Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3028. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Odranci, stran 8180.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju: ZSRT-1), (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17, 46/19) je Občinski svet Občine Odranci na 8. redni seji dne 29. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Odranci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Odranci (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, višino turistične in promocijske takse ter oprostitve,
– postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Odranci.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava Občine Odranci.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE TER OPROSTITVE 
3. člen 
(zavezanci za plačilo) 
Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu na turističnem območju iz 1. člena tega odloka in jih opredeljuje ZSRT-1.
4. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 0,80 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,00 eura na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,40 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,10 eurov, skupna višina obeh taks znaša 0,50 eurov na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se spremeni znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Na osnovi prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 so plačila turistične takse in posledično promocijske takse oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
– osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.
(2) Na podlagi drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).
(3) Preverjanje izpolnjevanja pogojev za popolno ali delno oprostitev turistične in promocijske takse so dolžne opraviti osebe iz prvega odstavka 6. člena tega odloka.
III. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
6. člen 
(postopek pobiranja turistične in promocijske takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, v imenu in za račun Občine Odranci oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Turistično in promocijsko takso so zavezanci dolžni nakazati na poseben podračun Občine Odranci, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
7. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta,
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
8. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad pobiranjem, odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc ter izterjavo opravlja FURS, Finančni urad Murska Sobota. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ v okviru svojih pristojnosti.
9. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične in promocijske takse v skladu s prvim odstavkom 6. člena tega odloka ali
– vodi evidence v skladu s 7. členom tega odloka ali
– nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega odloka.
(2) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 120 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki je sobodajalec in sprejema osebe na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi višine turistične takse v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 70/99).
11. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
Turistična taksa, vključno s predpisano promocijsko takso v višini določeni s tem odlokom, se začne obračunavati z dnem veljavnosti tega odloka.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 12. 2019.
Št. 48-8/2019
Odranci, dne 29. oktobra 2019
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja 

AAA Zlata odličnost