Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3014. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj, stran 8162.

  
Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 159. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 37/19 – uradno prečiščeno besedilo (UPB-2) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 9. seji dne 23. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom se ustanovi proračunski stanovanjski sklad Mestne občine Kranj ter določi njegov namen, čas, za katerega je ustanovljen, občinski organ, ki je pristojen za upravljanje proračunskega sklada in za razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada, ter vire financiranja.
2. člen 
Proračunski stanovanjski sklad je evidenčni račun v okviru enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj in se vzpostavlja zaradi ločenega vodenja prejemkov in izdatkov na stanovanjskem področju ter uresničevanja namena, za katerega je proračunski sklad ustanovljen.
3. člen 
Namen proračunskega stanovanjskega sklada je financiranje ukrepov stanovanjske politike, in sicer:
– gospodarjenja in upravljanja s stanovanji, stanovanjskimi hišami v lasti občine ter njihovimi pripadajočimi zemljišči,
– financiranja ali sofinanciranja gradnje, nakupa ter prenove in vzdrževanja stanovanj v lasti občine,
– zagotavljanja sredstev za pridobivanje neprofitnih, službenih, tržnih stanovanj ter bivalnih enot,
– pridobivanja zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
– kreditiranja izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš ter subvencioniranje obrestne mere,
– opravljanje drugih nalog v skladu s stanovanjskim zakonom, statutom občine in drugimi predpisi.
4. člen 
(1) Proračunski stanovanjski sklad se ustanovi z namenom izvajanja nalog na področju stanovanjskega gospodarstva.
(2) Proračunski stanovanjski sklad se ustanovi za nedoločen čas.
II. VIRI FINANCIRANJA PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 
5. člen
(1) Proračunski stanovanjski sklad se financira iz:
– sredstev občinskega proračuna, zagotovljenih v proračunu za tekoče leto,
– sredstev, pridobljenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– sredstev, pridobljenih od najemnin stanovanj,
– sredstev, pridobljenih s krediti ali javnimi razpisi,
– sredstev iz naslova namenskih donacij,
– prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega stanovanjskega sklada,
– drugih virov.
(2) Namenski prejemki proračunskega stanovanjskega sklada so:
– sredstva, pridobljena s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– sredstva, pridobljena od najemnin stanovanj,
– sredstva, pridobljena s krediti ali javnimi razpisi,
– sredstva iz naslova namenskih donacij.
(3) Obveznosti proračunskega stanovanjskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada na osnovi finančnega načrta proračunskega sklada, ki je kot priloga sestavni del proračuna Mestne občine Kranj.
III. UPRAVITELJ PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA IN RAZPOLAGANJE Z NJEGOVIMI SREDSTVI 
6. člen
(1) Upravitelj proračunskega stanovanjskega sklada je župan.
(2) Župan Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: župan) je odredbodajalec za sredstva proračunskega stanovanjskega sklada, lahko pa izvrševanje s pooblastilom prenese na drugo osebo.
(3) Strokovna, administrativna in druga opravila za proračunski stanovanjski sklad opravlja notranja organizacijska enota Mestne uprave Mestne občine Kranj, pristojna za opravljanje nalog s področja stanovanjske politike.
7. člen 
Izplačila v breme proračunskega stanovanjskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega stanovanjskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega stanovanjskega sklada.
8. člen 
Sredstva proračunskega stanovanjskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, določene s tem odlokom.
9. člen 
Neporabljena sredstva na računu proračunskega stanovanjskega sklada na koncu leta se prenesejo v naslednje leto.
IV. PRENEHANJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 
10. člen
Proračunski stanovanjski sklad preneha v skladu z določbami zakona, ki ureja javne finance.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen
Sredstva iz naslova poslovanja proračunskega stanovanjskega sklada se vodijo evidenčno v okviru enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj.
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 89/02).
13. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2020.
Št. 352-293/2019-1-41/31
Kranj, dne 23. oktobra 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost