Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2019 z dne 5. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2019 z dne 5. 11. 2019

Kazalo

2935. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica, stran 7891.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), 26. in 28. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 10. redni seji dne 23. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 57/13 – UPB) se v 1. členu besedna zveza »Javni zavod« piše z malo začetnico, beseda »izposojališči« pa se nadomesti z besedo »izposojevališči«.
2. člen 
V 9. členu se besedna zveza »Organi zavoda so:« nadomesti z besedno zvezo »Organa zavoda sta:«.
3. člen 
V četrtem odstavku 10. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Člani sveta so po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovani.«
4. člen 
V 11. členu se v drugi alineji črta besedilo »in zaključni račun zavoda«.
V tretji alineji se črta besedilo »oziroma direktorico zavoda«.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,«.
Dvanajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,«.
Za dvanajsto alinejo se dodata novi trinajsta in štirinajsta alineja, ki se glasita:
»– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko ustanovitelja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,«.
Dosedanja trinajsta alineja postane petnajsta alineja.
5. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo zavoda.«
6. člen 
V 13. členu se v deveti alineji črta besedna zveza »in zaključni račun«.
Črta se dvanajsta alineja. Dosedanja trinajsta alineja postane dvanajsta alineja.
7. člen 
V 14. členu se spremenijo tretji, četrti, peti in šesti odstavek tako, da se glasijo:
»Direktor mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri;
– opravljen bibliotekarski izpit;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva, kulture ali izobraževanja;
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– izkazuje znanje tujega jezika.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program razvoja knjižnice.
V kolikor izbrani kandidat za direktorja nima opravljenega bibliotekarskega izpita, ga mora opraviti v skladu z določbami Zakona o knjižničarstvu.
Mandat direktorja traja pet let in je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
Direktorja imenuje in razreši svet na način in po postopku, ki ga določa zakon in statut.«
8. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in prostore za izvajanje javne službe knjižnice.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali ga obremeniti s stvarnimi pravicami ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem premoženja ustanovitelj in zavod uredita s pogodbo. V pogodbi se določijo tudi nepremičnine in oprema, ki se dajo zavodu v upravljanje.
Zavod se sme zadolževati le s predhodnim soglasjem ustanovitelja.«
9. člen 
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz javnih sredstev (proračuna ustanovitelja in državnega proračuna),
– iz plačil uporabnikov za storitve javne službe,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z dotacijami, prispevki pokroviteljev, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za izvajanje javne službe knjižnice iz proračuna na podlagi pogodbe in na osnovi programa dela in finančnega načrta, h katerima je ustanovitelj podal soglasje.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
10. člen 
V drugem odstavku 19. člena se spremeni četrta alineja tako, da se glasi:
»– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.«
11. člen 
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu začne veljati, ko da nanj soglasje svet zavoda.«
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0002/2019
Sevnica, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti