Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3001. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja, stran 8054.

  
Na podlagi osmega odstavka 10. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) in za izvajanje osmega odstavka 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) je v soglasju z ministrom za okolje in prostor skupščina Inženirske zbornice Slovenije na 43. redni seji dne 22. januarja 2019 sprejela
S P L O Š N I   A K T 
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja 
1. člen 
V Splošnem aktu o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja (Uradni list RS, št. 37/18) se v 6. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Potrdilo mentorja mora vsebovati opis dela kandidata z navedbo projektov in objektov, pri katerih je kandidat sodeloval, in kandidatove vloge pri tem, navedbo znanj, ki si jih je kandidat pridobil pod njegovim mentorstvom, in potrditev kandidatove usposobljenosti za bodoče samostojno delo. Potrdilo mora biti opremljeno z datumom izdaje potrdila, lastnoročnim podpisom in žigom pooblaščenega inženirja mentorja.«.
2. člen 
V 10. členu se v drugem odstavku v prvi alineji črta besedilo »geodetske službe in«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena splošni del izpita s področja prometnega inženirstva obsega naslednje predmete:
– predpisi s področja prometnega inženirstva, graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti ter zborničnega sistema,
– investicijski procesi in vodenje projektov prometne infrastrukture.«.
3. člen 
V 11. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena posebni del izpita s področja prometnega inženirstva obsega naslednje predmete:
– preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga),
– varnost odvijanja prometa na prometni infrastrukturi,
– področni predpisi in standardizacija na področju prometnega inženirstva ter osnove prometnega modeliranja.«.
4. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku v drugem stavku črta vejica in besedilo »izjema so predsedniki izpitnih komisij, ki morajo imeti aktiven poklicni naziv«.
V drugem odstavku se črtata besedilo »osnov varstva okolja« in besedilo »geodetske službe in«.
5. člen 
V 30. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če se k posameznemu izpitnemu roku prijavi manj kot pet kandidatov, se lahko izpitni rok odpove in kandidate prerazporedi na naslednji napovedani izpitni rok. Pristojna služba IZS ne sme odpovedati dveh izpitnih rokov zapored.«.
6. člen 
V 35. členu se na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Višina stroškov za opravljanje dela izpita, ki ni bil priznan z odločbo iz 13. člena tega akta, je 550,00 eurov.«.
7. člen 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35101-69/2019/27
Ljubljana, dne 7. oktobra 2019
EVA 2019-2550-0061
Predsednik 
Inženirske zbornice Slovenije 
mag. Črtomir Remec 
Soglašam! 
Simon Zajc 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost