Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3027. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2019, stran 8179.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17, 46/19) je Občinski svet Občine Odranci na 8. redni seji dne 29. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Odranci za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
2.160.382,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
1.212.643,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.015.533,00
700
Davki na dohodek in dobiček
904.611,00
703
Davki na premoženje 
105.051,00
704
Domači davki na blago in storitev
5.871,00
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
197.110,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
33.405,00
711
Takse in pristojbine
1.500,00
712
Denarne kazni
1.110,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714
Drugi nedavčni prihodki
161.095,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
30.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč
30.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
917.739,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
269.498,00
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
648.241,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
2.151.873,35
40
TEKOČI ODHODKI 
1.083.477,35
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
118.715,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
19.320,00
402
Izdatki za blago in storitve
911.856,00
403
Plačila domačih obresti 
6.165,00
409
Rezerve
27.421,35
41
TEKOČI TRANSFERI
613.480,00
410
Subvencije
6.300,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
387.820,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
107.684,00
413
Drugi tekoči domači transferi
111.676,0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
446.838,00
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
446.838,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
8.078,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
2.400,00
432 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.678,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
8.508,65
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA … (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
356.400,00
55
ODPLAČILO DOLGA
356.400,00
550
Odplačilo domačega dolga
356.400,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)
–347.891,35
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–356.400,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–8.508,65
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
347.891,35
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Odranci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunske rezerve v letu 2019 ne bomo izločali, saj rezerv, ki jih imamo oblikovanih iz prejšnjih let v višini 30.020,28 EUR, niso porabili.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in zaključnem računu proračuna.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46-8/2019
Odranci, dne 29. oktobra 2019
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja 

AAA Zlata odličnost