Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2019 z dne 21. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2019 z dne 21. 10. 2019

Kazalo

2812. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, stran 7666.

  
Na podlagi osmega odstavka 9. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 
1. člen 
V Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18) se v 11. členu črta četrti odstavek.
2. člen 
V 16. členu se v prvem odstavku v preglednici 5:
– pri oznaki 2207 v vrstici A doda besedilo, ki se glasi: »Za tovorna vozila se štejejo vsa motorna vozila, ki so z Direktivo 2007/46/ES uvrščena v kategorijo vozil N.«.
– pri oznaki 2301 v vrstici B dodata znaka 2301-5 in 2301-6:
– oznaka 2407 spremeni tako, da se glasi:
– oznaka 2426 spremeni tako, da se glasi:
Slika 1
Slika 2
Slika 3
3. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku v preglednici 6 pri oznaki 3118 v vrstici C doda besedilo, ki se glasi:
»Če izvedba označbe 5354 zaradi obdelave zgornjega sloja vozišča ni izvedljiva se znaku 3118 doda znak 2438-8.«.
4. člen 
V 23. členu se v prvem odstavku v preglednici 8 oznaka 4301 spremeni tako, da se glasi:
Slika 4
5. člen 
V 32. členu se v četrtem odstavku v preglednici 13 pri oznaki:
– 5121 v vrstici C celotno besedilo nadomesti z besedilom, ki se glasi: »V naseljih se označba 5121 izvaja v rastru (črta/presledek/črta) 5/5/5, zunaj naselij pa v rastru 5/10/5.«.
– 5122 v vrstici C doda besedilo, ki se glasi: »Označba 5122, v kombinaciji z ločilno črto (5111, 5121, 5125) se lahko izvaja na cestah, katerih širina vozišča je večja od 5,50 m ali enaka tej širini in manjša od 6,50 m.«.
6. člen 
V 45. členu se v tretjem odstavku v preglednici 21 oznaka 7202 spremeni tako, da se glasi:
Slika 5
Za oznako 7204 se doda nova oznaka 7205:
Slika 6
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Opozorilne luči na prometnem znaku 7205 in 7205-1 morajo biti skladne s standardom SIST EN 12352; Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa – Svetlobne signalne naprave (SSN). Opozorilne luči morajo ustrezati naslednjim razredom oziroma zahtevam:
– način utripanja: sočasno utripanje obeh luči,
– barva svetlobe: C rumena 1,
– frekvenca utripanja: razred F2 pri normalnem delovanju, razred F4 pri koničnem delovanju (neupoštevanje prometnih pravil),
– trajanje prižgane faze: razred O1,
– kot sevanja: razred L9 za luči premera Φ 300 mm, razred L8 za luči premera Φ 200 mm,
– svetilnost: razred L9M za luči premera Φ 300 mm, razred L8M za luči premera Φ 200 mm. Svetilnost se uravnava s samodejno napravo, občutljivo na svetlobo iz okolice. Dovoljena nižja vrednost svetilnosti v nočnem času mora biti za luči Φ 300 mm v skladu z razredom L9L, za luči Φ 200 mm pa z razredom L8L.
(5) Poudarjanje znakov 2431, 2432 in 2432-1 se lahko izvede tudi z ločnim odsevnikom z belo-modrimi polji premera 160 mm, kot obloga nosilnega droga prometnega znaka. Višina odsevnika je od 120 do 150 cm, višina posameznega polja pa 30 cm. Odsevnik se mora s svojim zgornjim robom dotikati spodnjega roba prometnega znaka. Razred svetlobne odbojnosti odsevnika mora biti najmanj razred nižji kot pri prometnem znaku.«
7. člen 
V 50. členu se v drugem odstavku v preglednici 23 oznaka 8221 spremeni tako, da se glasi:
Slika 7
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Oznaka 8221 na svetlobnih dajalnikih semaforjev za urejanje prometa pešcev se lahko uporabi kot silhueta z ženskim ali z moškim likom, lahko pa tudi kot kombinacija obeh.«.
8. člen 
V 54. členu se črta šesti odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen
Prometno signalizacijo in prometno opremo, postavljeno na podlagi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15), je treba uskladiti s tem pravilnikom najpozneje do 6. julija 2026.
10. člen 
(1) Določbe 6. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na prometna znaka 7205 in 7205-1, se začnejo uporabljati najpozneje do 1. septembra 2020.
(2) Do roka iz prejšnjega odstavka se za poudarjanje prometnih znakov lahko uporablja oznaka 7202-2 iz Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15).
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-146/2019/19
Ljubljana, dne 7. oktobra 2019
EVA 2019-2430-0037
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost