Prebold so sejnine.
Sejnine se članom Občinskega sveta Občine Prebold določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka na delovno dobo, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 2,25 %,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 4,5 %,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 3 %,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 3 %,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 1 %.
Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50 % plačila za opravljanje funkcije. Za korespondenčno sejo ter za žalne in slavnostne seje se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
Če se predsednik ali član delovnega telesa ali drug funkcionar udeleži seje drugega delovnega telesa ali seje drugega občinskega organa, mu nagrada za to udeležbo ne pripada.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta Občine Prebold ne sme presegati zneska, ki ga določa vsakokrat veljavni predpis, ki določa najvišji dovoljeni letni znesek sejnin.
IV. OBRAČUN SEJNINE ČLANOM NADZORNEGA ODBORA 
8. člen 
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo nagrade v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Predsedniku in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade, ki so določene v odstotku od osnovne plače župana. Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji nadzornega odbora 4,5 % in
– kot nagrado za vsako pripravljeno poročilo opravljenega nadzora po programu ali sklepu občinskega sveta, ki ga odbor predloži občinskemu svetu ali drugemu organu, prejmejo še 4,5 %.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Sejnino se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50 % sejnine. Za korespondenčno sejo se sejnine ne izplačuje.
V. SEJNINE ZA PREDSEDNIKE IN ČLANE KRAJEVNIH ODBOROV IN DRUGIH DELOVNIH TELES 
9. člen 
Predsednikom in članom krajevnega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah krajevnega odbora, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina predsednika 0,5 %, člana pa 0,25 % vrednosti osnovne plače župana.
10. člen 
Predsedniku komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet in niso člani občinskega sveta, pripada sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 1 % vrednosti osnovne plače župana.
Članu komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet in niso člani občinskega sveta, pripada sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 0,5 % vrednosti osnovne plače župana.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti.
11. člen 
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar v rednem delovnem razmerju in opravlja funkcijo nepoklicno, lahko uveljavlja pravico do povračila plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal svojo funkcijo.
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog tajnik občine. Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
VI. NAČIN IZPLAČEVANJA IN VODENJE EVIDENC 
12. člen 
Člani občinskega sveta, nadzornega odbora, krajevnih odborov in člani komisij ter drugih delovnih teles so do plačila po tem pravilniku upravičeni na podlagi akta o imenovanju v organ občine ali delovno telo.
Vsi prejemki na podlagi tega pravilnika se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, razen prejemkov iz 9. in 10. člena, ki se izplačujejo dvakrat letno.
13. člen 
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, predsednika in članov delovnih teles občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles na sejah vodi tajnik organa ali uslužbenec občinske uprave, ki ga določita župan ali tajnik občine.
VII. KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold (Uradni list RS, št. 44/09, 21/07, 28/12 in 88/12).
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2019-4
Prebold, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost