Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3015. Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj, stran 8163.

  
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) in 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 13. člena Statuta Mestne občine Kranj je Mestni svet Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2) na 10. seji dne 6. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom se določa upravičence, pogoje, upravičene stroške, postopek dodeljevanja sredstev, merila za sofinanciranje programov ter nadzor porabe sredstev na področju mladinske dejavnostiv Mestni občini Kranj (v nadaljnjem besedilu: mestna občina).
2. člen
Skladno z določbami tega odloka mestna občina sofinancira sledeča področja mladinskega sektorja:
– avtonomijo mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
3. člen 
Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun mestne občine.
II. UPRAVIČENCI 
4. člen
Kot upravičenci za prijavo (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji) na javni razpis se po tem odloku štejejo:
– mladinske organizacije;
– organizacije za mlade;
– mladinski sveti.
III. POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS 
5. člen
Upravičenci iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo ali enoto v kateri je najmanj 90 % otrok in mladostnikov iz mestne občine oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) enoto na območju mestne občine,
– so registrirani za izvajanje programov in projektov na področju mladinskih dejavnosti oziroma imajo izvajanje mladinskih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom tudi dejansko izvajajo,
– na dan objave javnega razpisa delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine pridobili sredstva za isti program oziroma projekt,
– program ali projekt je neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo),
– program ali projekt mora biti pretežno izveden na območju mestne občine,
– vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju mladinskih programov in projektov iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
V posameznem javnem razpisu se lahko določi tudi druge pogoje za sofinanciranje, ki ne smejo biti v nasprotju s tem odlokom.
IV. UPRAVIČENI STROŠKI 
6. člen
Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani mestne občine so stroški:
– ki so potrebni za izvedbo projekta ali programa in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega projekta ali programa na področju mladinske dejavnosti na območju mestne občine,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja;
– niso in ne bodo istočasno financirani z drugih proračunskih postavk mestne občine;
– ki so dejansko nastali;
– ki so prepoznavni in preverljivi ter podprti z izvirnimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija);
– ki niso financirani iz drugih sredstev;
– ki niso profitnega značaja.
V. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 
7. člen
Sredstva za sofinanciranje mladinskih programov in projektov se dodeljujejo po postopku, določenim z veljavnimi predpisi ter na podlagi javnega razpisa, ki je lahko letni ali večletni.
8. člen 
(1) Postopek za dodelitev sredstev sofinanciranja se prične s sklepom župana. S sklepom se opredelijo vrste oziroma področja programov, ki se jih bo sofinanciralo preko zadevnega javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov, način oziroma model izbire upravičencev do sofinanciranja, merila vrednotenja programov, okvirna vrednost razpisanih sredstev, okvirni roki in odgovorne osebe za izvedbo postopka ter druge vsebine, potrebne za začetek in izvedbo postopka.
(2) Postopek za dodelitev sredstev sofinanciranja vodi izbirna komisija, ki jo imenuje župan. Izbirno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani izbirne komisije morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja mladinskega sektorja. Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki sredstev sofinanciranja interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, v sorodstvenem razmerju v ravni ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali v svaštvu, v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti ali partnerski zvezi, četudi je zakonska zveza, zunajzakonska skupnost ali partnerska zveza že prenehala. Drugi primeri interesne povezanosti se presojajo v skladu s kodeksom, ki ureja ravnanja javnih uslužbencev.
(3) Izbirna komisija se seznani in opredeli do razpisne dokumentacije, ki vsebuje besedilo javnega razpisa, obrazce in druga navodila oziroma informacije v zvezi z zadevnim postopkom v skladu s sklepom iz drugega odstavka tega člena.
9. člen 
(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki prijaviteljem omogočajo pripraviti in poslati popolno prijavo na javni razpis in opredeljeni vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj oziroma njegova prijava, da se šteje kot formalno popolna.
(2) Izbirna komisija mora pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni razpis.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, druga razpisna dokumentacija (navodila, obrazci in podobno) in druge informacije v zvezi z razpisom pa se objavijo na spletni strani mestne občine. O javnem razpisu se lahko javnost seznani tudi preko drugih medijev.
10. člen 
Prijavo na javni razpis je treba vložiti v roku, določenem v javnem razpisu. Rok za predložitev vlog je najmanj mesec dni. Način oddaje prijave ureja javni razpis.
11. člen 
(1) Izbirna komisija izvede odpiranje prejetih prijav na javni razpis v rokih, navedenih v javnem razpisu.
(2) Odpiranje prejetih vlog je praviloma javno, razen če je v javnem razpisu določeno drugače. Kadar je predvideno javno odpiranje vlog, se postopek odpiranja vlog izvede najpozneje v treh dneh po izteku prijavnega roka.
(3) Odpirajo se samo v roku prispele prijave.
(4) O odpiranju prijav mora izbirna komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja prispelih prijav;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih članov izbirne komisije;
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu odpiranja prijav;
– ugotovitve o popolnosti prijav;
– navedbo tistih prijaviteljev, ki nimajo popolne prijave in ugotovitve manjkajočih dokumentov oziroma podatkov.
(5) Če je odpiranje prijav javno, se v zapisnik zapišejo podatki o prisotnih prijaviteljih in njihove morebitne pripombe v postopku odpiranja prijav. Zapisnik podpišejo predsednik in člani izbirne komisije.
(6) Izbirna komisija v 15 dneh od odpiranja vlog pisno pozove tiste prijavitelje, ki niso predložili popolnih prijav, da jih dopolnijo. V pozivu za dopolnitev prijave se navede, kateri dokumenti, podatki ali dokazila manjkajo in rok za dopolnitev prijav, ki ne sme biti krajši od 8 dni, ne daljši od 15 dni.
(7) Izbirna komisija pregleda in vsebinsko ovrednoti popolne prijave v skladu s pogoji in merili, določenimi v javnem razpisu. O pregledu in vrednotenju prijav se vodi zapisnik.
(8) Po opravljenem vrednotenju prijav izbirna komisija pripravi seznam prijaviteljev glede na doseženo število točk in predlog seznama upravičencev do sredstev sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
12. člen 
(1) O izboru upravičencev na predlog izbirne komisije odloči župan. Sklep vsebuje naslednje podatke: seznam prijavljenih kandidatov, seznam prijav, ki so bile dopolnjene, seznam zavrženih prijav zaradi nepolnosti, seznam prijaviteljev, ki so oddali popolne prijave, vrstni red točkovanih prijav glede na doseženo število točk, spodnjo mejo točk, ki se je upoštevala pri izbiri upravičencev, če to ni bilo določeno v javnem razpisu, število izbranih upravičencev, delež dodeljenih sredstev posamično in v skupnem znesku oziroma druge podatke, ki so bistvenega pomena za izbiro upravičencev. V obrazložitvi sklepa se navedene odločitve oziroma ugotovitve utemeljijo.
(2) Vsakemu prijavitelju se izda posamična odločba o upravičenosti do sofinanciranja glede na izid izbirnega postopka. V odločbi se navedejo ugotovitve glede popolnosti prijave, izida vrednotenja (dosežene točke) in odločitev o upravičenosti do sofinanciranja ter višini dodeljenih sredstev, kar se utemelji v obrazložitvi odločbe. Odločba mora imeti tudi vse druge obvezne vsebine, ki jih določa zakon, ki ureja splošni upravni postopek. Odločbo izda župan.
(3) Prijavitelju, ki si je pridobil pravico do sofinanciranja na podlagi sklepa iz prvega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), se skupaj z odločbo pošlje še pogodbo o sofinanciranju v podpis.
(4) Če se upravičenec v osmih dneh od prejema dokumentov iz prejšnjega odstavka ne odzove s podpisom pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo za sofinanciranje.
13. člen 
(1) Pripadajoča vrednost sredstev sofinanciranja programa posameznemu prejemniku sredstev se določi tako, da se število doseženih točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke se dobi tako, da se okvirna vrednost sredstev javnega razpisa oziroma poziva deli s številom doseženih točk vlog vseh prijaviteljev, ki so dosegli vsaj minimalno število točk, določeno z razpisom.
(2) Sredstva za izvajanje programov se posameznemu prejemniku dodelijo največ v višini 50 % vrednosti prijavljenega programa, razen če se v skladu z nacionalnim oziroma lokalnim programom za mladino v posameznem razpisu določi drugače.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko v posameznem javnem razpisu določi drugačen model določitve višine sredstev za upravičence oziroma vrednosti točke.
14. člen 
(1) Z upravičenci do sredstev sofinanciranja (v nadaljnjem besedilu: prejemniki sredstev), se sklene pogodba o sofinanciranju, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Pogodba o sofinanciranju vsebuje:
– navedbo pogodbenih strank;
– ugotovitev o upravičenosti do sofinanciranja;
– višino dodeljenih sredstev;
– terminski plan porabe sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev z navedbo rokov in vsebin poročil, ki jih mora prejemnik sredstev predložiti mestni občini oziroma drugim pristojnim nadzornim organom;
– pravico oziroma dolžnost mestne občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;
– dolžnost prejemnika sredstev, da zaradi ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi in da mora obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev;
– razloge in posledice prenehanja pogodbe o sofinanciranju;
– druga določila.
VI. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
15. člen
Vloge prijaviteljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
– dostopnost programa;
– vsebina programa;
– izdelana organizacijska shema izvedbe programa;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa.
Programi bodo ocenjeni po zgoraj navedenih merilih in na način, ki je natančneje opredeljen v javnem razpisu.
VII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
16. člen 
Nadzor nad izvajanjem programov in nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja pristojna notranja organizacijska enota, pri čemer ima pravico do preverjanja vseh relevantnih podatkov in dejstev ter vpogleda v poslovanje in dokumentacijo prejemnika, ki se nanaša na sofinanciranje.
Prejemnik sredstev je dolžan obvestiti skrbnika pogodbe o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi takoj, ko je zanje izvedel. Na podlagi obvestila lahko mestna občina, ob upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera, sklene s prejemnikom sredstev aneks k pogodbi ali odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
Če mestna občina odstopi od pogodbe, mora prejemnik sredstev vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila v roku določenem s pogodbo.
17. člen 
Prejemnik sredstev izgubi pravico do sofinanciranja oziroma sorazmernega dela sofinanciranja, v kolikor v roku, določenem v pogodbi, ne realizira oziroma ne realizira v celoti prijavljenega programa.
Prejemniki morajo najkasneje do roka, določenega v pogodbi, mestni občini predložiti:
– vsebinsko in finančno poročilo ter dokazila o izvedenih programih, za katere so jim bila sredstva dodeljena,
– dokazila o namenski porabi sredstev.
Iz finančnega poročila mora biti razvidna poraba sredstev najmanj v višini odobrenih sredstev na javnem razpisu in sorazmernem deležu lastnih sredstev oziroma sredstev iz drugih virov, ki se določi na podlagi višine odobrenih sredstev.
18. člen 
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko,
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena,
– v drugih primerih, določenih s pogodbo o sofinanciranju.
VIII. KONČNA DOLOČBA 
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2018-2(47/13)
Kranj, dne 6. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost