Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3020. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj, stran 8176.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 9. seji dne 23. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (Uradni list RS, št. 74/15), (v nadaljevanju: Odlok) se drugi in tretji odstavek prvega člena spremenita tako, da se glasita:
»Ustanoviteljske pravice in obveznosti Mestne občine Kranj izvršuje Mestni svet Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: Svet), če ni s tem odlokom drugače določeno.
Pristojnost zavoda na področju kulture je trajno in nemoteno izvajanje kulturnega programa, koordinacija kulturnega programa v Kranju in izvedba lastnega kulturnega programa, organizacija prireditev, soorganizacija prireditev, posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih vizualne, glasbene, uprizoritvene umetnosti in drugih umetniških praks v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru in izvajanje nalog na področju kulturne vzgoje.«
2. člen 
V trinajsti alineji tretjega člena Odloka se besedna zveza »umetniške četrti« črta in nadomesti z besedno zvezo »umetniških vsebin«.
3. člen 
Peti člen Odloka se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»V okviru zavoda delujeta naslednji organizacijski enoti:
– Turizem,
– Kultura.
Osnovno poslanstvo zavoda v organizacijski enoti Turizem je celostno upravljanje s turistično destinacijo Kranj. Zavod spremlja, analizira in raziskuje turistične aktivnosti v destinaciji, načrtuje strateške aktivnosti razvoja in promocije turistične destinacije Kranj, izvaja aktivnosti razvoja turistične ponudbe v Mestni občini Kranj, promovira ponudbo turistične destinacije Kranj, izvaja dejavnost turistično informacijskega centra, trgovine s spominki in receptivne turistične agencije. Zavod izvaja aktivnosti povezovanja in usposabljanja turističnih deležnikov v Kranju. Pri svojem delu se povezuje s strokovnimi organizacijami in združenji s področja turizma v Sloveniji in tujini.
Osnovno poslanstvo zavoda v okviru organizacijske enote Kultura je trajno in nemoteno izvajanje kulturnega programa, izvajanje dogodkov in prireditev ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih vizualne, glasbene, uprizoritvene umetnosti ter drugih umetniških praks v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru. Zavod načrtuje, organizira, soorganizira, izvaja, koordinira in promovira kulturno umetniške prireditve ter svetuje drugim organizatorjem pri izvedbi prireditev v Kranju.
Podrobnejše delovanje notranjih organizacijskih enot določi direktor zavoda v aktu o organizaciji dela.«
4. člen 
Prvi odstavek 6. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register. Zavod upravlja z javno kulturno in turistično infrastrukturo ter drugim nepremičnim in premičnim premoženjem, danim v upravljanje s sklepom ustanovitelja.«
5. člen 
Besedilo 10. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje Svet. Enega predstavnika ustanovitelja izmed javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Kranj imenuje Svet na predlog župana.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo zaposleni zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dva kandidata dobita enako število glasov, se opravi drugi krog volitev. V primeru ponovno izenačenega rezultata se izvede žrebanje.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti na predlog župana imenuje Svet Mestne občine Kranj na podlagi javnega poziva zavoda, s katerim se lahko podrobneje opredelijo pogoji za predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Podrobneje se postopek volitev predstavnika delavcev in izvedbe javnega poziva za imenovanje predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti določi v statutu zavoda.
Svet zavoda je konstituiran na 1. seji in lahko opravlja svoje delo, ko so imenovani vsaj trije člani sveta zavoda.«
6. člen 
Besedilo 22. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj na podlagi sklepa ustanovitelja in v skladu s pogodbo o upravljanju tega premoženja.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Svet Zavoda za turizem in kulturo Kranj opravlja svoje naloge do imenovanja oziroma izvolitve članov sveta zavoda skladno z določbami tega odloka. Svet zavoda mora biti v skladu z določbami tega odloka imenovan najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
Zavod je dolžan uskladiti splošne akte zavoda in organizacijo zavoda v devetih mesecih od uveljavitve tega odloka.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-4/2019-1-46/03
Kranj, dne 23. oktobra 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost