Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2019 z dne 21. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2019 z dne 21. 10. 2019

Kazalo

2814. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2019, stran 7670.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4, 14/13 – popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 7. redni seji dne 17. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
V Odloku o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2019 (Uradni list RS, št. 35/19) se spremeni 1. člen in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih 
Skupina/Podskupina kontov/Konto 
Rebalans II. 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
1,801.739
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.638.296
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.264.141
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.138.480
703 Davki na premoženje 
101.027
704 Domači davki na blago in storitve 
24.634
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
374.155
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
138.695
711 Takse in pristojbine 
522
712 Denarne kazni 
2.298
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
141.298
714 Drugi nedavčni prihodki 
91.342
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
12.275
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 
12.275
73
PREJETE DONACIJE 
1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
150.168
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
131.969
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
18.199
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
1.842.003
40
TEKOČI ODHODKI 
722.072
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
189.970
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
32.116
402 Izdatki za blago in storitve 
481.189
403 Plačila domačih obresti 
12.297
409 Rezerve 
6.500
41
TEKOČI TRANSFERI 
709.955
410 Subvencije 
45.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
448.441
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
69.118
413 Drugi tekoči domači transferi 
147.396
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
391.495
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
391.495
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
18.481
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
10.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
8.481
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–40.264
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
1.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.000
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
1.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
–1.000
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
653.949
50
ZADOLŽEVANJE
653.949
500 Domače zadolževanje 
653.949
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550) 
462.203
55
ODPLAČILO DOLGA
462.203
550 Odplačilo domačega dolga 
462.203
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
150.482
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
191.746
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
40.264
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
(9009 Splošni sklad za drugo)
–150.482
« 
« 
3. člen 
V Odloku o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2019 (Uradni list RS, št. 35/19) se spremeni 3. člen in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 653.949,16 evrov.«
4. člen 
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
5. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-08/2019
Cankova, dne 17. oktobra 2019
Župan 
Občine Cankova 
Danilo Kacijan