Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3018. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, stran 8174.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 6. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj 
1. člen 
V Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list št. 15/14 – UPB1, 76/15, 52/17, 64/18, v nadaljevanju Odlok) se v tretji alineji 5. člena pred besedo »organizacije« doda besedna zveza »in nevladne«.
2. člen 
Prvi stavek v drugem odstavku 11. člena Odloka se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Za MOK opravlja javno službo storitve pomoč družini na domu javni zavod Dom upokojencev Kranj, izvajanje javne službe pa se uredi s pogodbo za nedoločen čas, z možnostjo enoletnega odpovednega roka.«
3. člen 
V prvem odstavku 10. člena, v 12. in 13. členu Odloka se besedilo: »pomoč na domu« zamenja z besedilom »pomoč družini na domu«.
4. člen 
Besedilo 17. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»MOK za namene sodelovanja z nevladnimi organizacijami in spodbujanja njihovih programov letno objavi javni razpis za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva. Sofinancirani programi se izvajajo kot letni ali triletni programi.
MOK programe nevladnih organizacij na področju socialnega varstva sofinancira v skladu z naslednjimi cilji:
– zagotavljanje normativnih in drugih pogojev za razvoj področja socialno varstvene dejavnosti v okviru strategij, politik in drugih ukrepov, ki vplivajo na socialno dejavnost,
– zagotavljanje finančne podpore različnim programom za opravljanje in razvoj socialno varstvene dejavnosti.
Postopek javnega razpisa, skladno z določili pravilnika, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna vodi 5-članska strokovna komisija, ki jo imenuje župan MOK. V komisijo so imenovani 4 zunanji člani in javni uslužbenec mestne uprave, ki je pristojen za področje socialnega varstva.«
5. člen 
V Odloku se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»Nevladna organizacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– program, ki ga izvaja, se mora nanašati na območje MOK in njene občane,
– imeti mora sedež ali poslovne prostore na območju Mestne občine Kranj in
– zagotovljene mora imeti druge prostorske in organizacijske pogoje za uresničitev programa.
Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi pogoji, ki jih mora v zvezi s sofinanciranjem programov izpolnjevati nevladna organizacija«.
6. člen 
V Odloku se doda nov 18.b člen, ki se glasi:
»Nadzor nad namensko porabo sredstev, pridobljenih preko javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij, izvaja občinski organ s področja socialnega varstva in drugi pristojni nadzorni organi v skladu s predpisi o javnih financah. Pri nadzoru je nadzorni organ upravičen do preverjanja vseh relevantnih podatkov in dejstev ter vpogleda v poslovanje in dokumentacijo nevladne organizacije, ki se nanaša na sofinanciranje. Če nevladna organizacija ne pošlje poročila o izvajanju programa do roka, določenega v pogodbi ali, če se ugotovi, da se program ni izvedel v skladu z načrtom izvedbe, oziroma so bila sredstva nenamensko porabljena, MOK odstopi od pogodbe o sofinanciranju.«
7. člen 
Črta se prva alineja 19. člena Odloka.
8. člen 
Črta se točka VI.1 in 20. ter 21. člen Odloka.
9. člen 
V tretjem odstavku 53. člena Odloka se številka odstotka spremeni tako, da se po novem glasi 70 %, v četrtem odstavku istega člena pa »85 %«.
10. člen 
V 78. člen Odloka se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da je podana zahteva za prekop iz skupnega groba v drug grob, mora pred izdajo dovoljenja za prekop vlagatelj vrniti že plačane stroške pokopa MOK, vendar le v primeru, da MOK stroškov pokopa ni dobila povrnjenih iz zapuščine pokojnika. V primeru, da zapuščinska razprava še ni bila opravljana, je vlagatelj dolžan vrniti že plačane stroške pokopa MOK pred izdajo dovoljenja za prekop, MOK pa glede stroškov pokopa odstopi od predloga za omejitev dedovanja.«
11. člen 
Na koncu besedila prve alineje drugega odstavka 86. člena Odloka se doda:
– »ter Dijaškemu in študentskemu domu Kranj.«
12. člen 
V 86. členu Odloka se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»LAS v skladu s sklepom župana na podlagi neposrednega poziva, ki ga izvede komisija sestavljena iz članov LAS, pripravi predlog razdelitve proračunskih sredstev za sofinanciranje preventivnih programov iz prve alineje prejšnjega odstavka izvajalcem javnih služb na področju vzgoje in izobraževanja. O predlogu odloči župan, z izbranimi izvajalci pa se sklene neposredne pogodbe o sofinanciranju.«
13. člen 
V drugem odstavku 8. člena, v 15., 25., 26., 41. in v 92. členu Odloka se »Center za socialno delo Kranj« preimenuje v »Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo uporabljati določila Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/13 – UPB1, 46/15), z izjemo triletnega javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva za obdobje 2019–2021, ki se dokonča v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/13 – UPB1, 46/15).
15. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-13/2019-6(47/04)
Kranj, dne 6. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost