Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3016. Odlok o sofinanciranju programov s področja veteranskih organizacij in upokojenskih društev v Mestni občini Kranj, stran 8166.

  
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in 13. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 6. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju programov s področja veteranskih organizacij in upokojenskih društev v Mestni občini Kranj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom se določa upravičence, pogoje, upravičene stroške, postopek dodeljevanja sredstev, merila za sofinanciranje programov ter nadzor porabe sredstev na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društevv Mestni občini Kranj (v nadaljnjem besedilu: mestna občina).
Za upravičence po tem odloku se štejejo veteranske organizacije, njihova združenja, zveze in upokojenska društva, njihova združenja in zveze.
2. člen 
S tem odlokom se na podlagi javnega razpisa sofinancira programe:
a) veteranskih organizacij, katerih vsebina bo predvsem:
– vključevala informiranje ter svetovanje svojim članom;
– vključevala prostovoljno delo;
– vključevala aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa;
– vključevala obujanje tradicije;
– vključevala skrb za spomenike in spominska obeležja;
– vključevala strokovno vzgojo članov;
– vključevala skrb za lastno zdravje;
– vključevala programe druženj;
– spodbujala k strpnosti, nenasilju;
– spodbujala kulturno izražanje in kreativnost.
b) upokojenskih društev, katerih vsebina bo predvsem:
– vključevala informiranje ter svetovanje svojim članom;
– vključevala prostovoljno delo;
– vključevala aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa;
– vključevala strokovno vzgojo članov;
– vključevala skrb za lastno zdravje;
– vključevala programe druženj;
– spodbujala k strpnosti, nenasilju;
– spodbujala kulturno izražanje in kreativnost.
3. člen 
Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun mestne občine.
II. POGOJI ZA PRIJAVO NA SOFINANCIRANJE 
4. člen
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) enoto na območju mestne občine;
– so registrirani za izvajanje programov na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev oziroma imajo izvajanje veteranskih in upokojenskih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom tudi dejansko izvajajo;
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa;
– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov);
– program mora biti pretežno izveden na območju mestne občine;
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa;
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav;
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju programov in projektov veteranskih organizacij oziroma upokojenskih iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo;
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov;
– prijavljeni programi morajo biti izvedeni v proračunskem letu za katerega je objavljen javni razpis (v primeru letnega razpisa).
V posameznem javnem razpisu se lahko določi tudi druge pogoje za sofinanciranje, ki ne smejo biti v nasprotju s tem odlokom.
III. UPRAVIČENI STROŠKI 
5. člen
Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani mestne občine so stroški:
– ki so potrebni za izvedbo programa in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega programa na področju veteranskih organizacij in upokojenskih društev na območju mestne občine;
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja;
– ki so dejansko nastali;
– ki so prepoznavni in preverljivi ter podprti z izvirnimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija);
– ki niso financirani iz drugih sredstev;
– ki niso profitnega značaja.
IV. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 
6. člen
Sredstva za sofinanciranje programov s področja veteranskih organizacij in upokojenskih društev se dodeljujejo po postopku, določenim z veljavnimi predpisi ter na podlagi javnega razpisa, ki je lahko letni ali večletni.
V. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV 
7. člen
Vloge prijaviteljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
– dostopnost programa;
– vsebina programa;
– izdelana organizacijska shema izvedbe programa;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa.
Programi bodo ocenjeni po zgoraj navedenih merilih in na način, ki je natančneje opredeljen v javnem razpisu.
VI. POGODBA 
8. člen 
Po dokončnosti odločb o dodelitvi sredstev mestna občina s prejemniki sklene pogodbo o sofinanciranju.
Vsebina pogodbe je določena v veljavnih predpisih.
VII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
9. člen 
Nadzor nad izvajanjem programov in nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja pristojna notranja organizacijska enota, pri čemer ima pravico do preverjanja vseh relevantnih podatkov in dejstev ter vpogleda v poslovanje in dokumentacijo prejemnika, ki se nanaša na sofinanciranje.
Prejemnik sredstev je dolžan obvestiti skrbnika pogodbe o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi takoj, ko je zanje izvedel. Na podlagi obvestila lahko mestna občina, ob upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera, sklene s prejemnikom sredstev aneks k pogodbi ali odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
Če mestna občina odstopi od pogodbe, mora prejemnik sredstev vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila v roku določenem s pogodbo.
10. člen 
Prejemnik sredstev izgubi pravico do sofinanciranja oziroma sorazmernega dela sofinanciranja, v kolikor v roku, določenem v pogodbi, ne realizira oziroma ne realizira v celoti prijavljenega programa.
Prejemniki morajo najkasneje do roka, določenega v pogodbi, mestni občini predložiti:
– vsebinsko in finančno poročilo ter dokazila o izvedenih programih, za katere so jim bila sredstva dodeljena,
– dokazila o namenski porabi sredstev.
Iz finančnega poročila mora biti razvidna poraba sredstev najmanj v višini odobrenih sredstev na javnem razpisu in sorazmernem deležu lastnih sredstev oziroma sredstev iz drugih virov, ki se določi na podlagi višine odobrenih sredstev.
11. člen 
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko,
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena,
– v drugih primerih, določenih s pogodbo o sofinanciranju.
VIII. KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4,5/2018-3,2(47/13)
Kranj, dne 6. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost