Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3017. Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj, stran 8167.

  
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in Statuta Mestne občine Kranj uradno prečiščeno besedilo 2 (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 6. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj 
I. SPLOŠNA DOLOČILA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se podrobneje določajo izvajalci posameznih programov in področij letnega programa športa, podrobnejši pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Kranj (v nadaljnjem besedilu: MOK), način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebina pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(pomen uporabljenih izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– letni program športa v MOK (v nadaljnjem besedilu: LPŠ) je program, s katerim se določi izvajanje nacionalnega programa športa v MOK za posamezno koledarsko leto in ga sprejme Mestni svet MOK ter je skladno z zakonom, ki ureja šport;
– javni razpis MOK za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: razpis) je razpis, ki se pripravi in izvede na podlagi sklepa o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka razpisa), s katerim se določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z razpisom, in besedilo razpisa. V okviru razpisanih sredstev se sofinancirajo tisti programi ali področja LPŠ, ki so glede na pogoje in merila iz javnega razpisa najbolje ocenjeni oziroma ovrednoteni najvišje;
– izvajalec letnega programa športa v MOK (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, čigar dejavnost je na podlagi tega odloka izbrana na razpisu in mu MOK sofinancira dejavnost in uporabo prostora v javnih in ostalih športnih objektih;
– športna panoga je panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez;
– področja LPŠ so:
a) športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– obštudijska športna dejavnost;
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– športna rekreacija;
– šport starejših;
b) športni objekti in površine za šport v naravi;
c) razvojne dejavnosti v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;
– statusne pravice športnikov;
– založništvo;
– znanstvenoraziskovalna dejavnost;
– informacijsko-komunikacijske tehnologije;
d) organiziranost v športu:
– mednarodna dejavnost v športu;
– delovanje športnih organizacij;
e) športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve;
– javno obveščanje;
– športna dediščina;
f) družbena in okoljska odgovornost v športu;
– dejavnost je enota za sofinanciranje, ki obsega eno vadbeno skupino, prireditev oziroma drugo osnovno enoto sofinanciranja programov, ki se podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji;
– uporaba prostora obsega uporabo prostora v javnih in ostalih športnih objektih ter površinah za šport v naravi in se podrobneje opredeli z LPŠ;
– športnik je posameznik, ki se za matični klub s sedežem v MOK registrira kot športnik skladno z 32. členom zakona, ki ureja šport;
– strategija razvoja panoge je program medsebojnega sodelovanja pravnih subjektov s področja športne panoge, ki je sprejet in potrjen s strani Športne zveze Kranj;
– mestna panožna športna šola je dejavnost, ki se v okviru športnega programa športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, izvaja v športnih društvih na ravni MOK v skladu z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave. Opredeljena je:
a) s strokovnim kadrom skladno z zakonom, ki ureja šport (strokovno izobražen delavec, izvajalec dopolnilnega strokovnega dela, ki sodeluje v procesu športne vadbe);
b) z ustreznim programom in materialnimi možnostmi za izpeljavo tega programa;
c) z organiziranim sodelovanjem s šolskim sistemom.
3. člen 
(splošni pogoji za pridobitev statusa izvajalca) 
Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter sofinanciranja dejavnosti in uporabe prostora v javnih in ostalih športnih objektih imajo pravni subjekti, kot jih določa zakon, ki ureja šport, in ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu;
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOK in delujejo na območju MOK najmanj dve leti ter izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOK;
– imajo zagotovljene organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri, ki izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, ki ureja šport;
– ima športno društvo urejen seznam članstva in udeležencev programov, druge statusno pravne oblike pa zbirko udeležencev programov;
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do MOK in njenih zavodov;
– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, LPŠ in razpisno dokumentacijo.
4. člen 
(izvajalci po posameznih programih in področjih LPŠ) 
(1) Izvajalci za programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športne rekreacije in športa starejših, so lahko pravni subjekti, kot jih določa zakon, ki ureja šport.
(2) Izvajalci za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport in šport invalidov, so lahko pravni subjekti, kot jih določa zakon, ki ureja šport in ki sodelujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.
(3) Izvajalci za področja razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu ter športne prireditve in promocija športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu, so lahko pravni subjekti, kot jih določa zakon, ki ureja šport.
(4) Nacionalne panožne športne zveze, druge nacionalne športne zveze ter medobčinske športne in regijske športne zveze so lahko le izvajalci velikih in drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev, opredeljenih v LPŠ.
5. člen 
(prednost po zakonu, ki ureja šport) 
Pri ocenjevanju in vrednotenju vlog se upošteva določbe zakona, ki ureja šport, o prednosti pri izvajanju programov in področij LPŠ.
Pri dodeljevanju uporabe prostora se upošteva določbe zakona, ki ureja šport o prednosti uporabe prostora.
II. PODROBNEJŠI POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO IZVAJALCEV 
6. člen 
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja dejavnosti v športnih programih) 
(1) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v športnih programih:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– obštudijska športna dejavnost;
– športna rekreacija;
– šport starejših;
se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) cena športnega programa
0–40
b) kompetentnost strokovnih delavcev
0–30
c) število vadečih
0–30
(2) Za programe, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere tisti, ki doseže najvišje število točk. Izbere se vloga izvajalca, ki doseže vsaj 70 točk. Izbranemu izvajalcu se program sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.
(3) Za programe, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo vloge izvajalcev, ki dosežejo 60 točk in več:
– kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja za posamezno vadbeno skupino, se izberejo vloge izvajalcev, ki so pri vrednotenju dosegle višje število točk oziroma so na podlagi doseženih točk višje na prednostni lestvici;
– kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja glede na višino prejetih točk, se vrednost točke na skupino izračuna tako, da se sredstva s področja programov oziroma podprogramov deli z vsoto točk, ki so jih prejele vse izbrane skupine. Sredstva se izbrani vadbeni skupini dodeli tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk, ki jih je vadbena skupina dosegla z vrednotenjem po merilih tega področja.
7. člen 
(pogoj, merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja dejavnosti v športnih programih) 
(1) Pogoj za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v športnih programih:
– športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
je ustrezna izobrazba ali usposobljenost strokovnega kadra, skladna z določili zakona, ki ureja šport in NPŠZ za sodelovanje v uradnem tekmovalnem sistemu v predmetni športni panogi in starostni kategoriji.
(2) Vrednotenje športnih panog se opravi na podlagi naslednjih meril:
Merila za vrednotenje športnih panog
Število točk
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
Šport invalidov
Kakovostni šport
Vrhunski šport
a) konkurenčnost športne panoge 
– mednarodna razširjenost 
– strategija razvoja panoge
 
0–50
 
0–50
 
0–50
b) lokalni pomen športne panoge
– faktor športnih panog 1. skupine
3
3
3
– faktor športnih panog 2. skupine
1,5
1,5
1,5
– faktor športnih panog 3. skupine
0,7
0,7
0,7
– faktor športnih panog 4. skupine
0,3
0,3
0,3
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge 
– absolutno število športnikov v programu
en športnik = 1 točka
en športnik = 1 točka
en športnik = 1 točka
d) uspešnost športne panoge
0
kategoriziran športnik = 3 točke
kategoriziran športnik: 
mednarodni razred = 3 točke 
svetovni razred = 5 točk 
olimpijski razred = 10 točk
(3) Vrednotenje športnih panog se opravi tako, da se najprej seštejejo vrednosti meril a) konkurenčnost športne panoge, c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge in d) uspešnost športne panoge. Nato se vsota teh vrednosti pomnoži s faktorjem športnih panog iz merila b).
(4) Faktorji športnih panog merila b) iz preglednice iz drugega odstavka tega člena so določeni glede na razvrščenost športnih panog v štiri skupine:
Skupina
Športna panoga
1.
atletika – stadionska, hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, plavanje, tenis, vaterpolo kolesarstvo – cestno, smučanje – smučarski skoki, smučanje – smučarski teki, 
2.
boks, gimnastika – športna, rokomet, smučanje – alpsko, karate, kegljanje, kolesarstvo – steza, šah, smučanje – biatlon, smučanje – nordijska kombinacija, judo, planinstvo – alpinizem in športno plezanje, ju – jitsu, kickboks – wako
3.
atletika – kros, cestni in gorski tek, atletika – ŠI, balinanje, baseball, bowling, drsanje, dviganje uteži, golf, jadranje, smučanje – deskanje na snegu, futsal – mali nogomet, teakwondo – wtf, gimnastika – ritmična, kolesarstvo – ŠI, taekwondo – itf, triatlon, namizni tenis, košarka 3 na 3, košarka na vozičkih – ŠI, lokostrelstvo – poljsko in tarčno, namizni tenis – ŠI, odbojka na mivki, odbojka sede – ŠI, plavanje – ŠI, ples – st in la plesi, ples – ŠI, sabljanje, smučanje – prosti slog, smučanje – ŠI, smučanje – telemark, strelstvo, strelstvo – ŠI, šah – ŠI, tenis – ŠI, akvatlon, konjeništvo – dresura,
ples – moderni tekmovalni plesi, potapljanje, rugby, rugby 7, veslanje, kolesarstvo – gorsko, kolesarstvo – ciklokros
4.
badminton, kolesarstvo – BMX, konjeništvo – preskakovanje ovir, ameriški nogomet, avtomobilizem, bowling – ŠI, duatlon, floorball, gimnastika – velika prožna ponjava, golbal, hokej in line, hokej na travi, hokej v dvorani, kajak kanu, košarka gluhi – ŠI, kotalkanje, letalstvo, lokostrelstvo – 3d, odbojka na mivki gluhi – ŠI, orientacija, plezanje – ŠI, triatlon – ŠI, planinstvo – tekmovalno ledno plezanje, planinstvo – tekmovalno turno smučanje, plavanje – daljinsko plavanje, plavanje – sinhrono, ples – akrobatski r&r, rokoborba – grško rimski slog, rokoborba – prosti slog, sankanje, softball, squash, tajski boks
Opomba:
ŠI – šport invalidov
Športnih panog, ki niso navedene v zgornji preglednici, se na javnem razpisu ne vrednoti oziroma sofinancira.
(5) V primeru, da se s strani organa, pristojnega po zakonu, ki ureja šport, v uradni tekmovalni sistem vključi novo športno panogo, ki ni vključena v preglednici športnih panog iz prejšnjega odstavka, se nova panoga obravnava kot panoga 4. skupine.
(6) Izbira in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov znotraj posamezne športne panoge se opravi na podlagi spodnjih meril:
Merila za izbiro in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov znotraj posamezne 
športne panoge
Število točk
Športna vzgoja otrok 
in mladine, usmerjenih 
v kakovostni 
in vrhunski šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
a) kompetentnost strokovnih delavcev
0–40
0–30
0–10
b) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge 
– absolutno število športnikov v programu
en športnik = 1 točka
en športnik = 1 točka
en športnik = 1 točka
c) uspešnost vlagatelja znotraj posamezne športne panoge
0
kategoriziran športnik = 3 točke
kategoriziran športnik: 
mednarodni razred = 3 točke 
svetovni razred = 5 točk 
olimpijski razred = 10 točk
(7) Izberejo se dejavnosti izvajalcev, ki pri vrednotenju po merilih iz preglednice iz prejšnjega odstavka dosežejo več kot 0 točk.
(8) Višina sofinanciranja izbranih dejavnosti izvajalcev se določi po naslednjem postopku:
1. razdelitev sredstev po posameznih športnih panogah:
a) po merilih za vrednotenje športnih panog iz drugega odstavka tega člena, ločeno za individualne in kolektivne športne panoge, se najprej določi vsota točk posameznim športnim panogam;
b) vrednosti točke v EUR se določi, ločeno za individualne in kolektivne športne panoge, tako, da se skupni obseg razpisanih sredstev, ločeno za individualne in kolektivne športne panoge deli z vsoto vseh točk individualnih oziroma kolektivnih športnih panog;
c) višina sofinanciranja se posamezni športni panogi izračuna tako, da se točke posamezne športne panoge pomnožijo z vrednostjo točke individualnih oziroma kolektivnih športnih panog;
2. razdelitev sredstev vlagateljem znotraj posamezne športne panoge:
a) po merilih za izbiro in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov znotraj posamezne športne panoge se najprej določi vsote točk vlagateljem znotraj posamezne športne panoge;
b) vrednost točke v EUR znotraj posamezne športne panoge se izračuna tako, da se sredstva, ki jih je posamezna športna panoga prejela deli z vsoto vseh točk vlagateljev znotraj posamezne športne panoge;
c) višine sofinanciranja posameznega vlagatelja znotraj športne panoge se izračuna tako, da se število doseženih točk posameznega vlagatelja znotraj športne panoge pomnoži z vrednostjo točke posamezne športne panoge;
3. razdelitev sredstev po posameznih izbranih dejavnostih (vadbenih skupin) vlagatelja:
a) glede na obseg izbrane dejavnosti vlagatelja oziroma vadbe posameznih starostnih kategorij (obseg v enotah vadbe) se določi vsota točk dejavnosti vlagatelja;
b) vrednost točke se izračuna tako, da se sredstva, ki jih je posamezni vlagatelj prejel deli z vsoto točk vseh izbranih dejavnosti;
c) višina sofinanciranja se izračuna tako, da se število točk posamezne dejavnosti pomnoži z vrednostjo točke izbranih dejavnosti vlagatelja na programu.
(9) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v podprogramu občinskih panožnih športnih šol se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merila za izbiro in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v podprogramu občinskih panožnih športnih šol znotraj posamezne športne panoge
Število točk
a) kompetentnost strokovnih delavcev 
– individualni načrt strokovnega delavca 
– število let delovanja na programu pri vlagatelju 
– ustrezna usposobljenost 
– strokovno izpopolnjevanje oziroma usposabljanje 
– status kategorizacije strokovnega delavca v preteklosti
0–50
b) število športnikov v mladinski starostni kategoriji
0–30
c) uspešnost vlagatelja znotraj posamezne športne panoge 
– število prehodov iz mladinskih starostnih kategorij v kategorije mlajših članov oziroma članov
0–20
(10) Razdelitev sredstev za strokovne delavce v podprogramu občinskih panožnih športnih šol se izvede po merilih iz preglednice iz prejšnjega odstavka. Izbor strokovnih delavcev se izvede za vsako športno panogo posebej. Število strokovnih delavcev po posameznih športnih panogah olimpijskih športov iz 1. skupine se opredeli v sklepu o začetku postopka razpisa.
(11) Če je na posamezni športni panogi do sofinanciranja upravičenih več vlagateljev, se prednostno izbere vlagatelje, ki imajo več točk na podlagi vrednotenja po merilih za izbiro in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v podprogramu občinskih panožnih športnih šol iz devetega odstavka tega člena znotraj posamezne športne panoge.
(12) V primeru, da dosežeta pri vrednotenju podprogramov občinskih panožnih športnih šol vlogi dveh ali več vlagateljev enako število točk, se prednostno izbere vloga vlagatelja, ki je dosegla pri vrednotenju merila a) kompetentnost strokovnih delavcev več točk.
(13) Obseg sofinanciranja stroškov dela strokovnih delavcev za koledarsko leto se določi v LPŠ. Višina sofinanciranja stroška dela strokovnih delavcev se opredeli v LPŠ in v razpisu največ do 100 % vrednosti povprečne bruto plače v Sloveniji v prvem polletju koledarskega leta, v katerem se sprejema LPŠ, oziroma prvem polletju preteklega koledarskega leta, če se LPŠ sprejema tekom prvega polletja tekočega koledarskega leta.
8. člen 
(merila za izbiro za sofinanciranje področja razvojne dejavnosti v športu) 
(1) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu se dodeli na podlagi naslednjega merila:
Merilo
Število točk
a) deficitarnost
0–100
(2) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju statusnih pravic športnikov se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge
0–20
b) naziv športnika oziroma športna uspešnost
0–30
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge
0–30
d) uspešnost in konkurenčnost športne panoge
0–20
(3) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju založništva v športu se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) deficitarnost
0–50
b) reference
0–50
(4) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v športu se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) izvedljivost in gospodarnost projekta
0–20
b) razvojna kakovost
0–30
c) relevantnost in potencialni vpliv projekta
0–30
d) reference
0–20
(5) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) deficitarnost
0–40
b) dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike
0–30
c) uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije
0–30
9. člen 
(način izbire in določitve višine sofinanciranja področja razvojne dejavnosti v športu) 
(1) Za programe, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki doseže najvišje število točk. Izbere se vloga izvajalca, ki doseže vsaj 70 točk. Izbranemu izvajalcu se program sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.
(2) Za programe, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo vloge izvajalcev, ki dosežejo 60 točk in več:
– kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja za posamezen program, se izberejo vloge izvajalcev, ki so pri vrednotenju dosegle višje število točk oziroma so na podlagi doseženih točk višje na prednostni lestvici;
– kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja glede na višino prejetih točk, se vrednost točke na skupino izračuna tako, da se sredstva s področja programov deli z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi izbrani programi. Sredstva se izbrani vadbeni skupini dodeli tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk, ki jih je vadbena skupina dosegla z vrednotenjem po merilih tega področja.
10. člen 
(merila za izbiro za sofinanciranje področja organiziranost v športu) 
(1) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju mednarodne dejavnosti v športu se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) konkurenčnost športne panoge
0–20
b) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge
0–30
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge
0–30
d) uspešnost športne panoge
0–20
(2) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju delovanja športnih organizacij se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) delovanje na lokalni ravni
0–40
b) organiziranost na lokalni ravni
0–30
c) število članov
0–30
(3) Za programe, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki doseže najvišje število točk. Izbere se vloga izvajalca, ki doseže vsaj 70 točk. Izbranemu izvajalcu se program sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.
(4) Za programe, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo vloge izvajalcev, ki dosežejo 60 točk in več:
– kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja za posamezen program, se izberejo vloge izvajalcev, ki so pri vrednotenju dosegle višje število točk oziroma so na podlagi doseženih točk višje na prednostni lestvici;
– kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja glede na višino prejetih točk, se vrednost točke na skupino izračuna tako, da se sredstva s področja programov deli z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi izbrani programi. Sredstva se izbrani vadbeni skupini dodeli tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk, ki jih je vadbena skupina dosegla z vrednotenjem po merilih tega področja.
11. člen 
(merila za izbiro za sofinanciranje področja športne prireditve in promocija športa) 
(1) Športne prireditve se delijo na:
– velike športno rekreativne prireditve, opredeljene v LPŠ;
– druge športno rekreativne prireditve lokalnega in nacionalnega pomena;
– velika mednarodna športna tekmovanja (npr. svetovna prvenstva, evropska prvenstva, svetovni pokali, velike nagrade);
– nastope v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih oziroma drugih velikih ligaških tekmovanjih oziroma v svetovnih pokalih oziroma drugih velikih mednarodnih tekmovanjih.
(2) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov športnih prireditev se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost
0–20
b) množičnost 
0–20
c) raven prireditve 
0–20
d) ustreznost vsebine (pretežno športna)
0–40
(3) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev dejavnosti javnega obveščanja se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) nacionalni oziroma lokalni doseg medija
0–40
b) pogostost pojavljanja
0–30
c) vsebina
0–30
(4) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov športne dediščine se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) izvedljivost projekta
0–50
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta
0–50
(5) Za programe, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki doseže najvišje število točk. Izbere se vloga izvajalca, ki doseže vsaj 70 točk. Izbranemu izvajalcu se program sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.
(6) Za programe, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo vloge izvajalcev, ki dosežejo 60 točk in več:
– v kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja za posamezno skupino, se izberejo vloge izvajalcev, ki so pri vrednotenju dosegle višje število točk oziroma so na podlagi doseženih točk višje na prednostni lestvici;
– v kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja glede na višino prejetih točk, se vrednost točke na skupino izračuna tako, da se sredstva s področja programov deli z vsoto točk, ki so jih prejele vse izbrane skupine. Sredstva se izbrani vadbeni skupini dodeli tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk, ki jih je vadbena skupina dosegla z vrednotenjem po merilih tega področja.
12. člen 
(merila za izbiro za sofinanciranje področja družbene in okoljske odgovornosti v športu) 
(1) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju družbene in okoljske odgovornosti v športu se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) izvedljivost projekta
0–40
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta
0–30
c) odličnost projekta
0–30
(2) Za programe, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki doseže najvišje število točk. Izbere se vloga izvajalca, ki doseže vsaj 70 točk. Izbranemu izvajalcu se program sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.
(3) Za programe, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo vloge izvajalcev, ki dosežejo 60 točk in več:
– v kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja za posamezno skupino, se izberejo vloge izvajalcev, ki so pri vrednotenju dosegle višje število točk oziroma so na podlagi doseženih točk višje na prednostni lestvici;
– v kolikor je v razpisu opredeljena višina sofinanciranja glede na višino prejetih točk, se vrednost točke na skupino izračuna tako, da se sredstva s področja programov deli z vsoto točk, ki so jih prejele vse izbrane skupine. Sredstva se izbrani vadbeni skupini dodeli tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk, ki jih je vadbena skupina dosegla z vrednotenjem po merilih tega področja.
III. DOMICIL ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ ŠPORTNIH DRUŠTEV 
13. člen 
(domicil za športna društva in zveze športnih društev) 
(1) Domicil se lahko dodeli športnim društvom in zvezam športnih društev z namenom dodelitve lokacije za izvajanje dejavnosti LPŠ.
(2) Domicil se na posameznem javnem športnem objektu pravilom dodeli za obdobje od 1. septembra tekočega koledarskega leta za katerega je izveden razpis do 31. avgusta naslednjega leta.
(3) Zvezam športnih društev, ki so izbrane izvajalke LPŠ na področju delovanja zvez športnih društev, se na podlagi vrednotenja po merilih za področje delovanja športnih organizacij, domicil dodeli neposredno in prednostno.
14. člen 
(merila za dodeljevanje domicila na posameznem javnem športnem objektu) 
(1) Domicil se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
Tradicija športnega društva 
0–30
Množičnost 
0–20
Kakovost programa izvajalca 
0–50
(2) Domicil na posameznem javnem športnem objektu se dodeli izvajalcem, ki v postopku vrednotenja zberejo od 60 do 100 točk.
(3) Če je na posameznem javnem športnem objektu do domicila upravičenih več vlagateljev in je poslovni prostor omejen, se najprej dodeli uporaba poslovnega prostora vlagateljem, ki imajo na podlagi vrednotenja po merilih za dodeljevanje domicila na posameznem javnem športnem objektu več točk.
(4) Kolikor dodelitev domicila na prvi izbrani lokaciji zaradi prezasedenosti objekta ni možna, se vlagatelja lahko prerazporedi na nadomestno lokacijo, ki jo je vlagatelj v vlogi navedel kot drugo izbiro in le-ta še ni v celoti zasedena.
(5) V primeru, da dosežeta pri vrednotenju domicila vlogi dveh ali več vlagateljev enako število točk, se prednostno obravnava vloga vlagatelja, ki ima na posameznem športnem objektu domicil dlje časa.
IV. UPORABA JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI 
15. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi) 
Uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi se dodeljuje za posamezne dejavnosti izvajalcem, ki so v postopku vrednotenja po merilih posameznih področij dosegle zadostno število točk za sofinanciranje.
16. člen 
(merila in način določitve obsega uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi) 
(1) Dejavnostim programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov se dodeli uporaba prostora, če so dosegle več kot 0 točk.
(2) Dejavnostim športnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športne rekreacije in športa starejših, kjer se izbira večje število izvajalcev, se poleg sofinanciranim lahko dodeli uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi tudi nesofinanciranim dejavnostim, ki so v postopku vrednotenja dosegle vsaj 50 % možnih točk in če na posameznem objektu še ni izkoriščena razpoložljiva količina enot.
(3) Obseg uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi po posameznih področjih se opredeli v sklepu o začetku postopka razpisa.
(4) Vrstni red dodeljevanja uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi na posameznih objektih se izdela na podlagi števila točk, ki so jih dejavnosti izvajalcev na posameznih področjih in programih znotraj njih dosegle v postopku vrednotenja. Na osnovi tega se določi obseg uporabe objektov, izražen v enotah.
17. člen 
(obdobje) 
V okviru razpisa se uporaba javnih športnih objektov dodeli za športno sezono, ki se praviloma začne 1. septembra tekočega koledarskega leta, za katerega je izveden razpis, in konča 31. avgusta prihodnjega koledarskega leta. Izjema so dejavnosti, ki jih v LPŠ ali razpisu opredeli MOK. Zanje se dodeljuje uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi od 1. januarja do 31. decembra tekočega koledarskega leta.
18. člen 
(pristojnost komisije) 
Razpisna komisija lahko dejavnosti vlagateljev v postopku dodeljevanja uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi prerazporedi tudi na javni športni objekt, za katerega vlagatelj ni vložil vloge za uporabo javnih športnih objektov in površin za šport v naravi. Pri tem se upošteva nezasedenost objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za posamezne športne panoge.
19. člen 
(prednostni vrstni red športnih panog) 
(1) Na posameznem javnem športnem objektu se lahko s sklepom o začetku postopka razpisa določi prednostne športne panoge v skladu z namembnostjo objekta.
(2) Za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov se:
– primarno prednostno dodeli uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi dejavnostim izvajalcev 1. skupine športnih panog;
– sekundarno prednostno dodeli uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi za športne panoge, ki imajo strategijo razvoja panoge.
20. člen 
(prednostni vrstni red področij LPŠ) 
(1) Prednostna dodelitev javnih športnih objektov in površin za šport v naravi glede na področja LPŠ:
Prednostni vrstni red
Področja LPŠ
Okvirni termin
1
Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 
V času po pouku najkasneje do 20. ure in v pouka prostih dnevih
1
Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1
Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve
V skladu s programom velikega mednarodnega tekmovanja
2
Programi kakovostnega in vrhunskega športa
V času po izvedbi prostočasnih programov športne vzgoje otrok in mladine in programov otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, najkasneje do 23. ure
3
Programi športne rekreacije, športa invalidov in športa starejših
(2) Izjema so specialni športni objekti, ki so prednostno namenjeni vadbi starejših starostnih kategorij, programom športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (mladinci, kadeti) in programom kakovostnega in vrhunskega športa (člani).
21. člen 
(prednostni vrstni red glede na domicil) 
Izvajalec ima na javnem športnem objektu, kjer ima domicil, prednost pred drugimi izvajalci istovrstnih programov brez domicila.
22. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi za izvedbo tekmovanj) 
(1) Na javnem športnem objektu se za izvedbo tekmovanj, ki so v koledarju tekmovanj nacionalne oziroma mednarodne panožne športne zveze, dodeli enota za izvedbo tekmovanj. Enota pripada vsaki izbrani dejavnosti vlagatelja, kateri je bila dodeljena uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi za vadbo na posameznem javnem športnem objektu.
(2) Kolikor na objektu, na katerem ima izvajalec dodeljeno uporabo prostora, ni mogoče izvajati tekmovanj, se izvajalca lahko prerazporedi na drug javni športni objekt.
23. člen 
(sprememba lokacije in naknadna dodelitev uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi) 
Po izdaji odločb in podpisu pogodb se iz objektivnih razlogov lahko prerazporedi izvajalce iz enega na drug športni objekt. Prav tako se naknadno drugemu izvajalcu dodeli uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki jo izvajalci notranji organizacijski enoti, pristojni za šport Mestne uprave MOK, pisno odpovejo v pogodbenem roku.
V. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA IZVAJANJA LPŠ 
24. člen 
(postopek) 
(1) Postopek izbire in sofinanciranja izvajalca se izvede skladno z določili zakona, ki ureja šport z naslednjimi koraki:
1. sprejem sklepa o začetku postopka razpisa;
2. sprejem sklepa o imenovanju razpisne komisije;
3. objava razpisa in razpisne dokumentacije na spletni strani MOK, ki je od dneva objave razpisa v pisni obliki dostopna na naslovu pristojnega organa;
4. pregled prispelih vlog – pravočasnost, upravičenost in popolnost;
5. izdaja pozivov k dopolnitvi vlog;
6. izdaja sklepov o zavrženju vlog;
7. ocenjevanje in vrednotenje vlog na podlagi razpisnih pogojev in meril;
8. podaja predloga izbire in sofinanciranja programov in drugih področij LPŠ;
9. izdaja odločbe o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ;
10. odločanje o ugovorih;
11. podpis pogodb.
(2) Župan izvaja naloge iz 1., 2., 10. in 11. točke prejšnjega odstavka. Za izvajanje nalog 6. in 9. je pristojen direktor mestne uprave, za točko 3 pa notranja organizacijska enota.
(3) Razpisna komisija izvaja naloge iz 4., 5., 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Razpisno komisijo sestavlja pet (5) članov.
(5) Člani razpisne komisije na svoji prvi, konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika.
(6) Člani razpisne komisije so lahko za izvedbo vsakokratnega razpisa ponovno imenovani.
25. člen 
(naloge notranje organizacijske enote) 
Notranja organizacijska enota pripravi predlog sklepa o začetku postopka razpisa, predlog sklepa o imenovanju razpisne komisije in razpisno dokumentacijo. V celotnem postopku izbire izvaja notranja organizacijska enota strokovno in tehnično podporo razpisni komisiji.
26. člen 
(delovanje razpisne komisije) 
(1) Komisija se sestaja na rednih in po potrebi tudi izrednih sejah.
(2) Redno sejo komisije skliče predsednik najmanj 5 delovnih dni pred datumom seje.
(3) Izredno sejo predsednik skliče najmanj dva delovna dneva pred datumom seje.
(4) Seje lahko potekajo tudi korespondenčno.
(5) Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik.
(6) Za sklepčnost komisije je potrebna večina vseh članov, za odločanje pa večina navzočih članov.
27. člen 
(javna objava) 
Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja programov se objavi na spletni strani MOK.
VI. POGODBA IN ZAHTEVEK 
28. člen 
(način sklepanja in vsebina pogodb o sofinanciranju) 
Z izvajalci LPŠ sklene MOK pisno pogodbo, s katero se določi predmet sofinanciranja, predviden znesek sofinanciranja, dolžnosti in pravice izvajalcev na podlagi zakona, ki ureja šport, dolžnosti in pravice izvajalcev in MOK glede nadzora nad pogodbami ter druge medsebojne obveznosti za izvedbo sofinanciranih dejavnosti.
29. člen 
(poročilo in zahtevek za izplačilo) 
(1) Izvajalci, ki jim programe sofinancira MOK iz proračuna, črpajo sredstva na podlagi zahtevka za izplačilo. Zahtevek mora vsebovati poročilo o izvedbi programov in vsa dokazila o namenski porabi sredstev.
(2) Izvajalci pristojnemu organu posredujejo zahtevek za izplačilo, poročilo o izvedbi programov in dokazila o namenski porabi sredstev preko spletne aplikacije.
(3) Do 30. marca tekočega leta morajo izvajalci pristojnemu organu posredovati zaključno poročilo, ki vsebuje računovodske izkaze s pojasnili, in poročilo o uresničevanju ciljev izvedenih programov v preteklem koledarskem letu.
30. člen 
(oznaka sofinanciranja) 
Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in javnostjo navajati, da program sofinancira MOK, v skladu z določili odloka, ki ureja uporabo imena in grba MOK.
VII. NAČIN IZVAJANJA NADZORA IZVRŠEVANJA POGODB O SOFINANCIRANJU 
31. člen 
(izvajalec nadzora) 
Nadzor nad izvrševanjem pogodb o sofinanciranju izvaja notranja organizacijska enota Mestne občine Kranj.
32. člen 
(nadzor) 
Nadzor izvajajo skrbniki pogodb o sofinanciranju z naslednjimi dejanji:
– pregled zahtevkov (namenske porabe sredstev) za sofinanciranje in potrjevanje preko spletne aplikacije;
– pregled drugih zahtevkov (namenske porabe sredstev);
– spremljanje medijskih objav in drugih oblik javnega nastopanja izvajalcev;
– pregled spletnih strani izvajalcev;
– razgovori skrbnikov pogodb z upravljavci (javnih) športnih objektov;
– razgovori skrbnikov pogodb z izvajalci na naslovu pristojnega organa;
– nadzor izvedbe dejavnosti na mestu izvajanja – športnem objektu.
33. člen 
(neresnični podatki in nenamenska raba sredstev) 
V kolikor se z nadzorom ugotovi, da so bili podatki v vlogah na razpis ali v poročilih o izvedbi programa neresnični oziroma so bila sredstva porabljena nenamensko, mora izvajalec vrniti celotna prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VIII. KONČNI DOLOČILI 
34. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 44/18).
35. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-11/2019-5-47/06
Kranj, dne 6. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti