Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2019 z dne 5. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2019 z dne 5. 11. 2019

Kazalo

2924. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1A), stran 7870.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. oktobra 2019.
Št. 003-02-9/2019-5
Ljubljana, dne 30. oktobra 2019
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI-1A) 
1. člen
V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr., v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1) se v 2. členu v prvem odstavku:
– 5. točka črta;
– 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 338), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (UL L št. 156 z dne 19. 6. 2018, str. 43), v delu, ki se nanaša na borznoposredniške družbe (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/36/EU),«.
V drugem odstavku se:
– 1. točka črta;
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/630 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti (UL L št. 111 z dne 25. 4. 2019, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU),«;
– 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L št. 171 z dne 29. 6. 2016, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1646 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za informacije, ki se navedejo v vlogi za dovoljenje in v vlogi za registracijo (UL L št. 274 z dne 5. 11. 2018, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1011/EU),«;
– v 7. točki besedilo »(UL L št. 168 z dne 30. 6. 2017, str. 12)« nadomesti z besedilom »(UL L št. 168 z dne 30. 6. 2017, str. 12; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1129/EU)«.
2. člen 
V 3. členu se četrti odstavek črta.
Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo novi četrti do šesti odstavek.
3. člen 
V 4. členu se v drugem odstavku:
– 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. Direktiva 2003/87/ES je Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L št. 275, z dne 25. 10. 2003, str. 32), zadnjič spremenjena z Delegiranim sklepom Komisije (EU) 2019/708 z dne 15. februarja 2019 o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo sektorjev in delov sektorjev, ki veljajo za izpostavljene tveganju premestitve emisij CO2, za obdobje med letoma 2021 in 2030 (UL L št. 120 z dne 8. 5. 2019, str. 20),«;
– 6. do 8. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»6. Uredba 715/2009/ES je Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 36), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 328, z dne 21. 12. 2018, str. 1),
7. Direktiva 2009/65/ES je Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 32), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L št. 347 z dne 28. 12. 2017, str. 35),
8. Uredba 1031/2010/EU je Uredba Komisije (EU) št. 1031/2010 z dne 12. novembra 2010 o časovnem načrtu, upravljanju in drugih vidikih dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L št. 302 z dne 18. 11. 2010, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/7 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 glede dražbe 50 milijonov nedodeljenih pravic iz rezerve za stabilnost trga za sklad za inovacije in o vključitvi dražbenega sistema, ki ga imenuje Nemčija, v seznam dražbenih sistemov (UL L št. 2 z dne 4. 1. 2019, str. 1),«;
– 12. točka spremeni tako, da se glasi:
»12. Uredba 648/2012/EU je Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/460 z dne 30. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov (UL L št. 80 z dne 22. 3. 2019, str. 8),«;
– 14. točka spremeni tako, da se glasi:
»14. Uredba 1308/2013/EU je Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/33 z dne 17. oktobra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, omejitvami uporabe, spremembami specifikacij proizvoda, preklicem zaščite ter označevanjem in predstavitvijo (UL L št. 9 z dne 11. 1. 2019, str. 2).«.
4. člen 
V 5. členu se za sedemindvajsetim odstavkom doda nov osemindvajseti odstavek, ki se glasi:
»(28) Pojmi iz 2. poglavja in drugih določb tega zakona, ki se sklicujejo na določbe 2. poglavja, pomenijo, kot je določeno v 2. členu Uredbe 2017/1129/EU.«.
5. člen 
V 31. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Mala in srednja podjetja za namen razvojnega trga MSP iz prejšnjega odstavka so gospodarske družbe, ki so imele povprečno tržno kapitalizacijo za pretekla tri koledarska leta na zadnji dan posameznega leta manj kot 200.000.000 eurov.«.
6. člen 
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen 
(izdajatelj) 
Izdajatelj je oseba, ki izda ali namerava izdati vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranih trgih. Za izdajatelja potrdil o deponiranju vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, se šteje izdajatelj vrednostnih papirjev.«.
7. člen 
54. člen se črta.
8. člen 
56. do 58. člen se črtajo.
9. člen 
V 61. členu se v prvem odstavku v 3. točki besedilo »65. člena« nadomesti z besedilom »60. člena«.
10. člen 
64. člen se črta.
11. člen 
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
»65. člen 
(potrditev prospekta) 
Prospekt se potrdi z odločbo ali drugim posamičnim pravnim aktom nadzornega organa matične države članice izdajatelja, s katerim ta pozitivno odloči o popolnosti prospekta in ki vsebuje pozitivno odločitev o doslednosti in razumljivosti informacij, vsebovanih v prospektu.«.
12. člen 
66. do 71. člen se črtajo.
13. člen 
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
»72. člen 
(izjeme pri obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb vrednostnih papirjev) 
Prvi odstavek 3. člena Uredbe 2017/1129/EU se ne uporablja za ponudbe vrednostnih papirjev, pri katerih je skupna prodajna cena v EU za vrednostne papirje, vključene v to ponudbo, v obdobju 12 mesecev manjša od 3.000.000 eurov in se za tako ponudbo ne zahteva uradno obvestilo v skladu s 25. členom Uredbe 2017/1129/EU.«.
14. člen 
73. in 74. člen se črtata.
15. člen 
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen 
(obvestilo agenciji o uporabi izjeme) 
Izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu o uporabi izjeme iz 72. člena tega zakona ter četrtega in petega odstavka 1. člena Uredbe 2017/1129/EU obvesti agencijo tri delovne dni pred začetkom ponudbe javnosti oziroma pred uvrstitvijo vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu.«.
16. člen 
76. do 80. člen se črtajo.
17. člen 
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen 
(odgovornost v zvezi s prospektom) 
(1) Prospekt in morebitni dodatek k prospektu vključujeta podatke o vseh osebah, ki so odgovorne za pravilnost in popolnost informacij, vsebovanih v prospektu in morebitnem dodatku k prospektu, in sicer glede na namen priprave prospekta najmanj o:
1. izdajatelju,
2. članih organov vodenja ali nadzora izdajatelja,
3. ponudniku ali vlagatelju zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, če ponudnik oziroma vlagatelj zahteve ni hkrati izdajatelj, in
4. morebitnem poroku za obveznosti iz vrednostnih papirjev.
(2) V zvezi z osebami iz prejšnjega odstavka mora prospekt oziroma morebitni dodatek k prospektu vsebovati:
1. podatke, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti istovetnost teh oseb, in sicer:
– za fizične osebe: osebno ime in njihova funkcija v pravni osebi, za katero je sodelovala pri pripravi prospekta,
– za pravne osebe: firmo in sedež, in
2. izjavo vsake od teh oseb, da so informacije, ki jih vsebuje prospekt, po njenem najboljšem vedenju v skladu z resničnimi dejstvi in da ni bila izpuščena nobena informacija, ki bi lahko vplivala na pomen prospekta.
(3) Osebe iz 1., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena so vlagatelju solidarno odgovorne za škodo, ki mu je bila povzročena zaradi nepravilnih ali nepopolnih informacij, vsebovanih v prospektu, razen če dokažejo enega od naslednjih razbremenilnih razlogov, da:
1. so pri sestavi prospekta in preverjanju pravilnosti in popolnosti informacij, vsebovanih v prospektu, ravnale v skladu z ustrezno poklicno skrbnostjo,
2. je vlagatelj ob nakupu vrednostnih papirjev vedel za nepravilnost oziroma nepopolnost informacij, vsebovanih v prospektu,
3. je imel vlagatelj pravico odstopiti od sprejema ponudbe vrednostnih papirjev javnosti po drugem odstavku 23. člena Uredbe 2017/1129/EU in te pravice ni uresničil,
4. so bile posamezne informacije izpuščene iz prospekta v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 18. člena Uredbe 2017/1129/EU ali
5. gre za informacijo, za katero ni verjetno, da bi jo razumen vlagatelj upošteval kot pomembno pri odločitvi za nakup vrednostnih papirjev.
(4) Vlagatelj ne more trditi, da ni vedel za nepravilnost oziroma nepopolnost informacij, vsebovanih v prospektu, če je bila, preden je vpisal ali kupil vrednostne papirje:
1. informacija o tej nepravilnosti ali nepopolnosti objavljena na kateri koli način, dostopen splošni javnosti, ali
2. nepravilnost ali nepopolnost odpravljena z objavo dodatka k prospektu v skladu s 23. členom Uredbe 2017/1129/EU.
(5) Če so informacije, ki jih vsebuje prospekt, nepopolne ali nepravilne, se šteje, da je škoda, ki je bila povzročena vlagatelju z zmanjšanjem vrednosti njegove naložbe v vrednostne papirje glede na nakupno ceno, ki jo je plačal, v vzročni zvezi s temi nepopolnimi oziroma nepravilnimi informacijami, razen če odgovorna oseba dokaže, da take vzročne zveze ni.
(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena osebe, ki so pripravile samo povzetek prospekta v skladu s 7. členom Uredbe 2017/1129/EU (v nadaljnjem besedilu: povzetek prospekta) ali poseben povzetek prospekta EU za rast v skladu z drugim pododstavkom prvega odstavka 15. člena Uredbe 2017/1129/EU (v nadaljnjem besedilu: poseben povzetek prospekta), vključno z njegovim prevodom, odškodninsko odgovarjajo samo, če se pri presoji povzetka prospekta ali posebnega povzetka prospekta glede na druge dele prospekta ugotovi, da je povzetek prospekta ali posebni povzetek prospekta zavajajoč, netočen ali notranje neskladen ali ne daje ključnih informacij, ki bi bile vlagateljem v pomoč pri sprejemanju njihovih naložbenih odločitev. Povzetek prospekta ali poseben povzetek prospekta mora vsebovati opozorilo o omejitvi odškodninske odgovornosti.«.
18. člen 
82. do 89. člen se črtajo.
19. člen 
V 90. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija je pristojna za odločanje o potrditvi prospekta glede vrednostnih papirjev, v zvezi s katerimi je matična država članica izdajatelja v skladu z (m) točko 2. člena Uredbe 2017/1129/EU Republika Slovenija.«.
20. člen 
91. člen se črta.
21. člen 
94. člen se črta.
22. člen 
V 95. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Agencija izda odločbo, s katero potrdi prospekt, če je zahtevo za potrditev prospekta vložil upravičeni vlagatelj in je prospekt sestavljen v skladu z Uredbo 2017/1129/EU in 2. poglavjem tega zakona.
(2) Agencija zavrne zahtevo za potrditev prospekta, če prospekt ni sestavljen v skladu z Uredbo 2017/1129/EU in 2. poglavjem tega zakona ter vlagatelj zahteve za potrditev prospekta v roku, določenem s popravnim sklepom, prospekta ni ustrezno popravil oziroma dopolnil.«.
V tretjem odstavku se besedilo »prvi odstavek« nadomesti z besedilom »drugi odstavek«.
23. člen 
96. do 101. člen se črtajo.
24. člen 
103. člen se črta.
25. člen 
Besedilo 104. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izdajatelj s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je opravil prvo prodajo vrednostnih papirjev na podlagi ponudbe javnosti, v zvezi s katero je treba v skladu z Uredbo 2017/1129/EU in 72. členom tega zakona objaviti prospekt, vrednostne papirje, ki so bili predmet te ponudbe, izda kot nematerializirane vrednostne papirje, vpisane v centralni register.«.
26. člen 
105. do 109. člen se črtajo.
27. člen 
V 110. členu se v drugem odstavku za besedo »zakona« doda besedilo »in Uredbi 2017/1129/EU«.
28. člen 
111. člen se črta.
29. člen 
Naslov oddelka »2.8 Nadzor agencije nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih v 2. poglavju tega zakona« se spremeni tako, da se glasi: »2.8 Nadzor agencije nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih v 2. poglavju tega zakona in Uredbi 2017/1129/EU«.
30. člen 
112. člen se spremeni tako, da se glasi:
»112. člen 
(pristojnost in odgovornost agencije za nadzor) 
(1) Za nadzor nad izvajanjem Uredbe 2017/1129/EU in 2. poglavja tega zakona, je pristojna agencija.
(2) Agencija pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka osebne podatke obdeluje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.«.
31. člen 
V 113. členu se za besedilom »v skladu z« doda besedilo »Uredbo 2017/1129/EU in«.
32. člen 
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»114. člen 
(način opravljanja nadzora) 
Agencija opravlja nadzor nad izvajanjem Uredbe 2017/1129/EU in 2. poglavja tega zakona:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij ter poročil in obvestil oseb, ki na podlagi Uredbe 2017/1129/EU ali zakona poročajo agenciji,
2. s pridobivanjem informacij in opravljanjem pregledov poslovanja v skladu z Uredbo 2017/1129/EU in zakonom,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz Uredbe 2017/1129/EU in tega zakona.«.
33. člen 
115. člen se črta.
34. člen 
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
»116. člen 
(preiskovalni in nadzorni ukrepi v zvezi s ponudbo javnosti in zahtevo za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu) 
(1) Agencija za namen nadzora iz 113. člena tega zakona uporabi ukrepe iz prvega odstavka 32. člena Uredbe 2017/1129/EU. Če ta zakon ne določa drugače, se ukrepi iz prvega odstavka 32. člena Uredbe 2017/1129/EU izvedejo v skladu z ZIN.
(2) Če agencija pri nadzoru ugotovi kršitve določb Uredbe 2017/1129/EU, navedenih v (a) točki prvega odstavka 38. člena Uredbe 2017/1129/EU, ali določb 2. poglavja tega zakona, oziroma da nadzorovani subjekt ne sodeluje v postopku nadzora oziroma pregledu poslovanja ali neskladno ravna v postopku nadzora oziroma pregledu poslovanja ali ne upošteva zahtev agencije, kadar ta ravna v skladu z 32. členom Uredbe 2017/1129/EU, izreče ukrepe nadzora iz (a) in (b) točke drugega odstavka 38. člena Uredbe 2017/1129/EU ter globe iz 526. in 527. člena tega zakona.
(3) Agencija pri določanju ukrepov nadzora in višine glob upošteva vse pomembne okoliščine kršitve, tako da se z izrečenimi ukrepi zagotovi učinkovita odprava kršitev in preprečijo nadaljnja ravnanja ali opustitve, ki pomenijo kršitev Uredbe 2017/1129/EU oziroma določb 2. poglavja tega zakona. Agencija pri tem ustrezno upošteva okoliščine iz (a) do (h) točke prvega odstavka 39. člena Uredbe 2017/1129/EU.«.
35. člen 
Za 116. členom se dodata nova 116.a in 116.b člen, ki se glasita:
»116.a člen 
(preiskovalna dejanja, za katera je potrebna odredba sodišča) 
(1) Ukrep iz (n) točke prvega odstavka 32. člena Uredbe 2017/1129/EU se lahko izvede le na podlagi privolitve pravne osebe in po potrebi fizične osebe, katere dokumenti in drugi podatki se pregledujejo, ali obrazložene pisne odredbe pristojnega sodišča.
(2) Za izvajanje ukrepa iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabijo drugi do peti odstavek 427. člena tega zakona.
116.b člen 
(razkritje informacij o izrečenih ukrepih) 
(1) Agencija pri uporabi 42. člena Uredbe 2017/1129/EU smiselno upošteva 169. člen tega zakona.
(2) Kadar je objava podatkov o pravnih osebah oziroma osebnih podatkov fizičnih oseb po mnenju agencije nesorazmerna, pri čemer se sorazmernost objave takih podatkov oceni za vsak posamezni primer, ali če bi taka objava ogrozila stabilnost finančnih trgov ali preiskavo v teku, agencija postopa v skladu z drugim odstavkom 42. člena Uredbe 2017/1129/EU.«.
36. člen 
V 117. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je agencija v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti izrekla nadzorni ukrep iz (d) ali (f) točke prvega odstavka 32. člena Uredbe 2017/1129/EU, ima vlagatelj, ki je pred objavo tega nadzornega ukrepa kupil ali vpisal vrednostne papirje na podlagi te ponudbe, pravico odstopiti od sprejetja ponudbe oziroma prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena z vpisom ali sprejetjem ponudbe. To pravico lahko vlagatelj uresniči v petih delovnih dneh od objave nadzornega ukrepa agencije.«.
37. člen 
118. člen se črta.
38. člen 
V 119. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če agencija pri nadzoru po prvem odstavku 112. člena tega zakona ugotovi, da izdajatelj, ki ima sedež v drugi državi članici, ali institucija, ki odgovarja za ponudbo vrednostnih papirjev tega izdajatelja javnosti, ravna v nasprotju z Uredbo 2017/1129/EU ali 2. poglavjem tega zakona, o tem obvesti matično državo članico izdajatelja in ESMA.«.
39. člen 
120. in 121. člen se črtata.
40. člen 
Za 122. členom se doda nov 122.a člen, ki se glasi:
»122.a člen 
(prijava kršitev in pravice prijaviteljev) 
(1) Agencija vzpostavi sistem spremljanja prijav o dejstvih, ki predstavljajo ali bi lahko predstavljale kršitev Uredbe 2017/1129/EU, ter zagotovi varstvo pravic prijaviteljev s smiselno uporabo določb drugega do sedemnajstega odstavka 431. člena tega zakona.
(2) Subjekt iz četrtega odstavka 41. člena Uredbe 2017/1129/EU vzpostavi sistem internega obveščanja o kršitvah Uredbe 2017/1129/EU s smiselno uporabo določb 432. člena tega zakona.«.
41. člen 
V 146. členu se v prvem odstavku v 5. točki besedilo »davčno številko,« črta.
42. člen 
V 167. členu se v drugem odstavku besedilo »ali objavo spremembe oziroma dopolnitve objavljene informacije iz 3. poglavja tega zakona« črta.
43. člen 
V 168. členu se v prvem odstavku na koncu 5. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. osebam iz 165. člena tega zakona odredi posredovanje, predložitev ali objavo informacije iz 3. poglavja tega zakona ali objavo spremembe oziroma dopolnitve objavljene informacije iz 3. poglavja tega zakona.«.
44. člen 
V 185. členu se v četrtem odstavku besedilo »z 58. členom tega zakona« nadomesti z besedilom »z (i) pododstavkom (f) točke 2. člena Uredbe 2017/1129/EU«.
45. člen 
V 196. členu se na koncu 2. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki se priloži zahtevam za izdajo dovoljenj, o katerih je pristojna določati po 4. poglavju tega zakona.«.
46. člen 
V 201. členu se četrti in peti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(4) Če borznoposredniška družba hudo in sistematično krši ta zakon, Uredbo 600/2014/EU ali drug predpis, ki ureja poslovanje borznoposredniških družb ali trgovanje na kapitalskih trgih, agencija ravna v skladu z 263. do 265. členom ZBan-2 v povezavi s prvim odstavkom 347. člena tega zakona.
(5) Za namen iz prejšnjega odstavka se šteje, da borznoposredniška družba hudo in sistematično krši ta zakon, Uredbo 600/2014/EU ali drug predpis, ki ureja poslovanje borznoposredniških družb ali trgovanje na kapitalskih trgih, če:
1. stori kršitev z enakimi elementi drugič v triletnem obdobju ali
2. je zaradi kršitve stranki borznoposredniške družbe ali drugi osebi nastala škoda.«.
47. člen 
V 205. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. z dnem, ko prejme obvestilo nadzornega organa države članice, da lahko prične z opravljanjem investicijskih storitev in poslov v državi članici, ali«.
48. člen 
V 211. členu se v prvem odstavku besedilo »ali prek odvisnega borznoposredniškega zastopnika s sedežem v drugi državi članici« črta.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če investicijsko podjetje države članice posluje prek odvisnega borznoposredniškega zastopnika s sedežem v Republiki Sloveniji, se za njegovo poslovanje uporabljajo tudi določbe tega zakona o podružnici investicijskega podjetja države članice. Tak odvisni borznoposredniški zastopnik se za potrebe tega zakona šteje kot ena oseba skupaj s podružnico investicijskega podjetja države članice, če je ta ustanovljena v Republiki Sloveniji.«.
49. člen 
V 212. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Investicijsko podjetje države članice sme ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji ter začeti opravljati investicijske storitve in posle prek te podružnice:
– z dnem, ko prejme obvestilo agencije, da lahko prične z opravljanjem investicijskih storitev in poslov, ali
– s potekom dveh mesecev od dneva, ko agencija od nadzornega organa države članice sedeža tega investicijskega podjetja prejme obvestilo in priloge z vsebino iz prvega in drugega odstavka 203. člena ter iz tretjega odstavka 204. člena tega zakona.«.
50. člen 
V 226. členu se v drugem odstavku besedilo »z 58. členom tega zakona« nadomesti z besedilom »z (i) pododstavkom (f) točke 2. člena Uredbe 2017/1129/EU«.
51. člen 
V 237. členu se v drugem odstavku v 1. točki besedilo »davčno rezidenstvo« nadomesti z besedilom »davčno rezidentstvo«.
V tretjem odstavku se:
– v 2. točki beseda »namne« nadomesti z besedo »namen«;
– v 5. točki kratica »ZPPDFT« nadomesti s kratico »ZPPDFT-1«.
V četrtem odstavku se besedilo »boznoposredniška družba« nadomesti z besedilom »borznoposredniška družba«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Za potrebe tega zakona borznoposredniška družba poslovno dokumentacijo o stranki hrani najmanj pet let po koncu leta, v katerem je prenehalo poslovno razmerje s stranko. Podatke o vseh naročilih in poslih s finančnimi instrumenti, ki jih je opravila za svoj račun ali za račun strank, borznoposredniška družba hrani na način iz osmega odstavka 238. člena tega zakona.«.
52. člen 
V 242. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Šteje se, da borznoposredniška družba, ki uporablja algoritemsko trgovanje, izvaja vzdrževanje trga, če kot član ali udeleženec enega ali več mest trgovanja trguje za svoj račun in objavlja zavezujoče kotacije v zvezi s ponudbo in povpraševanjem in so te kotacije, ki so vezane na posamezni finančni instrument, primerljivih cen in velikosti, ne glede na to, ali se pojavljajo na enem ali več mestih trgovanja, za zagotavljanje redne in pogoste likvidnosti na celotnem trgu.«.
53. člen 
V 251. členu se v trinajstem odstavku besedilo »sme plačati« nadomesti z besedilom »sme plačati, zagotoviti«.
54. člen 
V 254. členu se v prvem odstavku beseda »primerni« nadomesti z besedo »ustrezni«.
55. člen 
V 265. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi ob spremembi ali preklicu naročila.«.
56. člen 
V 274. členu se v drugem odstavku za besedilom »iz 2. točke« doda besedilo »prvega odstavka«.
57. člen 
V 278. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Odvisni borznoposredniški zastopnik se vpiše v register zastopnikov, če:
– ima dobro ime ter ima
– v primeru, da bo dejavnost odvisnega borznega zastopnika opravljala fizična oseba, ta oseba dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika najmanj za posle iz 1. in 2. točke prvega odstavka 219. člena tega zakona,
– v primeru, da bo dejavnost odvisnega borznega zastopnika opravljala pravna oseba, ta oseba izkaže, da bo zanjo storitve iz prvega odstavka 279. člena tega zakona dejansko opravljalo ustrezno število fizičnih oseb, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika, in sicer najmanj za posle iz 1. in 2. točke prvega odstavka 219. člena tega zakona.«.
V četrtem odstavku se na koncu 2. točke pika nadomesti z vejico ter doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. davčno številko.«
58. člen 
V 309. členu se v prvem odstavku besedilo »druga alineja 1. točke četrtega odstavka« nadomesti z besedilom »četrti odstavek«.
59. člen 
V 313. členu se v tretjem odstavku v 2. točki besedilo »246. člena« nadomesti z besedilom »310. člena«.
60. člen 
V 330. členu se v enajstem odstavku besedilo »175. člena« na dveh mestih nadomesti z besedilom »173. člena«.
61. člen 
V 331. členu se v osmem odstavku beseda »drugega« nadomesti z besedo »prvega«.
62. člen 
V 333. členu se v četrtem odstavku beseda »drugega« nadomesti z besedo »prvega«.
63. člen 
V 339. členu se v drugem odstavku beseda »drugega« nadomesti z besedo »prvega«.
64. člen 
V 340. členu se v četrtem odstavku v 2. točki besedilo »155. členom« nadomesti z besedilom »182. členom«.
65. člen 
V 344. členu se v drugem odstavku beseda »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«.
66. člen 
V 347. členu se v drugem odstavku:
– besedilo »petega odstavka 331. člena, četrtega odstavka 333. člena,« črta,
– besedilo »297. člena« nadomesti z besedilom »341. člena«.
V četrtem odstavku se na koncu 9. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. namesto pojma »sprejema depozite od javnosti« uporablja izraz »opravlja investicijske storitve in posle«.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V postopku poročanja na zahtevo agencije v skladu z 241. členom ZBan-2 ali pridobivanja podatkov in dokumentacije v skladu z 242. členom ZBan-2 vsaka stranka krije svoje stroške postopka.«.
67. člen 
V 351. členu se osmi odstavek črta.
68. člen 
V 357. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Agencija v skladu s prejšnjim odstavkom javno objavi informacije na svoji spletni strani takoj, ko je oseba, na katero se ukrep ali sankcija nanaša, o kršitvi obveščena. Ne glede na prejšnji stavek se podatki o kršitelju objavijo, ko je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen, razen če je bil zoper del izreka, ki določa objavo podatkov o kršitelju, vložen ugovor iz osmega odstavka tega člena«.
Za osmim odstavkom se dodajo novi deveti, deseti in enajsti odstavki, ki se glasijo:
»(9) Agencija odloči o ugovoru iz prejšnjega odstavka z odločbo.
(10) Če agencija na podlagi ugovora kršitelja ugotovi, da so podani razlogi iz četrtega odstavka tega člena, v odločbi, s katero ugodi ugovoru, odloči, da se identiteta kršitelja ne objavi ali da se objava identitete kršitelja začasno zadrži, in navede rok za zadržanje objave.
(11) Zoper odločbo, s katero agencija zavrne ugovor ali odloči, da se objava identitete kršitelja začasno zadrži, lahko kršitelj vloži zahtevo za sodno varstvo pod pogoji, določenimi v tem zakonu.«.
Dosedanji deveti odstavek postane novi dvanajsti odstavek.
69. člen 
V 362. členu se v 4. točki besedilo »iz 413. člena« nadomesti z besedilom »iz 412. ter 413. člena«.
70. člen 
V 396. členu v drugem odstavku v 2. točki prva alineja črta.
71. člen 
Za 424. členom se doda nov 424.a člen, ki se glasi:
»424.a člen 
(prepoved trgovanja na podlagi notranje informacije in prepoved tržne manipulacije) 
(1) Če je oseba iz četrtega odstavka 8. člena Uredbe 596/2014/EU pravna oseba, se 8. člen Uredbe 596/2014/EU uporablja tudi za fizično osebo, ki v tej pravni osebi sodeluje pri odločanju o pridobitvi, odtujitvi, preklicu ali spremembi naročila za račun te pravne osebe.
(2) Če je oseba iz 12. člena Uredbe 596/2014/EU pravna oseba, se 12. člen Uredbe 596/2014/EU uporablja tudi za fizično osebo, ki v tej pravni osebi sodeluje pri odločanju o opravljanju poslov za račun te pravne osebe.«.
72. člen 
V 426. členu se v prvem odstavku besedilo »zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor« nadomesti s kratico »ZIN«.
73. člen 
V 428. členu se v prvem odstavku za besedilom »Uredbe 596/2014/EU« dodata vejica in besedilo »ki se nanašajo na zamrznitev premoženja in začasno prepoved izvajanja poklicne dejavnosti,«.
V drugem odstavku se besedilo »(i) in (l) točke drugega odstavka 23. člena Uredbe 596/2014/EU« nadomesti z besedilom »prejšnjega odstavka«.
74. člen 
437. člen se črta.
75. člen 
V 442. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko agencija v zvezi z nadomestili iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za delnice družb, ki so zavezane izdati delnice kot nematerializirani vrednostni papir samo na podlagi ZGD-1, pridobi mnenje ministra oziroma ministrice, pristojne za gospodarstvo, glede skladnosti višine teh nadomestil s pogoji iz drugega odstavka tega člena.«.
76. člen 
V 448. členu se četrti odstavek črta.
Dosedanji peti do deseti odstavek postanejo novi četrti do deveti odstavki.
77. člen 
V 450. členu se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(8) Ne glede na prvi do šesti odstavek tega člena se pri izračunu upravičenih terjatev po tem zakonu ne upoštevajo in med zajamčene terjatve po tem zakonu ne spadajo:
1. terjatve oseb iz prvega odstavka 246. člena tega zakona, tudi če so zahtevale, da jih član sistema jamstva v stečaju obravnava kot neprofesionalne stranke,
2. terjatve oseb, ki jih član sistema jamstva v stečaju v skladu z 247. in 248. členom tega zakona obravnava kot profesionalne stranke,
3. terjatve v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik terjatve pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja,
4. terjatve članov organov vodenja in nadzora člana sistema jamstva v stečaju ter njihovih ožjih družinskih članov,
5. terjatve delničarjev člana sistema jamstva v stečaju, ki imajo najmanj 5% delež v kapitalu investicijskega podjetja ali glasovalnih pravicah,
6. terjatve pravnih oseb, ki so podrejene družbe člana sistema jamstva v stečaju,
7. terjatve članov organov vodenja in nadzora pravnih oseb iz 5. in 6. točke tega odstavka in njihovih ožjih družinskih članov,
8. terjatve, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo pri izračunu kapitala člana sistema jamstva v stečaju,
9. terjatve pravnih oseb, ki na podlagi podatkov iz zadnjega objavljenega letnega poročila sodijo med velike oziroma srednje družbe po ZGD-1,
10. terjatve na računu na prinosnika iz prve alineje četrtega odstavka tega člena.«.
Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Osebe iz prvega odstavka tega člena niso vključene v sistem jamstva kot člani sistema jamstva, če do njih ne more nastati terjatev vlagatelja v skladu s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.«.
78. člen 
V 463. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) V nadzornih postopkih, za vodenje katerih je agencija pristojna na podlagi tega zakona oziroma drugega predpisa, se ne uporabljata 13. in 14. člen Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1).«.
79. člen 
Na koncu 479. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen če izkaže, da jih brez svoje krivde ni mogel uveljaviti v postopku pred agencijo.«.
80. člen 
481. člen se črta.
81. člen 
V 491. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vročitve članom uprave in članom nadzornega sveta borznoposredniške družbe se opravljajo z vročanjem borznoposredniški družbi. Šteje se, da je z vročitvijo borznoposredniški družbi opravljena tudi vročitev članom uprave oziroma članom nadzornega sveta.«.
82. člen 
V 493. členu se v prvem odstavku besedilo »241. do 243., 245. do 247.« nadomesti z besedilom »241. do 247.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »241.« doda besedilo »in 242.«
83. člen 
V 517. členu se v prvem odstavku besedilo »v drugem, tretjem in četrtem« nadomesti z besedilom »v drugem do petem«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Odredbe, pri katerih ugovor ne zadrži izvršitve, postanejo izvršljive z njihovo vročitvijo stranki.«.
Dosedanji peti odstavek postane nov šesti odstavek.
84. člen 
V 526. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(hujše kršitve 2. poglavja tega zakona in Uredbe 2017/1129/EU)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z globo od 80.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:
1. ponuja vrednostne papirje javnosti v Republiki Sloveniji v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena Uredbe 2017/1129/EU;
2. uvrsti vrednostne papirje v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe 2017/1129/EU;
3. izpelje naknadno nadaljnjo prodajo vrednostnih papirjev oziroma plasira vrednostne papirje nepoučenim vlagateljem prek finančnih posrednikov v nasprotju s 5. členom Uredbe 2017/1129/EU;
4. prospekt ne vsebuje vseh potrebnih bistvenih informacij oziroma te informacije niso zapisane in predstavljene, kot to določa 6. člen Uredbe 2017/1129/EU;
5. povzetek prospekta ne vključuje vseh informacij ali vsebina povzetka ne izpolnjuje zahtev, kot jih določajo prvi do enajsti odstavek 7. člena Uredbe 2017/1129/EU;
6. osnovni prospekt ni sestavljen z vsebino in na način, kot to določa 8. člen Uredbe 2017/1129/EU;
7. univerzalni registracijski dokument ni pripravljen in objavljen v skladu z 9. členom Uredbe 2017/1129/EU;
8. prospekt, sestavljen iz več ločenih dokumentov, ne izpolnjuje zahtev, kot jih določa 10. člen Uredbe 2017/1129/EU;
9. v prospektu niso opredeljene osebe, odgovorne za prospekt in morebitni dodatek k prospektu, v skladu z 81. členom tega zakona oziroma določbami 11. člena Uredbe 2017/1129/EU;
10. prospekt ne vsebuje dejavnikov tveganja ali v zvezi s tem niso izpolnjene druge zahteve, kot jih določajo prvi do tretji odstavek 16. člena Uredbe 2017/1129/EU;
11. v prospektu opusti navedbo določenih informacij v nasprotju z določbami prvega do tretjega odstavka 18. člena Uredbe 2017/1129/EU;
12. so informacije v prospektu vključene s sklicevanjem v nasprotju z zahtevami iz prvega do tretjega odstavka 19. člena Uredbe 2017/1129/EU;
13. objavi prospekt v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena Uredbe 2017/1129/EU;
14. objavi oziroma da na voljo javnosti prospekt oziroma dokumente in informacije, ki sestavljajo prospekt, v nasprotju z določbami prvega do četrtega ter sedmega do desetega odstavka 21. člena Uredbe 2017/1129/EU;
15. oglašuje ponudbo vrednostnih papirjev oziroma uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu v nasprotju z določbami prvega do petega odstavka 22. člena Uredbe 2017/1129/EU;
16. organizira oziroma izvaja vpisovanje ali vplačevanje vrednostnih papirjev v nasprotju s 102. členom tega zakona;
17. glede objave dodatka k prospektu ali k povzetku prospekta ne izpolnjuje zahtev, kot jih določajo prvi do tretji in peti odstavek 23. člena Uredbe 2017/1129/EU;
18. ne objavi prospekta v predpisanem jeziku ali jezikih v skladu s 27. členom Uredbe 2017/1129/EU;
19. agenciji ne omogoči opravljanja nadzora v skladu s 114. členom tega zakona ali ji ne posreduje informacij v skladu z (b) in (c) točko prvega odstavka 32. člena Uredbe 2017/1129/EU.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se pravna oseba kaznuje z globo v višini do:
1. 5.000.000 eurov ali 3% skupnega letnega prometa glede na zadnje razpoložljive letne računovodske izkaze, ki jih je odobril pristojni organ družbe, oziroma skupnega letnega prometa ali ustrezne vrste prihodka, ki izhaja iz zadnje razpoložljive konsolidirane letne bilance, ki jo je odobril pristojni organ matične družbe, če pravna oseba pripravi konsolidirane računovodske izkaze na podlagi ZGD-1, pri čemer se upošteva višji znesek, ali
2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti, če ta znesek presega znesek iz prejšnje točke.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost podjetnika, ali posameznik, kaznuje z globo v višini do 700.000 eurov.«.
85. člen 
V 527. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(lažje kršitve 2. poglavja tega zakona in Uredbe 2017/1129/EU)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 5.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z globo od 12.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:
1. agencije pred začetkom ponudbe javnosti oziroma uvrstitve vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu ne obvesti o uporabi izjem v skladu s 75. členom tega zakona;
2. pripravi in objavi poenostavljeni prospekt v nasprotju z določbami prvega in drugega odstavka 14. člena Uredbe 2017/1129/EU;
3. pripravi in objavi prospekt EU za rast v nasprotju z določbami prvega odstavka 15. člena Uredbe 2017/1129/EU;
4. glede končne cene ponudbe in količine vrednostnih papirjev, kadar se ti ne moreta vključiti v prospekt, ne ravna v skladu s 17. členom Uredbe 2017/1129/EU;
5. vlagatelju na njegovo zahtevo ne zagotovi izvoda prospekta v skladu z določbami enajstega odstavka 21. člena Uredbe 2017/1129/EU.«.
86. člen 
V 532. členu se zadnji odstavek označi kot sedmi odstavek.
87. člen 
V 539. členu se v prvem odstavku:
– v 19. točki beseda »tretjetjim« nadomesti z besedo »tretjim«,
– za 57. točko doda nova 57.a točka, ki se glasi:
»57.a agenciji ne omogoči izvajanja ukrepov v skladu z drugim odstavkom 422. člena tega zakona;«.
88. člen 
V 545. členu se v prvem odstavku v 11. točki za besedo »informacij« doda besedilo »ali ji ne omogoči pregleda poslovanja«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
89. člen 
(veljavnost prospektov) 
Prospekti, ki so bili ob uveljavitvi tega zakona potrjeni v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.), veljajo do poteka njihove veljavnosti, oziroma najpozneje do 21. julija 2020.
90. člen 
(vzpostavitev sistema spremljanja prijav o kršitvah Uredbe 2017/1129/EU) 
(1) Agencija vzpostavi sistem spremljanja prijav iz 122.a člena ZTFI-1 v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Subjekt iz četrtega odstavka 41. člena Uredbe 2017/1129/EU vzpostavi sistem internega obveščanja iz 122.a člena ZTFI-1 v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
91. člen 
(delovanje agencije) 
Agencija pri uporabi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17 in 77/18 – ZTFI-1; v nadaljnjem besedilu: ZTFI):
1. namesto sklica na 32. člen ZTFI uporablja sklic na 59. člen ZTFI-,1,
2. namesto sklica na 99. člen ZTFI uporablja sklic na 123. člen ZTFI-1,
3. namesto sklica na drugi odstavek 117. člena ZTFI uporablja sklic na drugi odstavek 140. člena ZTFI-1,
4. namesto sklica na 297. člen ZTFI uporablja sklic na 341. člen ZTFI-1,
5. namesto sklica na drugi odstavek 377. člena ZTFI uporablja sklic na 26. točko prvega odstavka 3. člena Uredbe 596/2014/EU,
6. namesto sklica na 396. člen ZTFI uporablja sklic na 426. člen ZTFI-1,
7. namesto sklica na 413.a člen ZTFI uporablja sklic na 440. člen ZTFI-1 in
8. namesto sklica na 450. člen ZTFI uporablja sklic na 445. člen ZTFI-1.
92. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati prvi odstavek 49. člena ZTFI.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o izvajanju uredbe (EU) o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu (Uradni list RS, št. 46/19).
93. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/19-5/12
Ljubljana, dne 22. oktobra 2019
EPA 684-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti