Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3004. Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja v skladu z Uredbo o prospektu, stran 8055.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja v skladu z Uredbo o prospektu 
1. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Uredba (EU) 1095/2010 je Uredba (EU) 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES.
(2) Uredba (EU) 2017/1129 je Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali ob njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES.
2. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) 1095/2010 objavil Smernice o dejavnikih tveganja v skladu z Uredbo o prospektu (št. ESMA31-62-1293 SL z dne 1. 10. 2019, v nadaljevanju Smernice).
(2) Smernice iz prejšnjega odstavka so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) in ESMA.
(3) Smernice so namenjene pristojnim organom, ki jih imenuje vsaka država članica v skladu z 31. členom Uredbe (EU) 2017/1129.
(4) Smernice so v pomoč pristojnim organom pri pregledovanju specifičnosti, pomembnosti in predstavitve dejavnikov tveganja po kategorijah glede na njihovo naravo.
3. člen 
(obseg uporabe smernic) 
S tem sklepom se določa uporabo Smernic v Republiki Sloveniji za Agencijo, kadar slednja pregleduje prospekte v skladu z 20. členom Uredbe (EU) 2017/1129.
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-30/2019-4
Ljubljana, dne 23. oktobra 2019
EVA 2019-1611-0110
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost