Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

2998. Statut Slovenskega inštituta za revizijo, stran 8048.

  
Slovenski inštitut za revizijo objavlja na podlagi 9. in 10. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 in 84/18)
S T A T U T 
Slovenskega inštituta za revizijo 
UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(Pomen izrazov) 
(1) Naslednji izrazi v tem statutu, upoštevaje ustrezno število in sklon, pomenijo:
– statut: ta statut;
– člen: člen tega statuta;
– točka: točka člena tega statuta;
– ZRev-2: Zakon o revidiranju, Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 in 84/18;
– Inštitut: Slovenski inštitut za revizijo iz 8. do 16. člena ZRev-2;
– ustanovitelj: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije;
– registrirana oseba: oseba, vpisana v register iz 1. ali 2. točke 41. člena;
– strokovni naziv: strokovni naziv iz 3. in 6. točke drugega odstavka 4. člena statuta;
– direktor ali direktorica: direktor Inštituta;
– sekcija: sekcija iz 33. člena statuta;
– odbor sekcije: odbor iz 35. člena statuta;
– aktivni imetnik strokovnega naziva ali aktivna imetnica strokovnega naziva (v nadaljevanju: aktivni imetnik strokovnega naziva): oseba, ki je pridobila strokovni naziv Inštituta, ki se s pisno izjavo zaveže, da bo pri svojem delu spoštovala kodeks poklicne etike in delovala v skladu s pravili stroke, razvrščenimi v Hierarhiji pravil, in ki se stalno strokovno izobražuje v skladu s pravili Inštituta.
(2) V tem statutu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(Razmerja, ki jih ureja statut)
S tem statutom Inštitut ureja svoje naloge, svojo organiziranost, svoje poslovanje, svoje organe in njihove pristojnosti, način odločanja, druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje Inštituta, ter vrste in vsebino registrov, ki jih vodi.
USTANOVITEV 
3. člen
(Ustanovitelj) 
Edini ustanovitelj Inštituta je Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
NALOGE, JAVNA POOBLASTILA IN DEJAVNOST INŠTITUTA 
4. člen
(Dejavnost Inštituta) 
(1) Inštitut opravlja naloge in ima pristojnosti, določene z zakonom in s tem statutom.
(2) Inštitut ima naslednje pristojnosti in opravlja naslednje naloge:
1. sprejema oziroma zagotavlja slovenske prevode in objavlja:
– računovodske standarde,
– poslovno-finančne standarde in pravila,
– pravila notranjega revidiranja,
– pravila revidiranja informacijskih sistemov,
– pravila ocenjevanja vrednosti.
2. določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti;
3. organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti;
4. opravlja nadzor nad kakovostjo dela pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti;
5. odloča o izdaji dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti;
6. določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor, preizkušeni računovodja, preizkušeni revizor informacijskih sistemov, preizkušeni poslovni finančnik in preizkušeni davčnik;
7. organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih za pridobitev strokovnih nazivov iz prejšnje točke;
8. vodi register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in oseb, ki so pridobile strokovne nazive iz 6. točke;
9. organizira in izvaja seminarje, konference, dodatno strokovno izobraževanje in drugo izobraževanje;
10. opravlja razvojno-raziskovalno delo na področju revidiranja, ocenjevanja vrednosti, računovodenja, notranjega revidiranja, revidiranja informacijskih sistemov, davčnega svetovanja in drugih z njimi povezanih strokovnih področij;
11. svetuje na področju revidiranja, ocenjevanja vrednosti, računovodenja, notranjega revidiranja, revidiranja informacijskih sistemov, davčnega svetovanja in drugih z njimi povezanih strokovnih področij;
12. opravlja druge strokovne naloge in storitve na področju revidiranja, ocenjevanja vrednosti, računovodenja, notranjega revidiranja, revidiranja informacijskih sistemov, davčnega svetovanja in drugih z njimi povezanih strokovnih področij;
13. vodi sezname aktivnih imetnikov strokovnih nazivov;
14. vodi sezname zunanjih revizorjev in revizijskih družb;
15. vodi sezname kolektivnih članov;
16. določa priporočila za oblikovanje cen na strokovnih področjih s svoje pristojnosti;
17. opravlja druge naloge za svoje člane;
18. izdaja knjige, revije, periodiko in časopise ter objavlja strokovne publikacije na ali po elektronskih medijih s področja svoje dejavnosti.
(3) Za potrebe statistike se naloge Inštituta uvrstijo v naslednje dejavnosti:
– računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje (M/69.200);
– drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (P/85.590);
– raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike (M/72.200);
– izdajanje knjig (J/58.110);
– izdajanje časopisov (J/58.130);
– izdajanje revij in druge periodike (J/58.140);
– snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij (J/59.200);
– drugo založništvo (J/58.190);
– knjigoveštvo in sorodne dejavnosti (C/18.140);
– razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa (C/18.200).
ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE INŠTITUTA 
5. člen
(Pooblastila direktorja Inštituta 
Direktor Inštituta zastopa in predstavlja Inštitut brez omejitev.
6. člen 
(Pooblaščanje drugih oseb) 
(1) Direktor Inštituta lahko daje drugim osebam pisna pooblastila za sklepanje določene vrste pogodb in za druge določene vrste pravnih poslov (splošna pooblastila) oziroma za sklepanje posamično določenih pogodb in za druga posamično določena pravna opravila (posebna pooblastila).
(2) Pri izvajanju pooblastil mora pooblaščenec upoštevati določbe veljavnih zakonov, akta o ustanovitvi Inštituta, statuta, sklepe organov Inštituta in direktorja Inštituta ter ves čas skrbeti za ugled Inštituta.
7. člen 
(Podpisovanje listin) 
(1) Splošne in posamične akte Inštituta, ki so izdani po javnem pooblastilu podpisuje oseba, ki je pristojna za izdajo teh aktov, če ni v zakonu, drugem predpisu ali v tem statutu drugače določeno.
(2) Splošne in posamične akte Inštituta, ki jih izdaja kolegijski organ, podpiše predsedujoči, če ni v zakonu, drugem predpisu ali v tem statutu drugače določeno.
ORGANIZIRANOST INŠTITUTA 
8. člen
(Organizacijske enote) 
(1) Svet Inštituta lahko določi za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti na določenem območju organizacijske enote Inštituta, ki imajo posebna pooblastila v pravnem prometu in poseben obračun rezultatov poslovanja (odslej: enota). S sklepom se določijo ime enote, sedež enote, obseg njenih pooblastil v pravnem prometu ter oseba, ki je pooblaščena za zastopanje enote, in obseg pooblastil te osebe.
(2) Enota iz prejšnjega odstavka tega člena nima lastnosti pravne osebe ter nastopa v imenu in za račun Inštituta.
ORGANI INŠTITUTA 
Svet inštituta 
9. člen
(Upravljanje Inštituta) 
Inštitut upravlja svet Inštituta.
10. člen 
(Pristojnosti sveta Inštituta) 
Svet Inštituta
1. sprejema statut ter njegove spremembe in dopolnitve pa tudi druge splošne akte Inštituta, katerih sprejem po zakonu in tem statutu ni v pristojnosti drugega organa,
2. sprejema programe dela in razvoja Inštituta ter spremlja njihovo izvajanje,
3. določa finančni načrt in načrt poslovanja ter sprejema letno poročilo Inštituta,
4. določa cene za storitve, ki jih opravlja Inštitut,
5. predlaga tarifo Vladi Republike Slovenije, ki k predlogu daje soglasje,
6. voli in razrešuje predsednika in podpredsednika sveta Inštituta,
7. opravlja druge zadeve, za katere je tako določeno s statutom.
11. člen 
(Članstvo v svetu Inštituta) 
(1) Svet Inštituta ima devet članov. Enega člana/članico (v nadaljevanju član) imenuje ustanovitelj, pet članov izvolijo registrirane osebe, vpisane v registre iz 1. in 2. točke 41. člena, enega člana imenuje minister, pristojen za finance, enega člana imenuje minister, pristojen za gospodarstvo, in enega člana izvolijo delavci Inštituta.
(2) Mandat članov sveta Inštituta traja štiri leta, pri čemer so lahko člani po poteku mandata ponovno imenovani.
12. člen 
(Imenovanje članov sveta Inštituta)
Osebe iz prvega odstavka 11. člena so dolžne nove člane sveta Inštituta imenovati najkasneje mesec dni pred potekom mandata dozdajšnjim članom in o imenovanju pisno obvestiti direktorja Inštituta.
13. člen 
(Volitve članov iz vrst registriranih oseb)
(1) Postopek za volitve članov iz vrst registriranih oseb, se začne na podlagi sklepa o začetku postopka, ki ga sprejme svet Inštituta, vsaj tri mesece pred potekom mandata dozdajšnjim članom sveta Inštituta.
(2) Direktor Inštituta v 8 dneh po sprejetju sklepa objavi sklep o začetku postopka volitev novih članov sveta Inštituta na spletni strani Inštituta ter pošlje odpravek sklepa ustanovitelju, ministru za finance in ministru za gospodarstvo.
(3) Za člane sveta Inštituta, ki jih volijo registrirane osebe, se izvoli pet članov. Vse registrirane osebe skupaj so enotno volilno telo. Za člane so izvoljene osebe, ki dobijo največje število glasov. Pri enakem številu glasov odloči žreb, ki ga določi in izvede predsednik volilnega odbora.
(4) Kandidate predlagajo najmanj tri registrirane osebe izmed oseb, vpisanih v registre iz 1. in 2. točke prvega odstavka 41. člena. Število kandidatov ni omejeno. Kot pravočasen se šteje vsak predlog, ki je bil kot priporočena pošiljka oddan na pošto na zadnji dan roka ali najkasneje na ta dan oddan neposredno v tajništvo Inštituta med uradnimi urami.
(5) Postopek izvolitve vodi tričlanski volilni odbor, ki ga imenuje direktor Inštituta.
(6) Volilni odbor določi način glasovanja ter ugotovi izid volitev in o njem v osmih dneh pisno obvesti direktorja Inštituta.
(7) Izmed članov sveta, svet Inštituta na prvi konstitutivni seji imenuje predsednika sveta. Prvo konstitutivno sejo sveta Inštituta skliče direktor Inštituta.
14. člen 
(Volitve člana iz vrst zaposlenih na Inštitutu)
Direktor Inštituta v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena skliče tudi volilno sejo oseb, ki so v delovnem razmerju v Inštitutu. Na tej seji delavci Inštituta predlagajo enega ali več kandidatov za člana sveta Inštituta, ki ga volijo oni. Za člana sveta Inštituta je izvoljena oseba, ki prejme največ glasov. Pri enakem številu glasov odloči žreb, ki ga določi in izvede direktor.
Strokovni svet 
15. člen
(Pristojnosti strokovnega sveta)
Strokovni svet
1. odloča o izdaji dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca;
2. daje strokovno mnenje o opravljenem nadzoru nad kakovostjo dela pooblaščenih ocenjevalcev;
3. določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca ter odloča o organiziranju strokovnega izobraževanja in izvajanju preizkusov strokovnih znanj za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti;
4. pripravi strateški in letni načrt nadzora nad pooblaščenimi ocenjevalci;
5. sprejema
– računovodske standarde in pravila (pojasnila in priporočila),
– poslovno-finančne standarde in pravila,
– pravila ocenjevanja vrednosti,
– pravila notranjega revidiranja,
– pravila revidiranja informacijskih sistemov,
6. sprejema načela, kodekse poklicne etike ter navodila in priporočila za področje ocenjevanja vrednosti, notranjega revidiranja, revidiranja informacijskih sistemov, računovodenja in davčnega svetovanja;
7. določa strokovna znanja in izkušnje ter odloča o organiziranju strokovnega izobraževanja, izvajanju preizkusov strokovnih znanj in pogojih za pridobitev strokovnih nazivov:
– preizkušeni notranji revizor,
– preizkušeni računovodja,
– preizkušeni poslovni finančnik,
– preizkušeni revizor informacijskih sistemov,
– preizkušeni davčnik;
8. odloča o pridobitvi strokovnih nazivov iz prejšnje točke;
9. sprejema usmeritve za razvoj na področjih, za katera sprejema standarde in pravila stroke, ter skrbi za uvajanje najprimernejših strokovnih rešitev na teh področjih;
10. določa strokovne podlage za programe dela in razvoja Inštituta na strokovnih področjih, za katera sprejema standarde in pravila stroke;
11. daje Svetu Inštituta in direktorju Inštituta mnenja in predloge glede organizacije dela in možnosti za razvoj dejavnosti na strokovnih področjih, za katera sprejema standarde in pravila stroke;
12. daje Svetu Inštituta predloge za vključevanje Inštituta v mednarodne organizacije ter predloge za organiziranje strokovnih srečanj s področij, za katera sprejema standarde in pravila stroke, doma in v tujini;
13. določa smernice za oblikovanje cen storitev ocenjevanja vrednosti ter priporočila za oblikovanje cen na drugih strokovnih področjih;
14. opravlja druge strokovne naloge in storitve.
16. člen 
(Sestava strokovnega sveta) 
(1) Strokovni svet ima devet članov, od katerih jih osem izvolijo registrirane osebe, vpisane v registre iz 1. in 2. točke 41. člena, enega člana pa iz vrst univerzitetnih delavcev po predhodnem soglasju visokošolskih ustanov imenuje ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
(2) Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta in se lahko podaljša.
17. člen 
(Imenovanje članov strokovnega sveta) 
Osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena so dolžne imenovati nove člane strokovnega sveta najkasneje mesec dni pred potekom mandata dozdajšnjim članom in o imenovanju pisno obvestiti direktorja Inštituta.
18. člen 
(Volitve članov iz vrst registriranih oseb) 
(1) Volitve članov iz vrst registriranih oseb, se začnejo na podlagi sklepa o začetku postopka, ki ga sprejme strokovni svet vsaj tri mesece pred potekom mandata dozdajšnjim članom strokovnega sveta. Če strokovni svet sklepa o začetku postopka ne sprejme pravočasno, lahko tak sklep sprejme direktor Inštituta.
(2) Direktor Inštituta v 8 dneh po sprejetju sklepa objavi sklep o začetku postopka na spletni strani Inštituta ter pošlje odpravek sklepa ministru, pristojnemu za visoko šolstvo.
(3) Kandidate predlagajo najmanj tri registrirane osebe izmed oseb, vpisanih v registre iz 1. in 2. točke 41. člena in sicer tako, da se kandidate predlaga ločeno za naslednje kandidatne liste:
– pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij,
– pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin ali strojev in opreme,
– preizkušeni računovodja ali računovodja,
– preizkušeni notranji revizor,
– preizkušeni davčnik in
– preizkušeni revizor informacijskih sistemov.
(4) Število kandidatov ni omejeno.
(5) Kot pravočasen predlog velja vsak predlog, ki je bil kot priporočena pošiljka oddan na pošto najkasneje zadnji dan roka ali najkasneje ta dan neposredno v tajništvo Inštituta med uradnimi urami.
(6) Registrirane osebe izvolijo za člane strokovnega sveta: dva člana, ki imata veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, dva člana, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin ali strojev in opreme ter po enega člana preizkušenega računovodjo ali računovodjo, preizkušenega notranjega revizorja, preizkušenega davčnika in preizkušenega revizorja informacijskih sistemov. Vse registrirane osebe skupaj so enotno volilno telo. Za člane so izvoljene osebe, ki na posamezni kandidatni listi dobijo največje število glasov.
(7) Postopek volitev vodi tričlanski volilni odbor, ki ga imenuje direktor Inštituta.
(8) Volilni odbor določi način glasovanja ter ugotovi izid volitev in o njem v osmih dneh pisno obvesti direktorja.
(9) Izmed članov strokovnega sveta, ki jih izvolijo registrirane osebe, strokovni svet na prvi konstitutivni seji imenuje predsednika sveta. Prvo konstitutivno sejo strokovnega sveta Inštituta skliče direktor Inštituta.
Revizijski svet 
19. člen
(Pristojnosti revizijskega sveta) 
Revizijski svet, ki vodi delo sekcije zunanjih revizorjev:
1. določa strokovne podlage za programe dela in razvoja Inštituta na področju revizijske stroke;
2. daje svetu Inštituta in direktorju Inštituta mnenja in predloge glede organizacije dela in možnosti za razvoj dejavnosti na področju revizijske stroke;
3. daje svetu Inštituta predloge za vključevanje Inštituta v mednarodne organizacije ter predloge za organiziranje strokovnih srečanj s področja revizijske stroke doma in v tujini;
4. opravlja druge strokovne naloge in storitve, povezane z razvojem revizijske stroke.
20. člen 
(Sestava revizijskega sveta)
(1) Revizijski svet ima pet članov. Člani se imenujejo za štiri leta in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.
(2) Štirje člani revizijskega sveta morajo imeti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.
(3) En član revizijskega sveta – predstavnik zainteresirane javnosti, mora biti predstavnik gospodarskih družb, ki mora imeti strokovna znanja in izkušnje s področja računovodstva in financ.
21. člen 
(Imenovanje članov revizijskega sveta) 
(1) Člane revizijskega sveta, ki morajo imeti dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, izvolijo pooblaščeni revizorji, vpisani v seznam zunanjih revizorjev iz 3. točke prvega odstavka 41. člena.
(2) Člana revizijskega sveta, ki je predstavnik zainteresirane javnosti, imenuje Gospodarska zbornica Slovenije.
22. člen 
(Postopek volitev članov revizijskega sveta) 
(1) Volitve članov iz vrst pooblaščenih revizorjev, vpisanih v seznam zunanjih revizorjev iz 3. točke prvega odstavka 41. člena, se začne na podlagi sklepa o začetku postopka, ki ga sprejme revizijski svet vsaj tri mesece pred potekom mandata dozdajšnjim članom revizijskega sveta. Če revizijski svet sklepa o začetku postopka ne sprejme pravočasno, lahko tak sklep sprejme direktor Inštituta.
(2) Direktor Inštituta objavi sklep na spletni strani Inštituta v 8 dneh po sprejetju. Hkrati direktor Inštituta pošlje poziv Gospodarski zbornici Slovenije, da imenuje člana revizijskega sveta, ki je predstavnik zainteresirane javnosti.
(3) Predsednik revizijskega sveta skliče volilno zasedanje pooblaščenih revizorjev, vpisanih v seznam zunanjih revizorjev iz 3. točke prvega odstavka 41. člena, ter pozove pooblaščene revizorje, naj predlagajo kandidate najkasneje mesec dni pred volilnim zasedanjem.
(4) Kandidate predlaga revizijski svet, lahko pa tudi najmanj trije pooblaščeni revizorji. Število kandidatov ni omejeno. Kot pravočasen velja vsak predlog kandidata, ki je bil kot priporočena pošiljka oddan na pošto najkasneje zadnji dan roka ali najkasneje ta dan neposredno v tajništvo Inštituta med uradnimi urami.
(5) Kandidate za člana revizijskega sveta se predlaga ločeno za naslednje kandidatne liste:
– zaposleni v velikih revizijskih družbah,
– zaposleni v malih revizijskih družbah.
(6) Za člane revizijskega sveta, ki jih volijo pooblaščeni revizorji, se imenuje dva člana izmed oseb, ki so zaposlene v velikih revizijskih družbah, in dva člana izmed oseb, ki so zaposlene v malih revizijskih družbah. Za člane so imenovane osebe, ki dobijo največje število glasov. Pri enakem številu glasov odloči žreb, ki ga določi in izvede predsednik volilne komisije.
(7) Izmed članov revizijskega sveta, ki jih izvolijo pooblaščeni revizorji, revizijski svet na prvi konstitutivni seji imenuje predsednika revizijskega sveta. Prvo konstitutivno sejo revizijskega sveta Inštituta skliče direktor Inštituta.
Skupne določbe o trajanju in prenehanju mandata članov sveta 
23. člen
(Podaljšanje mandata) 
Če novi člani sveta niso imenovani pravočasno, nadaljujejo delo v svetu do imenovanja novih članov dozdajšnji člani tudi po poteku mandata.
24. člen 
(Odstop) 
Član sveta lahko odstopi na podlagi pisne izjave, ki jo naslovi na direktorja Inštituta. V tem primeru mu mandat preneha v 30 dneh od dne, ko je izjava prispela na Inštitut.
25. člen 
(Predčasno prenehanje mandata) 
(1) Članu sveta mandat predčasno preneha zaradi odstopa, odpoklica, neizpolnjevanja pogojev za člana sveta ali smrti.
(2) Člani sveta, ki so imenovani so lahko kadarkoli odpoklicani.
(3) Osebam, ki so jih izvolile registrirane osebe mandat predčasno preneha, če so izbrisani iz registra iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 41. člena.
(4) Zaposleni v Inštitutu lahko odpokličejo člana sveta, ki so ga izvolili, na neposrednem javnem glasovanju z večino vseh glasov.
(5) Če članu sveta predčasno preneha mandat zaradi odstopa, odpoklica ali smrti, se po pravilih iz tega člena izvedejo nadomestne volitve oziroma imenovanje najkasneje v roku 1 meseca po odstopu.
Seje in odločanje sveta 
26. člen
(Svet) 
S tem poglavjem se urejata delo in odločanje sveta.
27. člen
(Predsednik sveta) 
(1) Svet izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika.
(2) Predsednik strokovnega sveta se izvoli izmed oseb, ki so jih v strokovni svet imenovale registrirane osebe.
(3) Predsednik revizijskega sveta se izvoli izmed članov, ki so jih izvolili pooblaščeni revizorji.
(4) Predsednik sveta sklicuje in vodi seje sveta ter opravlja druge zadeve, za katere je določeno s statutom ali za katere ga svet posebej pooblasti.
(5) Pri odsotnosti predsednika izvaja njegova pooblastila podpredsednik.
28. člen 
(Seje sveta) 
(1) Svet odloča na sejah.
(2) Sejo sveta skliče predsednik sveta.
(3) Seje sveta se smejo udeležiti le člani sveta in direktor Inštituta ter osebe, ki so povabljene na sejo kot poročevalci.
(4) Sejo sveta lahko skliče tudi direktor Inštituta, če je to nujno zaradi interesov Inštituta.
(5) Seja sveta se skliče pisno. Člani morajo prejeti obvestilo o sklicu seje najmanj pet dni pred sejo, v njem pa mora biti naveden tudi dnevni red seje.
29. člen 
(Sprejemanje odločitev) 
(1) Svet lahko veljavno odloča, če je navzoča večina članov.
(2) Vsak član ima na seji sveta en glas.
(3) Revizijski in strokovni svet lahko pritegneta k sodelovanju zunanje člane oziroma strokovnjake s posameznih področij dejavnosti Inštituta, ki pa na seji sveta nimajo pravice glasovati.
(4) Revizijski in strokovni svet sprejemata odločitve soglasno. Če posamezne odločitve ni mogoče sprejeti na tak način, se odločitev sprejme z navadno večino glasov prisotnih članov.
(5) Svet Inštituta sprejema odločitve z navadno večino glasov prisotnih članov.
30. člen 
(Zapisniki sej)
O sejah sveta se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik sveta oziroma oseba, ki je sejo vodila. Na zahtevo posameznega člana se v zapisniku navede njegovo ločeno mnenje.
Direktor inštituta 
31. člen
(Pristojnosti direktorja Inštituta) 
(1) Direktor Inštituta
– organizira in vodi delo in poslovanje Inštituta,
– predstavlja in zastopa Inštitut,
– odgovarja za zakonitost dela Inštituta,
– pripravlja predloge za organe Inštituta in izvaja njihove sklepe,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu in sestavlja poslovna poročila,
– odloča o porabi sredstev ter nabavi in prodaji osnovnih sredstev v skladu z letnim poslovnim načrtom Inštituta,
– odloča o izdajanju publikacij Inštituta v okviru sredstev, predvidenih za ta namen z letnim poslovnim načrtom,
– na podlagi programov organizira strokovno izobraževanje in izvajanje preizkusov strokovnih znanj, potrebnih za pridobitev strokovnih nazivov, ki jih podeljuje Inštitut,
– ukrepa pri motnjah v poslovanju,
– sprejema ukrepe za preprečevanje nastanka škode,
– odloča o zaposlitvi in sklepa pogodbe o zaposlitvi na podlagi programa o zaposlovanju,
– odloča o razporejanju zaposlenih k določenim delom in nalogam,
– izreka disciplinske ukrepe na prvi stopnji v skladu s predpisi o delovnih razmerjih,
– sprejema akte in navodila v okviru svojih pristojnosti,
– opravlja druge zadeve, za katere tako določajo statut, akt o ustanovitvi Inštituta ali drug splošni akt Inštituta.
(2) Direktor izdaja sklepe iz pristojnosti Inštituta v okviru svojih pooblastil.
32. člen 
(Imenovanje in razrešitev direktorja Inštituta) 
(1) Direktorja Inštituta imenuje in razrešuje svet Inštituta.
(2) Mandat direktorja traja štiri leta. Po poteku mandata je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja Inštituta.
(3) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje tele pogoje:
– ima strokovni naziv pooblaščeni revizor,
– ima lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje Inštituta,
– ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine,
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo, ki še ni izbrisana iz kazenske evidence.
(4) V zvezi z načinom razpisa za imenovanje direktorja in njegovo razrešitvijo se uporabljajo določbe Zakona o zavodih, Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP.
Sekcije inštituta 
33. člen
(Strokovno delo sekcij) 
(1) Člani sekcij so pooblaščeni ocenjevalci vrednosti in aktivni imetniki strokovnih nazivov.
(2) Sekcije lahko na poziv direktorja Inštituta ali katerega od svetov Inštituta dajo mnenje o posameznem strokovnem vprašanju s svojega področja.
34. člen 
(Vrste sekcij) 
(1) Organizirane so naslednje sekcije:
1. sekcija pooblaščenih ocenjevalcev,
2. sekcija preizkušenih računovodij in računovodij,
3. sekcija preizkušenih poslovnih finančnikov,
4. sekcija preizkušenih notranjih revizorjev,
5. sekcija preizkušenih davčnikov,
6. sekcija preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov,
7. sekcija zunanjih revizorjev.
(2) Sekcija je delujoča, če je v njej vsaj 15 pooblaščenih ocenjevalcev oziroma aktivnih imetnikov strokovnega naziva.
35. člen 
(Odbori sekcij) 
(1) Delo sekcij iz 1. do 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena vodi petčlanski odbor sekcije, sekcijo zunanjih revizorjev pa vodi revizijski svet. Odbor sekcije sestavljajo predsednik in štirje člani.
(2) Vsaj eden od članov odbora sekcije mora biti univerzitetni ali visokošolski učitelj.
(3) Člane odbora sekcije volijo člani sekcije v skladu s 37. členom.
(4) Člani odbora sekcije izvolijo enega od članov odbora sekcije za predsednika odbora sekcije, ki vodi delo odbora sekcije ter sklicuje in vodi seje odbora sekcije.
(5) Mandat članov traja štiri leta. Člani in predsednik so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
36. člen 
(Pristojnosti odborov sekcij) 
(1) Odbori sekcij opravljajo strokovno delo ter skrbijo za izvajanje sklepov pristojnega sveta.
(2) Odbori sekcij predlagajo – pristojnemu svetu v sprejetje standarde, druga pravila stroke in druga strokovna načela ter strokovna stališča na svojih področjih.
(3) Odbor sekcije predlaga pristojnemu svetu predlog smernic za oblikovanje cen storitev Inštituta s svojega področja.
37. člen 
(Volitve odborov sekcij) 
Člane odbora sekcije izvolijo člani sekcije z večino glasov na volilnem zasedanju sekcije. Izvedba volitev se uredi v pravilniku, ki ga sprejme pristojni svet.
38. člen 
(Komisije in delovne skupine) 
(1) Strokovno delo lahko poteka tudi v komisijah in delovnih skupinah, ki jih ustanavljajo odbori sekcij oziroma revizijski svet.
(2) Če se strokovna vprašanja nanašajo na področje dejavnosti več sekcij, lahko strokovni svet, revizijski svet oziroma posamezni odbor sekcije imenuje(jo) skupno komisijo ali delovno skupino.
(3) Po izpolnitvi naloge komisija ali delovna skupina preneha obstajati.
39. člen 
(Člani Inštituta) 
(1) Inštitut ima redne in kolektivne člane.
(2) Redni člani Inštituta so osebe, ki so vpisane v registre iz 42. člena statuta, pooblaščeni revizorji, vpisani v seznam zunanjih revizorjev in revizijske družbe vpisane v seznam revizijskih družb.
(3) Posamezne fizične in pravne osebe, ki so uporabniki storitev Inštituta, lahko postanejo kolektivni člani Inštituta, s čimer pridobijo posebne pravice in ugodnosti pri uporabi storitev Inštituta.
40. člen 
(Pravice, ugodnosti in obveznosti) 
(1) Medsebojne pravice, ugodnosti in obveznosti se določijo v pravilniku o pogojih, pravicah in obveznostih rednega in kolektivnega članstva oziroma posebni pogodbi med Inštitutom in kolektivnim članom.
(2) Redni in kolektivni član plača Inštitutu letno članarino v višini, ki jo določi svet Inštituta.
REGISTRI IN SEZNAMI 
41. člen
(Registri in seznami) 
(1) Inštitut vodi
1. register pooblaščenih ocenjevalcev,
2. registre oseb, ki so pridobile strokovne nazive iz 6. točke 4. člena,
3. sezname aktivnih imetnikov strokovnih nazivov, seznam zunanjih revizorjev in revizijskih družb,
4. seznam kolektivnih članov.
(2) Registri iz 1. in 2. točke prvega odstavka se vodijo v skladu z ZRev-2.
(3) Vsebina in način vodenja seznamov iz 3. in 4. točke prvega odstavka se uredi s pravilnikom.
(4) Registri in seznami so v elektronski obliki objavljeni na spletni strani Inštituta.
42. člen 
(Vodenje registrov) 
(1) Po uradni dolžnosti vpiše Inštitut v ustrezni register vse podatke iz svojih evidenc takoj po prejemu podatka oziroma po dnevu nastanka oziroma začetka veljavnosti pravnega dejstva, ki mu je znano, če je to prej.
(2) Osebe, ki se vpisujejo v registre, so dolžne Inštitutu sporočiti podatke, ki jih nima v svojih evidencah, najkasneje v 15 dneh po dnevu nastanka oziroma začetka veljavnosti pravnega dejstva.
(3) Ob plačilu s tarifo določenega zneska pošlje Inštitut osebi, ki je vpisana v register, izpisek iz registra o izvedbi vpisa, izbrisa ali spremembe vpisa.
(4) Način in obliko vodenja registrov in seznamov določi direktor Inštituta.
43. člen 
(Vpis v sezname) 
(1) V seznam aktivnih imetnikov strokovnega naziva se lahko vpišejo registrirane osebe, ki se s pisno izjavo zavežejo, da bodo pri svojem delu spoštovale kodeks poklicne etike in delovale v skladu s pravili stroke, razvrščenimi v Hierarhiji pravil posamezne stroke, in ki se stalno strokovno izobražujejo v skladu s pravili Inštituta.
(2) V seznam zunanjih revizorjev se lahko vpišejo pooblaščeni revizorji, vpisani v register pooblaščenih revizorjev pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, in sicer na podlagi izdanega zahtevka za vpis, ter ob izpolnjevanju pogojev, ki jih sprejme Svet inštituta.
(3) V seznam revizijskih družb se lahko vpišejo revizijske družbe, vpisane v register revizijskih družb pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, in sicer na podlagi izdanega zahtevka za vpis, ter ob izpolnjevanju pogojev, ki jih sprejme Svet Inštituta.
(4) V sezname kolektivnih članov se lahko vpišejo pravne in fizične osebe na podlagi izdanega zahtevka za vpis ter ob izpolnjevanju pogojev, ki jih sprejme Svet Inštituta.
SPLOŠNI AKTI INŠTITUTA 
44. člen
(Splošni akti) 
(1) Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo po enakem postopku kot statut.
(2) Splošni akti Inštituta so poleg statuta in akta o ustanovitvi tudi pravilniki, sklepi in drugi akti, ki jih sprejemajo organi Inštituta in s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje Inštituta, v skladu z zakonom in statutom.
PREHODNE DOLOČBE 
45. člen
Statut začne veljati z dnem, ko da nanj soglasje Državni zbor Republike Slovenije. Z uveljavitvijo statuta preneha veljati statut, ki ga je svet sprejel 24. decembra 2008.
Št. 5/19
Ljubljana, dne 10. aprila 2019
Podpredsednica sveta 
Slovenskega inštituta za revizijo 
Vesna Milanovič 
Soglasje Državnega zbora RS: št. 450-02/19-26/11 z dne 29. oktobra 2019

AAA Zlata odličnost